Вступ. Хімічний склад клітини

Про матеріал
Тематичне оцінювання №1 Тема: Вступ. Хімічний склад клітини. Розробка складається з 4 варіантів, для учнів 9 класу.
Перегляд файлу

Тематичне оцінювання №1

Тема: Вступ. Хімічний склад клітини

І варіант

Рівень А.

1. Подібність елементарного складу клітини і тіл неживої природи свідчить:

а) про матеріальну єдність живої і неживої природи б) про залежність живої природи від неживої в) про зміну живої природи під впливом факторів середовища г) про їх складний хімічний склад.

2. Азотистою основою ДНК є: а) актин   б) міозин  в) тимозин   г) аденін

3. Молекули жирів утворюються:

а) з гліцерину та вищих карбонових кислот б) з глюкози в) з амінокислот, води г) етилового спирту, вищих карбонових кислот

4. Скільки з відомих амінокислот беруть участь у синтезі білків? а) 20 б) 100 в) 23 г) 200

5. З перерахованих хімічних сполук біополімером не є:

а) білок б) глюкоза в) дезоксирибонуклеїнова кислота г) целюлоза

6. Функція простих вуглеводів у клітині:

а) каталітична б) зберігання спадкової інформації в) енергетична г) участь у біосинтезі білка

7. Четвертинна структура молекули білка формується в результаті взаємодії:

 а) амінокислот та утворення пептидних зв'язків б) декількох поліпептидних ниток в) ділянок однієї білкової молекули за рахунок водневих зв'язків г) білкової глобули з мембраною клітини

8. У молекулі ДНК 100 нуклеотидів з тиміном, що становить 10% від загальної кількості. Скільки нуклеотидів з гуаніном?:

а) 200 б) 400 в) 1000 г) 1800

9. Рибоза, на відміну від дезоксирибози, входить у склад:

1) ДНК 2) іРНК 3) білків 4) полісахаридів

10. Молекули ДНК являють собою матеріальну основу спадковості, так як в них закодована інформація про структуру молекул:

а) полісахаридів б) білків в) ліпідів г) амінокислот

Рівень В.

Вибрати три вірних відповіді:

11. Які функції виконує в клітині вода? А) будівельну Б) розчинника В) каталітичну Г) запасаючу Д) транспортну Е) надає пружність клітині

 

12. Встановіть відповідність між ознакою будови молекули білка і її структурою СТРУКТУРА: А) первинна; Б) третинна

ОЗНАКИ БУДОВИ: 1) послідовність амінокислотних залишків у молекулі 2) молекула має форму клубка 3) число амінокислотних залишків в молекулі 4) просторова конфігурація поліпептидного ланцюга 5) утворення гідрофобних зв'язків між радикалами 6) утворення пептидних зв'язків

Рівень С.

13. Дати визначення поняттю «Ферменти».

 

14. Знайдіть помилки у наведеному тексті, виправте їх, вкажіть номери речень, в яких вони зроблені, запишіть ці речення без помилок.

1. Нуклеїнові кислоти - це біологічні полімери. 2. У клітині присутні два типи нуклеїнових кислот: ДНК і РНК. 3. Нуклеїнові кислоти складаються з нуклеотидів. 4. До складу ДНК і РНК нуклеотиди входять однакові. 5. Всі нуклеїнові кислоти в клітині утворюють подвійні спіралі.

 

15. Порівняйте між собою склад, будову і функції вуглеводів і ліпідів.

 

16. Один з ланцюгів ДНК має таку послідовність нуклеотидів: АГТАЦЦГАТТАТЦГАТТЦЦГ...

Яку послідовність нуклеотидів має другий ланцюг молекули ДНК?

Тематичне оцінювання №1

Тема: Вступ. Хімічний склад клітини

ІІ варіант

Рівень А.

1. На якому рівні організації життя існує подібність між органічним світом і неживою природою?

а) на тканинному б) на молекулярному в) на клітинному г) на атомному

2. Жири виконують в клітині функцію:

 а) транспортну. б) енергетичну в) каталітичну г) інформаційну

3. Яка роль молекул АТФ у клітині?

а) забезпечують транспортну функцію. б) передають спадкову інформацію в) забезпечують процеси життєдіяльності енергією г) прискорюють біохімічні реакції

4. Основним джерелом енергії для новонароджених ссавців є:

а) глюкоза; б) крохмаль; в) глікоген; г) лактоза

5. У клітинах, яких організмів міститься у десятки разів більше вуглеводів, ніж у клітинах тварин?

а) бактерій-сапрофітів б) одноклітинних в) найпростіших г) рослин

6. Яку функцію виконують білки, що прискорюють хімічні реакції в клітині?

а) гормональну б)сигнальну в) ферментативну г) інформаційну

7. Зв'язок, що виникає між азотистими основами двох комплементарних ланцюгів ДНК:

а) іонна б) пептидний в)воднева г) ковалентний полярний

8. В молекулі ДНК 100 нуклеотидів з аденином, що становить 10% від загальної кількості. Скільки нуклеотидів з гуаніном?

а) 200 б) 400 в) 1000 г)1800

9. Спадкова інформація про ознаки організму зосереджена в молекулах:

а) тРНК б) ДНК в) білків г) полісахаридів

10. Процес денатурацію білкової молекули звернемо, якщо не зруйновані зв'язку:

а) водневі б) пептидні в) гідрофобні г) дисульфідні

Рівень В.

Вибрати три вірних відповіді:

11. Ліпіди в клітині виконують функції:

А) запасаючу Б) гормональну В) транспортну Г) ферментативну Д) носіїв спадкової інформації Е) енергетичну

 

12. Установіть відповідність між особливостями молекул вуглеводів та їх видами:

МОЛЕКУЛИ: А – целюлоза Б – глюкоза

ОСОБЛИВОСТІ МОЛЕКУЛ: а) мономер б) полімер в) розчинні у воді г) не розчинні у воді д) входить до складу клітинних стінок рослин е) входить в склад клітинного соку рослин

Рівень С.

13. На які три групи прийнято ділити хімічні елементи, що входять в склад живих організмів, за їх відносним вмістом?

14.Знайдіть помилки у наведеному тексті. Вкажіть номери речень, в яких вони зроблені, та поясніть їх.

1. Вода — одна з найпоширеніших органічних речовин на Землі. 2. Властивості води визначаються структурою її молекул. 3. Іонні зв'язки між атомами водню і кисню забезпечують полярність молекули води і її здатність розчиняти неполярні сполуки. 4. Між атомами кисню однієї молекули води і атомом водню іншої молекули утворюється сильний водневий зв'язок, чим пояснюється висока температура кипіння води.

15. Яка структура молекули білка визначається послідовністю амінокислот?

16. Однин з ланцюгів ДНК має таку послідовність нуклеотидів:
ЦГТТЦЦЦЦГГАТЦГАТТТАЦГ...
Яку послідовність нуклеотидів має другий ланцюг молекули ДНК?

 

Тематичне оцінювання №1

Тема: Вступ. Хімічний склад клітини

ІІІ варіант

Рівень А.

1. Необхідним для всіх хімічних реакцій речовиною в клітині, що відіграє роль розчинника більшості речовин, є:

а) полінуклеотид б) поліпептид в) вода г) полісахарид

2. Мономерами білків є:

а) нуклеотиди б) амінокислоти в) глюкоза г) жири

3. За допомогою якого хімічного зв'язку з'єднані між собою амінокислоти в молекулі білка первинної структури?

 а) дисульфидним. б) водневим в) пептидним г) іонним

4. Гуаніновому нуклеотиду комплементарний нуклеотид:

 а) тиміновий б) цитозиновий в) аденіновий г) урациловий

5. У дітей розвивається рахіт при нестачі:

 а) марганцю і заліза б) міді і цинку в) кальцію і фосфору г) сірки і азоту

6. У клітині ліпіди виконують функцію:

 а) каталітичну б) транспортну в) інформаційну г) енергетичну

7. До складу ферментів входять:

 а) нуклеїнові кислоти б) білки в) молекули АТФ г) вуглеводи

8. Яку функцію виконують білки, що виробляються в організмі при проникненні в нього бактерій або вірусів?

 а) регуляторну б) сигнальну в) захисну г) ферментативну

9. Рибонуклеїнові кислоти в клітинах беруть участь у:

 а) збереженні спадкової інформації б) біосинтезі вуглеводів в) біосинтезі білків г) регуляції обміну жирів

10. Молекули РНК на відміну від ДНК містять азотисту основу:

 а) аденін б) гуанін в) урацил г) цитозин

Рівень В.

Вибрати три вірних відповіді:

11. Вуглеводи в клітині виконують функції:

А) запасаючу Б) гормональну В)транспортну Г) ферментативну Д) структурну Е)енергетичну

12. Установіть відповідність між ознакою нуклеїнової кислоти і її видом:

ВИД: А – ДНК, Б - РНК

ОЗНАКИ НУКЛЕЇНОВИХ КИСЛОТ: 1)складається з двох полінуклеотидних ланцюгів, закручених у спіраль 2)складається з одного полінуклеотидного неспирализованной ланцюга 3)передає спадкову інформацію з ядра до рибосомі 4)є зберігачем спадкової інформації 5)складається з нуклеотидів: АТГЦ 6)складається з нуклеотидів: АУГЦ

Рівень С

13. Яку властивість води робить її універсальним розчинником для полярних речовин?

14. Знайдіть помилки у наведеному тексті. Вкажіть номери речень, в яких вони зроблені. Поясніть їх. 1.Всі присутні в організмі білки — ферменти. 2.Кожен фермент прискорює протягом декількох хімічних реакцій. 3.Активний центр ферменту строго відповідає конфігурації субстрату, з яким він взаємодіє. 4.Активність ферментів не залежить від таких факторів, як температура, рН середовища та інших факторів. 5. Ферменти мають небілкову природу.

15. Чому деякі амінокислоти називаються незамінними?

16. Одна з ланцюжків ДНК має таку послідовність нуклеотидів:

АГТАЦЦГАТАААТТАГГЦЦТАГ...

Яку послідовність нуклеотидів має друга ланцюжок молекули ДНК?

Тематичне оцінювання №1

Тема: Вступ. Хімічний склад клітини

ІV варіант

Рівень А.

1. Вода становить значну частину клітини, вона:

а) регулює процеси життєдіяльності б) надає клітині пружність в) забезпечує клітину енергією г) сприяє поділу клітини

2. Як називається органічна речовина, молекули якого містяться атоми С, О, Н, виконує енергетичну та будівельну функцію?

а) нуклеїнова кислота б) білок в) вуглевод г) АТФ

3. Найважливішою органічною речовиною, що входить до складу клітин всіх царств живої природи, що володіє первинної лінійною конфігурацією, належить:

 а) до полісахаридів. б) до ліпідів в) до АТФ г) до поліпептидів

4. Як називається оборотний процес порушення структури одної з найважливіших органічних сполук клітини, що відбувається під впливом фізичних і хімічних факторів?

а) полімеризація глюкози б) денатурація білка в) подвоєння ДНК г) окислення жирів

5. Вода відіграє велику роль у житті клітини, вона:

а) бере участь в багатьох хімічних реакціях б) забезпечує нормальну кислотність середовища в) прискорює хімічні реакції г) входить до складу мембран

6. Основним джерелом енергії в організмі є:

а) вітаміни б) ферменти в) гормони г) вуглеводи

7. У клітинах людини та тварин в якості будівельного матеріалу і джерела енергії використовуються а) гормони і вітаміни б) неорганічні речовини в) вода і вуглекислий газ г) білки, жири і вуглеводи

8 Жири, як і глюкоза, виконують в клітині функцію:

а) будівельну б) інформаційну в) каталітичну г) енергетичну

9. Програма про первинну структуру молекул білка зашифрована в молекулах: а)тРНК б) ДНК в)ліпідів г) полісахаридів

10. У молекулі ДНК 100 нуклеотидів з цитозином, що становить 10% від загальної кількості. Скільки нуклеотидів з аденіном?

а)200 б)400 в)1000 г)100

Рівень В.

Вибрати три вірних відповіді:

11. Які структурні компоненти входять до складу нуклеотидів молекули ДНК?

A) азотисті основи: А, Т, Г, Ц Б) різноманітні амінокислоти B) ліпопротеїни Г) вуглевод дезоксирибоза Д) азотна кислота Е) фосфорна кислота

12. Установіть відповідність між будовою і функцією речовини і його видом.

ВИД РЕЧОВИНИ: А – білок Б – жир.

БУДОВА І ФУНКЦІЇ: 1) складаються із залишків молекул гліцерину і жирних кислот 2) складаються із залишків молекул амінокислот 3) захищають організм від переохолодження 4) захищають організм від чужорідних речовин 5) відносяться до полімерів 6) не є полімерами

Рівень С.

13. З чого складається молекула АТФ?

14. Вкажіть номери речень, в яких допущені помилки. Поясніть їх.

1.Вулеводи являють собою з'єднання вуглецю і водню. 2. Розрізняють три основних класи вуглеводів - моносахариди, дисахариди і полісахариди. 3. Найбільш поширені моносахариди — сахароза і лактоза. 4. Вони розчинні у воді і володіють солодким смаком. 5. При розщепленні 1 г глюкози виділяється 35,2 кДж енергії.

15. У чому відмінності ДНК і РНК?

16. Один з ланцюгів ДНК має таку послідовність нуклеотидів:
ЦГГТАТГЦГТАЦГТАГГ...
Яку послідовність нуклеотидів має другий ланцюг молекули ДНК?

doc
Додано
15 травня 2019
Переглядів
762
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку