1 липня о 18:00Вебінар: Дискусія та дебати в освітньому процесі

Завдання ДПА для 9 класу , за оновленою програмою." Географія"

Про матеріал

Ю. Г. Кононенко

Орієнтовні вимоги
до змісту атестаційних завдань для
проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців)
у системі загальної середньої освіти у 2017/2018 навчальному році

Географія

У ході підготовки завдань для проведення державної підсумкової атестації з географії у 9 класі основної школи вчитель має забезпечити реалізацію компетентнісного підходу змістовим наповненням завдань.

Тематичне наповнення атестаційної роботи вчитель здійснює за навчальною програмою курсу з 6-го по 9-й клас, при цьому важливо узгодити тестові завдання за темами та врівноважити за ступенем складності. Зміст окремих завдань варто спрямувати на формування (ціннісний компонент) мотиваційної сфери (визначення потреб, мотивів, намірів, цілей, прагнень); соціальних цінностей (почуття патріотизму, національної самосвідомості); особистісних цінностей (гуманність, працелюбність, чесність, правдивість тощо); соціальної поведінки; громадянської позиції, інших моральних якостей особистості, її поглядів, переконань, життєвих пріоритетів.

Для проведення атестації вчитель на свій розсуд готує декілька варіантів завдань за відповідною формою. Кожен варіант має тестові завдання різних типів і рівнів складності, зокрема:

1) завдання з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих використовують для оцінювання знань географічних понять, термінів, умінь працювати із джерелами інформації (всього 8 завдань, з них кожні 2 завдання формуються за темами від 6 по 9 клас);

2) завдання на визначення відповідності передбачають вибір взаємопов'язаних понять, явищ, процесів і встановлення між ними логічних зв'язків (4 завдання, кожне завдання формується за темами від 6 по 9 клас);

3) завдання, що містять сім варіантів відповідей, три з яких є правильними, використовують для перевірки здатності виявляти характерні ознаки окремих об'єктів і явищ, перелік окремих об'єктів, процесів, явищ тощо (4 завдання, кожне завдання формується за темами від 6 по 9 клас);

4) два завдання, що передбачають розгорнуту відповідь на поставлені запитання і забезпечать можливість перевірки вміння учнів висловлювати власні думки, наводити аргументи, складати географічні характеристики, описувати географічні процеси і явища, робити висновки, застосовувати знання і вміння у новій ситуації, порівнювати географічні об'єкти і явища, пояснювати розвиток і просторове поширення географічних процесів і явищ на основі виділення їх істотних ознак, встановлювати риси подібності та відмінності, переваг та недоліків природних та економічних умов, уміння застосовувати уміння застосовувати наявні знання і компетенції для вирішення запропонованого завдання.

5) завдання, одне з яких стосуватиметься курсу «Україна у світі: природа населення», а інше – «Україна і світове господарство»);

6) два завдання, що передбачають для отримання правильної відповіді виконання певних математичних розрахунків з відповідним записом у бланку відповідей; (завдання формуються за темами від 6 по 9 клас)

7) також необхідно розробити одне завдання на контурній карті, що передбачає нанесення на карту інформації відповідно завдання та розробку легенди карти. Це завдання даватиме змогу визначити картографічну грамотність та знання особливостей просторового розміщення об'єктів і явищ. Під час виконання завдання учням потрібно розробити легенду карти за всіма правилами і картографічними вимогами, а потім виконати завдання на контурній карті. Виконуючи завдання на контурній карті, всі позначення і записи здійснюються тією ж ручкою, що й інші завдання. (завдання формуються за темами від 6 по 9 клас). Для підготовки завдання пропонуємо підготувати контурні карти світу та України, а завдання формувати з врахуванням формату карти.

Отже, кожен варіант такої атестаційної роботи налічуватиме: 16 тестових завдань різного типу і рівня складності; два завдання, що передбачають розгорнуту відповідь на поставлені запитання; дві географічні задачі; 1 завдання на контурній карті.

Для класів з поглибленим вивченням географії пропонується додати до атестаційної роботи ще два завдання: одне – практичного спрямування, а друге – теоретичного, творчого характеру.

На виконання атестаційної роботи відводиться 90 хвилин. Для класів з поглибленим вивченням географії - 120 хвилин.

Виконання атестаційної роботи не передбачає використання атласів та інших джерел картографічної та візуальної інформації.

Оцінювання

Тести з1 -8 -1бал(за одну правильну відповідь, на один тест);

тести на відповідність -4бали (за одну правильну відповідь, на один тест);

тести множинної відповіді -3бали (за одну правильну відповідь, на один тест);

розгорнута відповідь -6 балів (за одну правильну відповідь, на одне запитання);

завдання з математичним розрахунком -3 бали за (одну правильну відповідь, на одне запитання);

позначення на контурній карті -10 балів.

Шкала оцінювання

5,3- 10,5

10,6-15,8

15,9-21,1

21,2 -26,4

26,5-31,7

31,8 –37,0

37,1 -42,3

42,4- 47,6

47,7-

52,0

53,0 -58,2

58,3

63.0

63,1-

64,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Перегляд файлу

 

Варіант 2

І. Виберіть одну правильну відповідь

1. На рисунку позначено шлях експедиції, яку очолював

А

Б

В

Г

 

 

 

 

А- Фернандо Магеллан

В  - Васко да Гама

Б  Христофор Колумб

ГДжеймс Кук

А

Б

В

Г

 

 

 

 

 

2. Різниця між тривалістю дня і ночі

АЗбільшується з наближенням до полюсів

В - Зменшується зі сходу на захід

Б - Збільшується від полюсів до екватора

Г Зменшується із заходу на схід

 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

3. Поява вимоїни на схилі горба свідчить про те, що розпочався процес

АВодної ерозії

ВВидування пухких порід

БФізичного вивітрювання

ГПросідання лесових порід

 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

4. Яка протока сполучає Середземне море з Атлантичним океаном?

А Босфор

В  Магелланова

Б Ла-Манш

Г  Гібралтарська

 

 

 

5. Для виробництва більшості сучасних машин (літаків, комп’ютерів,телевізорів) потрібні сотні або тисячі різноманітних деталей, тому основними формами суспільної організації виробництва є

Аспеціалізація і кооперування

Вконцентрація і спеціалізація

Бкомбінування і кооперування

Гспеціалізація і  комбінування

А

Б

В

Г

 

 

 

 

 


 

А - 2, 6, 12

В - 4, 9, 14

Б - 3, 7, 10

Г-  5, 8, 15

 6. З якими тектонічними структурами, що позначені цифрами на картосхемі України, пов’язані басейни кам’яного вугілля?
 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

 7. Визначте за рисунком характеристики Дністровсько-Дніпровського лісостепового краю.

8. У якій області України основними стаціонарними джерелами викидів шкідливих речовин в атмосферу є металургійні комбінати?

А -  Харківській

В -  Київській

Б -  Дніпропетровській

Г -  Миколаївській

А

Б

В

Г

 

 

 

 

 

ІІ. Встановіть відповідність

9.Установіть відповідність між формами рельєфу та  їх абсолютною висотою.

1

0 -200 м

А

Височини

2

200 -500м

Б

Плоскогір`я

3

500 -1000м

В

Гори

4

Вище 1000м

Г

Низовини

 

 

Д

Жолоб

                                                                                                     Позначте    відповіді:

 

1

2

3

4

А

 

 

 

 

Б

 

 

 

 

В

 

 

 

 

Г

 

 

 

 

Д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.   Установіть відповідність між річкою Євразії та басейном океану, до якого вона належить.                                                                                     Позначте відповіді:        

 

1

2

3

4

А

 

 

 

 

Б

 

 

 

 

В

 

 

 

 

Г

 

 

 

 

Д

 

 

 

 

1

Ганг

2

Амур

3

Об

4

Рейн

11. Установіть відповідність між типом ґрунтів одного з регіонів України та домінуючим процесом, що спричиняє їхню деградацію.

1

Дерново-підзолисті ґрунти Полісся

А

Вторинне засолення

2

Чорноземи Донеччини

Б

Утворення

 ярів

3

Сірі лісові ґрунти Поділля

В

Насипання териконів

4

Каштанові ґрунти Причорномор’я

Г

Лавиноутворення

 

 

Д

Заболочування

                       Позначте

                      Відповіді:

 

1

2

3

4

А

 

 

 

 

Б

 

 

 

 

В

 

 

 

 

Г

 

 

 

 

Д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Визначте перспективний напрям розвитку для кожного виду економічної діяльності в Україні.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Використання вторинної сировини

А

Сільське господарство

2

Розвиток «індустрії комфорту»

Б

Целюлозно-паперове виробництво

3

Упровадження біотехнологій

В

Туризм

4

Формування контейнерної системи

Г

Виробництво промислового устаткування

 

 

Д

Морський транспорт

 

 

 

 

 

 

Позначте      відповіді:

 

1

2

3

4

А

 

 

 

 

Б

 

 

 

 

В

 

 

 

 

Г

 

 

 

 

Д

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Завдання з вибором трьох правильних варіантів відповідей

13. Укажіть назви древніх материків

1

Лавразія

2

Гондвана

3

Пангея

4

Європа

5

Старий Світ

6

Америка

7

Євразія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.Укажіть три вулкани, які розташовані в Південній Америці

1

Льюльяйльяко

2

Сан -Педро

3

Попокатепетль

4

Чимборасо

5

Орісаба

6

Тахумулько

7

Ельбрус

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Укажіть три області, на території ,яких містяться крайні точки України

 

 

 

1

Закарпатська

2

Донецька

3

Чернігівська

4

Чернівецька

5

Луганська

6

Харківська

7

Дніпропетровська

 

 

 

 

 

16.Укажіть три країни, які посідають провідні місця з виробництва продукції легкої промисловості

1

Бельгія

2

Італія

3

Велика Британія

4

Німеччина

5

Франція

6

Білорусь

7

Іспанія

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV.Завдання відкритого типу

17.Дайте визначення поняття « план місцевості»

18. Коротко схарактеризуйте географічне положення України

V. Завдання з використанням математичних розрахунків

19.Визначити витрату води річки, якщо ширина річки становить 20 м, середня глибина -1м, швидкість течії  -1м/с.

 20. Визначити температуру повітря на вершині г. Говерла, якщо на рівні моря вона становить 29°С.

VІ. Завдання на контурній карті

21.Позначте та підпишіть на контурній карті п’ять річок басейну Чорного моря.

 

doc
До підручника
Географія 9 клас (Гільберг Т.Г., Савчук І. Г., Совенко В.В.)
Додано
20 серпня 2018
Переглядів
11442
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку