З власного досвіду роботи "Активізація навчально-виховного процесу на уроках німецької мови "

Про матеріал
Застосування методів інтерактивного навчання на уроках німецької мови для швидкого засвоєння великої кількості нового матеріалу,розвитку мислення,пам"яті,уяви,уваги,пошуку шляхів вирішення навчальних завдань.
Перегляд файлу

1

 

Головна мета навчання іноземної мови у за­гальноосвітніх навчальних закладах полягає у формуванні в учнів комунікативної компетенції, базою для якої є комунікативні вміння, сформо­вані на основі мовних знань і навичок. Цього пот­ребує сучасний стан міжнародних зв'язків Украї­ни, вихід її на Європейський та світовий простір осучаснення освіти. Досягнення належних ре­зультатів неможливе без застосування та вико­ристання інноваційних технологій.

Використання  інноваційних технологій забез­печує підвищення ефективності навчального про­цесу, гарантує досягнення запланованих резуль­татів навчання.

У процесі викладання  іноземних мов, на мою думку, варті найбільшої уваги технології, засно­вані на особистісно -орієнтованому навчанні:

розвивальне  навчання;

інтерактивне  навчання;

креативне навчання;

проектна робота.

Розвивальне навчання передбачає не інфор­мативний, а розвивальний освітній процес. Нав­чання має підпорядковуватись не повідомленню матеріалу й перевірці знань, а розвитку досві­ду учнів щодо викладеної вчителем та самостій­но здобутої інформації. Учні не тільки слухають розповідь вчителя, а й співпрацюють з ним у діа­лозі, висловлюють свої думки, діляться інформа­цією. Вчитель навчає учнів розвивати своє кри­тичне мислення, самостійно аналізувати інформа­цію, бачити свої помилки або логічні порушення у твердженнях однокласників.

Інтерактивне навчання ефективно сприяє фор­муванню цінностей, навичок і вмінь, створен­ню атмосфери співпраці, взаємодії. Його мета - створення комфортних умов навчання, за яких ко­жен учень відчуває свою успішність, інтелекту­альну спроможність. Організація інтерактивно­го навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне розв'язання проблем.

Одним з основних завдань освіти є форму­вання творчої особистості. Звичайно, у класі не всі діти мають однакові здібності. Тому завдан­ня вчителя я вбачаю у виявленні та розвитку їх у кожного учня на кожному уроці.

Проектна технологія навчання полягає у спрямуванні та стимулюванні інтересу учнів до нових знань, розвитку пошукових зусиль дитини через пошук оптимальних шляхів вирі­шення проблеми і застосування їх у конкретній діяльності. Проектна робота сприяє не тільки розвитку комунікативної компетенції учнів, а й збагаченню знань з предмета, створює спри­ятливі умови для розкриття та виявлення твор­чих здібностей дитини. Проектуючи, учень при­вчається творчо мислити, самостійно планува­ти свої дії, естетично реалізовувати засвоєні засоби і способи роботи, удосконалює свої на­вички і культуру міжособистісного спілкуван­ня та співпраці.

Сучасний вчитель має бути митцем. Особли­во це стосується вчителів іноземних мов, бо вони працюють в умовах (особливо в сільських шко­лах), далеких від мовного середовища, не маючи часто контактів, зв'язків з країнами, мову яких вивчають. Завдання вчителя іноземної мови - наблизити навчальну ситуацію на уроці до умов сучасного життя, соціалізація учнів.

З метою розвитку інтересу до вивчення інозем­ної мови, урізноманітнення форм і методів робо­ти в практиці своєї роботи я застосовую іннова­ційні технології, але в жодному разі не переван­тажую ними уроки.

На уроках намагаюся всіляко заохочувати діяльність учнів, переконуючи їх в необхідності свідомого засвоєння матеріалу, знань, які знадо­бляться їм у майбутньому, стимулюю їхню моти­вацію, створюю ситуацію успіху. Це знижує пси­хологічне навантаження, допомагає учням подо­лати страх помилок, вільно долучатися до робо­ти, тобто створює необхідні умови для успішного засвоєння навчального матеріалу. Це сприяє само­вираженню й саморозвитку, підвищує комуніка­бельність, творчу активність та ініціативу.

Уроки проводжу в швидкому темпі. Це дає можливість опрацювати більше матеріалу, вико­ристати заощаджений час для країнознавчої ін­формації, додаткового матеріалу і не дає учням можливості нудьгувати чи «відходити» від мовно­го середовища, дає змогу імпровізувати, займати­ся творчим пошуком та творчо працювати.

Намагаюся дотримуватись ділового (гнучко­го), емоційного, активізуючого стилю спілкуван­ня на основі спільної діяльність Уроки веду ні­мецькою мовою. У випадку нерозуміння допома­гаю учням жестами, мімікою.

З першої хвилини уроку намагаюся зацікавити учнів, поставити перед ними посильні для них за­вдання, які вони хотіли б виконати. Мовна заряд­ка, як правило, базується на знайомому матеріалі і є комунікативним початком уроку.

Наприклад, вивчаючи тему «Schule» на мов­ну зарядку пропоную запитання. (Woran denkst du, wenn du das Wort »Schule« hörst?) У 8-11 кла­сах використовую гру кольорів (Farbenspiel). За­здалегідь заготовляючи картки різних кольорів - кожного кольору стільки, скільки учнів у групі. Учень бере картку з кольором, який, на його дум­ку, відповідає його настрою і пояснює, чому вибрав саме цей колір. Різні учні можуть одночасно вибирати картки одного кольору.

Наприклад: Schwarz - Weil ich diese Farbe gern habe. (Weil ich für heute die Hausaufgaben  nicht gemacht habe. Ich habe Angst vor schlechten Noten. Ich habe schlechte Laune. Ich fühle mich heute nicht wohl. Ich trage gern klassische Kleidung. Schwarz ist klassische Farbe.)

Weiß - ich mag den Winter. Im Winter kann ich Schi und Schlittschuh laufen, rodeln Orange - weil ich Orangen mag. Sie sind der Sonne ähnlich. Ich mag auch den Sommer, Im Sommer kann  ich .... Das Wetter ist herrlich ....

Широко використовую парну, групову роботу, яка сприяє спілкуванню, розвиває  навички спів­праці, виховує почуття  товариськості, прагнення не підвести друзів, бути надійним партнером. В умовах дружнього змагання кожний учень нама­гається відповідати якнайкраще. Залежно від за­вдання формуються групи з однаковим рівнем знань, і кожна група отримує диференційоване за­вдання або з різним рівнем знань за умови, що в кожній з таких груп буде свій лідер - учень, який має добрі знання з предмета.

Використовую завдання та ігри індивідуаль­ного спрямування, які розвивають особистість учня, дають змогу випробувати свої сили, знання, стимулюють постійне прагнення до самостверд­ження в колективі. Прикладом цього є кросворди (діти самі охоче складають кросворди з ключови­ми словами і з великим ентузіазмом розв'язують їх), вправи на словотворення, ігри в ланцюжок (нарощування однорідних членів речення, фраз, цілих речень, а в старших класах - індивідуаль­ні проекти або мініпроекти, як правило, з анота­ціями 2-3 учнів) на різні теми (  «Die ukrainischen Komponisten «, »Die ukrainischen Schriftsteller«, »Tscherniwzi ist meine Heimatstadt«, »Die Hauptstadt der Ukraine«  usw.)

Учні з радістю виконують завдання, якщо по­чуваються повноцінними партнерами вчителя. В таких умовах урок перетворюється на жвавий діалог, обмін інформацією. Цьому сприяють різ­ні форми роботи.

«Мікрофон» (»Mikrofon«). Гра дає змогу кож­ному учню сказати щось швидко, по черзі, від­повідаючи на запитання або висловлюючи свою думку. Інші учні не можуть говорити, підказу­ючи з місця, оскільки право говорити має тіль­ки той, у кого мікрофон.

Мозковий штурм (Gehirnsturm). Ефектив­ний та добре відомий інтерактивний метод ко­лективного обговорення, який спонукає виявля­ти свою творчість та уяву шляхом вираження ду­мок усіх учасників, допомагає знаходити кілька рішень щодо поставленої проблеми. Цей вид ро­боти використовую, як правило на підсумкових роботах з теми (наприклад: »Wie können wir zum Umwelschutzt beitragen?«)

Особистісно — орієнтований підхід та вико­ристання сучасних технологій в процесі викла­дання іноземних мов дають змогу дітям здобува­ти знання із задоволенням, а вчителю - отриму­вати радість від успіхів дітей. Особливе значен­ня тут має стратегія заохочення (мені подобаєть­ся, як ти це сказав, зробив, дякую, що спробував, насмілився). Головне - підтримувати учня і спо­нукати його мислити, вносити пропозиції, шука­ти виходу з певних ситуацій, наприклад, під час написання стислих відповідей, завдань:

-продовж  речення (Wenn es kalt ist,... / Wenn das Wetter schön ist,...);

-заповни таблицю
«Експрес-опитування» (Expreßbefragung)

застосовую для розвитку в учнів мислення, умін­ня швидко орієнтуватися і робити повідомлення або висловлювати свою думку на основі вивче­ного матеріалу. Так можна проводити перевірку розуміння прочитаного, прослуханого тексту або завдань

Одним з найефективніших шляхів підвищення результативності навчання іноземних мов є роль­ові ігри (Rollenspiele), які дають змогу реалізу­вати основний методичний принцип - комуніка­тивне спрямування навчання. Рольові ігри сприя­ють мотивації вивчення іноземної мови, допома­гають врахувати психологічно-вікові особливості дітей, їхні інтереси, сферу діяльності, відобража­ють особистий досвід учнів, а головне - моделю­ють ситуацію реального спілкування.

Зупинимося на основних факторах, які забез­печують реалізацію практичних навчальних за­вдань:

доцільність та функціональність гри;

мовна спрямованість;

ведення гри тільки іноземною мовою;

нескладність завдань гри;

залучення всіх учнів до ігрової діяльності;

логічне долучення до контексту уроку;

елемент змагання;

визначення переможців.

Наприклад, під час повторення теми «Погода» (Das Wetter) проводжу таку рольову гру:

Zu uns ist heute ein Reporter aus Deutschland gekommen. Er möchte euch intervieren. Wer will heute Reporter sein? Der Reporter muss sich vorstellen und die Fragen über das Wetter im Westen der Ukraine stellen.

Оскільки ця тема вже повторюється, учні доб­ре і швидко відповідають на запитання.

На уроках іноземної мови жоден вчитель не може обійтися без гри. Ігрова модель навчання допомагає реалізувати, крім основної дидактич­ної мети ще й комплекс завдань:

забезпечення контролю виведення емоцій;

надання дитині можливості самовизначен­ня;

сприяння й допомога в розвитку творчої уяви;

надання можливості вдосконалення співпра­ці в соціальному аспекті;

допомога у висловлюванні своїх думок;

В ігровій моделі навчання учитель є інструкто­ром, суддею, ведучим. Діти завжди охоче грають у «пантоміму» (das Pantomime - Spiel).

Der Lehrer zeigt jeder der zwei Mannschaften ein Wort. Sie sollen dieses Wort als Pantomime zeigen und die andere Mannschaft soll dieses Wort raten."

Dieses Wort ist ein Substantiv (Lehrer - Schьler) (Melkerin - Friseurin).

Dieses Wort ist ein Adjektiv (kalt - heiß lustig - traurig).

Dieses Wort ist ein Verb (lesen - denken, malen - schreiben, suchen - telefonieren).

Оцінюється робота обох команд.

«Пакування валізи» (Kofferpacken).

1.Ich packe in meinen Koffer ein Ei.

2.Ich packe in meinen Koffer ein Ei, ein Brötchen...

Це може бути лексика з будь-якої вивченої теми.

Підготовчим етапом до усного чи пись­мового мовлення є асоціативні ігри (Assoziationspiele):

«Словниковий їжачок» Wortigel«) стромлює на свої голки або лише певні частини  мови, або, незалежно від частин мови, слова, які асоціюються з головним словом (темою).

«Словникове сонце» („Wortsonne“) дає уч­ням змогу згадати лексику, утворити всі можливі словосполучення, скласти речення (і, якщо до­статній рівень знань учнів - невеликі повідом­лення або ситуації).

Ordne die Verben den Wörtern  in der Sonne zu. (Manchmal passen auch zwei Verben): gehen, baden, fahren, liegen, besuchen, hören, legen, lernen, lesen, kochen, tanzen, segeln, spielen, surfen, wandern, schwimmen, zuchten, machen.

«Словниковий павук» Wortspinne«) пе­редбачає ширше охоплення лексики в логічній послідовності аж до складання невеликого пові­домлення.

Для збагачення словникового запасу учнів, повторення вивченої лексики та зацікавлен­ня учнів у самостійному вивченні нової лекси­ки використовують різноманітні словникові ігри (Wortspiele): (Rate das Wort! Wer weiß mehr Wörter zum Thema? Bilde die Sätze mit einem Buchstaben! Bilde neue Wörter! Sammle die Silben in Wörtern! Ein Wort in einer Reihe passt nicht. Suche Wortpaare. Was passt zusammen? Das Wort ist zu finden. »Wörtersee«, »Das Alphabet - Spiel«, »Wörterdomino«, »Wörterstufen«

Одним із видів навчальної гри під час вивчення іноземної мови є музичні й рухливі ігри. Колективний спів, ігри, танці сприяють розв'я­занню виховних завдань. Єдність музики і слова на уроках іноземної мови не залишає байдужим жодного учня, адже музика є найсильнішим псих­ічним стимулом, який сягає глибин свідомості й позитивно впливає на психічний стан людини, підви­щує емоційний тонус, знижує психологічні наван­таження, сприяє успішному засвоєнню навчаль­ного матеріалу. Рухливі ігри задовольняють при­родну потребу наймолодших дітей у русі. їхня мета — введення і закріплення нового граматичного ма­теріалу.

 Стійкий інтерес до уроків іноземної мови гаран­тує виконання пісень. Адже колективні співи, як заз­начав К.Д.Ушинський, сприяють естетичному вихо­ванню учнів, згуртуванню дитячого колективу і по­внішому розкриттю здібностей кожної дитини. Рольова гра — це умовне відтворення учасника­ми реальної практичної діяльності людей. Вона ство­рює умови реального спілкування й передбачає еле­мент перевтілення учня у представника певної соц­іальної групи, професії тощо. Рольова гра є найкра­щою моделлю спілкування. Вона передбачає якнай­точніше наслідування дійсності.

Рольова гра передбачає великі можливості моти­ваційно-показового плану Рольова гра сприяє формуванню навчальної праці й партнерства. Вона охоплює групу учнів, які мають злагоджено взаємодіяти, точно враховуючи реакцію кожного, допомагати один одному.

Лялька—знак ситуації.

Перед класом з'являється незнайома лялька. Це створює стимул до діалогу-розпитування: «Wie heißt du? Wie alt bist du? Gehst du in die Schule? Wie lernst du?». Після діалогу учні узагальнюють усе, що дізна­лися про ляльку.

Отже, лялька — це особливий, активний вид унaочнення на уроці: рольова гра з лялькою ур­ізноманітнює заняття, організовує увагу, внутрі­шньо мотивує мову учнів, активізує розумову діяльність і комунікацію учнів на уроці.

Для розвитку інтуїції, фантазії, мовної ком­петенції застосовують креативні вправи - різ­номанітні тести Lesetest (Leseverständnistest), Grammatiktest, Wortschatztest, Hörverständnistext, Lückentest, складання розрізаного на частини тек­сту і придумування заголовку до нього.

Кожна з вищезгаданих технологій цікава, корисна, пропонує для вчите­ля широке поле діяльності і, залежно від фахово-психологічних особливостей педагога та індиві­дуальних особливостей учнів, варта застосуван­ня, використання в процесі викладання інозем­них мов. Використання інноваційних технологій сприяє вирішенню поставлених перед сучасною школою завдань, реалізації особистісних якос­тей учнів - креативних (творчих), когнітивних (пізнавальних), діяльнісних (сприяють соціалі­зації школярів).

Використання  інноваційних технологій  допомагає у формуванні творчої особистості, її розвитку в умовах педагогіки співпраці, толе­рантності, які випливають з концепції прав люди­ни як вищої цінності, як мети суспільного прогре­су, а не його засобу;

створює сприятливий психологічний клі­мат на уроці;

забезпечує свідоме засвоєння навчально­го матеріалу;

 урізноманітнює уроки застосуванням різноманітних завдань, вправ, тренувань, різних видів навчального контролю;

збуджує та розвиває інтерес до вивчення предмета і прагнення бути активною дійовою осо­бою, співавтором уроку;

вчить учнів самостійно здобувати знання, ко­ристуватися довідниковою літературою;

дає змогу отримувати задоволення від досяг­нутого, але не заспокоюватись, а розширювати, вдосконалювати знання, уміння, навички.

У роботі з дітьми ми разом намагаємося досягти певної мети, конкретного результату. Тому, особливо важливо та обов'язково показувати їм, як вони пра­цювали, чого навчилися, а це, в свою чергу, дає їм змогу відчувати свій прогрес у навчанні й стимулює їхню роботу в майбутньому. Дітей слід вчити контро­лювати свою роботу й роботу однокласників на уроці. Робота учнів на уроці — це активізація розумової діяльності. Разом з учителем вони вчаться спостері­гати, відтворювати, запам'ятовувати, міркувати. Ра­зом з учителем вони радіють, дивуються, засмучу­ються, роблять висновки, підбивають підсумки своєї роботи.

Емоційна поведінка вчителя відіграє при цьому важ­ливу роль, адже діти бачать, що вчитель працює, пере­живає разом з ними. Так діти мають працювати і вдома. Вони отримують домашнє завдання, яке передбачає тренування й активізацію розумової діяльності. Слід рекомендувати дітям говорити вдома вголос, відтворю­вати  вивчене на уроці, а слухачами їхніми нехай будуть брат, сестра, батьки, ляльки. Це дуже важливо для спілку­вання іноземною мовою в парах і в групах.

Активізація розумової діяльності на уроці дає змо­гу учневі думати логічно, працювати змістовно, швид­ко залучатися до роботи на уроці, захоплено працю­вати. До того ж, вона формує такі риси характеру як зібраність, відповідальність, зосередженість, розви­ває розумові здібності й мовлення, силу волі, праце­любність.

 Під час інтерактивного навчання учні вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, приймати виважені рішення.

 Я намагаюся дати можливість дітям реально використовувати знання, отримані на уроках, активно практикувати слухання та говоріння уже на перших уроках. Все це допомагає учням вивчати мову швидше, легше, з цікавістю та задоволенням, використовувати її для спілкування у класі.

 Ефективний вважаю той урок, на якому вдається досягти високої активності учнів. Цього часто домагаюсь шляхом створення проблемної ситуації та обов’язково повторення вивченого матеріалу. На уроках іноземної мови використовую елементи  диференціації та інтеграції. Мої діти із задоволенням виконують завдання творчого характеру: складання монологів, діалогів, описів, розповідей.

Сходинки до майстерності долаються поступово, але наполегливо, щоденно, цілеспрямовано.

Щоб дати учням міцні знання, навчити самостійно їх поповнювати, виробити практичні навички, вміння треба знати правильний підхід до вибору форм і методів роботи на уроці.

 Щирість, доброзичливість, повага до дітей, готовність допомогти їм у будь-яку хвилину – це ті риси, які допомагають знаходити шлях до серця й душі учня, дають змогу заглянути у внутрішній світ дитини, знайти там добрий початок, який можна використати як основу для формування справжньої людини.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Активізація навчально-виховного процесу на уроках німецької мови»

(творче осмислення і використання нових методичних форм роботи,інтерактивних технологій навчання. )

(з досвіду роботи)

 

 

                                                  Вчитель:Чорновола М.І.

docx
Додано
19 листопада 2019
Переглядів
71
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку