11 травня о 15:00Вебінар: Закінчення навчального року: документи, звіти, аналіз, планування та власний емоційний стан

Завдання ДПА для 9 класу за оновленою програмою

Про матеріал


Орієнтовні вимоги
до змісту атестаційних завдань для
проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців)
у системі загальної середньої освіти у 2017/2018 навчальному році

Географія

У ході підготовки завдань для проведення державної підсумкової атестації з географії у 9 класі основної школи вчитель має забезпечити реалізацію компетентнісного підходу змістовим наповненням завдань.

Тематичне наповнення атестаційної роботи вчитель здійснює за навчальною програмою курсу з 6-го по 9-й клас, при цьому важливо узгодити тестові завдання за темами та врівноважити за ступенем складності. Зміст окремих завдань варто спрямувати на формування (ціннісний компонент) мотиваційної сфери (визначення потреб, мотивів, намірів, цілей, прагнень); соціальних цінностей (почуття патріотизму, національної самосвідомості); особистісних цінностей (гуманність, працелюбність, чесність, правдивість тощо); соціальної поведінки; громадянської позиції, інших моральних якостей особистості, її поглядів, переконань, життєвих пріоритетів.

Для проведення атестації вчитель на свій розсуд готує декілька варіантів завдань за відповідною формою. Кожен варіант має тестові завдання різних типів і рівнів складності, зокрема:

1) завдання з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих використовують для оцінювання знань географічних понять, термінів, умінь працювати із джерелами інформації (всього 8 завдань, з них кожні 2 завдання формуються за темами від 6 по 9 клас);

2) завдання на визначення відповідності передбачають вибір взаємопов'язаних понять, явищ, процесів і встановлення між ними логічних зв'язків (4 завдання, кожне завдання формується за темами від 6 по 9 клас);

3) завдання, що містять сім варіантів відповідей, три з яких є правильними, використовують для перевірки здатності виявляти характерні ознаки окремих об'єктів і явищ, перелік окремих об'єктів, процесів, явищ тощо (4 завдання, кожне завдання формується за темами від 6 по 9 клас);

4) два завдання, що передбачають розгорнуту відповідь на поставлені запитання і забезпечать можливість перевірки вміння учнів висловлювати власні думки, наводити аргументи, складати географічні характеристики, описувати географічні процеси і явища, робити висновки, застосовувати знання і вміння у новій ситуації, порівнювати географічні об'єкти і явища, пояснювати розвиток і просторове поширення географічних процесів і явищ на основі виділення їх істотних ознак, встановлювати риси подібності та відмінності, переваг та недоліків природних та економічних умов, уміння застосовувати уміння застосовувати наявні знання і компетенції для вирішення запропонованого завдання.

5) завдання, одне з яких стосуватиметься курсу «Україна у світі: природа населення», а інше – «Україна і світове господарство»);

6) два завдання, що передбачають для отримання правильної відповіді виконання певних математичних розрахунків з відповідним записом у бланку відповідей; (завдання формуються за темами від 6 по 9 клас)

7) також необхідно розробити одне завдання на контурній карті, що передбачає нанесення на карту інформації відповідно завдання та розробку легенди карти. Це завдання даватиме змогу визначити картографічну грамотність та знання особливостей просторового розміщення об'єктів і явищ. Під час виконання завдання учням потрібно розробити легенду карти за всіма правилами і картографічними вимогами, а потім виконати завдання на контурній карті. Виконуючи завдання на контурній карті, всі позначення і записи здійснюються тією ж ручкою, що й інші завдання. (завдання формуються за темами від 6 по 9 клас). Для підготовки завдання пропонуємо підготувати контурні карти світу та України, а завдання формувати з врахуванням формату карти.

Отже, кожен варіант такої атестаційної роботи налічуватиме: 16 тестових завдань різного типу і рівня складності; два завдання, що передбачають розгорнуту відповідь на поставлені запитання; дві географічні задачі; 1 завдання на контурній карті.

Для класів з поглибленим вивченням географії пропонується додати до атестаційної роботи ще два завдання: одне – практичного спрямування, а друге – теоретичного, творчого характеру.

На виконання атестаційної роботи відводиться 90 хвилин. Для класів з поглибленим вивченням географії - 120 хвилин.

Виконання атестаційної роботи не передбачає використання атласів та інших джерел картографічної та візуальної інформації.

Оцінювання

Тести з1 -8 -1бал(за одну правильну відповідь, на один тест);

тести на відповідність -4бали (за одну правильну відповідь, на один тест);

тести множинної відповіді -3бали (за одну правильну відповідь, на один тест);

розгорнута відповідь -6 балів (за одну правильну відповідь, на одне запитання);

завдання з математичним розрахунком -3 бали за (одну правильну відповідь, на одне запитання);

позначення на контурній карті -10 балів.

Шкала оцінювання

5,3- 10,5

10,6-15,8

15,9-21,1

21,2 -26,4

26,5-31,7

31,8 –37,0

37,1 -42,3

42,4- 47,6

47,7-

52,0

53,0 -58,2

58,3

63.0

63,1-

64,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Перегляд файлу

Варіант 1.

І. Виберіть одну правильну відповідь

1.Щоб постійно протягом доби спостерігати світанок, потрібно весь час пересу­ватися з певною швидкістю вздовж

А. Паралелі на схід.

В . Меридіана на північ.

 

 

Б. Паралелі на захід.

Г. Меридіана на південь.

А

Б

В

Г

 

 

 

 

 

2. Яке значення морських експедицій, очолюваних Х. Колумбом?

А. Відкрито нову частину світу для європейців.

В. Створено першу карту шести континентів.

 

Б. Прокладено морський шлях з Європи до Індії.

Г. Пройдено каналом з Атлантики в Тихий океан.

А

Б

В

Г

 

 

 

 

 

 


 

3. У північній частині якого материка неможливо побачити Полярну зірку?

А . Євразії.

В. Африки.

Б .Північної Америки.

Г. Австралії.

А

Б

В

Г

 

 

 

 

 


4. Оцініть рельєф місцевості, зображеної на фрагменті карти. У якій точці можна спостерігати за рухом транспорту на всьому відрізку шосе, позначеному на карті?

https://zno.osvita.ua/doc/images/znotest/122/12261/3.jpg 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Укажіть головну причину утворення й сучасного розташування материків та океанів.

А.  Процеси метаморфізації в літосфері.

В. Рух літосферних плит.

Б. Коливальні рухи земної кори.

Г. Виверження вулканів.

А

Б

В

Г

 

 

 

 


 

6.Яке твердження щодо географічного положення України є правильним?

А. Розташована в одній частині світу.

 

В.Знаходиться на стику трьох літосферних плит.

Б. Омивається водами двох океанів, трьох морів.

Г. Розміщена в п’яти природних зонах.

А

Б

В

Г

 

 

 

 

 

 


 

7..Які чинники зумовили розміщення в Україні підприємств, на яких з імпортних комплектуючих збирають побутову електротехніку та електроніку?

А . Транзитне розташування країни, значні площі земельних угідь.

 

В.  Кваліфіковані трудові ресурси, значний внутрішній попит.

Б. Компактне розміщення міст, сприятлива екологічна ситуація.

 

Г. Комбінування з металургійними заводами, маятникові міграції.

А

Б

В

Г

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Укажіть центр виробництва шин в Україні.

А . Харків.

В. Біла Церква.

Б . Миколаїв.

Г. Івано-Франківськ.

А

Б

В

Г

 

 

 

 

 

ІІ. Встановіть відповідність


9. Для кожної галузі промисловості визначте проблему, що зменшує її потенційні можливості розвитку в Україні на сучасному етапі.

1

Точне машинобудування

А

Виснаження легкодоступних сировинних ресурсів

2

Бавовняна промисловість

Б

Повна залежність від імпорту сировини

3

Нафтовидобувна промисловість

В

Сезонний характер більшості виробництв

4

Плодоовочеконсервна промисловість

Г

Недостатній розвиток інноваційної інфраструктури (мережі технопарків)

 

 

 

Д

Висока енергомісткість виробництва

 

Позначте відповіді:

 

1

2

3

4

А

 

 

 

 

Б

 

 

 

 

В

 

 

 

 

Г

 

 

 

 

Д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.Установіть відповідність між водоймою та її функцією в господарстві України

 

1

Річка Західний Буг

А

Облаштування лінії державного кордону

2

Куяльницький лиман

Б

Формування грязелікувального курорту

3

Канал Дніпро - Кривий Ріг

В

Затоплення порогів для наскрізного річкового судноплавства

4

Дніпровське водосховище

Г

Постачання води великим промисловим підприємствам

 

 

Д

Розвиток найбільшого в країні району штучного зрошення

 

 

1

2

3

4

А

 

 

 

 

Б

 

 

 

 

В

 

 

 

 

Г

 

 

 

 

Д

 

 

 

 

  Позначте відповіді:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Яке рослинне угруповання визначає ареал поширення тварини в природі?

1

Коала

А

Ліс із бамбуковим підліском

2

Велика панда

Б

Рідколісся переважно з акацій

3

Північний олень

В

Евкаліптовий ліс

4

Жирафа

Г

Мохово-лишайникова тундра

 

 

Д

Ковилово-типчаковий степ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Позначте відповіді:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

А

 

 

 

 

Б

 

 

 

 

В

 

 

 

 

Г

 

 

 

 

Д

 

 

 

 

 12. Установіть відповідність між термінами та їх трактуванням

1

Землетрус

А

Місце розривів і зміщень у земній корі

2

Сейсмічний пояс

Б

Ділянка земної кори, що розміщена над гіпоцентром

3

Епіцентр землетрусу

В

Місця розходження й зіткнення літосферних плит, де землетруси відбуваються найчастіше

4

Гіпоцентр

Г

Підземні поштовхи та коливання земної поверхні, що відбуваються внаслідок раптових зміщень і розривів у земній корі або верхній частині мантії

 

 

Д

Зустрічні горизонтальні переміщення пластів гірських порід

 

1

2

3

4

А

 

 

 

 

Б

 

 

 

 

В

 

 

 

 

Г

 

 

 

 

Д

 

 

 

 

 

               Позначте відповіді:

 

 

 

 

ІІІ. Завдання з вибором трьох правильних варіантів відповідей

13. Укажіть три моря, які належать до внутрішніх:

1.Чорне;

2.Середземне;

3.Берингове;

4.Червоне;

5.Саргасове;

 

 

 

6.Мармурове;

7.Охотське. 

14.Укажіть трьох  дослідників Антарктиди:

1.Роберт Скотт;

2.Михайло Лазарєв;

3.Джеймс Кук;

4.Абел Тасман;

5.Френсіс Дрейк;

 

 

 

6.Вілем Янсзон;

7.Руаль Амудсен. 

15.Укажіть три області України, які мають вихід до кордону з Польщею:

1.Львівська;

2.Івано – Франківська;

3.Закарпатська;

4.Волинська;

5.Чернівецька;

 

 

 

6.Рівненська;

7.Житомирська. 

 

16.Укажіть три країни, які є лідерами за довжиною автошляхів у світі:

1.Китай;

2.Катар;

3.Непал;

4.Афганістан;

5.Сирія;

 

 

 

6.США;  

7.Індія. 

ІV.Завдання відкритого типу

17.Дайте визначення поняття « азимут»

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18.Що включає поняття «адміністративно – територіальний устрій»

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V. Завдання з використанням математичних розрахунків

19. Визначте різницю висот (у метрах) найвищих вершин Українських Карпат та Кримських гір.

20.Визначте ресурсозабезпеченість Чилі, враховуючи, що щорічний видобуток мідних руд -5,5 млн т, загальні запаси мідних руд становлять 192,5 млн т.

VІ. Завдання на контурній карті

21.Позначте та підпишіть на контурній карті п’ять приток Дніпра.

 

doc
До підручника
Географія 9 клас (Гільберг Т.Г., Савчук І. Г., Совенко В.В.)
Додано
20 серпня 2018
Переглядів
1233
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку