12 травня о 18:00Вебінар: Лайфхаки з використання сервісу LearningApps в освітньому процесі

Залікова робота з теми: Кількість речовини. Моль. Молярна маса.

Про матеріал
Різнорівнева залікова робота з теми: Кількість речовини. Моль. Молярна маса. Містить вісім варіантів завдань. Можна використовувати також і як самостійну роботу.
Перегляд файлу

Залікова рбота  №1: Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами.

Варіант  1

І  рівень

 1. Молярний об'єм газів за нормальних умов становить:

а) 44,8л/моль;          б) 22,4л/моль;        в) 11,2л/моль.

 1. Як позначається відносна густина газу:

а) М;             б) D;            в) ρ.

 1. Вираз  ν = м / Μ означає:

а) математичний вираз молярної маси;

б) математичний вираз маси речовини;

в) математичний вираз кількості речовини.

(кожне завдання – 1 бал)

ІІ  рівень

 1. Вкажіть число молекул, що міститься в 1 моль кисню?

2. Знайдіть значення об’єму газу, виходячи з формули:

ν = V / Vм.

3. Сформулюйте визначення відносної густини газу.

(кожне завдання – 1 бал)

ІІІ  рівень

 1. Кисень займає об'єм 8,96л. Яка його маса?
 2. Обчисліть відносну густину карбон (ІV ) оксиду за повітрям.
 3. Обчисліть число молекул у нітроген (ІV) оксиді кількістю речовини 2,5 моль.

(кожне завдання – 1 бал)

ІV  рівень

 1. Який об'єм займе 12 · 1023 молекул етану (С2Н6 )?

(1- бал)

 1. Якій масі відповідає хлоридна кислота ( НСl ) кількістю речовини 3 моль? Яке число молекул міститься у такій масі кислоти?

(2 – бали)

 

 

 

 

 

 

 

Варіант  2

І  рівень

 1. Кількість речовини – це фізична величина, що визначається співвідношенням:

а) ν = Vм / V;       б) ν = m / M;        в) ν = N · NА.

 1. В 1 моль будь якого газу за нормальних умов міститься молекул:

а)  6 · 1023;       б) 6 · 1024;           в) 6 · 1025.

3.   Одиниця вимірювання молярного об’єму є:

а) г / моль;    б) кг / моль;         в) л / моль.

(кожне завдання – 1 бал)

ІІ  рівень

 1. Вкажіть об'єм 1 моль газу за нормальних умов.
 2. Сформулюйте визначення закону Авогадро?
 3. Знайдіть значення числа молекул речовини виходячи з формули   ν = Ν / ΝА.

(кожне завдання – 1 бал)

ІІІ   рівень

 1. Яка маса магній оксиду кількістю речовини 3 моль?
 2. Відносна густина сульфур (VІ) оксиду за гелієм – 20. Обчисліть відносну молекулярну масу оксиду.
 3. Число молекул хлору становить 2,4 · 1023 молекул. Якій кількості речовини відповідає дане число молекул?

(кожне завдання – 1 бал)

IV   рівень

 1. Який об'єм повітря кількістю речовини 0,8 моль?

(1 – бал)

 1. Якій кількості речовини відповідає Na2CO3 масою 53 г? Обчисліть число молекул натрій карбонату у цій порції речовини.

(2 – бали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант  3

 

І  рівень

 1. Молярна маса кисню:

а) 32 л/моль;        б)  32 г/моль;     в)  32.

 1. Вираз D = M1 / М2 означає:

а) відношення маси до кількості речовини;

б) відношення молярної маси одного газу до молярної маси іншого газу за однакових умов;

в) відношення об’єму газу до молярного об’єму газу.

 1. Кількість речовини позначається символом:

а)  ν;            б)  Ν;                   в)   V.

(кожне завдання – 1 бал)

ІІ  рівень

 1. Запишіть математичний вираз молярної маси.
 2. Закінчіть визначення: “ Кількість речовини – це фізична величина ......
 3. Знайдіть значення маси речовини, виходячи з формули ν = m / М.

(кожне завдання – 1 бал)

ІІІ   рівень

 1. Якій кількості речовини кисню ( О2 ) відповідає 1,8 · 1023 молекул кисню?
 2. Обчисліть відносну густину чадного газу ( СО ) за воднем.
 3. Знайдіть об'єм азоту кількістю речовини 0,6 моль.

(кожне завдання – 1 бал)

IV   рівень

 1. Якій кількості речовини відповідає 9,6 · 1023 молекул нітратної кислоти ( HNO3 )?

(1 – бал)

 1. Який об'єм метану ( СН4 ) масою 3,2 г? Яке число молекул міститься в такому об’ємі метану?

(2 – бали)

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 4

 

І  рівень

 1. Позначте твердження, що розкриває суть закону об’ємних  відношень. Об’єми газів, що вступають у реакцію, відносяться один до одного і до об’ємів добутих газоподібних продуктів як:

а) добутки цілих чисел;   б) невеликі цілі числа;

в) відносні густини цих газів;  г) різниця цілих чисел.

 1. Стала Авогадро відповідає числу:

а) 6 · 1025моль-1;        б) 6 · 1022моль-1;   в) 6 · 1023моль-1.

 1. Молярний об'єм газу – це відношення:

а) ν = V / Vм;        б) Vм = V / ν;     в) V = Vм · ν.

(кожне завдання – 1 бал)

ІІ   рівень

 1. Вкажіть числове значення відносної молекулярної маси повітря:

а) 29;        б)  32;     в)  44.

 1. Закінчіть визначення: “Відносна густина газів – це величина, ....
 2. Вкажіть число молекул, яке за нормальних умов містить будь який газ об’ємом 22,4 л / моль.

ІІІ   рівень

 1. Газ масою 2 г за нормальних умов займає об'єм 11,2 л. Визначіть, який об'єм займе 5 г цього газу?
 2. Відносна густина нітроген (І) оксиду за киснем – 1,375. Яка його відносна молекулярна маса?
 3. Дано калій хлорид (КСl) кількістю речовини 0,8 моль. Яка його маса?              (кожне завдання – 1 бал)

IV   рівень

 1. Обчисліть молярну масу азоту, якщо маса 1 л цього газу за нормальних умов становить 1,25 г.

(1 – бал)

 1. Який об'єм займуть 1,5 · 1023 молекул ацетилену ( С2Н2)?

Якій кількості речовини відповідає таке число молекул?

(2 – бали)

 

 

 

 

 

Варіант 5

І рівень

 1. Одиницею вимірювання кількості речовини є:

а)  1 г;          б)   1 моль;        в)  1 л.

 1. Зв’язок між кількістю речовини і числом структурних частинок речовини відображає формула:

а) ν = Ν / ΝА;         б)  ν = V / Vм;        в)  ν = m / M.

 1. Що можна обчислити за формулою М1 = D · М2:

а)  відносну молекулярну масу речовини;

б)  відносну густину газів;

в)  молярну масу речовини;

г)  молярний об'єм газів.

( кожне завдання 1 – бал )

ІІ  рівень

 1. Моль кисню за нормальних умов займає об'єм :

а) 22,4 л;              б)  24,2 л;            в)  22 л.

 1. Вставте пропущені слова: В однакових _________ газів, за _________________ міститься _______ молекул.
 2. Напишіть математичний вираз для обчислення фізичної величини, яка вимірюється у г/моль, або кг/моль.

( кожне завдання 1 – бал)

ІІІ  рівень

 1. Скільки молекул міститься у карбонатній кислоті (Н2СО3) кількістю речовини 4 моль?
 2. Який об'єм фтору масою 19 г?
 3. Обчисліть відносну густину амоніаку (NH3) за воднем.

( кожне завдання 1 – бал)

IV  рівень

 1. До складу речовини входять: атом Аргентуму, атом Нітрогену й три атоми Оксигену. Обчисліть масу даної сполуки кількістю речовини 0,2 моль.

( 1 – бал)

 1. Який об'єм хлороводню (НСl) масою 7,3 г. Скільки молекул містить така маса хлороводню?

( 2 – бали)

.

 

 

 

Варіант 6

І  рівень

 1. Одиницями вимірювання молярного об’єму є :

а) г / моль;        б) л / моль;        в) кг / моль.

 1. Зв’язок між кількістю речовини і масою речовини відображає формула:

а) ν = V / Vм;         б) ν = Ν / ΝА;       в) ν = m / M.

 1. Яким способом найлегше виявити відношення об’ємів газів у хімічних реакціях:

а) за коефіцієнтами;  б) за відношенням їх кількостей речовини;    в) за відношенням їх молярних мас.

( кожне завдання – 1 бал)

ІІ   рівень

 1. Закінчіть визначення. Відносною густиною газів називається ________ одного газу, до _________ іншого газу при _________ умовах.
 2. 2 моль водню за нормальних умов містить молекул:

а) 6 · 1023;           б) 12 · 1023;         в) 3 · 1023.

 1. Сформулюйте визначення молярного об’єму газів.

( кожне завдання – 1 бал)

ІІІ   рівень

 1. Маса вуглекислого газу об’ємом 1 л за нормальних умов становить 1,964 г. Яка його молярна маса?
 2. Відносна густина газу за киснем –3. Обчисліть відносну молекулярну масу цього газу.
 3. Яку кількість речовини становить SO2 масою 16 г?

( кожне завдання – 1 бал)

IV  рівень

 1. Якій кількості речовини відповідає 9 · 1023 молекул води?

( 1 – бал )

 1. До складу газоподібної речовини входять один атом Нітрогену та два атоми Оксигену. Обчисліть масу газу кількістю речовини 1,5 моль. Який об'єм займе газ такою ж кількістю речовини за нормальних умов?

( 2 – бали )

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 7

І   рівень

 1. Відношення маси певного об’єму одного газу до маси такого ж об’єму іншого газу при однакових умовах називається:

а) відносною молекулярною масою газів;

б) відносною густиною газів;

в) молярною масою газів.

 1. Одиницею вимірювання кількості речовини є:

а) моль;         б) г / моль;          в) л / моль.

3.    Зв’язок між кількістю речовини і об’ємом газу відображає:  а)  ν = Vм / V;   б) ν = m / М;   в)  ν = V / Vм.

( кожне завдання 1 – бал)

ІІ  рівень

 1. За формулою D = Мr1 / Мr2, обчисліть відносну густину

СО ( чадного газу) за воднем.

 1. Напишіть математичний вираз для обчислення фізичної величини, одиницями вимірювання якої є л / моль, або мл / моль.
 2. 18 · 1023 структурних частинок речовини відповідає кількості речовини:

а) 2 моль;         б) 3 моль;       в) 4 моль.

( кожне завдання 1 – бал)

ІІІ   рівень

 1. У скільки разів азот важчий за водень за нормальних умов?
 2. Якій кількості речовини відповідає хлор масою 142 г?
 3. Обчисліть об'єм водню кількістю речовини 1,75 моль.

( кожне завдання 1 – бал)

IV   рівень

 1. Відносна густина амоніаку ( NH3 ) за воднем – 8,5. Обчисліть відносну молекулярну масу амоніаку.

( 1 – бал )

2   У якій масі водню буде таке число молекул, скільки їх є у кисні кількістю речовини 2 моль?                    ( 2 – бали )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант  8

І   рівень

 1. В 1 моль водню за нормальних умов міститься молекул:

а) 6 · 1023;        б) 0,6 · 1023;         в) 60 · 1023.

 1. Стала Авогадро позначається:

а) N;           б) NА;          в) Vм.

 1. Назвіть прізвище відомого вченого, що відкрив газові закони:

а) Авогадро;         б) Гей – Люсак;      в) Менделєєв.

( кожне завдання 1 – бал)

ІІ   рівень

 1. У рівнянні  2СО + О2 = 2СО2. Визначіть об’ємні відношення газів.
 2. Встановіть відповідність між терміном і його позначенням.

Термін                          Позначення

а) число молекул;                 1. VM;

б) молярний об'єм;               2.  ν;

в) відносна густина;            3.  Ν;

г) кількість речовини.          4.  D.

 1. Закінчіть вираз. Одиниця кількості речовини – це така _____, що містить стільки ________ , скільки ______ є у вуглеці ________ .                  (  кожне завдання – 1 бал)

ІІІ   рівень

1.   У скільки разів кисень легший за сульфур (IV) оксид?

 1. Яка маса хлору кількістю речовини 0,8 моль?
 2. Барій оксид ( ВаО ) містить 0,3 · 1023 молекул. Якій кількості речовини відповідає таке число молекул?

( кожне завдання 1 – бал)

IV   рівень

1.   Є кальцій карбонат (СаСО3), що містить 1,2 · 1023 молекул. Якій кількості речовини відповідає таке число структурних частинок?                                                         ( 1 – бал )

2.    У якій масі азоту буде таке число молекул, скільки їх є у водні кількістю речовини 3 моль?                ( 2 – бали )

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.5
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.9
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Kushnir Lyubasha
  Можна відповіді для перевірки?
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Білоконь Людмила Василівна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
13 січня 2020
Переглядів
4884
Оцінка розробки
4.9 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку