Контроль знань з теми "Нервова система"

Про матеріал

Завдання для поточного та тематичного контролю знань створені у відповідності до чинної програми з біології для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з урахуванням змін, затверджених МОН. До кожного з семи уроків теми "Нервова система" у 8 класі розроблені:

- тестовий контроль, де із запропонованих двох, трьох, чотирьох варіантів відповідей потрібно вибрати один правильний;

- тестовий контроль, де із запропонованих варіантів відповідей вибрати декілька правильних;

- вставити пропущені слова;

- встановити відповідність;

- встановити послідовність;

- біологічний диктант;

- завдання "Лови помилку";

- проблемне запитання.

Добірка призначена для вчителів біології загальноосвітніх навчальних закладів.

Перегляд файлу

Урок № 1

Тема. Нейрон. Рефлекс. Рефлекторна дуга

 

Тестовий контроль

 

Із запропонованих варіантів виберіть один правильний:

 1. Вкажіть основний структурний і функціональний елемент нервової системи

А  нейрон Б  нефрон

 1. Визначте, як називається довгий відросток, що відходить від тіла нейрона

А  дендрит Б  аксон

 1. Визначте структури, які утворюють нервові волокна

А  дендрити Б  аксони В  тіла нейронів

 1. Вкажіть принцип роботи нервової системи

А  рецепторний  Б  рефлекторний В  руховий

 1. Вкажіть, яка структура не входить до складу двонейронної рефлекторної дуги

А  рецептор Б  вставний нейрон

В  рухове волокно Г  чутливе волокно

 1. Вкажіть, по яких нервах збудження проходить від ЦНС до робочих органів

А  рухові Б  чутливі

В  змішані Г  збудливі

 1. Вкажіть складові периферичної нервової системи

А  головний мозок і спинний мозок

Б  головний мозок і черепно-мозкові нерви

В  спинний мозок і спинномозкові нерви

Г  черепно-мозкові і спинномозкові нерви

 1.         Вкажіть, яку функцію не виконує центральна нервова система

А  забезпечує взаємозв’язок усіх клітин, тканин та органів організму

Б  регулює процеси, які відбуваються в організмі

В  забезпечує рух окремих частин тіла

Г  забезпечує зв'язок організму з довкіллям

Вставте пропущені слова:

 1. Реакція організму у відповідь на подразнення, яка відбувається за участю нервової системи – це ____________. Сукупність структур нервової системи, які беруть участь у здійсненні рефлексу, – це ______________. Спеціалізовані чутливі нервові структури, які перетворюють певні подразники зовнішнього та внутрішнього середовища на нервові імпульси, називаються __________.

Із запропонованих варіантів виберіть декілька правильних:

 1. Визначте, де знаходяться зовнішні рецептори

А  око

Б  серце

В  шкіра

Г  м’язи

Д  вухо

Е  легені

Встановіть відповідність:

 1. Встановіть відповідність між поняттям та його визначенням

 

Поняття

Визначення

1

рефлекс

А

забезпечує рух імпульсів від різних органів до ЦНС

2

рецептор

Б

забезпечує рух імпульсів від ЦНС до робочих органів

3

чутливе волокно

В

реакція організму у відповідь на подразнення

 

 

Г

спеціалізований чутливий утвір, що сприймає подразнення

Встановіть послідовність:

 1. Встановіть послідовність проходження нервового імпульсу по рефлекторній дузі під час відсмикування руки від гострого предмету

А  робочий орган Б  рецептор В  нервовий центр

Г  рухове нервове волокно Д  чутливе нервове волокно

 

Біологічний диктант

 

 1. Найменша структурна і функціональна одиниця нервової системи – це  …
 2. Короткі відростки нейрона мають назву …
 3. Довгий відросток нейрона – це …
 4. Нервові волокна утворюються за допомогою …
 5. Нервові волокна збираються у пучки – …
 6. Реакція організму у відповідь на подразнення – це …
 7. Сукупність структур нервової системи, які беруть участь у здійсненні рефлексу, називають …
 8. Здатність рецепторів пристосовувати рівень своєї чутливості до інтенсивності дії подразника має назву …
 9. Здатність нейронів проводити і передавати збудження через відростки до інших нейронів називається …
 10. Спеціалізовані чутливі утвори, що сприймають певні подразники називаються …

 

Проблемне запитання

 

З’ясуйте, чи може відбуватися рефлекс, якщо одна із ланок його рефлекторної дуги буде пошкоджена?

 

Лови помилку

 

Нефрон – це найменший структурний і функціональний елемент нервової системи. Він має тіло, довгі розгалужені відростки – дендрити, короткий відросток – аксон. Дендрити утворюють нервові волокна. Нервові волокна, зібрані в пучки, – це нерви. Вони бувають чутливі, рухові та збудливі. По чутливих нервах збудження проходить від ЦНС до робочих органів, а по рухових нервах – навпаки. Нервовій системі притаманний рецепторний принцип роботи. Однією із частин рефлекторної дуги є рецептор, який аналізує інформацію. До зовнішніх рецепторів належать рецептори шкіри, серця, ока; а до внутрішніх – рецептори легенів, м’язів, вуха.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок № 2

Тема. Будова нервової системи. Центральна і периферична нервова система людини

 

Тестовий контроль

 

Із запропонованих варіантів виберіть один правильний:

 1. Вкажіть, як називається відділ нервової системи, що розміщений поза межами черепа та каналу хребта

А  центральний Б  периферичний

 1. Визначте, яка речовина утворена скупченням тіл нейронів та їхніх коротких відростків

А  сіра Б  біла

 1. Визначте структуру, яка належить до центральної нервової системи

А  черепно-мозкові нерви

Б  спинний мозок

В  спинномозкові нерви

 1. Вкажіть, до якого типу належать спинномозкові нерви

А  рухові Б  чутливі В  змішані

 1. Вкажіть, яка середня маса мозку (г) дорослої людини

А  35 Б  350 В  1350 Г  2350

 1. Визначте, скільки пар нервів відходить від головного мозку

А  12 Б  13 В  30 Г  31

 1. Вкажіть, як називається скупчення тіл нейронів поза центральною

нервовою системою

А  рухові нерви Б  нервові вузли

В  чутливі нерви Г  нервові волокна

 1. Вкажіть функцію, яку виконує нервова система

А  забезпечує рух окремих частин тіла

Б  взаємозв’язок усіх клітин, тканин та органів

В  розщеплення органічних речовин на прості сполуки

Г  створення опори для різних органів і систем органів

Вставте пропущені слова:

 1. За будовою нервову систему поділяють на ____________ і ____________. Нервова тканина, розміщена в порожнині черепа та каналі хребта, утворює ____________ нервову систему. Нервова тканина, розміщена поза межами черепа та каналу хребта, утворює ______________ нервову систему.

 

 

Із запропонованих варіантів виберіть декілька правильних:

 1. Виберіть правильні твердження щодо нервової системи

А  сіра речовина – це скупчення тіл нейронів та дендритів

Б  до периферичної нервової системи належать нерви і спинний мозок

В  головний і спинний мозок утворюють центральну нервову систему

Г  скупчення тіл нейронів поза центральною нервовою системою – це ядра

Д  залежно від функцій нервову систему поділяють на соматичну та вегетативну

Е  черепно-мозкових нервів є 31 пара

Встановіть відповідність:

 1. Встановіть відповідність між поняттям та його визначенням

 

Поняття

Визначення

1

центральна нервова система

А

сприймає і проводить сигнали від органів чуття, керує рухами скелетних м’язів

2

периферична нервова система

Б

забезпечує взаємозв’язок усіх клітин, тканин та органів й регулює процеси, що в них відбуваються

3

соматична нервова система

В

регулює обмін речовин, роботу внутрішніх органів і стан нервової системи в цілому

 

 

Г

іннервує органи чуття, слізні та слинні залози, а також всі ділянки тіла, розташовані нижче шиї

Встановіть послідовність:

 1. Встановіть послідовність структурних одиниць нервової системи у порядку від меншої до більшої

А  центральна нервова система Б  нервове волокно

В  головний мозок Г  аксон Д  нейрон

 

Біологічний диктант

 

 1. Фізіологічна система, яка забезпечує взаємозв’язок організму людини з навколишнім середовищем – це …
 2. Спинний і головний мозок – це складові … нервової системи.
 3. Нервова тканина, розміщена поза межами черепа та каналу хребта – це …
 4. Нерви, що відходять від головного мозку, мають назву …
 5. Нерви, що відходять від спинного мозку, називаються …
 6. Черепно-мозкові та спинномозкові нерви утворюють …
 7. Скупчення тіл нейронів та їхніх коротких відростків у межах ЦНС утворюють …
 8. Біла речовина – це скупчення …
 9. Скупчення тіл нейронів поза центральною нервовою системою – це …
 10. Залежно від функцій нервову систему поділяють на … і …

 

Проблемне запитання

 

Як ви вважаєте, який орган нервової системи –  головний чи спинний мозок – є еволюційно більш давньою частиною ЦНС?

 

Лови помилку

 

Анатомічно нервова система поділяється на центральну і периферичну. Головний і спинний мозок – це складові периферичної нервової системи. Нервова тканина, розміщена поза межами черепа та каналу хребта, називається центральною. Це нерви – спинномозкові (їх 12 пар) та черепно-мозкові (їх 31 пара). Спинний і головний мозок утворений сірою і білою речовиною. Сіра речовина – це скупчення тіл нейронів і їх коротких відростків – аксонів, а біла – скупчення дендритів. Функціонально нервову систему поділяють на соматичну і вегетативну.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок № 3

Тема. Спинний мозок

 

Тестовий контроль

 

Із запропонованих варіантів виберіть один правильний:

 1. Вкажіть кількість пар нервів, що відходить від спинного мозку

А  12 Б  31

 1. Вкажіть правильне розташування сірої і білої речовини у спинному мозку

А  біла оточує сіру Б  сіра оточує білу

 1. Вкажіть, до якого типу належать спинномозкові нерви

А  рухові Б  чутливі В  змішані

 1. Вкажіть функції спинного мозку

А  рефлекторна

Б  провідникова

В  рефлекторна та провідникова

 1. Вкажіть, як називаються нервові волокна, що передають збудження від спинного мозку до головного

А  низхідні Б  висхідні

В  рухові Г  вставні

 1. Вкажіть, де в спинному мозку розташовані тіла рухових нейронів

А  у передніх рогах сірої речовини Б  у задніх рогах сірої речовини

В  у білій речовині Г  у спинномозковому каналі

 1. Вкажіть кількість відділів спинного мозку

А  3 Б  4 В  5 Г  правильна відповідь відсутня

 1. Вкажіть неправильне твердження щодо спинного мозку

А  його маса становить 30-32г

Б  в центрі спинного мозку проходить спинномозковий канал

В  його довжина дорівнює довжині хребта

Г  він починається при основі черепа, де з’єднується з довгастим мозком

Вставте пропущені слова:

 1. У центрі спинного мозку проходить спинномозковий канал, заповнений прозорою рідиною – це ____________. Спинний мозок виконує дві функції: ______________ і ____________. При ушкодженні спинного мозку у шийній частині, коли людина не здатна свідомо рухати кінцівками, настає _______.

 

 

 

Із запропонованих варіантів виберіть декілька правильних:

 1. Виберіть правильні твердження щодо спинного мозку

А  головний мозок контролює роботу спинного мозку

Б  сіра речовина спинного мозку знаходиться ззовні, а біла – під нею

В  спинний мозок оточують три оболонки

Г  спинний мозок – це частина центральної нервової системи

Д  сіра речовина спинного мозку на поперечному розрізі утворює контур, що нагадує метелика

Е  спинний мозок виконує лише провідникову функцію

Встановіть відповідність:

 1. Встановіть відповідність між поняттям та його визначенням

 

Поняття

Визначення

1

передні роги

А

у спинному мозку розташовані важливі центри безумовних рефлексів

2

рефлекторна функція

Б

нервові волокна з’єднують різні відділи спинного мозку між собою та спинний мозок з головним

3

провідникова функція

В

містять відростки чутливих нейронів

 

 

Г

містять тіла рухових нейронів

Встановіть послідовність:

 1. Встановіть послідовність відділів спинного мозку у порядку зверху донизу

А  грудний Б  крижовий В  шийний Г  поперековий

 

Біологічний диктант

 

 1. Ділянка, від якої починається певна пара спинномозкових нервів, – це …
 2. У центрі спинного мозку проходить канал, який має назву…
 3. Прозора рідина, що забезпечує захисну функцію спинного мозку та живить його, – це …
 4. Зовнішня оболонка, яка оточує спинний мозок, – це …
 5. Оболонка, що містить сітку кровоносних судин, має назву …
 6. Нерви, які відходять від спинного мозку називаються …
 7. У спинному мозку містяться центри безумовних рефлексів, тому він виконує … функцію.
 8. Нервові волокна, які передають імпульси від головного мозку до спинного мають назву …
 9. Діяльність спинного мозку перебуває під контролем …
 10. Порушення діяльності спинного мозку, що виникає при травмуванні його в шийному відділі, має назву …

 

Проблемне запитання

 

Поміркуйте, чим можуть бути спричинені порушення діяльності спинного мозку та які це матиме наслідки?

 

Лови помилку

 

Спинний мозок розташований у каналі хребта. Він має вигляд довгої трубки. Його довжина відповідає довжині хребта. Спинний мозок складається із сірої речовини, яка покриває білу. У центрі спинного мозку проходить спинномозковий канал діаметром до 12 мм, заповнений жовтуватою спинномозковою рідиною. Спинний мозок оточують дві оболонки: тверда та м’яка. Він виконує рефлекторну функцію незалежно від головного мозку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок № 4

Тема. Головний мозок

 

Тестовий контроль

 

Із запропонованих варіантів виберіть один правильний:

 1. Вкажіть кількість шлуночків головного мозку

А  2 Б  4

 1. Вкажіть відділ головного мозку, який є продовженням спинного

А  міст Б  довгастий мозок

 1. Вкажіть, який життєво важливий центр містяться у довгастому мозку

А  дихання Б  координація рухів В  больова чутливість

 1. Вкажіть, які відділи головного мозку покриті сірою речовиною

А  кінцевий і мозочок Б  довгастий і мозочок В  кінцевий і міст

 1. Вкажіть, складовими якого відділу головного мозку є таламус і гіпоталамус

А  кінцевий Б  проміжний

В  середній Г  довгастий

 1. Визначте назву утворення, яке складається із білої речовини та ядер сірої речовини

А  мозолисте тіло Б  черв’як

В  таламус  Г  звивини

 1. Вкажіть структури кори головного мозку

А  борозни Б  звивини

В  нейрони Г  всі відповіді правильні

 1. Вкажіть неправильне твердження щодо головного мозку

А  борозни поділяють півкулі головного мозку на чотири частки

Б  основна функція мозочку – координація рухів

В  передній мозок складається із проміжного і кінцевого

Г  до стовбура головного мозку належать довгастий мозок, середній мозок, мозочок

Вставте пропущені слова:

 1. Всередині головного мозку є чотири порожнини, які сполучаються між собою, – це ____________. Вони заповнені ____________, яка відіграє важливу роль у забезпеченні нормальної діяльності головного мозку. Вона створює відносно постійний внутрішньочерепний ____________, разом з кров’ю забезпечує ____________ та здійснює ____________ функцію.

 

Із запропонованих варіантів виберіть декілька правильних:

 1. Виберіть поняття, що стосуються лише головного мозку

А  підкірка

Б  сіра речовина

В  кора

Г  таламус

Д  провідні шляхи

Е  павутинна оболонка

Встановіть відповідність:

 1. Встановіть відповідність між відділом головного мозку та його функціями

 

Відділ

Функції

1

довгастий мозок

А

забезпечує автоматичні орієнтувальні реакції на світло і звук

2

мозочок

Б

розташовані нервові центри, які регулюють обмін речовин, діяльність залоз внутрішньої секреції, температуру тіла тощо

3

середній мозок

В

основна функція – координація рухів, збереження рівноваги тіла, підтримання тонусу м’язів

 

 

Г

містяться центри, які забезпечують регуляцію серцевої діяльності, кровообігу та дихання

Встановіть послідовність:

 1. Встановіть послідовність розташування відділів головного мозку, починаючи від спинного мозку

А  міст Б  довгастий мозок В  кінцевий мозок

Г  проміжний мозок Д  середній мозок

 

Біологічний диктант

 

 1. Вищий відділ нервової системи – це …
 2. Кору півкуль головного мозку і мозочку утворює … речовина.
 3. Чотири порожнини головного мозку, що заповнені рідиною, – це …
 4. … – це частина проміжного мозку, яка відповідає за перерозподіл інформації.
 5. Права і ліва півкулі головного мозку сполучені між собою утворенням, яке має назву …
 6. Нервові імпульси від спинного мозку до кори великих півкуль проходять через … головного мозку.
 7. Міст і мозочок складають єдиний комплекс, який має назву …
 8. Нейрогормони виробляються у …  – частині проміжного мозку.
 9. У разі пошкодження … рухи стають неточними, порушується рівновага тіла.
 10. Ділянки кори великого мозку, які обробляють певну отриману інформацію та приймають рішення щодо дій у відповідь, – це …

 

Проблемне запитання

 

З’ясуйте, чому головний мозок вважається найбільш складно влаштованим органом людини? Чи можуть інші органи функціонувати незалежно від головного мозку?

 

Лови помилку

 

Вищим відділом нервової системи є головний мозок. Він розташований у порожнині черепа та оточений двома оболонками. До стовбурової частини головного мозку належать довгастий мозок, міст і проміжний мозок. Півкулі великого мозку з’єднані між собою борознами і вкриті білою речовиною, яка утворює кору. Площа поверхні кори збільшена за рахунок мозолистого тіла. Носієм людського інтелекту є мозочок.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок № 5

Тема. Вегетативна нервова система

 

Тестовий контроль

 

Із запропонованих варіантів виберіть один правильний:

 1. Вкажіть, який відділ нервової системи регулює діяльність внутрішніх органів

А  вегетативна Б  соматична

 1. Вкажіть структуру нервової системи, яка здійснює регуляцію координації рухів

А  міст Б  мозочок

 1. Вкажіть сегменти спинного мозку, в яких розміщена центральна частина симпатичного відділу автономної нервової системи

А  шийні та грудні

Б  грудні та поперекові

В  поперекові та крижові

 1. Визначте, як називається динамічна сталість внутрішнього середовища організму

А  гомеостаз Б  подразливість В  саморегуляція

 1.               Вкажіть складові головного мозку та сегменти спинного мозку, в яких розміщена центральна частина парасимпатичного відділу автономної нервової системи

А  передній мозок

Б  тільки стовбур головного мозку

В  стовбур головного мозку та крижові сегменти спинного мозку

Г  грудні й поперекові сегменти спинного мозку

 1.               Вкажіть нейрони автономної нервової системи, тіла яких входять до складу центральної нервової системи

А  тільки перших Б  тільки других

В  як перших, так і других Г  не входять

 1. Визначте, який відділ нервової системи посилює потовиділення

А  центральний Б  периферичний

В  парасимпатичний Г  симпатичний

 1. Виберіть відділ нервової системи, який звужує зіниці

А  симпатичний Б  парасимпатичний

В  центральний Г  периферичний

 

 

 

 

Вставте пропущені слова:

 1.               За особливостями будови та функцій ____________ поділяють на симпатичну та парасимпатичну частини. Імпульси, що від них надходять, зазвичай ____________ впливають на роботу певного органа. Так, симпатичний відділ автономної нервової системи ____________ діяльність організму в умовах, що потребують мобілізації фізичних, розумових та емоційних зусиль, а парасимпатичний – забезпечує ____________ ресурсів, витрачених під час роботи.

Із запропонованих варіантів виберіть декілька правильних:

 1.          Виберіть вплив парасимпатичного відділу автономної нервової системи на діяльність деяких органів

А  знижує кров׳яний тиск

Б  зменшує виділення слини та інших травних соків

В  сповільнює дихання

Г  звужує кровоносні судини

Д  прискорює і посилює скорочення серця

Е  не діє на шкіру

Встановіть відповідність:

 1.          Встановіть відповідність дії симпатичного відділу автономної нервової системи на деякі фізіологічні процеси

 

Фізіологічний процес

Дія симпатичного відділу

1

секреція шлункового соку

А

уповільнює

2

рухова активність кишечника

Б

не діє

3

ритм роботи серця

В

прискорює

 

 

Г

гальмує

Встановіть послідовність:

 1.          Встановіть послідовність регуляції діяльності внутрішніх органів (на прикладі кишечника)

А  кишечник Б  нервовий центр спинного мозку

В  чутливий нейрон Г  нервовий вузол симпатичної нервової системи

 

Біологічний диктант

 

 1. Вегетативну нервову систему ще називають …, оскільки її діяльність не перебуває під контролем свідомості людини.
 2. За особливостями будови та функцій вегетативну нервову систему поділяють на два відділи: … і …
 3.               Функції, які регулює автономна нервова система, не залежать від …
 4.               Більшість органів іннервується … відділами автономної нервової системи.
 5.               Особливостями іннервації автономної нервової системи є те, що вона здійснюється за участю … нейронів.
 6.               Центри симпатичної нервової системи розташовані у …
 7.               Центри парасимпатичної нервової системи розташовані у …
 8.               Симпатичні нервові вузли … від тих органів, які вони іннервують.
 9.               На відміну від симпатичних нервових вузлів, парасимпатичні розташовані …, які вони іннервують.
 10.          Отже, вегетативна нервова система забезпечує …

 

Проблемне запитання

 

З’ясуйте, яке значення має подвійна іннервація органів?

 

Лови помилку

 

До соматичної  (автономної) нервової системи належать усі відділи, які регулюють діяльність внутрішніх органів, посмугованих м׳язів судин, кишечника, серця та різних залоз. Таким чином, вона регулює процеси обміну речовин нашого організму. Основною функцією вегетативної нервової системи є підтримання адаптації. Її діяльність регулюється з боку спинного та головного мозку й підпорядкована свідомості, оскільки функції, які вона регулює, можуть бути довільно викликані або припинені. Вегетативна нервова система складається з нервових центрів, розташованих виключно у головному мозку. За особливостями будови та функцій автономну нервову систему поділяють на симпатичну та асимпатичну частини. Імпульси, що від них відходять, зазвичай однаково впливають на роботу внутрішніх органів. Завдяки цій властивості життєво важливі органи (серце, легені, скелетні м’язи та ін.) не припиняють виконувати свої функції навіть тоді, коли людина непритомніє.

 

 

 

 

 

 

Урок № 6

Тема. Профілактика захворювань нервової системи

 

Тестовий контроль

 

Із запропонованих варіантів виберіть один правильний:

 1. Вкажіть один із видів неврозу, в основі якого є переважання емоцій над розумом

А  неврастенія Б  істерія

 1.               Визначте тривалість сну (у годинах), яка зазвичай є достатньою для відновлення сил учня

А  6 Б  9

 1.               Визначте захворювання, що супроводжується настирливими спогадами, страхами, нав’язливими діями

А  істерія Б  психастенія В  неврастенія

 1.               Визначте захворювання, що пов’язане з перенапруженням гальмівних процесів

А  поліневрит Б  психастенія В  неврастенія

 1.               Вкажіть, з пошкодженням якого відділу нервової системи пов’язані психози

А  периферичний Б  центральний

В  симпатичний Г  соматичний

 1.               Виберіть захворювання, що часто супроводжується маренням та галюцинаціями

А  мігрень Б  психоз В  невроз Г  істерія

 1.               Визначте збудників смертельно небезпечних захворювань нервової системи людини, які виникають внаслідок вживання зараженого м’яса та м’ясних виробів

А  бактерії Б  віруси В  пріони Г  гриби

 1.               Вкажіть один з найефективнішх та найнадійніших способів зняття психологічного напруження

А  спорт Б  шкідливі звички

В  гучна музика Г  загартовування

Вставте пропущені слова:

 1.               Причинами порушень діяльності нервової системи можуть бути різні зовнішні впливи: механічні ____________, враження електричним ___________, перегрівання або ___________ організму, інфекційні ___________, спричинені вірусами, ___________ тощо, дія різних отрут.

 

 

Із запропонованих варіантів виберіть декілька правильних:

 1.          Виберіть заходи профілактики захворювань нервової системи

А  активний відпочинок

Б  туризм

В  голодування

Г  музика

Д  прогулянки на свіжому повітрі

Е  творча діяльність

Встановіть відповідність:

 1.          Встановіть відповідність між хворобами та їх проявами

 

Хвороби

Прояви хвороби

1

неврастенія

А

невідповідна (неадекватна) реакція на зовнішні подразники, нестійкий настрій, здатність до навіювання та самонавіювання

2

істерія

Б

нерішучість у діях, невпевненість у своїх силах, постійне відчуття неповноцінності життя, збіднені емоції та захоплення

3

психастенія

В

підвищена дратівливість і збудливість, гарячкуватість, нестерпність до заперечень, метушливість

 

 

Г

марення, галюцинації, психічні реакції людини не відповідають реальній ситуації

Встановіть послідовність:

 1.          Встановіть послідовність розвитку поліневриту

А  зараження пріонами

Б  ураження периферичних нервів

В  споживання неякісного м’яса та м’ясних виробів

 

Біологічний диктант

 

 1. … – це множинне запальне ураження периферичних нервів.
 2.               Порушення діяльності нервової системи, що розвивається внаслідок перевтоми, недоїдання, отруєння наркотиками, хронічних інфекцій  – це …
 3.               Стійкі неврози з часом можуть перерости у …
 4.               Білкові молекули, які здатні спричиняти смертельно небезпечні захворювання нервової системи – це …
 5.               Вкрай негативно впливає на нервову систему вживання …
 6.               За своїм проявом неврози поділяють на декілька форм: …
 7.               Істерія характеризується переважанням емоцій над …
 8.               Невроз нав’язливих станів проявляється нерішучістю, невпевненістю у …
 9.               Будь-якій хворобі легше запобігти, ніж потім …
 10.          Знання симптомів і наслідків хвороби є основним способом …

 

Проблемне запитання

 

З’ясуйте, чому захворювання нервової системи є дуже небезпечними?

 

Лови помилку

 

Причинами порушень діяльності нервової системи можуть бути виключно зовнішні впливи: механічні травми, враження електричним струмом, перегрівання та переохолодження організму, інфекційні захворювання, дія різних отрут тощо. Проте негативний вплив на нервову систему алкоголю, наркотиків, куріння не є остаточно доведеним. Так, алкоголь у невеликих дозах може призводити до відновлення окремих нервових клітин, зокрема кори головного мозку та мозочка. Нікотин у складі тютюнового диму, в свою чергу, не спричиняє спазми головного та спинного мозку та не порушує кровопостачання цих структур. Наркотики, маючи збуджувальну дію, дуже швидко бадьорять нервову систему та організм в цілому.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок № 7

Узагальнення та систематизація знань, умінь і навичок з теми “Зв'язок організму людини із зовнішнім середовищем. Нервова система

 

Тестовий контроль

 

Із запропонованих варіантів виберіть один правильний:

 1. Визначте, як називається короткий відросток нейрона

А  дендрит Б  аксон

 1. Вкажіть кількість пар черепно-мозкових нервів людини

А  12 Б  31

 1.               Визначте структури, які утворюють нервові волокна

А  дендрити Б  аксони В  тіла нейронів

 1.               Визначте структуру, яка належить до центральної нервової системи

А  черепно-мозкові нерви

Б  спинний мозок

В  спинномозкові нерви

 1.               Вкажіть, яку функцію не виконує нервова система

А  забезпечує взаємозв’язок усіх клітин, тканин та органів організму

Б  регулює процеси, які відбуваються в організмі

В  забезпечує рух окремих частин тіла

Г  забезпечує зв'язок організму з довкіллям

 1.               Вкажіть, як називаються нервові волокна, що передають збудження від спинного мозку до головного

А  низхідні Б  рухові

В  висхідні Г  вставні

 1.               Вкажіть, складовими якого відділу головного мозку є таламус і гіпоталамус

А  кінцевий Б  проміжний

В  середній Г  довгастий

 1.               Виберіть відділ нервової системи, який посилює потовиділення

А  асимпатичний Б  соматичний

В  парасимпатичний Г  симпатичний

Вставте пропущені слова:

 1.               Реакція організму у відповідь на подразнення, яка відбувається за участю нервової системи – це ____________. Сукупність структур нервової системи, які беруть участь у здійсненні рефлексу – це ______________. Спеціалізовані чутливі нервові структури, які перетворюють певні подразники зовнішнього та внутрішнього середовища на нервові імпульси, називаються __________.

Із запропонованих варіантів виберіть декілька правильних:

 1.          Виберіть правильні твердження щодо нервової системи

А  сіра речовина – це скупчення тіл нейронів та дендритів

Б  сіра речовина спинного мозку знаходиться ззовні, а біла – під нею

В  головний і спинний мозок утворюють центральну нервову систему

Г  скупчення тіл нейронів поза центральною нервовою системою – це ядра

Д  залежно від функцій нервову систему поділяють на соматичну та вегетативну

Е  спинний мозок виконує лише провідникову функцію

Встановіть відповідність:

 1.          Встановіть відповідність між відділом головного мозку та його функціями

 

Відділ

Функції

1

довгастий мозок

А

забезпечує автоматичні орієнтувальні реакції на світло і звук

2

мозочок

Б

розташовані нервові центри, які регулюють обмін речовин, діяльність залоз внутрішньої секреції, температуру тіла тощо

3

середній мозок

В

основна функція – координація рухів, збереження рівноваги тіла, підтримання тонусу м’язів

 

 

Г

містяться центри, які забезпечують регуляцію серцевої діяльності, кровообігу та дихання

Встановіть послідовність:

 1.          Встановіть послідовність відділів спинного мозку у порядку зверху донизу

А  грудний Б  крижовий В  шийний Г  поперековий

 

Біологічний диктант

 

 1. … – це множинне запальне ураження периферичних нервів.
 2.               Порушення діяльності нервової системи, що розвивається внаслідок перевтоми, недоїдання, отруєння наркотиками, хронічних інфекцій  – це …
 3.               Стійкі неврози з часом можуть перерости у …
 4.               Білкові молекули, які здатні спричиняти смертельно небезпечні захворювання нервової системи – це …
 5.               Вкрай негативно впливає на нервову систему вживання …
 6.               За своїм проявом неврози поділяють на декілька форм: …
 7.               Істерія характеризується переважанням емоцій над …
 8.               Невроз нав’язливих станів проявляється нерішучістю, невпевненістю у …
 9.               Будь-якій хворобі легше запобігти, ніж потім …
 10.          Знання симптомів і наслідків хвороби є основним способом …

 

Проблемне запитання

 

З’ясуйте, як відбувається передача сигналу в синапсі, якщо відомо, що синаптична щілина нездоланна для нервового імпульсу?

 

Лови помилку

 

До соматичної  (автономної) нервової системи належать усі відділи, які регулюють діяльність внутрішніх органів, посмугованих м׳язів судин, кишечника, серця та різних залоз. Таким чином, вона регулює процеси обміну речовин нашого організму. Основною функцією вегетативної нервової системи є підтримання адаптації. Її діяльність регулюється з боку спинного та головного мозку й підпорядкована свідомості, оскільки функції, які вона регулює, можуть бути довільно викликані або припинені. Вегетативна нервова система складається з нервових центрів, розташованих виключно у головному мозку. За особливостями будови та функцій автономну нервову систему поділяють на симпатичну та асимпатичну частини. Імпульси, що від них відходять, зазвичай однаково впливають на роботу внутрішніх органів. Завдяки цій властивості життєво важливі органи (серце, легені, скелетні м’язи та ін.) не припиняють виконувати свої функції навіть тоді, коли людина непритомніє.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 10
Оцінки та відгуки
 1. Рукіна Єлизавета Олегівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Остапенко Оксана Іванівна
  Чудовий матеріал. Дякую.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Барановська Тетяна Іванівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Барановська Тетяна Іванівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Антонець Ірина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Баюрко Наталія Василівна
  Робота із розробленими завданнями в значній мірі сприятиме підвищенню ефективності біологічної освіти учнів
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 7. Liudmyla
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 8. Логвиненко Євгенія
  Як завжди професійно!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 9. Ваколюк Наталія
  Чітко продумані завдання.+++++Сподобалось.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 10. Кориновская Диана
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 7 відгуків
doc
Додано
4 лютого 2018
Переглядів
15531
Оцінка розробки
5.0 (10 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку