Збірник задач по програмуванню

Про матеріал

Збірник представлений у вигляді класичних задач без пояснень принципу розв'язування, це зроблено з метою спонукання того хто хоче вивчити програмування не тільки копіювати код, а й зробити алгоритмічний розв'язок задачі.

Розв'язки задач створені в середовищі Python 2.x

Перегляд файлуЗбірник представлений у вигляді класичних задач без пояснень принципу розв’язування, це зроблено з метою спонукання того хто хоче вивчити програмування не тільки копіювати код, а й зробити алгоритмічний розв’язок  задачі. 

Умови задач взято із збірника «М. Э. Абрамян. Programming Taskbook. Электронный задачник по программированию». 

Збірник структуровано за тим самим принципом, що і в оригінальному збірнику. Задачі розміщено за принципом від простого до складного.

Матеріал збірника відповідає чинній програмі з предмету «Інформатика»

Переважна більшість розв’язків зроблена автором, але ідея розв’язку деяких задач взято із Інтернету.

Розв’язки задач створені в середовищі Python 2.x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст

1.     Короткі теоретичні відомості

2.     Введення-Виведення.

3.     Цілі числа

4.     Умовний оператор (розгалуження)

5.     Оператор повторення (цикли)

6.     Списки (масиви)

7.     Cимволи. Рядки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Короткі теоретичні відомості

 

Команда input() зчитує введене значення та переходить на наступний рядок.

int – величини будуть перетворюватись у цілочисельний тип float – величини  будуть перетворюватись у дробовий тип

a=int (input ()) b=float (input ())

 

raw_input() – зчитування рядка величин split() – розділення величин за ознакою пропуск int – величини будуть перетворюватись у цілочисельний тип x, y = map (int, raw_input().split()) x, y, z = map (float, raw_input().split())

 

Команда print виводить значення та переходить на наступний рядок

print x

Команда print виводить через пропуск в одному рядку два числа print x, y

 

Математичні оператори

Оператор

Команда

Приклад

Результат

+

додавання

15+3

18

віднімання

6-4

2

*

множення

5*4

20

/

ділення

24/3

8

//

ділення націло

7//3

2

%

залишок від ділення

9 %6

3

**

піднесення до степеню

2**2

4

Порядок опера

цій

 

 

 

1.     Дужки ()

2.     піднесення до степеню **

3.     множення *, ділення /, остача від ділення %

4.     додавання +, віднімання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕННЯ-ВИВЕДЕННЯ

 

№1

Дано сторону квадрату а. Знайти його периметр P=4·a.

a = float (input())

P = 4 * a

print P

 

№2

Дано сторону квадрата a. Знайти його площу S=a2.

a = float (input())

S1 = a*a S2 = a**2 print S1 print S2

 

№3

Дано сторони прямокутника a і b. Знайти його площу S=a·b і периметр P=2·(a+b).

a = float (input()) b = float (input())

S = a * b P = 2*(a+b) print S print P

 

№4

Дано діаметр кола d. Знайти його довжину L=π·d. В якості значення π використовувати 3,14.

d = float (input()) L = 3.14 * d

print L

 

№5

Дано довжину ребра куба a. Знайти об’єм куба V=a3 і площу його поверхні S=6·a2.

a = float (input())

V = a**3 S = 6* a**2 print V print S

 

№6

Дано довжини ребр a, b, c прямокутного паралелепіпеда. Знайти його об'єм V=a·b·c і площу поверхні S=2·(a·b+b·c+a·c).

a = float (input()) b = float (input()) c = float (input())

V = a*b*c

S = 2*(a*b+b*c+a*c) print V print S

№7

Знайти довжину кола L і площу круга S заданого радіуса R. L=2·π·R, S=π·R2. В якості значення π використовувати 3,14.

R = float (input())

L = 2*3.14*R S = 3.14*R*R print L

print S

 

№8

Дано два числа a і b. Знайти їх середнє арифметичне: (a + b)/2.

a = float (input()) b = float (input()) c = (a+b)/2

print c

 

№9

Дано два невід’ємних числа a і b. Знайти їх середнє геометричне, тобто квадратний корінь з їх добутку: .

from math import * a = float (input()) b = float (input()) c = sqrt (a*b) print c

 

№10

Дано два ненульових числа. Знайти суму, різницю, добуток і частку їх квадратів.

a = float(input()) b = float(input()) c = a**2 d = b**2 print c+d print c-d

print c*d print c/d

 

№11

Дано катети прямокутного трикутника a і b. Знайти його гіпотенузу c і периметр

P: 𝑐 = √𝑎2 + 𝑏2 , P=a+b+c a = float(input()) b = float(input()) from math import * c = sqrt (a**2 + b**2) P = a + b + c print c print P

 

№12

Дано два кола із загальним центром і радіусами R1 і R2 (R1> R2). Знайти площі цих кіл S1 і S2, а також площу S3 кільця, зовнішній радіус якого дорівнює R1, а внутрішній радіус дорівнює R2: S1=π·(R1)2, S2=π·(R2)2, S3=S1 − S2.

R1 = float(input())

R2 = float(input())

S1 = 3.14*(R1**2)

S2 = 3.14*(R2**2) S3 = S1 - S2 print S1 print S2 print S3

 

№13

Дана довжина L окружності. Знайти її радіус R і площу S круга, обмеженого цим колом, враховуючи, що L=2·π·R, S= π·R2. Як значення π вважати рівним 3,14.

L = float(input())

R       = L/(2*3.14) S = 3.14*(R**2) print '%.2f' % R print '%.2f' % S

 

№14

Дана площа S кола. Знайти його діаметр D і довжину L кола, що обмежує це коло, враховуючи, що L=2·π·R, S=π·R2. Як значення π вважати рівним 3.14.

S       = float(input()) from math import *

R = sqrt (S/3.14)

D = 2*R L = 2*3.14*R print '%.2f' % D print '%.2f' % L

 

№15

Дано три точки A, B, C на числової осі. Знайти довжини відрізків AC і BC і їх суму.

A  = float(input())

B  = float(input()) C = float(input()) from math import *

K  = abs (C-A)

L  = abs (C-B) F = K+L print K print L print F

 

№16

Дано координати двох протилежних вершин прямокутника: (x1, y1), (x2, y2). Сторони прямокутника паралельні осям координат. Знайти периметр і площу даного прямокутника.

x1 = float(input()) y1 = float(input()) x2 = float(input()) y2 = float(input()) from math import * AB = abs (y2-y1)

BC = abs (x2-x1)

P = 2*(AB+BC) S = AB*BC print P print S

 

№17

Знайти відстань між двома точками із заданими координатами (x1, y1) і (x2, y2) на

площині. Відстань обчислюється за формулою: √(𝑥2 − 𝑥1)2 + (𝑦2 − 𝑦1)2

x1, y1 = map (int, raw_input().split()) x2, y2 = map (int, raw_input().split()) import math

L = math.sqrt((x2-x1)**2+(y2-y1)**2) print L

 

№18

Поміняти місцями вміст змінних A і B та вивести нові значення A і B.

a = input() b = input() a,b = b,a

print a , b

 

№19

Дано змінні A, B, C. Змінити їх значення, перемістивши вміст A в B, B - в C, C - в A, і вивести нові значення змінних A, B, C.

A  = input()

B  = input()

C  = A

A = B B = C print A print B

 

№20

Знайти значення функції y = 3x6-6x2-7 при заданому значенні x.

x = float(input()) y = 3*x**6-6*x**2-7 print y

 

№21

Знайти значення функції y = 4·(x-3)6-7·(x-3)3+2 при даному значенні x.

x = float(input()) y = 4*(x-3)**6-7*(x-3)**3+2 print y

 

№22

Дано число A. Обчислити A8, використовуючи допоміжну змінну і три операції множення. Для цього послідовно знайдіть A2, A4, A8. Вивести всі знайдені степені числа A.

A = float(input())

#Варіант 1 B = A*A print B B = B * B print B B = B * B print B

C = A**8 #Варіант 2 print C

 

№23

Дано значення кута α в градусах (0 <α <360). Обчислити значення цього ж кута в радіанах, враховуючи, що 1800 = π радіанів. В якості значення π використовувати 3,14.

alfa = input() from math import * deg = radians (alfa) print round (deg, 2)

 

№24

Дано значення кута α в радіанах (0 <α <2 π). Обчислити значення цього ж кута в градусах, враховуючи, що 1800 = π радіанів. В якості значення π використовувати 3,14.

deg = input() from math import * alfa = degrees(deg) print '%1.f' % alfa

 

№25

Швидкість першого автомобіля V1 км/год, другого - V2 км/год, відстань між ними S км. Визначити відстань між ними через T годин, якщо автомобілі віддаляються один від одного. Дана відстань рівна сумі початкової відстані і загального шляху, пройденого автомобілями; загальний шлях = час · сумарна швидкість.

V1 = float (input())

V2 = float (input())

S  = float (input())

T  = float (input()) L = T * (V1+V2)

print L+S

 

ЦІЛІ ЧИСЛА

 

№1

Дано масу M в кілограмах. Використовуючи операцію ділення націло, знайти кількість повних тон в ній (1 тонна = 1000 кг).

M=int (input()) k=M//1000

print k

 

№2

Дано розмір файлу в байтах. Використовуючи операцію ділення націло, знайти кількість повних кілобайт, які займає даний файл (1 кілобайт = 1024 байт).

b=int (input()) kb=b//1024

print kb

 

№3

Дано двозначне число. Знайти суму і добуток його цифр.

N=int (input()) a=N//10 b=N%10 S=a+b D=a*b print ('Sum=',S) print ('Dob=',D)

 

№4

Дано тризначне число. У ньому закреслили першу зліва цифру і приписали її справа. Вивести отримане число.

N=int (input()) a=N//100 b=(N//10)%10 c=N%10

M=b*100+c*10+a*1 print M

 

№5

Дано тризначне число. Вивести число, отримане при перестановці цифр сотень і десятків вихідного числа (наприклад, 123 перейде в 213).

N=int (input()) a=N//100 b=(N//10)%10 c=N%10

M=b*100+a*10+c*1 print M

 

№6

Дано ціле число, більше 999. Використовуючи одну операцію ділення націло і одну операцію взяття залишку від ділення, знайти цифру, відповідну розряду сотень в записі цього числа.

N=int (input()) M=(N//100)%10 print M

 

№7

З початку доби минуло N секунд (N - ціле). Знайти кількість повних хвилин, що минули з початку доби.

N = int (input()) K = N // 60

print K

 

 

№8

З початку доби минуло N секунд (N - ціле). Знайти кількість повних хвилин, що минули з початку останньої години.

N = int (input()) K = (N%3600)//60 print K

 

№9

Дні тижня пронумеровані наступним чином: 0 - неділя, 1 - понеділок, 2 - вівторок,. . . , 6 - субота. Дано ціле число K, що лежить в діапазоні 1-365. Визначити номер дня тижня для K-го дня року, якщо відомо, що цього року 1 січня було четвергом.

K = int (input()) D = (K+3)%7

print D

 

№10

Дано номер деякого року (ціле позитивне число). Визначити відповідний йому номер століття, враховуючи, що, наприклад, початком 20 століття був 1901 рік.

N = int (input()) S = (N//100)+1 print S

 

УМОВНИЙ ОПЕРАТОР (розгалуження) Структура умовного оператора if <умова>:

<серія1> (відступ складає 4 пробіли або 1 Tab) else:  

<серія2>

№1

Дано ціле число. Якщо воно є позитивним, то додати до нього 1; в іншому разі не змінювати його. Вивести отримане число.

n = int(input()) if n>0:     n=n+1      print n else:     print n

 

№2

Дано ціле число. Якщо воно є позитивним, то додати до нього 1; в іншому випадку відняти від нього 2. Вивести отримане число.

n = int(input()) if n>0:     n=n+1      print n else:

n=n-2     print n

№3

Дано ціле число. Якщо воно є позитивним, то додати до нього 1; якщо негативним, то відняти від нього 2; якщо нульовим, то замінити його на 10. Вивести отримане число.

n = int(input()) if n>0:     n=n+1      print n if n<0:     n=n-2     print n if n==0:     n=10

    print n

 

№4

Дано два числа. Вивести більше з них.

a = float (input ()) b = float (input ()) if a>b:

    print a else:     print b

 

№5

Дано два числа. Вивести спочатку більше, а потім менше з них.

a = float (input ()) b = float (input ()) if a>b:

    print a, b else:     print b, a

 

№6

Дано дві змінні цілого типу: A і B. Якщо їх значення не рівні, то присвоїти кожній змінній суму цих значень, а якщо рівні, то присвоїти змінним нульові значення. Вивести нові значення змінних A і B.

a = float (input ()) b = float (input ()) if a!=b:     c=a+b     a=c     b=c print a     print b elif a==b:     a=0     b=0     print a   

    print b

 

№7

Дано три числа. Знайти найменше з них.

a  = float (input ())

b  = float (input ()) c = float (input ()) if a<b and a<c:

print a else:     if b<c:

print b     else:         print c  

 

№8

Дано три числа. Знайти середнє з них (тобто число, розташоване між найменшим і найбільшим).

a = float (input ()) b = float (input ()) c = float (input ()) if (a > c) and (a > b):   if c > b:      print c   else:

    print b if (b > a) and (b > c):   if a > c:     print a   else:      print c if (c > a) and (c > b):   if a > b:     print a   else:      print b

 

№9

Дано три числа. Знайти суму двох найбільших з них.

a = float (input ()) b = float (input ()) c = float (input ()) if (a < b) and (a < c): 

   print b+c else:    if b < c:       print a+c    else:       print a+b

 

№10

Для даного цілого x знайти значення наступної функції f, що приймає значення цілого типу:

 

x = int (input()) if (x < -2) or (x > 2):

  f = 2 * x  

else: f = -3 * x

print f

 

№11

Для даного дійсного x знайти значення наступної функції f, що приймає дійсні значення:

                                                                                                      −𝑥,        𝑥 ≤ 0

𝑓(𝑥) = { 𝑥2, 0 < 𝑥 < 2

                                                                                                         4,        𝑥 ≥ 2

x = float (input()) if x <= 0:

f = - x  if (x > 0) and (x < 2):

  f = x**x if x >= 2:   f = 4 print f

 

№12

Дано номер року (позитивне ціле число). Визначити кількість днів в цьому році, враховуючи, що звичайний рік нараховує 365 днів, а високосний - 366 днів. Високосним вважається рік, що ділиться на 4, за винятком тих років, які діляться на 100 і не діляться на 400 (наприклад, роки 300, 1300 і 1900 не є високосними, а 1200 і 2000 є високосними).

rik = int (input()) if rik%4 == 0:       if rik%100 == 0:             if rik% 400 <> 0:                   print '365'

        else:

print '366'       else:

print '366' else:

      print '365'

 

ОПЕРАТОР ПОВТОРЕННЯ (цикли)

Структура повторення (циклу) Цикл while while <умова>:  <серія команд>

 

Цикл for for <змінна> in <функція>:

     <серія команд>

!!! Відступи в циклах такі ж як і в розгалуженні. 

 

№1

Дано цілі числа K і N (N>0). Вивести N раз число K.

K = int (input())

N = int (input()) for i in range (N):

    print K,

 

№2

Дано дійсне число – ціна 1 кг цукерок. Вивести вартість 1, 2,. . . , 10 кг цукерок.

N = float (input()) for i in range (1,11):

    print i*N,

 

№3

Дано два цілих числа A і B (A<B). Знайти суму всіх цілих чисел від A до B включно.

A, B = map (int, raw_input().split()) S=0 for i in range (A,B+1):     S=S+i

print S

 

№4

Дано дійсне число A і ціле число N (N > 0). Використовуючи один цикл, вивести всі цілі ступеня числа A від 1 до N.

A = float (input())

N = int (input()) P=1 for i in range (1, N+1):     P=P*A

    print P

 

№5

Дано ціле число N (N > 0). Знайти добуток N! = 1·2·. . . N (N-факторіал).  

N = int (input()) i=1 fact=1 while i<=N:     fact=fact*i     i=i+1

print fact

 

№6

Дано ціле число N (N> 2). Послідовність цілих чисел AK визначається в спосіб: A1 = 1, A2 = 2, A3  = 3,

AK =AK−1 + AK−2 − 2·AK−3, K = 4, 5, . . . . Вивести елементи A1, A2,. . . , AN.

N = int (input())

A1=1

A2=2 A3=3 print A1 print A2 print A3 for i in range (4,N+1):     a=A3

A3=A3+A2-2*A1

A1=A2     A2=a

    print A3,

 

№7

Дано цілі додатні числа N і K. Використовуючи тільки операції додавання і віднімання, знайти частку від ділення без остачі N на K, а також залишок від цього поділу.

N,K = map (int, raw_input().split()) dil=0 while N-K>=0:     N=N-K     dil=dil+1 print dil

print N

 

№8

Дано ціле число N (N>1). Вивести найменше із цілих чисел K, для яких сума 1+2+. . .+K буде більше або дорівнює N, і саму цю суму.

N = int (input())

i=1 S=1 while S<N:     i=i+1     S=S+i print i print S

 

№9

Початковий внесок в банку дорівнює 1000 грн. Через кожен місяць розмір вкладу збільшується на P відсотків від наявної суми (P - дійсне число, 0 <P <25). За даним P визначити, через скільки місяців розмір вкладу перевищить 1100 грн., і вивести знайдену кількість місяців K (ціле число) і підсумковий розмір вкладу S (дійсне число).

P = float (input())

Summ=1000 K=1 while Summ<=1100:

    Summ=Summ*(P/100+1)

K=K+1 print K

print Summ

 

№10

Дано ціле число N (N> 0). Використовуючи операції ділення націло і взяття залишку від ділення, вивести всі його цифри, починаючи з самої правої (розряду одиниць).

N = int (input()) while N>0:

    print N%10,

    N=N//10

 

№11

Дано цілі додатні числа A і B. Знайти їх найбільший спільний дільник (НСД), використовуючи алгоритм Евкліда:

НСД (A, B) = НСД (B, A mod B), якщо B = 0; НСД (A, 0) = A,

де «mod» позначає операцію взяття залишку від ділення.

A, B = map (int, raw_input().split()) while (A<>0) and (B<>0):     if A>=B:         A=A%B     else:         B=B%A

print A+B

 

№12

Дано ціле число N (N> 1). Послідовність чисел Фібоначчі FK визначається наступним чином:

                                 F1 = 1,       F2 = 1,         FK  = FK−2 + FK−1,         K = 3, 4, . . . .

Перевірити, чи є число N числом Фібоначчі. Якщо є, то вивести TRUE, якщо ні - вивести FALSE.

N=int(input()) f1=1 f2=1 while N>f2:     f=f2     f2=f1+f2     f1=f if n==f2:

    print 'True' else:     print 'False'

 

СПИСКИ (масиви)

Одномірний масив

<ім’я списку> = [<елемент 1>, <елемент 2>, …, <елемент N>] nomer = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]

veselka = ['R', 'O', 'Y', 'G', 'B', 'I', 'V'] print nomer print veselka

 

Двомірний масив

Двомірний масив – це список рядків, кожен елемент якого є в свою чергу списком.

<ім’я масиву> = [[список 1], [список 2], …, [список N]]

A = [ [1, 2, 3], [4, 5, 6] ]

 

№1

Дано ціле число N (N>0). Сформувати і вивести цілочисельний масив розміру N, що містить N перших позитивних непарних чисел: 1, 3, 5, . . .

N = int(input()) a = [] for i in range(1,(N+1),2):

a.append(i)

print(a)

 

№2

Дано ціле число N (N>0). Сформувати і вивести цілочисельний масив розміру N, що містить ступеня двійки від першої до N -й: 2, 4, 8, 16,. . .

N = int(input())

a=[2**i for i in range(1,N+1)] print a

 

№3

Дано масив розміру N. Вивести його елементи у зворотному порядку.

N = int(input()) a= [] for i in range(0, N+1):

a.append(i) print a for i in range(len(a)-1,-1,-1):

    print a[i],

 

№4

Дано цілочисельний масив розміру N. Вивести всі непарні числа, що містяться в даному масиві в порядку зростання їх індексів, а також їх кількість K.

from random import*    n=int(input())    a=[randint(0,100) for i in range (n)] print(a) b=[] for i in range(len(a)):    if a[i]%2!=0:

b.append (a[i])  print b

print len (b)

 

№5

Дано масив A розміру N (N - парне число). Вивести його елементи з парними номерами в порядку зростання номерів: A2, A4, A6,. . ., AN. Умовний оператор не використовувати.

from random import*  

N = int(input())

A = [randint(0,100) for i in range(N+1)] print A for i in range(1,(N+1),2):

    print A[i],

 

№6

Дано масив A ненульових цілих чисел розміром 10. Вивести значення першого з тих його елементів AK, які задовольняють нерівності AK<A10. Якщо таких елементів немає, то вивести 0.

from random import*  

N = 10

A = [randint(0,10) for i in range(N+1)] print A f = True for i in range(0,N-1): if A[i] < A[N-1]:         print(i,A[i])         f = False         break if f:     print(0)

 

№7

Дано масив A розміром N. Знайти мінімальний елемент із його елементів з парними номерами: A2, A4, A6, . . .

from random import*  

N = 10

A = [randint(0,10) for i in range(N+1)] print A

print min(A[::2])

 

№8

Дано цілі додатні числа M і N. Сформувати цілочисельну матрицю розміру MхN, у якій всі елементи I-го рядка мають значення 10 · I (I = 1, ..., M).

from random import *      

M, N = map (int, raw_input().split()) a = [[(i*10)for j in range(M)] for i in range(N)] for i in range (len(a)):     print a[i]

 

№9

Дана матриця розміру MхN. Вивести її елементи, розташовані в стовпцях з непарними номерами (1, 3,...). Виведення елементів здійснювати по стовпцях, умовний оператор не використовувати.

from random import *

M, N = map (int, raw_input().split())

a = [[randint(0,100) for j in range(M)] for i in range(N)] for i in range (len(a)):

    print a[i] print '------------' for i in range(M):     print a[i][0::2]

 

№10

Дана матриця розміру MхN. Для кожного рядка матриці знайти суму її елементів.

from random import *

M, N = map (int, raw_input().split())

a = [[randint(0,100) for j in range(M)] for i in range(N)] for i in range (len(a)):

    print a[i]

print '------------' for i in range(M):     print sum (a[i])

 

№11

Дана матриця розміру MхN. У кожному рядку матриці знайти мінімальний елемент.

from random import *

M, N = map (int, raw_input().split())

a = [[randint(0,100) for j in range(M)] for i in range(N)] for i in range (len(a)):

print a[i] print '------------' for i in range(M):     print min (a[i]),

 

№12

Дана матриця розміру MхN. У кожному стовпці матриці знайти максимальний елемент.

from random import *

M, N = map (int, raw_input().split())

a = [[randint(0,100) for j in range(M)] for i in range(N)] for i in range (len(a)):

print a[i] print '------------' for j in range(N):     print max (a[j]),

 

СИМВОЛИ. РЯДКИ

Методи – це функції, що застосовуються до об’єкта. Виклик методу має наступну структуру:

ім’я об’єкту.імя методу(Параметри методу)

len() - дозволяє виміряти довжину рядка. find() - знаходить у зазначеному рядку вказаний підрядок та повертає індекс першого входження шуканого підрядка у рядок

rfind() - знаходить індекс останнього входження шуканого підрядку у зазначений рядок

replace() - замінює однин підрядок іншим

count() - підраховує кількість входжень одного рядка в інший

 

№1

Дан символ. Вивести його код (тобто номер в кодової таблиці).

S = input ()

print ord (S)

 

№2

Дано рядок. Вивести рядок, що містить ті ж символи, але в зворотному порядку.

Варіант 1 S = input () print(S) print(S[::-1]) Варіант 2 S=input() a=list(S)

a.reverse() c=''.join(a) print c

 

№3

Дано непорожній рядок S. Вивести рядок, що містить символи рядка S, між якими вставлено по одному пробілу.

S = input () print ' '.join(S)

 

№4

Дано рядок. Підрахувати кількість цифр у ньому.

S = input ()

C = sum(i.isdigit() for i in S) print C

 

№5

Дана рядок. Перетворити в ній все прописні латинські букви в рядкові.

S = input ()

en_Up = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ" SN = '' for C in S:     if C in en_Up:

        C = C.lower()

    SN=SN+C

print SN

 

№6

Дано ціле позитивне число. Вивести символи, що зображують цифри цього числа (в порядку зліва направо).

N = int (input()) S = list(str(N)) print S

 

№7

Дано рядок, що зображає ціле позитивне число. Вивести суму цифр цього числа.

S = input ()

A = list (S) N = list(map(int,A)) print A print sum (N)

 

№8

Дан символ C і рядок S. Подвоїти кожне входження символу C в рядок S.

C = input ()

S = input () SN = '' for i in S:     if i == C:

SN=SN+i     SN=SN+i

print SN

 

№9

Дана рядок, що складається з слів, розділених пробілами. Знайти кількість слів у рядку.

S = input () for i in range (len(S)):

d=S.count(' ') print d+1

 

№10

Визначити, чи є введений рядок паліндромом, як от АВВА, kazak і т. ін.

s1 = input () a = list(s1)

a.reverse() s2 = ''.join(a) if s1 == s2:

     print 'PALINDROM' else:      print 'NOT PALINDROM'

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 7
Оцінки та відгуки
 1. Позняк Владимир
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Синєгуб Яніна Сергіївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Андреєва Юлія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Сотникова Софія Анатоліївна
  Для роботив в школі - просто чудово! Дякую!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Пулеко Тетяна Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Бистрова Єлизавета Михайлівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 7. Морозенко Олександр
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 4 відгука
pdf
Додано
21 вересня 2018
Переглядів
30169
Оцінка розробки
5.0 (7 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку