19 січня о 18:00Вебінар: Психологічна допомога дітям і дорослим у кризових станах

Вуглеводи . Нітрогеновмісні органічні сполуки .

Про матеріал
Цілі: формування ключових компетентностей: • основні компетентності у природничих науках і технологіях; • уміння вчитися упродовж життя; • математична компетентність; формування предметних компетентностей: • перевірити рівень навчальних досягнень учнів з органічної хімії за курс 9 класу; • виховувати інтерес до вивчення хімії. Обладнання: роздавальний матеріал. Тип уроку: самостійна роботаурок перевірки і корекції знань, умінь і навичок;. Форми роботи: індивідуальна робота за варіантами.
Перегляд файлу

Тематичне  оцінювання  9

 Вуглеводи . Нітрогеновмісні  органічні  сполуки .  

Варіант  № 1

 

Рівень І

( за  кожну  правильну  відповідь  0,25 балів )

 

 1. Які  функціональні  групи  містять  молекули  амінокислот ?

а) альдегідну  і  карбоксильну  групи ;

б) нітрогрупу  і  карбоксильну  групу ;

в) аміногрупу  і  карбоксильну  групу ;

г) карбоксильну  і  гідроксильну  групи .

  2. Розчин  глюкози  можна  відрізнити  від  розчину  сахарози  за  допомогою ... .

      а) КОН ;            б) Вr2 ;               в) НСІ ;        г) амоніачного  розчину  Аg2 О .

  3. Денатурація – це ... .

      а) оборотний  процес  зсідання  білка ;

      б) втрата  природних  якостей  білка  при  його  розчиненні  у   воді ;

      в) розщеплення  полімерної  білкової  молекули  на  амінокислоти ;

      г) руйнування  складної  структури  білка , що  призводить  до  втрати  ним  біологічної 

          активності .

  4. Скільки  гідроксильних  груп  містить  продукт  відновлення  глюкози – сорбіт ?

      а) 4 ;                      б) 5 ;                     в) 6 ;                     г) 3 .

  5. Під  дією  мікроорганізмів  білки  розкладаються  з  виділенням ... .

      а) амінокислот  і  аміаку ;                                б) гліцину  та  сірководню ;

      в) аміаку , сірководню  та  фенолу ;               г) фенолу  та  амінокислот .

  6. Капрон  належить  до ...

      а) синтетичних  волокон ;                                б) натуральних  волокон ;

      в) штучних  волокон ;                                       г) волокон  білкової  природи .

  7. При  утворенні  дипептиду  залишки  амінокислот  сполучаються  між  собою ... .

      а) одним  пептидним  звязком ;                       б) двома  пептидними  звязками ;

      в) водневим  звязком ;                                      г) трьома  пептидними  звязками .

  8. До  продукту  повного  гідролізу  крохмалю  додали  розчин  купрум (ІІ) сульфату  та  луг  і 

     нагріли . Випав  осад  червоного  кольору . Вкажіть  формулу  речовини , що  випала  в  осад :

     а) СuО ;                      б) Сu2 О ;                  в)СuОН ;           г) Сu(ОН)2 .

 

Рівень ІІ

( за  кожну  правильну  відповідь  0,5 балів )

 

  1. Вкажіть  назву  кінцевого  продукту  реакції  гідролізу  крохмалю  та  його  молекулярну  масу :

      а) сахароза , 342 ;        б) глюкоза , 120 ;         в) глюкоза , 180 ;      г) фруктоза , 180 .

  2. Молекула  глюкози  містить ... .

      а) чотири  гідроксильні  групи  й  одну  альдегідну  групи ;

      б) дві  альдегідні  і  три  гідроксильні  групи ;

      в) три  гідроксильні  й  одну  альдегідну  групи ;

      г) одну  альдегідну  і  пять  гідроксильних  груп .

  3. Амінооцтова  кислота  реагує  з  ... .

      а) бромною  водою , натрій  гідроксидом , хлороводнем ;

      б) метанолом , хлороводнем , калій  гідроксидом ;

      в) метаналем , ацетиленом , етанолом ;

      г) метаном , бензолом , пропанолом .

  4. Які  амінокислоти  утворяться  в  результаті  гідролізу  трипептиду , формула  якого

                  О    Н              О   Н                      О

       СН2 – С – N – СН – С – N – СН2 – С                       ?

       NН2                  СН3                                ОН

      а) серин  і  гліцин ;                                          б)  - аланін  і  лізин ;

      в) гліцин  і   - аланін ;                                     г) гліцин  і  глутамін .

Рівень ІІІ

( за  кожну  правильну  відповідь  0,75 балів )

 

 1. – амінопропіонову  кислоту  кількістю  речовини  2,5 моль  нейтралізували  розчином  натрій  гідроксиду  з  масовою  часткою  лугу  30% . Визначте  масу  використаного  розчину  лугу .
 2. У  результаті  спиртового  бродіння  глюкози  масою  72 г  одержали  30,8 г  спирту . Визначте  вихід  спирту .
 3. Яку  кількість  речовини  естеру  одержали  в  результаті  взаємодії  гліцину  масою  58,4 г  із  розчином  етанолу  масою  140 г  із  масовою  часткою  спирту  30% , якщо  його  вихід  склав  90% .?
 4. Визначте  масу  сахарози  у  її  розчині  масою  500 г  із  масовою  часткою  вуглеводу  30% .

 

Рівень ІV

( за  кожну  правильну  відповідь  1 бал , а  за  четверту  задачу  2 бали )

 

 1. Розрахуйте  маси  солей , що  утворяться  при  пропусканні  вуглекислого  газу , одержаного  при  спиртовому  бродінні  глюкози  кількістю  речовини  1,5 моль , через  розчин  калій  гідроксиду  об’ємом  2 л  із  концентрацією  лугу  2 моль/л .
 2. У  результаті  відновлення  глюкози  масою  0,4 кг  одержали  сорбіт  кількістю  речовини  1,75 моль . Визначте  вихід  сорбіту .
 3. На  нейтралізацію  одноосновної  амінокислоти  масою  103 г  витратили  133,6 мл  розчину  калій  гідроксиду  з  масовою  часткою  лугу  32%  та  густиною  1,31 г/мл . Визначте  молекулярну  формулу  кислоти .
 4. Суміш  масою  567 г , що  містить  етиламін  та  амінооцтову  кислоту , може  прореагувати  з  156,8 л (н.у.) НВr . Суміш  такого  ж  складу , але  масою  в  10 разів  меншою , може  прореагувати  при  нагріванні  в  присутності  концентрованої  сульфатної  кислоти  з  етанолом  об’ємом  11,5 мл ( р = 0,8 г/мл ) . Визначте  масові  частки  речовин  у  вихідній  суміші .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематичне  оцінювання  № 9

 Вуглеводи . Нітрогеновмісні  органічні  сполуки .  

Варіант  № 2

 

Рівень І

( за  кожну  правильну  відповідь  0,25 балів )

 

 1. Виноградний  цукор – це  тривіальна  назва ... .

а) фруктози ;                                                б) глюкози ;

        в) сахарози ;                                                 в) глюконової  кислоти .

  2. Вкажіть  формулу   - аланіну :

      а) СН2 – СН2 – СООН ;                                 б) СН2 – СООН ;

          NН2                                                                 NН2

     в) СН2 – С – N – СН2 – СН3 ;                         г) СН3 – СН – СООН .

          NН2   О   Н                                                                 NН2

  3. Розчин  глюкози  можна  відрізнити  від  розчину  сахарози  за  допомогою :

      а) Вr2 ;                         б) НВr ;               в) Аg2 О (NН3 ) ;                г) КОН .

  4. Крохмаль – це ... .

      а) сірий , аморфний , розчинний  у  холодній  воді  порошок ;

      б) білий , аморфний  порошок , що  не  розчиняється  у  холодній  воді ;

      в) сірий , кристалічний  порошок , що  добре  розчиняється  у  гарячій  воді ;

      г) порошок , що  розчиняється  у  холодній  воді , утворюючи  клейстер .

  5. Кольорова  реакція  білка  з  концентрованою  нітратною  кислотою  доводить , що ... .

      а) у  структурі  білка  є  бензольні  кільця ;

      б) білок – поліпептид ;

      в) у  структурі  білка  є  водневі  звязки ;

      г) білок  містить  залишки  амінокислот .

  6. Вкажіть  пептидну  групу :

                                           О   Н

      а) – Н ;                 б) – С – N - ;                 в) – СООН ;               г) – СОН .

  7. Вкажіть  проміжний  продукт  гідролізу  крохмалю :

      а) глюкоза ;           б) сахароза ;                в) фруктоза ;             г) декстрини .

  8. До  складу  білків  входять  залишки ... .

      а)  - амінокислот ;                                    б) карбонових  одноосновних  кислот ;

      в)  - амінокислот  і  спиртів ;                  г)   - амінокислот .

 

Рівень ІІ

( за  кожну  правильну  відповідь  0,5 балів )

 

 1. Вкажіть  молекулярну  масу  однієї  структурної  ланки  целюлози :

а) 154 ;                      б) 152 ;                      в) 164 ;                        г) 162 .

  2. Вкажіть  суму  коефіціентів  у  лівій  частині  рівняння  реакції  фотосинтезу :

      а) 6 ;                          б) 12 ;                           в) 18 ;                          г) 19 .

  3. Яка  амінокислота  утвориться  в  результаті  гідролізу  дипептиду , формула  якого

       СН3 – СН – С – N – СН – СООН ?

                  NН2  О    Н    СН3

     а) серин ;                 б) гліцин ;                   в) глутамін ;                г)  - аланін .

  4. Які  функціональні  групи  є  в  молекулі  продукту  окиснення  глюкози  амоніачним 

      розчином  аргентум  оксиду ?

      а) одна  альдегідна  і  чотири  гідроксильні ;

      б) одна  карбоксильна  і  пять  гідроксильних ;

      в) шість  гідроксильних  і  одна  карбоксильна ;

      г) карбоксильна  і  чотири  гідроксильні .

 

 

 

Рівень ІІІ

( за  кожну  правильну  відповідь  0,75 балів )

 

 1. Напишіть  структурні  формули  ізомерів  амінопентанової  кислоти . Вкажіть  їх  назви  за  міжнародною  номенклатурою .
 2. Яка  кількість  речовини  срібла  утвориться  при  взаємодії  глюкози  масою  45 г  із  надлишком  амоніачного  розчину  аргентум  оксиду ?
 3. Складіть  рівняння  реакцій , за  якими  клітковину  можна  перетворити  в  етилацетат .
 4. У  результаті  спиртового  бродіння  глюкози  одержали  100 кг  етанолу  при  виході  92% . Яку  масу  глюкози  використали ?

 

Рівень ІV

( за  кожну  правильну  відповідь  1 бал , за  четверту  задачу  2 бали )

 

 1. Складіть  рівняння  реакцій , за  якими  з  кальцій  карбіду  можна  одержати  етиловий  естер  амінооцтової  кислоти .
 2. Газ , що  утворився  в  результаті  спиртового  бродіння  глюкози  масою  360 г , пропустили  через  вапняну  воду , в  якій  містилося  148 г  кальцій  гідроксиду . Визначте  масу  солі , що  утворилася .
 3. Напишіть  структурні  формули  дипептидів , які  можна  одержати  з  гліцину  й    - аланіну .
 4. Суміш  амінооцтової  кислоти  та   - амінокислоти  масою  23,9 г , у  якій  кількості  речовин  компонентів  відносяться  відповідно як  2 : 1 , прореагувала  зі  стехіометричною  кількістю  хлороводню ,яка  дорівнює  10,95 г . Визначте  маси  компонентів  вихідної  суміші .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематичне  оцінювання  № 9

 Вуглеводи . Нітрогеновмісні  органічні  сполуки .  

Варіант  № 3

 

Рівень І

( за  кожну  правильну  відповідь  0,25 балів )

 

 1. Подібність  глюкози  і  гліцерину  полягає  в ... .

а) тому , що  обидві  сполуки  можна  відновити  за  допомогою  амоніачного  розчину  Аg2 О ;

б)  наявності  в  їхніх  молекулах  функціональних  груп  кількох  видів ;

в) наявності  в  їхніх  молекулах  альдегідних  груп ;

г) в  наявності  в  їхніх  молекулах  кількох  гідроксильних  груп .

  2. Вкажітьь  формулу  глюкози :

      а) С6 Н12 О5 ;                      б) С6 Н12 О6 ;               в) С12 Н22 О11 ;                   г) С6 Н10 О5 .

  3.  Вкажіть  вуглеводень , який  належить  до  полісахаридів :

       а) глюкоза ;           б)  сахароза ;              в) клітковина ;                  г) фруктоза .

  4. Найхарактернішою  властивістю  крохмалю  є  його  здатність  вступати  в  реакцію ... .

      а) гідрування ;       б) гідролізу ;              в) гідратації ;                 г) гідрогенізації .

  5. Вкажіть  формулу  гліцину :

      а) СН3 – СН2 – СН – СООН ;                                 б) СН3 – СН – СООН ;

                                NН2                                                                NН2

      в) СН2 – С – N – СН2 – СН3 ;                                 г) СН2 – СООН .

           NН2   О    Н                                                            NН

  6. Крохмаль  синтезується  в  рослинах  із ... .

      а) фруктози ;         б) сахарози ;         в) глюкози ;          г) мурашиного  альдегіду .

  7. Вкажіть  формулу  сахарози :

      а) С6 Н12 О6 ;                 б) (С6 Н10 О5)n ;                в)  С12 Н22 О11 ;              г) СН2 О  .

  8. Фруктоза  належить  до ... .

       а) дисахаридів ;                                      б) моносахаридів ;

       в) альдегідоспиртів ;                              г) полісахаридів .

 

Рівень ІІ

( за  кожну  правильну  відповідь  0.5 балів )

 

 1. Скільки  спільних  електронних  пар  утворюють  зв язки  в  молекулі  амінооцтової  кислоти ?

а) 8 ;                                     б) 9 ;                        в) 10 ;                 г) 11.

  2. Вкажіть  відносну  молекулярну  масу  кінцевого  продукту  гідролізу  крохмалю :

      а) 170 ;                              б) 342 ;                     в) 120 ;                  г) 180 .

  3. Щоб  довести  наявність  альдегідної  групи  в молекулі  глюкози , можна  використати ... .

      а) СuО  й  амоніачний  розчин  Аg2 О ;

      б) етанол  і  купрум (ІІ) гідроксид ;

      в) етанову  кислоту  і  купрум (ІІ) гідроксид ;

      г) купрум (ІІ) гідроксид  і  амоніачний  розчин  Аg2 О .

  4. Вкажіть  назву  амінокислоти , що  утвориться  в  результаті  гідролізу  трипептиду , формула

      якого  СН3 – СН – С – N – СН – С – N – СН – СООН .

                            NН2   О   Н    СН3    О   Н    СН3

     а)  - аланін ;                   б) гліцин ;                   в) лізин ;                г)  - аланін .

 

Рівень ІІІ

( за  кожну  правильну  відповідь  0,75 балів )

 

 1. Напишіть  структурні  формули  ізомерів  аміногексанової  кислоти . Вкажіть  їх  назви  за  міжнародною  номенклатурою .
 2. До  водного  розчину  амінооцтової  кислоти  із  вмістом  кислоти  1,2 моль  долили  200 г  розчину  натрій  гідроксиду  з  масовою  часткою  лугу  0,4 . Яка  маса  солі  утворилася ?
 3. Яку  масу  водного розчину  етанолу  з  масовою  часткою  спирту  30%  можна  одержати  з  72 г  глюкози  в  результаті  спиртового  бродіння , якщо  вихід  спирту  становить  90% .
 4. Яку  масу  гліцину  потрібно  використати  для  одержання  7,21 г  етилового  естеру  гліцину , якщо  вихід  продукту  реакції  70% ?

 

Рівень ІV

( за  кожну  правильну  відповідь  1 бал , за  четверту  задачу  2 бали )

 

 1. Складіть  рівняння  реакцій , за  якими  з  алюміній  карбіду , використовуючи  інші 

      неорганічні  речовини , можна  одержати  натрієву  сіль       - аланіну . Вкажіть  необхідні 

      умови  проведення  реакцій .

 1. З  оцтової  кислоти  масою  12 г  одержали  амінооцтову  кислоту  при  виході  80% . Який 

oбєм  розчину  натрій  гідроксиду  з  масовою  часткою  лугу  20%  та  густиною  1,219 г/мл   

      потрібно  використати  для  нейтралізації  добутої  амінокислоти ?

 1. У  результаті  повного  гідролізу  13,2 г  дипептиду  розчином  натрій  гідроксиду  утворилося  19,4 г  солі , масова  частка  Натрію  в  якій  23,71% . Напишіть  структурну  формулу  використаного  дипептиду .
 2. Визначте  відносну  молекулярну  масу  і  напишіть  структурну  формулу  естеру  амінокислоти, якщо  відомо , що  він  містить  15,73%  Нітрогену .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематичне  оцінювання  9

 Вуглеводи . Нітрогеновмісні  органічні  сполуки .  

Варіант  4

 

Рівень І

( за  кожну  правильну  відповідь  0,25 балів )

 

 1. Значну  кількість  крохмалю  містять ... .

а) столовий  буряк , картопля , рис ;                      б) виноград , картопля , рис ;

в) рис , цукрова  тростина , пшениця ;                   г) картопля , рис , пшениця .

  2. Вкажіть  прдукт  гідролізу  целюлози :

      а) фруктоза ;                   б) глюкоза ;                в) крохмаль ;             г) сахароза .

  3. При  гідруванні  глюкози ... .

      а) альдегідна  група  окиснюється  і  утворюється  глюконова  кислота ;

      б) відновлюється  альдегідна  група  і  утворюється  глюконова  кислота ;

      в) вона  полімеризується ;

      г) вона  гідролізується .

  4. Наявність  яких  функціональних  груп  обумовлює  амфотерні  властивості  амінокислот ?

      а) – NН2 , - ОН ;         б) – СООН , - SН ;           в) – СООН , - NН2 ;      г) – ОН , - СООН .

  5. Первинна  структура  білка – це ... .

      а) просторова  конфігурація , якої  набуває  поліпептидний  ланцюг ;

      б) послідовністьт  чергування  карбоксильних  груп ;

      в) послідовність  чергування  аміногруп ;

      г) послідовність , у  якій  залишки    - амінокислот  сполучені  в  молекулі  білка .

  6. Вкажіть  речовину , яка  належить  до  біополімерів :

      а) клітковина ;                                       б) фруктоза ;

      в) крохмаль ;                                          г) білок  курячого  яйця .

  7. Вкажіть  речовини , які  належать  до   вуглеводів :

      а) крохмаль , глюкоза , натрій  стеарат ;

      б) целюлоза , етанол , глюкоза ;

      в) глюкоза , глюконова  кислота , тристеарин ;

      г) трипептид  амінооцтової  кислоти .

  8. Які  функціональні  групи  входять  до  складу  молекули  глюкози ?

      а) карбоксильна  та  гідроксильна ;             б) гідроксильна  та  карбонільна ;

      в) альдегідна  і  карбонільна ;                      г) альдегідна  і  гідроксильна.

 

Рівень ІІ

( за  кожну  правильну  відповідь  0,5 балів )

 

 1. Вкажіть  назву  амінокислоти , яка  утвориться  при  гідролізі  трипептиду  формула  якого

СН2 – С – N – СН2 – С – N – СН2 – СООН

      NН2   О    Н                О   Н     

2. Вкажіть  суму  всіх  коефіціентів  у  рівнянні  реакції , що  описує  процес  окиснення  глюкози 

    в  клітинах  людського  організму :

    а) 18 ;                           б) 12 ;                             в) 19 ;                         г) 20 .

3. Вкажіть  значення  відносної  молекулярної  маси  мономеру , з  якого  виготовляють 

    капронове  волокно :

     а) 61 ;                         б)  115 ;                          в) 131 ;                        г) 70 .

4. Вкажіть  назви  амінокислот , які  утворяться  при  гідролізі  дипептиду , формула  якого 

    СН3 – СН – С – N – СН2 – СООН .

               NН2  О    Н

    а) гліцин  і  амінооцтова  кислота ;                       б) гліцин  і    - аланін ;

    в) гліцин  і   - аланін ;                                             г) амінопропіонова  кислота  й  аланін .

 

 

 

Рівень ІІІ

( за  кожну  правильну  відповідь  0,75 балів )

 

 1. Із  4 т  крохмалю  одержали  700 кг  етанолу . Визначте  вихід  етанолу .
 2. Який  об’єм  водню (н.у.)  витратиться  на  відновлення  глюкози  масою  0,3 кг  до  шестиатомного  спирту . Як  називається  цей  спирт  і  для  чого  використовується ?
 3. Яку  масу  розчину  калій  гідроксиду  з  масовою  часткою  лугу  20%  необхідно  використати  для  нейтралізації  73 г  гліцину ?
 4. Метиловий  естер    - аланіну  масою  7,725 г  змішали  з  розчином , що  містить  калій  гідроксид  масою  5,25 г  і  прокип’ятили . Одержаний  розчин  випарили . Визначте  масу  сухого  залишку .

 

Рівень ІV

( за  кожну  правильну  відповідь  1 бал , за  четверту  задачу  2 бали )

 

 1. На  нейтралізацію  25 г  амінокислоти  витратили  45 г  розчину  натрій  гідроксиду , в  якому  масова  частка  лугу  становить  25% . Визначте  молекулярну  формулу  амінокислоти .
 2. З  оцтової  кислоти  масою  12,15 г  одержали  хлорооцтову  кислоту  при  виході  60% . Крізь  розчин  одержаної  хлорооцтової  кислоти  пропустили  аміак  об’ємом  3,024 л (н.у.) . Визначте  кількість  речовини  амінооцтової  кислоти , яка  при  цьому  утворилась .
 3. Складіть  рівняння  реакцій , за  якими  з  кальциту , використовуючи  інші  неорганічні  речовини , можна  одержати  етиловий  естер  амінооцтової  кислоти , яка  при  цьому  утворилась .
 4. Для  повного  гідролізу  зразка  трипептиду  масою  81,9 г  витратили  10,8 г  води . Визначте  структуру  трипептиду , якщо  відомо , що  в  результаті  гідролізу  утворилась  лише  одна  амінокислота . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематичне  оцінювання  № 9

 Вуглеводи . Нітрогеновмісні  органічні  сполуки .  

Варіант  № 5

 

Рівень І

( за  кожну  правильну  відповідь  0,25 балів )

 

 1. Вкажіть  ізомер  глюкози :

а) сахароза ;                 б) фруктоза ;                  в) целюлоза ;                  г) крохмаль .

  2. Вкажіть  формулу  целюлози :

      а) С6 Н12 О6 ;              б) С6 Н10 О5 ;                   в) (С6 Н10 О5)n ;                 г) С12 Н22 О11 .

  3. Глюкоза – це ... .

      а) багатоатомний  спирт ;                             б) альдегід ;

      в) альдегідоспирт ;                                        г) дисахарид .

  4. Денатурація  білка  може  відбуватися  при ... .

      а) дії  на  білки  сульфатною  кислотою ;             б) розчиненні  білків  у  воді ;

      в) дії  на  білки  воднем ;                                        г) дії  на  білки  вуглекислим  газом .

  5. Яку  речовину  використовують  для  виявлення  крохмалю ?

      а) Н2 SО4 ;                         б) СuSО4 ;                     в) І2 ;                     г) КМnО4 .

  6. Вкажіть  вуглевод , який  належить  до  полісахаридів :

      а) крохмаль ;                 б) сахароза ;             в) фруктоза ;              г) глюкоза .

  7. Скільки  амінокислот  беруть  участь  в  побудові  білкових  макромолекул ?

      а) 2 ;                       б) близько  20 ;                в) 3 ;                    г) 4 .

  8. Основною  сировиною  для  промислового  добування  сахарози  є ... .

      а) соки  овочів  і  фруктів ;                              б) соняшник  і  картопля ;

      в) злакові  культури ;                                       в) корені  цукрових  буряків  і  цукрова  тросстина .

 

Рівень ІІ

( за  кожну  правильну  відповідь  0,5 балів )

 

 1. Яка  кількість  пептидних  зв’язків  є  в  молекулі  трипептиду , утвореної  амінооцтовою  кислотою ?

а) 3 ;                             б) 2 ;                           в) 1 ;                          г) 4 .

  2. Вкажіть  суму  всіх  коефіціентів  у  рівнянні  реакції  спиртового  бродіння  глюкози :

      а) 4 ;                            б) 5 ;                          в) 3 ;                     г) 6 .

  3. Вкажіть  назву  амінокислоти , що  утвориться  при  гідролізі  трипептиду , формула  якого

      СН2 – С – N – СН2 – С – N – СООН .

      NН2    О  Н                О    Н

      а)   - амінопропіонова ;                                       б) аланін ;

      в) гліцин ;                                                             г) серин .

  4. Вкажіть  формулу  етилового  естеру    - амінопропіонової  кислоти :

       а) СН2 – СН2 – СООС2 Н5 ;                                   б) СН3 – СН – СООС2 Н5 ;

           NН2                                                                                    NН2

       в) СН2 – СООС2 Н5 ;                                              г) СН3 – СН – СОСН3 .

            NН2                                                                                   NН2

 

Рівень ІІІ

( за  кожну  правильну  відповідь  0,75 балів )

 

  1. Напишіть  структурну  формулу  трипептиду    - амінопропіонової  кислоти .

  2. Яку  масу  етанолу  можна  одержати  в  результаті  спиртового  бродіння  глюкози  масою 

      0,2 кг ?

  3. Яку  масу  глюконової  кислоти  можна  одержати  з  1,8 г  глюкози , якщо  вихід  кислоти 

      становить  90% ?

4.У  результаті  гідролізу  фільтрувального  паперу  масою  36 г  у  присутності  концентрованої

    хлоридної  кислоти  одержали  32 г  глюкози . Визначте  вихід  глюкози .

 

Рівень ІV

( за  кожну  правильну  відповідь  1 бал , за  четверту  задачу  2 бали )

 

 1. Складіть  рівняння  реакцій , за  якими  з  простих  неорганічних  речовин  можна  одержати  дипептид  амінооцтової  кислоти . Вкажіть  необхідні  умови  проведення  цих  реакцій .
 2. Через  баритову  воду  об’ємом  533 мл  із  концентрацією  лугу  1,5 моль/л  пропустили  вуглекислий  газ , добутий  у  результаті  спиртового  бродіння  глюкози , одержаної  з  171 г  сахарози . Визначте  маси  солей , які  при  цьому  утворилися .
 3. Напишіть  структурні  формули  дипептидів , які  можна  одержати  з  гліцину  і  серину .
 4. У  результаті  нейтралізації  37,5 г       - амінокислоти , що  містилась  у  розчині , одержали  48,5 г  натрієвої  солі . Напишіть  структурну  формулу  амінокислоти . Вкажіть  її  назву  за  міжнародною  номенклатурою . Складіть  рівняння  естерифікації  цієї  амінокислоти  етанолом . 
doc
Пов’язані теми
Хімія, Контрольні роботи
Додано
24 лютого 2019
Переглядів
4021
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку