18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Вправа "Знайомство" (ДЕМОКРАТИЧНА ШКОЛА)

Про матеріал

Тема уроку:

Поняття інформації.

Інформаційні процеси: зберігання, опрацювання, передавання та пошук повідомлень (дану тему вивчають за новою програмою у 5 класі).

Інформатика як наука та галузь діяльності людини. Інформаційні технології. Класифікація інформаційних технологій. Основні інформаційні процеси (дану тему вивчають за програмою у 9 класі).

Інфографіка (дану тему вивчають за новою програмою у вибірковому модулі "Графічний дизайн" у 10 (11) класі).

Клас: 5, 9, 10(11) класи

Перегляд файлу

«Знайомство»  

П.І.Б. автора: Чайдак Людмила Вікторівна 

 

E-mail автора: [email protected] 

 

Застосування вправи: урок-information («information» - роз’яснення, ознайомлення)

/урок-знайомство

 

Повна назва закладу/установи/організації,  в якій Ви працюєте:  

Кременчуцький ліцей № 10 «Лінгвіст»  

Кременчуцької міської ради Полтавської області

 

Предмет: інформатика 

 

Тема уроку/години спілкування:  

Поняття інформації.  

Інформаційні процеси: зберігання, опрацювання, передавання та пошук повідомлень (дану тему вивчають за новою програмою у 5 класі).

 

Інформатика як наука та галузь діяльності людини. Інформаційні технології. Класифікація інформаційних технологій. Основні інформаційні процеси (дану тему вивчають за новою програмою у 9 класі).

 

Інфографіка (дану тему вивчають за новою програмою у вибірковому модулі "Графічний дизайн" у 10 (11) класі).

 

Клас: 5, 9, 10(11) класи 

           

Мета вправи/заняття:  

 

-   формування і розвиток предметної ІКТ-компетентності та ключових компетентностей для реалізації творчого потенціалу учнів і їх соціалізації у суспільстві, що забезпечить готовність учнів до активної життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства та їх спроможність стати не лише повноцінними його членами, а й творцями сучасного суспільства;

-   формування в учнів здатностей, знань, умінь, навичок і способів діяльності: алгоритмічно, логічно та критично мислити; планувати, організовувати та здійснювати індивідуальну та колективну діяльність в інформаційному середовищі;

-   формування пізнавального інтересу до предмета; знайомство з поняттями інформаційної культури та інформатичної компетентності, з інформатикою як наукою; формування уявлень про взаємозалежність і взаємозв’язок між поняттями «інформатика» та «інформація», виявлення зв’язків між навколишніми подіями;

-   формування навчально-інформаційних умінь (загальнонавчальних, які забезпечують надходження, обробку та використання інформації для розв’язання навчальних задач); - заохочення до активної розумової діяльності, самостійності, творчості;

-   розвиток логічного мислення, критичності думки, умінь порівнювати, робити висновки;

-   розвиток інтелекту, творчих сил і здібностей;

-   виховання інформаційної культури, культури розумової праці, уваги, самостійності, пізнавальної активності; виховання любові до предмету, вчителя, який викладає та до навчання; розвиток навичок відображення і проведення аналізу; зміцнення солідарності і поваги до відмінних рис.  

           

 

Форма/метод роботи: 

 

індивідуальна робота групова робота робота у парах

колективна

 

розвивальне навчання пояснювально-ілюстративні методи  принцип здійснення зв’язків науки з життям  пошуково-дослідницькі методи  творча робота

 

Ключова складова громадянської компетентності:  

 

Уміння визначати життєві цінності й мету

Уміння відрізняти факти від домислів

Уміння аналізувати, зберігати й відтворювати інформацію

Уміння     самостійно      шукати,   добирати,        аналізувати,    і відтворювати інформацію

Уміння застосовувати у конкретному різновиді спілкування знання мови, уміння взаємодіяти один з одним, навички роботи в групі, уміння продуктивно співпрацювати з партнерами у групі й команді володіння різними соціальними ролями

повага до людської гідності та прав людини  

 

Додаткова/і складова/і компетентності:  

 

інформаційно-комунікаційна,      навчальна,      комунікативна, соціальна. 

 

Інформаційно-комунікаційна компетентність як ключова – це здатність ефективно використовувати ІКТ у навчальній, дослідницькій і повсякденній діяльності задля вирішення інформаційних задач.

 

Формування ключової інформаційно-комунікаційної компетентності учнів відбувається у комплексі з іншими ключовими компетентностями: розуміння наукових основ інформатики, фундаментальних понять і питань створення й опрацювання даних, принципів побудови й функціонування засобів інформаційних і комунікаційних технологій; розуміння ролі інформатики та ІКТ у сучасному інформаційному суспільстві; вміння аналізувати прості інформаційні процеси, що відбуваються у житті, будувати інформаційні моделі реальних об’єктів і процесів; здатність раціонально використовувати комп’ютер, комп’ютерні засоби, мережеві технології та програмні середовища для вирішення задач, які виникають в конкретній життєвій і навчальній ситуаціях та пов’язані з пошуком й опрацюванням даних, їх зберіганням, поданням і передаванням; здатність алгоритмічно мислити при плануванні, організації діяльності, зокрема навчальної; здатність ефективно планувати і організовувати свою діяльність з використанням ІКТ; здатність спілкуватися та співпрацювати з використанням ІКТ для виконання різноманітних завдань, в тому числі комплексних; готовність дотримуватись правових і морально-етичних норм при роботі з даними і програмними продуктами; вміння слухати та спостерігати, гнучкість та вміння адаптуватися, уміння співпрацювати, знання та критичне розуміння способів подання інформації і особливостей спілкування.

 

           

Очікувані результати:  

 

учень описує: взаємозв’язки між поняттями інформація, повідомлення, дані; способи подання повідомлень: текстовий, графічний, звуковий, відео, умовні жести та сигнали, комбінований; розрізняє: способи подання повідомлення; наводить приклади: повідомлень, поданих різними способами; розуміє інформаційні процеси, що відбуваються під час навчальної діяльності, у повсякденному житті при роботі з різними людьми та пристроями.

Тривалість вправи: 15-25 хв. 

 

Інструкція до проведення вправи:  

 

І етап. Постановка проблеми

 

Учні об’єднуються у дві групи:  

1   група.  

Учитель пропонує переглянути матеріали свого Портфоліо та підготувати повідомлення про Людину, яка зараз перед ними. 

- Нагадую, повідомлення може бути звукове, письмове, подане за допомогою сигналів.  

2   група.  

Перегляд демо-слайдів, що повністю характеризують Учителя, як Людину.  

Під час перегляду всі сидять тихо, після чого учні отримують завдання:  

передати ту інформацію, що вони отримали під час перегляду слайдів різними способами:  

Листом (текстове повідомлення), малюнком, фото (графічне повідомлення), розповіддю, переказом того, що побачили 

(звукове повідомлення) 

з використанням Азбуки Морзе (спеціальне позначення)  жестами (умовними сигналами) 

малюнками з підписами, переказ з жестами (комбіновані повідомлення) 

-  Одну й ту ж саму інформацію можна подати за допомогою різних повідомлень, а також одне й те ж саме повідомлення може нести різну інформацію для різних людей. Зараз це перевіримо.

ІІ етап. Виступи учнів з очікуванням ІСТИНИ.

Продовження        пошуку ІСТИНИ         -        Давайте визначимо,      які         види повідомлень за способом подання тільки що були нам представлені. Інформація  повинна відповідати таким характеристикам: однозначність, зрозумілість, актуальність,  повнота,  достовірність

ВЛАСТИВОСТІ

ІНФОРМАЦІЇ

Якщо хтось вважає що ІСТИНИ в моїй розповіді мало, нехай перевірить…

Завдання: 

Знайти в інфографіці 5-10 цікавих фактів. Учні розмірковують, ставлять запитання, можуть самі на них і відповідати, таким чином розвивають своє наочно-логічне мислення.

До того ж учням обох груп надається можливість перейти до іншої групи і виконати їхнє завдання.

Перевірити деякі з них на істинність, спробувавши знайти їх підтвердження в інших джерелах. Є можливість перевірити інформацію або доповнити свої міркування, здійснивши пошук з використанням мережі Інтернет, соціальних мереж.

Написати невелике резюме (за зразком) за наведеною в зображенні інформацією.

ІІІ етап. Інфографіка – відмінний оповідач

Учні за комп’ютерами створюють власну інфографіку, представляючи вже інформацію про себе.

Після завершення роботи учні пересідають за інші комп’ютери і складають       стислу      усну          презентацію, використовуючи інфографіку попереднього учня.

Інфографіка допомагає залучити різні органи чуття й утримує увагу учнів від початку і до завершення роботи з нею.

Додатки

Портфоліо вчителя (презентація, що вміщує життєвий шлях і педагогічний досвід; фото, відео і аудіо файли; предмети, що можуть говорити за якусь рису характеру чи подію з життя людини)

Інфографіка «Познайомимось?»

Пошукова система Google

Безкоштовні онлайн-ресурси для створення інфографіки  https://studway.com.ua/infogr-resursi/

 

 

Підсумок за результатами проведення вправи  

- зростає інтерес до предмета, успішність, рівень інформаційної й інтелектуальної культури, інформатичної компетентності.

Рекомендації

Використовувати інфографіку можна на будь-якому етапі сучасного уроку з будь-якого предмету. Навчальний матеріал, поданий у компактному та яскравому вигляді, більше зацікавить учнів, ніж пропонований у формі звичайної розповіді або конспекту. Коли у дітей є образні уявлення, слід використовувати ці уявлення для формування понять, для розвитку абстрактного мислення. Відповідно підготовлену інфографіку можна використати як під час пояснення нового матеріалу, так і перевіряючи або закріплюючи вже засвоєний матеріал.

 

pdf
Додано
3 квітня 2020
Переглядів
173
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку