14 липня о 18:00Вебінар: Школа без дискримінації: таємниці гендерного виховання

Збірник біологічних диктантів до вивчення теми: «Структура клітини. Принципи функціонування клітин»

Про матеріал
Дана робота містить збірку біологічних диктантів , які можна використовувати в курсі біології 9 класу під час вивчення теми: «Структура клітини. Принципи функціонування клітин». Біологічні диктанти різні за складністю , тому ними доречно перевіряти рівень засвоєння матеріалу як в учнів з початковим, так і з високим рівнем знань.
Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збірник біологічних диктантів до вивчення теми:

«Структура клітини. Принципи функціонування клітин»

 

         Матеріал підготувала

вчитель біології

Постоленко Людмила Олександрівна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одним із пріоритетних завдань школи є реалізація на практиці особистісно зорієнтованого підходу в освіті. Його суть здебільшого полягає в тому, щоб розглядати учня в системі освіти не засобом, а метою освіти, тобто він має стати суб'єктом навчання, виховання й розвитку, а кожне заняття має забезпечувати максимальний розвиток особистості.

На мою думку, головним принципом викладання біології є формування логічного мислення, самостійності суджень, навичок і вмінь практичного застосування набутих знань у суспільних інтересах. Важливе значення має розвиток нахилів і здібностей учнів, вихованню в них наполегливості у досягненні мети, виробленню самооцінки.

Ефективність засвоєння учнями навчальної інформації підвищується в разі усві­домлення ними систематичності впровадження фронтальних поточних форм контролю. Такою формою контролю є біологічні диктанти, які доцільно пропонувати учням з перших уроків. Це стимулює їх ретельно готуватися до кожного уроку, сприяє швидкому засвоєнню біологічної символіки термінології, виробленню навичок написання схем, опорних-конспектів тощо.

Будь-яка форма навчальної роботи, навіть найефективніша і найцікавіша, втрачає ці якості, якщо педагог не виявляє до неї інтересу. Шкільна практика свідчить, що обмежуватися тільки усним опитуванням і словесними методами навчання не можна. Одноманітність у викладанні та методах перевірки знань знижує активність учнів. Тому в своїй педагогічній практиці я застосовую біологічні диктанти. Цей вид письмової роботи сприяє організації колективної роботи всього класу, дає можливість використовувати тексти з оптимальними для певних умов характеристиками краще, ніж деякі інші прийоми, забезпечує зворотну інформацію. 

Відповідно до мети, якої хоче досягти учитель, біологічні диктанти поділяються на:

• тренувальні;

  • контрольні;
  • закріплювальні;
  • систематизаційні.

Їх можна використовувати на таких етапах уроку:

1)  на початку уроку:

• для формування певних навичок;

 для здійснення оперативного контролю засвоєння учнями навчального матеріалу;

2)перед поясненням нового матеріалу з метою актуалізації певних знань;

3)після пояснення нового матеріалу з метою його закріплення та систематизації.

За формою написання біологічні диктанти поділяються на:

1) вибіркові (графічні);

2)фразеологічні;

3)стехіометричні;

4)формульні;

5)логічно-ланцюжкові.

Якщо вміло застосовувати різ­ні види диктантів, можна сфор­мувати цінні навички регламен­тованої роботи, дотримуватися встановленого порядку і ритму. У той час, коли на індивідуаль­не опитування витрачаються го­дини, на диктант для перевірки — 5—6 хв.

Отже, біологічний диктант - це один із засо­бів виховання у школярів уваги, точності й акуратності в навчаль­ній діяльності. Системне їх застосування сприяє навколишній дисципліні та реалізації принципу індивідуалізації навчання.

Дана робота містить збірку біологічних диктантів , які я використовую в курсі біології 9 класу під час вивчення теми: «Структура клітини. Принципи функціонування клітин».

 

 

 

 

 

 

Тема 1:. Структура клітини

Історія вивчення клітини

Вибірковий (графічний) диктант

Учитель читає твердження. Якщо учень згодний з ним, він відповідає «так», а якщо незгодний - «ні».

1.Антоні ван Левенгук вперше побачив клітини.

2.Роберт Броун відкрив ядро.

3.Положення «Кожна клітина походить з клітини» сформулював Рудольф Вірхов.

4.Карл Бер вперше побачив живі клітини.

5. Левенгуку вдалося побачити бактерії.

6.Матіас Шлейден і Теодор Шванн сформулювали клітину теорію.

7.Яйцеклітину в ссавців і птахів відкрив Роберт Гук.

8.Ефективні методики приготування та фарбування препаратів для мікроскопічної техніки розробив Ян Пуркіньє.

9.Найпершою живою твариною, яку побачили в мікроскоп була інфузорія.

10.Клітинна будова організмів була відкрита у 1665 році.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

­-

+

+

-

+

+

-

+

+

+

 

Методи цитологічних досліджень

Шифрований диктант.

У зошиті записати слова-відповіді:

А)оптична мікроскопія

Б)електронна мікроскопія;

В)забарвлення клітин;

Г)мікротомування;

Д)центрифугування;

Е)метод мічених атомів;

Є)метод культури клітин.

Вчитель диктує завдання і пропонує вибрати правильні відповіді:

1.Метод дозволяє виготовити ультра тонкі препарати.

2.Метод дозволяє розділити вміст клітин на фракції.

3.Метод дозволяє відстежити шлях речовин всередині клітини.

4.Метод дозволяє досліджувати форму і розміри клітин, найбільші клітинні структури.

5.Метод дозволяє вирощувати певні типи клітин.

6.Метод дозволяє досліджувати ультраструктуру клітин і всі їх органели.

7.Метод дозволяє отримувати контрастні якісні зображення.

1

2

3

4

5

6

7

Г

Д

Е

А

Є

Б

В

 

Будова клітин прокаріотів і еукаріотів

Фразеологічний диктант

Учитель зачитує текст (визначення, твердження, припущення). Завдання учнів - написати пропущені в тексті слова або закінчити.

Впишіть пропущені слова:

Вміст будь-якої клітини відокремлений від зовнішнього середовища особливою структурою________ _________. Внутрішнє середовище живої клітини називається _______________. Постійні структури клітини називаються__________, а непостійні - _____________. Організми, клітини яких мають ядро називаються ___________________. Ядро виконує функції __________. У ядрі міститься ядерце – місце, де утворюються інші важливі органели, що беруть участь в синтезі білка    - _______________. Рибосоми можуть знаходитись в ___________, а можуть прикріплювати до сітки канальців, обмежених мембранами -  _____________ _________. Для синтезу органічних речовин необхідна енергія, яку виробляють - ______________.Місце де органічні сполуки можуть накопичуватись і транспортуватись називається - ______ _____. Органели, які містять ферменти і розщеплюють білки, вуглеводи і ліпіди - ______.  _______________ - це опорно-рухова система клітини, що включає мікротрубочки і мікрофіламенти. Для рослинних клітин характерні лише для них органели – це ________ і ____________. До еукаріотичних організмів  належать _______,_______,__________.

Відповіді: плазматична мембрана, цитоплазма, органели, включення, еукаріоти, збереження і передачі спадкової інформації, рибосоми, в цитоплазмі, на ендоплазматичній сітці, мітохондрії, комплекс Гольджі, лізосоми, цитоскелет, пластиди, вакуолі, рослини, тварини, гриби.

Підкресліть правильні відповіді.

1.Еукаріоти: мають ядро, не мають ядра.

2.Збереження і передачу спадкової інформації забезпечує: ядерце, ядро, рибосоми.

3.Мітохондрії забезпечують: транспортування речовин, клітину енергією, утворення лізосом.

4.Для прокаріот характерна наявність: ядра, рибосом, вакуоль.

5.Для рослинної клітини характерна наявність: пластид, глікокаліксу, лізосом.

6.Процес фотосинтезу відбувається в: хлоропластах, хромопластах, лейкопластах.

7.Синтез білка у прокаріот відбувається на: лізосомах, вакуолях, рибосомах.

8.Одномембранною органелою є: мітохондрія, пластида, лізосома.

9.Покаріоти – це: віруси, бактерії, гриби.

10.У прокаріот генетичний матеріал зберігається в : ядрі, кільцевій молекулі ДНК, рибосомах.

Відповіді:1.мають ядро, 2.ядро, 3.клітину енергією,4.рибосом, 5.пластид, 6.хлоропласти,7.рибосомах, 8.лізосома, 9.бактерії, 10.кільцевій молекулі ДНК.

Клітинні мембрани

Термінологічний диктант

Такі диктанти здебільшого мають тренувальний характер. Учні пишуть диктанти протягом 5 – 6 уроків, при цьому оцінюється робота тільки одного-двох школярів, які працюють біля дошки. Виконання 6 – 7-го диктантів оцінюється фронтально.

Терміни:

Піноцитоз

Ендоцитоз

Проста дифузія

Активне транспортування

Плазмоліз

Фагоцитоз

Екзоцитоз

Полегшена дифузія

Біологічні мембрани

Деплазмоліз

Відповіді:

Піноцитоз – поглинання рідини та розчинених речовин за допомогою невеликих пухирців;

Фагоцитоз – поглинання великих частинок, таких як мікроорганізми або залишки клітин.

Ендоцитоз - процес активного надходження твердих і рідких речовин із зовнішнього середовища усередину клітини, поширений у всіх типах клітин.

Екзотицоз - це енергозалежний процес злиття секреторного пухирця з плазматичною мембраною клітини, в результаті якого у зовнішньоклітинний простір секретуються певні речовини, такі як гормони.

Проста дифузія – це приклад пасивного транспортування, що проходить із зони з більшою концентрацією молекул до зони з меншою концентрацією.

Полегшена дифузія - це дифузійний процес, пов'язаний з хімічною реакцією взаємодії транспортованого речовини з білком-переносником. Цей процес специфічний і протікає з більш високою швидкістю, ніж проста дифузія.

Активний транспорт — опосередкований транспорт біомолекул, неорганічних іонів та малих молекул через цитоплазматичну або будь-яку іншу мембрану клітини. На відміну від пасивного транспорту, цей процес вимагає хімічної енергії у формі АТФ або різності концентрацій іншої речовини з двох боків мембрани. У цій формі транспорту, молекули рухаються проти або електричного потенціалу, або концентраційного градієнту. Активний транспорт малих молекул або іонів через цитоплазматичну мембрану загалом здійснюється транспортними білками, які знаходяться в мембрані.

Плазмоліз – це відділення цитоплазми від оболонки при зануренні клітини в гіпертонічний розчин.

Деплазмоліз – це повернення цитоплазми клітин рослин зі стану плазмолізу у вихідний стан.

Будова ядра

Фразеологічний диктант

Доповніть речення.

1.Термін «ядро» вперше використав ___________.

2.Ядро відділене від цитоплазми за рахунок____________.

3.Складний комплекс ДНК з білками називається__________.

4.Під час поділу клітини хроматин максимально конденсований  та виявляється у вигляді шільних тілець_______.

5.Ділянка хромосоми на якій відбувається синтез рибосом називається_____.

6.В середині ядро заповнене __________________.

7.Ядро бере участь у _________________________.

Відповіді: 1.Р.Броун .2.ядерної оболонки.3.хроматин. 4.хромосоми.

5.ядерце. 6.каріоплазмою.7.збереженні передачі спадкової інформації.

 

 

Цитозоль, органели, включення

Фразеологічний диктант

Впишіть пропущені слова:

Частина цитоплазми, що займає простір між мембранними органелами називається __________. Вона________ ці органели і забезпечує їхню _______. Органелами називають __________ структури клітини. За будовою вони поділяються на____________ і __________. До двомембранних органел належать_______, _______,__________. До одномембранних належить ________, ________, _______, ______. Немембраннні органели –це _____, _____, _______, _______. Включення – це ____________ компоненти клітини. Виділяють кілька видів включень:_________, __________, ________, ___________.

Відповіді: Цитозоль, об’єднує, взаємодію, постійні, мембранні , немембранні, ядро, мітохондрії, пластиди, ЕПС, апарат Гольджі, лізосоми, пероксисоми, цитоскелет, хромосоми, рибосоми, клітинний центр,непостійні, трофічні, секреторні, екскреторні, пігментні.

 

Одномембранні та двомембранні органели

Шифрований диктант.

У зошиті записати слова-відповіді:

А)комплекс Гольджі;

Б)ендоплазматична сітка;

В)хромопласти;

Г)лізосоми;

Д)вакуолі;

Е)хлоропласти;

Є)ядро;

Ж)мітохондрії;

З)лейкопласти.

І)скоротливі вакуолі;

Вчитель диктує завдання і пропонує вибрати правильні відповіді:

1.Перетравлюють органічні речовини в тваринній клітині;

2.Буває шорстка і гладенька;

3.Синтезує АТФ;

4.Запасають поживні речовини в рослинній клітині;

5.Забезпечує накопичення речовин, їхнє дозрівання, пакування  та секрецію;

6.Зберігає передає спадкову інформацію;

7.Забезпечують процес фотосинтезу;

8.Підтримують тургорний тиск;

9.Забезпечують забарвлення квітів і плодів;

10.Виводять продукти обміну в одноклітинних організмів.

Відповіді:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

‘Г

Б

Ж

З

А

Є

Е

Д

В

І

 

 

 

Знайдіть відповідність:

1.Пластиди

А)На мембранах розміщені рибосоми

2.Мітохондрії

Б)Одномембранна органела заповнена клітинним соком

3.Лізосоми

В)Утворюється з комплексу Гольджі, регулює осмотичний тиск в клітині

4.Комплекс Гольджі

 Г)Внутрішня мембрана утворює складки кристи

5.Ендоплазматична сітка шорстка

Д)Складається зі стопки плоских цистерн вкритих мембранами

6.Вакуоля

Е)Заповнена травними ферментами

7.Ендоплазматична сітка гладенька

Є)Внутрішня мембрана утворює

складчасті вгини ламели та тилакоїди

8.Скоротлива вакуоля

Ж)На мембранах синтезуються сероїдні гормони, ліпіди, вуглеводи, які можуть накопичуватись в порожнинах

 

З)Синтезує білок

Відповіді:

1

2

3

4

5

6

7

8

Є

Г

Е

Д

А

Б

Ж

В

 

Вибірковий (графічний) диктант

Учитель читає твердження. Якщо учень згодний з ним, він відповідає «так», а якщо незгодний - «ні».

1.На ендоплазматичній сітці можуть розміщуватись рибосоми.

2.Лізосоми утворюються з комплексу Гольджі.

3.Пластиди наявні лише в рослинних клітинах.

4.Мітохондрії – це одномембранні органели.

5.Хромопласти забезпечують процес фотосинтезу.

6.Комплекс Гольджі складається з стопок плоских цистерн вкритих мембранами.

7.Скоротливі вакуолі регулюють осмотичний тиск в клітині.

8.Головною функцією мітохондрій є синтез АТФ.

9.Внутрішня мембрана хлоропластів утворює складчасті вигини: ламели та тилакоїди.

10.Вакуолі рослинних клітин заповнені клітинним соком і вкриті двома мембранами.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

так

так

так

ні

ні

так

так

так

так

ні

 

Немембранні органели

Фразеологічний диктант

Учитель зачитує текст (визначення, твердження, припущення). Завдання учнів - написати пропущені в тексті слова або закінчити.

1.Немембранні органели, які беруть участь у синтезі білка в клітинах називаються______________. 2.Це ___________ тільця близько 20 нм. 3.Вони складаються з ________ субодиниць, різних за розмірами: ________ та ______.

4.Кожна субодиниця являє собою єдиний _______________ комплекс. 5.Вони утворюються в ___________.

 6.До органел руху відносять _________, __________, ___________.  7.Тимчасові вирости цитоплазми клітин деяких найпростіших – це_________ . 8.Вони виникають завдяки рухові ____________, що перетікає в певне місце клітини, утворюючи виріст. 9.Вони також забезпечують захоплення клітиною твердих часток  - процес_____________.

 10._________ та ___________ мають вигляд тоненьких виростів цитоплазми. 11.Відрізняються вони за _________ і _______________.12.Вони характерні для таких одноклітинних як ________, __________, та окремих клітин багатоклітинних: _________,  __________.

 13.В основі цих органел руху лежать _____________________. 14.Рухаються ці органели за рахунок _____________________.

 15.________________ - це ділянка світлої цитоплазми, в якій розміщено центріолі, що беруть участь в утворенні _______, _________, ___________.

Відповіді: 1.Рибосоми. 2. Округлі. 3.Двох, великої та малої.4. Рибонуклеопротеїдний . 5.Ядерці. 6.Псевдоподії, джгутики і війки. 7.Псевдоподії. 8.Цитоплазми. 9.Фагоцитозу. 10.Джгутики та війки. 11.Довжиною та характером рухів. 12.Джгутикові, інфузорії, епітелій, сперматозоїди. 14.Енергії АТФ. 15.Клітинний центр, мікротрубочок , веретена поділу, джгутиків та війок.

 

Тема 2. Принципи функціонування клітин.

 

Фотосинтез

Складіть порівняльну характеристику світлової і темнової фаз фотосинтезу

Особливості протікання

Світлова фаза

Темнова фаза

Де протікає

 

 

За яких умов відбувається

 

 

 Які процеси відбуваються

 

 

Кінцевий результат процесів

 

 

Значення

 

 

Вибірковий (графічний) диктант

Учитель читає твердження. Якщо учень згодний з ним, він відповідає «так», а якщо незгодний - «ні».

1.Роль хлорофілу у поглинанні світла в процесі фотосинтезу довів К.А. Тимірязєв.

2.Фотосинтез відбувається в хромопластах.

3.В пігменті хлорофіл знаходяться сполуки заліза.

4.Світлова фаза фотосинтезу протікає у мембранах тилакоїдів.

5.Світлова фаза може протікати як на світлі так і в темряві.

6.Реакції темнової фази перебігають у матриксі.

7.Хемотрофні організми виключно прокаріоти.

8.Під час світлової фази утворюється глюкоза.

9.Під час темнової фази утворюється кисень.

10.Кисень під час фотосинтезу утворюється з води.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

так

ні

ні

так

ні

так

так

ні

ні

так

 

 

Мітоз і мейоз

Підкресліть правильні відповіді.

1.Існування клітини від одного клітинного поділу до наступного має назву: клітинний цикл, профаза, мітоз.

2.Період між поділами клітини називається: інтерфаза, мітоз, метафаза.

3.Тривалість інтерфази становить всього часу клітинного циклу: 10%, 50%, 90%.

4.Поділ еукаріотичних клітин називається: клітинний цикл, інтерфаза, мітоз.

5.Мітоз складається з фаз: 2, 3, 4.

6.В результаті мітозу утворюється клітин: 2, 3, 4.

7.Веретена поділу утворюються в : профазі, метафазі, телофазі.

8.Чітко видно подвійну будову хромосом у : профазі, метафазі, телофазі.

9.Розділення цитоплазми з утворенням двох клітин відбувається у : профазі, метафазі, телофазі.

10. Мітотичним поділом розмножуються: статеві клітини, нестатеві клітини.

Вибірковий (графічний) диктант

Учитель читає твердження. Якщо учень згодний з ним, він відповідає «так», а якщо незгодний - «ні».

1.Під час мітозу утворюється 4 дочірні клітини.

2.Мітотично розмножуються статеві клітини.

3.Клітинний цикл – це період існування клітини від одного поділу до іншого.

4.Деякі клітини втрачають здатність до поділу.

5.У профазі мітозу хромосоми опиняються в цитоплазмі.

6.Метафаза найкоротша фаза мітозу.

7.Завдяки мітозу зберігається стала кількість хромосом у всіх дочірніх клітинах.

8.Мейоз відбувається завдяки 4 послідовним поділам.

9.Кількість хромосом під час мейозу зменшується вдвічі.

10.Під час мейозу може відбуватися процес кросинговеру.

11.Унаслідок мейозу утворюється 4 дочірні клітини.

12.Мейоз характерний для нестатевих клітин.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ні

ні

так

так

так

ні

так

ні

так

так

так

ні

 

Термінологічний диктант

 

Клітина

Органела

Включення

Мітоз

Мейоз

Прокаріоти

Еукаріоти

Транскрипція

Трансляція

Генетичний код

Кросинговер

Гомеостаз

Відповіді:

Клітина – це структурно-функціональна одиниця живого організму здатна до поділу та обміну з навколишнім середовищем.

Органела- - постійна структура клітини.

Включення  - непостійні структури клітини.

Еукаріоти – клітини, які мають у своєму складі чітко оформлене ядро.

Прокаріоти – клітини, які у своєму складі не мають ядра.

Мітоз – це поділ клітини, результатом якого є утворення двох дочірніх клітин, у кожній з яких є такий самий набір хромосом, як і в материнській.

Мейоз – це особливий спосіб поділу клітин, у результаті якого відбувається редукція кількості хромосом вдвічі і перехід клітини з диплоїдного стану в гаплоїдний.

Транскрипція – це процес синтезу всіх типів РНК, що відбувається в ядрі клітини на матриці – молекулі ДНК за принципом комплементарності.

Трансляція – процес під час якого реалізується інформація, що міститься в іРНК.

Кросинговер – це перехрестя гомологічних хромосом, що супроводжується обміном відповідними ділянками між їхніми хроматидами.

Гомеостаз – сталість внутрішнього середовища організму.

 

Фразеологічний диктант

Завдання учнів - написати пропущені в тексті слова.

1.Обмін речовин та енергії у клітині забезпечує підтримання _____________ . 2.Обмін речовин складається із двох процесів - _____________ і _____________.

3.Сукупність реакцій розщеплення складних органічних сполук до більш простих молекул із виділенням енергії – це ___________. 4.Частина цієї енергії йде на синтез _________. 5. Розщеплення органічних речовин здійснюються в _____________без участі кисню і в __________ за участю кисню. 6. _____________ – це організми, які можуть жити  і розвиватись лише за наявності в середовищі вільного кисню. 7. __________ - це організми, які не потребують кисню для нормальної життєдіяльності.8.Вони бувають____________ і ____________.9._____________ - це синтез власних органічних сполук з отриманих поживних речовин, що відбувається з використанням енергії. 10.Значення процесу полягає забезпеченні клітини  _________________.

Відповіді:1.Гомеостазу.2.Асиміляції і дисиміляції.3.Дисиміляція.4.Молекул АТФ.5.В цитоплазмі і мітохондріях.6.Аеробні організми. 7.Анаеробні організми.8.Облігатними і факультативними.9.Асиміляція.10.Будівельним матеріалом.

Обмін речовин та енергії у клітині

Встановіть відповідність:

1.Енергетичний обмін

А)Синтез власних органічних сполук з отриманих поживних речовин з використанням енергії.

2.Метаболізм

Б)Здатні рости в середовищі де є кисень.

3.Гліколіз

В)Організми, які не потребують кисню для нормальної життєдіяльності.

4.Аероби

Г)Розщеплення речовин під впливом ферментів з незначним виділенням енергії, яка розсіюється у вигляді тепла.

5.Підготовчий етап

Д)Моноступінчасте розщеплення глюкози без участі кисню.

6.Анаероби

Е)Етап, який відбувається на кристах мітохондрій.

7.Пластичний обмін

Є)Можуть жити лише за відсутності кисню і гинуть від зіткнення з ним.

8.Етап кисневого розщеплення

Ж)Організми, які можуть жити і і розвиватись лише за наявності вільного кисню.

9.Облігатні анаероби

З)Обмін речовин та енергії в організмах.

10.Факультативні анаероби

І)Сукупність реакцій розщеплення складних органічних сполук до більш простіших з вивільненням енергії.

Відповіді:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

І

З

Д

Ж

Г

В

А

Е

Є

Б

 

Фразеологічний диктант

Завдання учнів - написати пропущені в тексті слова.

1.Обмін речовин та енергії у клітині забезпечує підтримання ___________ . 2.Обмін речовин складається із двох процесів - _____________ і _____________. 3.Сукупність реакцій розщеплення складних органічних сполук до більш простих молекул із виділенням енергії – це ___________. 4.Частина цієї енергії йде на синтез _________. 5. Розщеплення органічних речовин здійснюються в _____________без участі кисню і в __________ за участю кисню. 6. _____________ – це організми, які можуть жити  і розвиватись лише за наявності в середовищі вільного кисню. 7. __________ - це організми, які не потребують кисню для нормальної життєдіяльності.8.Вони бувають____________ і ____________.9._____________ - це синтез власних органічних сполук з отриманих поживних речовин, що відбувається з використанням енергії. 10.Значення процесу полягає забезпеченні клітини  _________________.

Відповіді:1.Гомеостазу.2.Асиміляції і дисиміляції.3.Дисиміляція.4.Молекул АТФ.5.В цитоплазмі і мітохондріях.6.Аеробні організми. 7.Анаеробні організми.8.Облігатними і факультативними.9.Асиміляція.10.Будівельним матеріалом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отже, біологічні диктанти можна використовувати різних етапах уроку і з успіхом контролювати знання та уміння учнів. Біологічні диктанти можуть бути різні за складністю , тому ними доречно перевіряти рівень засвоєння матеріалу як в учнів з початковим, так і з високим рівнем знань.

 

docx
Додано
12 травня
Переглядів
221
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку