Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Залікові питання з екології

Про матеріал
Залікові питання з екології для студентів 2 курсу закладів професійно-технічного спрямування
Перегляд файлу

                                   Міністерство освіти і науки України

                            Запорізький авіаційний коледж ім.. О. Івченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Перелік питань для заліку

             з дисципліни «Основи екології»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Розглянуті на засіданні

                                                                                              ПЦК суспільно- 

                                                                                               політичних дисциплін

                                                                                              ____________________

                                                                                                       

                                                                                               зав. каф. (Лихно Л.В.)

                                                                                                     

                                                                                               Розробила Тарасенко О.І.

 

 

 

 

Питання до заліку.

       1. Визначення, предмет і завдання екології.

       2. Сучасна екологія. Галузі і підрозділи екології.

       3. Виникнення екології. Історія природи рослин і тварин.

       4. Дослідження популяцій, біоценозів, біогеоценозів.

       5. Екологічні дослідження в Україні.

       6. Поняття про екологічні фактори та його спрямованість.

       7. Вплив лімітуючих факторів на організм. Закон мінімуму.

        8. Принцип екологічної толерантності. Ступені толерантності.

9.  Класифікація екологічних факторів.

10. Вплив абіотичних факторів на здоров’я людини.

11. Вплив біотичних факторів на здоров’я людини.

12. Вплив антропогенних факторів на здоров’я людини.

13. Популяція як загальнобіологічна одиниця.

14. Нерівноцінність популяцій.

15. Ієрархія популяцій.

16. Популяційні аспекти розвитку людства.

17. Поняття екологічної структури популяції. Чисельність і щільність популяції.

18. Статева і вікова структури популяції. Народжуваність і смертність.

19. Просторова структура популяції. Характер і розміщення організмів у популяції.

20. Динаміка чисельності. Популяційні фази.

21. Біоценоз як природна система.

22. Визначення біоценозу. Класифікація біоценозів.

23. Властивості та структура біоценозів.

24. Загальне уявлення про біосферу. Межі біосфери

25. Походження і еволюція біосфери.

26. Функціонування біосфери. Кругообіг речовин у біосфері.

27. Вчення В.І.Вернадського про біосферу та ноосферу.

28.Основні причини деградації довкілля.

29.Причини і фактори виникнення глобальних екологічних проблем світу.

30. Суть екологічних проблем світу.

31. Природні екологічні катастрофи.

32. Антропогенні екологічні катастрофи.

33. Аварія на Чорнобильській АЕС та ії вплив на довкілля.

34. Загальний стан повітряних ресурсів планети.

35. Загальний стан водних ресурсів планети

36. Загальний стан мінерально- сировинних та земельних ресурсів планети.

        37. Джерела, масштаби і наслідки забруднення атмосфери.

         Охорона атмосфери від забруднення.

        38.Джерела забруднення гідросфери. Стічні води та методи їх очистки.

        39.Вплив діяльності людського суспільства на геологічне середовище.

         Ґрунт як компонент біосфери.

        40.Вплив господарської діяльності на ґрунт. Сучасний стан ґрунтового

          покриву України. Заходи по їх покращенню.

    41.Рекультивація порушених земель.

    42.Причини змін чисельності тварин і рослин. Охорона тваринного і рослинного світу.

   43.Заповідні території, їх типи і природоохоронне значення. Національні парки.

   44.Червона книга.

   45. Вплив на довкілля енергетики та транспорту.

   46. Вплив на довкілля промисловості та сільського господарства

   47. Вплив на довкіллі військової та наукової діяльності.

   48. Екологія міст.

   49. Система екологічних стандартів.

   50. Екологічна експертиза та ії завдання.

   51. Екологічна паспортизація підприємств.

   52. Екологічний маркетинг та екологічний менеджмент.

   53. Економіка природокористування та її завдання. Раціональне та

нераціональне природокористування.

   54. Економічна оцінка природних ресурсів.

   55. Плата за природні ресурси, екологічні податки, екологічні ліцензії (ЕЛ) .

   56. Причини розвитку екологічної кризи в Україні.

   57. Джерела забруднення території України.

   58. Основні наслідки екологічної кризи для України.

   59. Міжнародні природоохоронні організації.

   60. Міжнародне співробітництво України  в галузі збереження довкілля.

  Україна і ООН.

   61. Екологічні природоохоронні організації України. Екологічні партії України

  62. Екологічна освіта та екологічна культура.

  63.Основні поняття та визначення екологічного права

          64.Основні екологічні права та обовязки громадян України.

  65.Основні законодавчі акти й документи в галузі охорони природи України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Міністерство освіти і науки України

                            Запорізький авіаційний коледж ім. О. Івченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Підсумкова контрольна робота

з дисципліни «Основи екології»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Розглянуті на засіданні

                                                                                              ПЦК суспільно- 

                                                                                               політичних дисциплін

                                                                                              ____________________

                                                                                                       

                                                                                               зав. каф. (Лихно Л.В.)

                                                                                                     

                                                                                               Розробила Тарасенко О.І.

 

 

                                                   Запоріжжя, 2008

 

Підсумкова контрольна робота

з дисципліни «Основи екології»

 

 

 Варіант №1

 

 

1.Які джерела забруднення гідросфери вам відомі?

 

2. Які ви знаєте альтернативні джерела енергії? Які переваги вони мають у порівнянні с традиційними джерелами енергії?
 

3. В чому суть екологічної експертизи? Які види екологічної експертизи існують в Україні.

 

4. Які природні катастрофи характерні для України? Який вплив на довкілля вони мають.

 

5. Надайте характеристику чисельності і щільності популяції.

 

 

Варіант №2

 

             1.Який вклад в розвиток екології як науки внесли українські вчені,

             перелічите їх.

 

            2.Який вплив на здоров’я людини мають абіотичні фактори?

 

            3.Перелічте ієрархію популяцій (М.П. Наумов).

 

            4.Що таке природні катастрофи? Їх вплив на довкілля.

 

           5.Які існують методи боротьби із забрудненнями атмосфери?

 

Варіант №3

 

          1.Хто в Україні займався екологічними дослідженнями?

 

          2.Чому в Україні частішають випадки розвитку злоякісних пухлин?

 

         3.В чому сутність нерівноцінності популяцій (В.М. Беклемішев)?

 

         4.Які функції виконує озоновий шар ?

 

         5.Що таке самоочищення води?

 

Варіант № 4

 

             1.Що таке екологічний фактор?

 

            2.Які абіотичні фактори впливають на здоров’я людини та як?

 

            3. Що таке екологічна експертиза? Зазначте основні види екологічних

            експретиз.

 

4.Що таке популяція? В чому полягає практичне значення дослідження

             популяції.

 

5.В чому небезпека парникового ефекту?

 

Варіант №5

 

           1.Які проблеми вивчає сучасна екологія?

 

           2.Що таке природні осередки інфекції? Які фактори спричинюють спалахи

           епідемій?

 

          3.Що таке чисельність та щільність популяції?

 

          4.В чому небезпека озонової діри в атмосфері?

 

         5.До яких наслідків призводять ерозія й засолення грунтів?

 

Варіант №6

 

          1.Поясніть, що таке демекологія?

 

           2.Як класифікуються антропогенні фактори, що впливають на здоров’я

          людини,  які з них є найнебезпечнішими ?

 

         3.Поясніть, в чому полягає відмінність між біосферним та природним

         заповідником. Перелічте заповідники України.

 

        4.Яку шкідливу дію кислотні дощі спричиняють на навколишнє середовище?

 

        5.Назвіть основні джерела забруднення атмосфери.

 

Варіант №7

 

        1.Надайте характеристику закону толерантності (В. Шелферд).

 

        2.Який вплив на довкілля мають АЕС?

 

        3.Надайте визначення – народжуваність, смертність, густота популяції.

 

       4.Що таке природні катастрофи. Які природні катастрофи характерні для

       України?

 

       5.Що таке смоги, за яких умов вони виникають?

 

Варіант №8

 

       1.Назвіть основні завдання соціальної екології.

 

       2.В яких регіонах України екологічна  ситуація вважається критичною

й чому?

      3.Як в світі й в Україні вирішується проблема утилізації відходів?

 

      4.В чому Ви бачите світові проблеми прісної води? Чи актуальна ця проблема

для України.

 

       5. Які існують методи по охороні грунтів?

 

 

Варіант №9

 

         1.Назвіть основні джерела забруднення гідросфери.

 

        2.Яку загрозу спричиняє військова діяльність на довкілля

 

        3.У чому полягає екологічна проблема  Дніпра; яке це має значення для

України?

 

        4.Що таке екологічна культура ?

 

        5.Надайте характеристики  основним підрозділам екології.

 

Варіант №10

 

         1.Які методи очистки стічних вод ви знаєте? Охарактеризуйте їх.

 

        2.Як впливає сільське господарство на екологію України?

 

        3.Чим зумовлений сучасний кризовий  екологічний стан Чорного та

Азов­ського морів?

 

       4.Назвіть основні законодаві акти й документи в галузі охорони природи  

України.

5.Чому нині надзвичайної ваги набула екологічна освіта.?

 

Варіант №11

 

         1.Які види діяльності людини мають найбільшу шкоду для грунтів?

 

        2.Який вплив на довкілля має транспорт?

       

         3.Осхарактеризуйте екологічний стан Донецько-Придніпровського регіоні?

 

        4.Що таке екологічне виховання?

 

        5. Що таке біосферний заповідник? Перелічите, які  в Україні існують

        біосферні заповідники.

 

Варіант №12

 

        1.Охарактеризуйте основні заходи з покращення ґрунтового покриву.

 

        2.В чому полягає суть екологічної експертизи? З якою метою вона

       проводиться.

 

         3.Опишіть структуру сучасної екології?

 

        4.Проаналізуйте екологічні проблеми Українського Полісся.

 

        5. Який вплив на довкілля мають ТЕС?

 

Варіант №13

 

         1.Що таке рекультивація? Які види рекультивації ви знаєте?

 

        2.Поясніть терміни екологічний аудит та екологічний менеджмент? З якою

        метою вони проводяться.

 

         3.Який вплив на довкілля мають ГЕС?

 

         4.Проаналізуйте екологічні проблеми Українських Карпат.

 

         5. Які екологічні дослідження проводились в Україні?

 

Варіант №14

 

          1.Яким чином в Україні здійснюється охорона рослинного і тваринного світу?

         Які заповідники в Україні вам відомі.

         2.Що таке екологічний паспорт?

        

         3.Який вплив на довкілля має транспорт?

 

        4.Що таке альтернативні джерела енергії? Які з існуючих використовуються

        в Україні?

 

        5.Поясніть, що таке парниковий ефект?

 

Варіант №15

 

        1.Що таке екологічний моніторинг, з якою метою він здійснюється..

 

         2.Як утворюються кислотні дощі? Якої шкоди вони завдають природі?

 

         3.Які завдання екологічного маркетингу?

 

        4.Який вплив на довкілля має  сільське господарство?

 

        5. Що вам відомо про міжнародну торгівлю відходами? Поясніть, чому деякі

       країни запобігають таких заходів.

 

Варіант №16

 

         1.Як впливає на довкілля ТЕС?

 

         2.Що таке екологічний паспорт підприємства і хто його розробляє?

 

         3. Поясніть терміни: заповідник, заказник, національний парк, пам’ятка

        природи.

 

         4.Чому нафта і нафтопродукти вважаються одними з найнебезпечніших

           забруднювачів Світового океану?

 

          5.Що таке біоценоз?

 

 

Варіант №17

 

         1.Який вплив на  довкілля АЕС?

 

         2.Які основні завдання економіки природокористування?

 

         3.Що таке соціальна екологія?

 

          4.Який вплив на довкілля має військова діяльність ?

 

          5.Надайте характеристику закону толерантності (В. Шелферд).

 

 

Варіант №18

 

         1.Що таке екологія? Які основні складові екології.

 

         2.Які існують групи екологічних факторів за класифікацією Дажо?

 

         3.Надайте визначення популяції. Перелічте основні ознаки популяції.

 

         4.Чому відбувається руйнування озонового шару?

 

        5.Надайте характеристику вертикальної структури біоценозу.

 

Варіант №19

 

        1.Надайте коротку характеристику роботам Аристотеля, Теофраста

         Ерезійського, Плінія Молодшого.

 

        2. Що таке екологічний паспорт підприємства і хто його розробляє.

 

        3.Назвіть основні джерела забруднення атмосфери?

 

        4.Поясніть, що таке біосфера. 

 

        5.Що таке «ядерна ніч» і «ядерна зима»?

 

 

Варіант №20

 

        1.Який вклад в розвиток екології як науки внесли українські вчені,

   перелічите їх.

 

         2.Який вплив на здоров’я людини мають біотичні фактори?

 

         3.Перелічте ієрархію популяцій (М.П. Наумов).

 

         4.Що таке природні катастрофи? Їх вплив на довкілля.

 

        5.Які є методи боротьби із забрудненнями атмосфери?

 

 

Варіант №21

 

          1.Хто в Україні займався екологічними дослідженнями?

 

         2.Чому частішають випадки розвитку злоякісних пухлин?

 

         3.В чому сутність нерівноцінності популяцій (В.М. Беклемішев)?

 

        4.Які функції виконує озоновий шар?

 

       5.Що таке самоочищення води?

 

Варіант № 22

 

         1.Що таке екологічний фактор?

 

         2.Які абіотичні фактори впливають на здоров’я людини та як?

 

        3. Що таке екологічний паспорт підприємства і хто його розробляє.

 

        4.Що таке популяція? В чому полягає практичне значення дослідження

популяції.

 

        5.В чому небезпека парникового ефекту?

 

Варіант №23

 

       1.Які проблеми розглядає сучасна екологія?

 

       2.Що таке природні осередки інфекції? Які фактори спричинюють спалахи

епідемій?

 

        3.Що таке чисельність та щільність популяції?

 

        4.В чому небезпека озонової діри в атмосфері?

 

        5.До яких наслідків призводять ерозія й засолення грунтів?

 

Варіант №24

 

         1.Поясніть, що таке демекологія?

 

         2.Як класифікуються антропогенні фактори, що впливають на здоров’я

людини, й які з них найнебезпечніше?

 

           3.Поясніть, в чому полягає відмінність між біосферним та природним

заповідником.

 

         4.Яку шкідливу дію кислотні дощі сприяють на навколишнє середовище?

 

         5.Назвіть основні джерела забруднення атмосфери.

 

Варіант №25

 

1.Які джерела забруднення гідросфери вам відомі?

 

2. Які ви знаєте альтернативні джерела енергії? Які переваги вони мають у порівнянні с традиційними джерелами енергії?
 

3. В чому суть екологічної експертизи? Які види екологічної експертизи існують в Україні.

 

4. Які природні катастрофи характерні для України? Який вплив на довкілля вони мають.

 

5. Надайте характеристику чисельності і щільності популяції.

 

 

doc
Додано
11 березня 2020
Переглядів
847
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку