Заняття з елементами тренінгу «Здоров’я та здоровий спосіб життя. Визначення життєвих цінностей».

Про матеріал

План-конспект просвітницького заняття з елементами тренінгу для учнів 8-11 класів «Здоров'я та здоровий спосіб життя. Визначення життєвих цінностей».

Мета: надати підліткам знання та сформувати уміння і навички реалізації здорового способу життя, відповідального ставлення до власного здоров'я, протистояння спокусі та соціальному тиску.


Перегляд файлу

Заняття з елементами тренінгу «Здоров’я та здоровий спосіб життя. Визначення життєвих цінностей».

 

Форма проведення: просвітницьке заняття з елементами тренінгу.

Мета: надати підліткам знання та сформувати уміння і навички реалізації здорового способу життя, відповідального ставлення до власного здоров’я, протистояння спокусі та соціальному тиску.

Цільова група: учні 8-11 класів

 

План заняття:

1. Вправа «Знайомство».

2. Вправа «Правила роботи в групі».

3. Вправа «Очікування».

4. Бесіда «Здоров’я та здоровий спосіб життя».

            5. Вправа «Цінності».

6. Вправа «Вкажи причину».

7. Вправа «Вплив наркотичних речових на людину».  

8. Вправа «Чи є альтернатива?»

9. Вправа  «Як показати свою незгоду?»

10.Вправа «Цікава математика» .

11. Вправа «Комплімент собі».

12. Підведення підсумків:

 

1. Вправа «Знайомство».

Кожен учасник називає своє ім’я та продовжує фразу: «Мій найкращий друг сказав би , що я…».

Учню пропонується розповісти від імені кращого свого товариша про себе. Дуже важливо, щоб учень зміг дати волю своїм емоціям.

2. Вправа  «Правила роботи в групі».

Мета: виробити правила роботи в групі, сприяти створенню робочої та доброзичливої атмосфери під час занять.

Для плідного, цікавого для всіх спілкування нам важливо притримуватися деяких прави­л  (відповіді фіксуються на аркуші під назвою: «Правила тренінгу»).

Орієнтовні правила:

 • Правило «піднятої руки»;
 • Бути уважним один до одного
 • Будь активним;
 • Будь толерантним;
 • Умій висловити та вислухати думку тощо;
 • Один говорить, інші слухають;
 • Брати участь у виконанні вправ і завдань добровільно

Які ще правила ви пропонуєте, чи всі згодні?

Кожне правило обговорюється.

3. Вправа «Очікуванн».

Для того щоб з’ясувати чого ви очікуєте від заняття  давайте  запишемо свої очікування на кольорових папірцях, по черзі виходячи до дошки, зачитайте  свої очікування  та прикріпіть їх на « Сонечко очікувань»).

4. Бесіда

Мета: визначити поняття «здоров’я», «здоровий спосіб життя» та фактори, що впливають на здоров’я.

Існує багато визначень поняття «здоров’я». Давайте спробуємо дати своє визначення даному поняттю.

Учасники дають своє визначення поняттю «здоровя», «здоровий спосіб життя».

 Здоров’я – стан повного фiзичного, духовного та соцiального благополуччя, а не тiльки вiдсутнисть хвороб або фiзичних вад.

• Вiд чого залежить здоров’я?

• Чи є взаємозв’язок мiж цими причинами (факторами)? Який?

Фактор (латин factor – той, що робить, вiд facio роблю) умова, рушiйна сила, чинник будь-якого процесу.

• На якi фактори ми можемо впливати? Яким чином? Здоров’я залежить вiд таких  основних факторiв:

- спадковостi – на 20 %;

- рiвня медицини – на 10 %;

- екології (стану довкiлля) – на 20 %;

- способу життя – на 50 %.

- Як ви розумієте поняття „спосіб життя”?

Спосіб життя – система взаємин людини із самою собою та факторами зовнішнього середовища. Взаємини із самою собою – це складний комплекс дій і переживань, наявність корисних звичок, що зміцнюють природний ресурс здоров’я і шкідливих звичок, що руйнують його.

- А тепер давайте спробуємо дати визначення поняттю „здоровий спосіб життя”. (Розкрити це поняття в малюнках, схемах, плакатах).

Здоровий спосіб життя – спосiб життєдiяльностi людини, метою якого є формування, эбереження i змiцнення здоров’я, а також свiдоме, активне ставлення до власного здоров’я, акумулювання певних позитивних або нейтралiзацiя негативних факторiв, зовнiшнiх i внутрiшнiх.

- Що означає дбати про здоров’я?

5. Вправа «Цінності».

Мета: сформувати бачення та усвiдомлення учасниками власних прiоритетних цiнностей, необхiдних для повноцiнного життя.

Хід вправи. Вчитель  роздає учасникам бланки з перелiком цiнностей і пропонує їм вибрати спочатку 10, а потiм 5 цiнностей і пронумерувати їх за ступенем значущостi для кожного.

Цінності повноцінного життя

 

Цiннiстъ
 

10 цiнностей, важливих для вас

5 з обраних цінностей

Нумерація цінностей за ступенем значущості

Воля

 

 

 

Наполегливість

 

 

 

Відвертість

 

 

 

Скромність

 

 

 

Здатність розуміти іншого

 

 

 

Самоповага

 

 

 

Довіра

 

 

 

Релігія

 

 

 

Краса

 

 

 

Терпіння

 

 

 

Сила

 

 

 

Вірність

 

 

 

Любов

 

 

 

Ніжність

 

 

 

Щирість

 

 

 

Здоровий глузд

 

 

 

Життєрадісність

 

 

 

Благополуччя

 

 

 

Надія

 

 

 

Неординарність

 

 

 

Уміння спілкуватися

 

 

 

Винахідливість

 

 

 

Честь

 

 

 

Гідність

 

 

 

Принциповість

 

 

 

Самодисципліна

 

 

 

Незалежність

 

 

 

Рішучість

 

 

 

Прагнення до знань

 

 

 

Логічність

 

 

 

Практичність

 

 

 

Дипломатичність

 

 

 

Здатнiсть мислити

 

 

 

Розум

 

 

 

Досконалiсть

 

 

 

Доброта

 

 

 

Совiсть

 

 

 

Гвучкiсть

 

 

 

Багатство

 

 

 

Свобода

 

 

 

Визнання

 

 

 

Відповiдальнiсть

 

 

 

Здоров’я

 

 

 

Потім вчитель роздає по 3 аркуші паперу, де на кожному потрiбно написати по однiй з найбiльш пріоритетних для учасника цiнностей.

Пiсля цього просить вiддати йому аркуш паперу, на якому записано одну з цих трьох найбiльш прiоритетних цiнностей, менш вагому порiвняно з iншими двома, а потiм вiддати ще один аркушик i залишити собi той, де записано найвагомiшу для кожного цiннiсть.

На наступному етапi вчитель просить назвати тi цiнностi, якi записанi на папірцях, залишених учасниками в себе (вiдповiдi фіксуються на ватмані), і пояснити, чому кожен залишив саме цей аркушик.

Запитання для обговорення:

• З якою метою ми виконували цю вправу?

• Чому важливо мати в життi власнi цiнностi?

6. Вправа «Вкажи причину».

Учням пропонується об’єднатися у три групи та навести причини вживання  алкоголю, наркотичних речовин, тютюнових виробів.

Причини вживання алкоголю

1. Усі так роблять

2.

3.

 

Причини вживання наркотиків

1. Цікавість

2.

3.

 

Причини куріння

1. За „компанію”

2.

3.

(Обговорення вправи).

7. Вправа «Вплив наркотичних речових на людину».  

Мета: з’ясувати наслiдки вживання наркотичних речовин.

Хід вправи

Учасники об’єднуються у 3 малi групи. Кожна з них отимує завдання визначити наслiдки вживання наркотичних речовин для:

а) людини,

б) сiм’ї,

в) суспiльства.

Завдання можна виконати у виглядi таблиць, схем, малюнкiв тощо. (Час виконання:   10 хв.)

Пiсля закiнчення вправи представники кожної малої групи, презентуючи свою роботу, вивiшують на дошці аркуш з варiантами вiдповiдей широкому загалу.

За результатами обговорення заповнюється схема на зразок:

                                             Вплив наркотиків

 

 

            на людину                     на сімю               на суспільство

Запитання для обговорення:

• Що втрачає людина, коли, починає вживати наркотичнi речовини?

• Чи вважаєте ви, що вживання наркотичних речовин – особиста справа кожного?
• Як уживання наркотичних речовин впливає на стосунки мiж людьми?
• Як ви вважаєте, для чого ми виконували цю в праву?

8. Вправа «Чи є альтернатива?»

Мета: показати учасникам, що альтернатив прийняття рiшень у ситуацiї має бути бiльше нiж двi; ознайомити з алгоритмом дiї в ситуацiї, коли необхiдна вiдмова; навчити пiдлiткiв навичкам аргументованої вiдмови вiд пропозицiї вживати наркотичнi речовини.

Хiд вправи

Всі учасники поділяються у три малi групи, кожна з яких отримує картку з описом проблемної ситуацiї.

Ситуацiя для першої групи: «Компанiя знайомих запрошує вас пiсля школи пiти до парку, щоб випити».

Ситуацiя для другої групи: «Членам вашої спортивної команди забороняється вживати алкоголь та iншi наркотичнi речовини, i ви з цим правилом цiлком згоднi. Двоє з найкращих гравцiв починають хвастати, що вони випивають i вiд цього їхня спортивна форма тiльки полiпшується. Ви разом з iншими членами команди повиннi вирiшити цю проблему, тому що на карту поставлено не тiльки здоров’я ваших друзiв, а й успiх вашої команди».

Ситуацiя для третьої групи: «Приятель-ровесник, який користується авторитетом, має грошi i зв’язки у шоу-бiзнесi, пропонує вам викурити “косяк”.

Проблема, яку мають вирiшити групи: «прийняти пропозицiю чи ні».

Перед кожною групою розкладаються 3 картки.

Картки прийняття рiшень

Я не мiг вiдмовитись вiд пропозицiї

Агресивно вiдмовився

Вiдмовився і розказав про шкiдливiсть уживання наркотичної речовини

Кожна з груп має самостiйно вибрати одну картку. Після вибору учасники висловлюють свою позицію, використовуючи запитання для обговорення. Час для виконання: 10 хв.

Запитання для обговорення:

• Чому ви вибрали саме цю картку?

• Що ви виграли, вибравши саме цю картку?

• Що ви втрачаєте, эробивши вибiр?

• Чи є грунтовними аргументи вашого вибору?

• Як оцiнити всi можливi варiанти вибору?

• Якi позитивнi i негативнi наслiдки кожного варiантiв?

• До кого ви можете звернутися за порадою? Чи будете ви завжди так дiяти?

Пiсля виконання завдання групи подають свої варiанти виходу з проблемної ситуації для обговорення у загальному колi учасникiв. Пiд час обговорення результатiв вправи важливо звернути увагу учасникiв на те, що, приймаючи вiдповiвальне рішення, небхiдно розглянути не менше 3 варiантiв такого рiшення та проаналiзувати їхнi наслідки. Адже під час виконання вправи учасникам було запропоновано 3 варіанти розв’язання проблемної ситуацiї, однак, як вони переконалися, навiть такої кiлькостi варiантiв буває недостатньо.

9. Вправа  «Як показати свою незгоду?»

Мета: формувати навички вербальної та невербальної вiдмови в ситуацiях провокування.

Хід вправи

Учасники об’єднуються в пари i розподiляють ролi: «пiдбурювача» і «того, хто відмовляється». «Підбурювач» записує свої умовляння на папiрцi. Вони можуть стосуватися будь-якої життевої ситуацiї. Змiст написаного вiдомий тiльки «пiдбурювачу». Наприклад, може йтися про пропозицiю пiти на концерт вiдомого спiвака. Невербальними дiями «пiдбурювач» наполягає на своїй пропозицiї. Иого мета – отримати эгоду партнера. Завдання iншого учасника – зрозумiти спiврозмовника і прийняти своє рiшення. Пiсля закiнчення вправи зачитується текст, написаний на папiрцi. «Той, хто відмовляється» висловлює свої почуття, що виникали пiд час гри.

Запитання до нього:

• Наскiльки важко було зрозумiти «пiдбурювача»?

• Позитивно чи негативно ви сприймали його пропозицію?

• Наскiльки складно було витримати вплив «пiдбурювача»? Чи вгадали ви змiст пропозиції?

«Пiдбурювач» висловлюється з приводу гри, орiєнтуючись на такi запитання:

• Якими намiрами ви керувалися пiд час умовлянь?

• Чи вiдчули ви можливiсть схилити партнера до эгоди?

• Вiдчувши, що умовляння марнi, чи докладали ви додаткових зусиль?

Запитання для обговорення:

• Якими засобами користувалися «пiдбурювачі» і тi, хто вiдмовлявся? (невербальними).

• Якими ще засобами можна користуватися? (вербальними).

• Що потрiбно эробити в ситуаціїi провокування, ситуацiї, коли необхiдна вiдмова?

10. Вправа «Цікава математика» .

 •       Чи відомо вам, що є Всесвітній день без тютюну? Гасло цього дня: “Куріння коштує більше, ніж ви думаєте”.
 •       Як ви розумієте цей вислів?

Підрахуємо, яких збитків завдає куріння сімейному бюджету щомісяця та щороку. Пропоную такі варіанти:

■ якщо ви курите одну пачку за день;

■ якщо ви курите півпачки за день;

■ якщо ви курите п’ять цигарок за день;

■ якщо ви курите одну цигарку за день.

Ведучий об’єднує учнів у чотири групи, відповідно до запропонованих варіантів. Групи роблять необхідні підрахунки та відповідають.

А тепер обговоріть у групах та розкажіть, які речі для сім’ї чи для себе ви могли б придбати за ці гроші.

Висновки:

Ми з вами змогли переконатись у шкідливій дії куріння не лише на організм людини, а й на довкілля. Отже, чи є куріння особистою справою людини? Замисліться над сьогоднішньою дискусією, і, можливо, ви змінити своє ставлення до цього явища. Якщо у когось із вас з’явилося бажання покинути курити, можете звернутися до мене за порадою.

11. Вправа «Комплімент собі».

Інструкція: Зараз ти маєш можливість похвалити себе, зробити компліменти. Розкажи про себе тільки найкраще. Нічого, якщо компліментів буде багато. Чим більше ти зможеш знайти в собі позитивного та прекрасного, тим краще.

12. Підведення підсумків:

 • Що було важливого, цінного під час роботи?
 • Що залишилося недоговореним, непізнаним?
 • Що ви здобули у ході роботи і як це може допомогти в подальшому житті? тощо.

Кожен учасник по черзi вiдповiдає на запитання.

 

 

doc
Додано
5 жовтня 2018
Переглядів
2882
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку