Завдання олімпіади з біології

Про матеріал
Розробка містить завдання різного ступеня складності для проведення олімпіади з біології.
Перегляд файлу

Завдання олімпіади з біології

І. Виберіть одну правильну відповідь.  (Правильне розв’язування одного завдання оцінюється в 1 бал).

1. Хімічний елемент, що входить до складу вітаміну В12:

 1.           Купрум;
 2.           Калій;
 3.           Кальцій;
 4.           Кобальт.

2. Функції, які виконують вуглеводи в живих організмах:

 1.         будівельна, енергетична;
 2.         захисна, теплоізоляційна;
 3.         видільна, будівельна;
 4.         енергетична, захисна.

3. Речовини, які належать до ліпідів:

 1.         фосфоліпіди, глікоген, холестерин;
 2.         крохмаль, холестерин, фосфоліпіди;
 3.         фосфоліпіди, глікоген, жири;
 4.         фосфоліпіди, жири, стероїди.

4. Під час денатурації не порушується структура білка:

 1.         первинна;
 2.         вторинна;
 3.         третинна;
 4.         четвертинна.

5. Білок, що бере участь у процесах зсідання крові:

 1.         кератин;
 2.         гемоглобін;
 3.         фібрин;
 4.         колаген.

6. Ділянка молекули ДНК, що несе інформацію про первинну структуру певного білка:

 1.         нуклеотид;
 2.         триплет;
 3.         ген;
 4.         хромосома.

7. Скільки повних обертів робить відрізок молекули ДНК довжиною                    34 нм?

 1.         1;
 2.         2;
 3.         5;
 4.         10.

8. Укажіть послідовність нітратних основ у складі іРНК, якщо на відповідній ділянці некодуючого ланцюга ДНК була послідовність ААГЦТЦ.

 1.         ААГЦУЦ;
 2.         ТТЦГАГ;
 3.         УУЦГАГ;
 4.         ТТЦГУГ.

9. За недостатності вітамінів в організмі розвивається захворювання:

 1.         гіповітаміноз;
 2.         авітаміноз;
 3.         гіпервітаміноз;
 4.         базедова хвороба.

10. Органели, які характерні як для прокаріотів так і для еукаріотів:

 1.         комплекс Гольджі;
 2.         лізосоми;
 3.         мітохондрії;
 4.         рибосоми.

11. Вакуолі прісноводних одноклітинних тварин , що утворюються з елементів  комплексу Гольджі:

 1.         травні;
 2.         з клітинним соком;
 3.         скоротливі;
 4.         піноцитозні.

12. Цитоскелет у клітинах тварин зумовлює :

 1.         рух клітин і внутрішньоклітинних структур;
 2.         формування одномембранних органел;
 3.         формування немембранних органел;
 4.         формування двомембранних органел.

13. Активний транспорт речовин крізь мембрану відбувається з витратою енергії. Укажіть йон, який мембрана видаляє з клітини проти градієнта концентрації.

 1.         Na+
 2.         Fe+3
 3.         HPO-4
 4.         К+

14. При повному окисненні глюкози утворюється молекул АТФ:

 1.         2;
 2.         18;
 3.         36;
 4.         38.

15. Окиснення  органічних речовин в мітохондріях відрізняється від горіння тим що:

 1.           виділяється тепло;
 2.           синтезуються молекули АТФ;
 3.           необхідний кисень;
 4.           утворюється вуглекислий газ і вода.

16. Фаза фотосинтезу та час доби, коли рослина виділяє кисень:

 1.           темнова, вдень;
 2.           темнова, вночі;
 3.           темнова і світлова, вдень і вночі;
 4.           світлова, вдень.

17. Клітина має 20 хромосом. Внаслідок двох послідовних поділів шляхом мітозу  і одного мейозом, кількість клітин, що утворились і кількість хромосом у них становитиме:

 1.         клітини, 20 хромосом;
 2.         8 клітин, 10 хромосом;
 3.         16 клітин, 10 хромосом;
 4.         16 клітин, 5 хромосом.

18. До пластичного обміну відносять процеси:

 1.         синтез ліпідів, фотосинтез;
 2.         синтез білка і розщеплення АТФ;
 3.         гліколіз;
 4.         дихання.

19. Правильне висловлювання щодо характеристики стовбурових клітин ссавців:

 1.         кількість стовбурових клітин з віком збільшується;
 2.         стовбурові клітини ранніх ембріонів можуть диференціюватися тільки в ті тканини і органи, з яких вони були вилучені;
 3.         стовбурові клітини дорослого організму можуть диференціюватися здебільшого в ті тканини і органи, з яких вони були вилучені;
 4.         кількість стовбурових клітин з віком зменшується.

20. У молекулі іРНК, що утворилася під час транскрипції, частка нуклеотидів становить: 20% Г,  30% У, 10% Ц, 40% А. Визначте співвідношення між нуклеотидами на матричній ділянці ДНК.

 1.         40 % Г,      20 % У,  15 %  Ц, 25% А;
 2.         35 % А,     35 % Т,  15 %  Ц, 15% Г;
 3.         30 % Ц,     20 % А,  15 %  Г, 35% Т.
 4.         40 % Г,     20 % А,  15 %  Ц, 25% У.

ІІ. Встановіть відповідність. (Правильне розв’язування завдання оцінюється від 1до 4 балів за правильно визначені логічні пари).

21. Встановіть відповідність між біологічними процесами та місцем їхнього перебігу:

1. Транскрипція

А. Строма

2. Трансляція

Б. Ядро

3. Світлова фаза фотосинтезу

В. Цитоплазма

4. Темнова фаза фотосинтезу

Г. Тилакоїди

22.  Встановіть відповідність між органічною сполукою та її зображенням на рисунку:

1.

ДНК

2.

Транспортна РНК

3.

АТФ

4.

Інформаційна РНК

А.

Б.

В.

Г.

Д.

23. Встановіть відповідність між назвою клітини та її зображенням на рисунку:

1.

Рослинна

2.

Тваринна

3.

Грибна

4.

Бактеріальна

А.

Б.

В.

Г.

Д.

24. Установіть відповідність між білком та функцією, яку він виконує.

 1. Гемоглобін

А. Рухова

 1. Трипсин

Б. Сигнальна

 1. Міозин

В. Каталітична

 1. Колаген

Г. Структурна

 

Д. Транспортна

ІІІ. Встановіть правильну послідовність. (Розв’язання завдання оцінюється в 4 бали, якщо правильно визначено послідовність усіх подій, об’єктів тощо; в 2 бали, якщо правильно визначено першу та останню події або правильно визначено послідовність двох подій, що відбуваються одна за одною). 

25. Розташуйте хімічні елементи в порядку зростання їхнього вмісту (%) в клітині.

 1.         Аурум;
 2.         Карбон;
 3.         Фосфор;
 4.         Купрум.

26. Установіть послідовність проходження світлових променів через світловий мікроскоп у напрямку ока спостерігача:

 1.         об’єктив; 
 2.         конденсор; 
 3.         дзеркальце; 
 4.         окуляр; 
 5.         предметне скло.

27. Визначте послідовність подій під час синтезу білка:

 1.       транскрипція;
 2.       трансляція;
 3.       утворення третинної структури білка;
 4.       вихід іРНК у цитоплазму.

28. Установіть послідовність подій, які відбуваються під час мейозу:

 1.         гомологічні хромосоми розходяться до протилежних полюсів;
 2.         хроматиди окремих хромосом розходяться до протилежних полюсів;
 3.         гомологічні хромосоми обмінюються ділянками;
 4.         пари гомологічних хромосом розташовуються по центру клітини вздовж однієї лінії.

29. Розташуйте послідовно фази мітозу, зображені на рисунках:

1

2

3

4

ІV. Дайте коротку відповідь на запитання. ( Правильна відповідь оцінюється в 2 бали).

30. Яке явище зображено на рисунку?

31. Вкажіть цифру рисунку, на якому зображено кісткову тканину:

1

2

3

4

32. Який процес зображено на рисунку?

 

V. Заповніть пропуски в тексті. (Завдання оцінюється в 5 балів)

33. У клітинах прокаріотів, грибів, рослин плазматична мембрана вкрита ______________. У рослин до її складу входить полісахарид _________. Можуть також входити неорганічні речовини, такі як ___________, _________. Клітинні стінки можуть дерев’яніти та заповнюватися речовиною __________.

VІ. Визначте назву, особливість будови та функцію органели, зображеної на рисунку. (Завдання оцінюється в 3 бали)

34.

Органела

Особливість будови

 

Функція

1     Комплекс Гольджі

1     одномембранна

1      розщеплення речовин

2     лізосома

2     двомембранна

2      синтез білків

3     рибосома

3     немембранна

3      збереження спадкової інформації

 

VІІ. Виправте помилки в тексті.(Завдання оцінюється в 4 бали).

35. Білки складаються з амінокислот, які синтезуються в організмах рослин, тварин та людини. Інформація про первинну структуру білка зберігається в рибосомах, а саме в рРНК. З допомогою генетичного коду, що являє собою сукупність структур із чотирьох нуклеотидів, можна закодувати будь-яку амінокислоту. Оскільки таких варіантів структур більше, ніж самих амінокислот, кожна амінокислота кодується кількома такими триплетами. Для того щоб зупинити процес біосинтезу білка, використовуються три нуклеотиди, які сповіщають про припинення процесу. Біосинтез білка має дуже важливе значення, адже паралельно з цим процесом відбувається синтез АТФ, яка також використовується на процеси життєдіяльності організму.

VІІІ. Визначте назву органели. (Завдання оцінюється в 6 балів)

36.

Назва органели

Характеристика

 

 

1.

Названа на честь італійського вченого, який відкрив її

 

2.

Здійснює синтез АТФ

 

3.

На поверхні мембран містить рибосоми

 

4.

Містить гідролітичні ферменти

 

5.

Містить тилакоїди і грани

 

6.

Бере участь в утворенні вакуоль з клітинним соком

 

 

ІХ. Розв’яжіть задачу.  ( Правильний розв’язок і відповідь оцінюється в                        4 бали).

37. Білок рибонуклеаза складається з 224 амінокислот. Укажіть відносні молекулярні маси білка та гена, який його кодує. Середня молекулярна маса нуклеотиду дорівнює 345, амінокислоти — 100.

Х. Дайте розгорнуту відповідь на запитання. (Завдання оцінюється в 3 бали)

38. Доведіть, що клітина є живою системою.

docx
Пов’язані теми
Біологія, Позакласні заходи
Додано
30 листопада 2023
Переглядів
183
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку