Курсова робота «РОЛЬ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ»

Про матеріал

В роботі розглянуто сучасні підходи, сутність інформаційних технологій, форми і методи використання. Теоретично обґрунтувано ефективність використання інформаційних технологій. Наведено приклади впровадження інформаційних технологій в навчально-виховний процес, а саме під час вивчення історії.

Перегляд файлу

КЗ «Долинська ЗОШ І-ІІІ ступенів» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«РОЛЬ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В

НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ»

 

 

 

 

Марциновська Людмила Олексіївна, вчитель історії та правознавства 

КЗ «Долинська ЗОШ І-ІІІ ступенів» ГРР,

вчитель вищої категорії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Долинка, 2017

ЗМІСТ

 

ВСТУП………………………………………………………………………3

 

РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти використання новітніх інформаційних технологій у навчальному процесі ………………………………………  5-10

1.1 Сучасні підходи до використання інформаційних технологій       5

1.2 Новітні інформаційні технології в навчанні суспільних дисциплін 9 

 

РОЗДІЛ 2. Практичне впровадження нових інформаційних технологій з метою розвитку пізнавальної, пошукової діяльності та підвищення інтересу до навчання історії …………………………………………………………11-21

           2.1 Використання мультимедійних технологій на уроках історії......... 11

           2.2 Методична розробка історичного веб-квесту «Моя країна – Україна»        13

ВИСНОВКИ ........................................................................................................................... 22

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ................................................................... 24

 

 

ВСТУП

Інформаційні технології — вимога сьогодення, що дозволяє  створити суспільство, засноване на знаннях. Новітні інформаційні технології стрімко ввірвались до всіх сфер нашого життя, стали такою ж реальністю, як телефонний зв'язок чи подорожування літаком. Вони спрощують спілкування та співробітництво. Суспільство, яке дбає про своє майбутнє, має усвідомити колосальні можливості, привнесені новими інформаційними технологіями та навчитися грамотно застосовувати їх, у першу чергу, в освіті.       

В умовах швидкого накопичення інформації змінюється роль учителя, який повинен не тільки дати учням базові знання та сформувати основні вміння, а й навчити їх самостійно вести пошук необхідної інформації. 

Використання нових інформаційних технологій у навчально-виховному процесі значною мірою дозволяє реалізувати переорієнтацію навчання з інформативної форми на розвиток особистості людини, здійснення індивідуально-диференційованого підходу в навчанні та, відповідно, забезпечує ефективність оцінювання навчальних досягнень учнів. 

Проблема використання нових інформаційних технологій у навчальному процесі активно вивчається упродовж останнього десятиріччя, проте залишається достатньо актуальною. Точкою відліку появи нових інформаційних технологій навчання в загальноосвітній школі вважається урядова постанова "Про заходи щодо забезпечення комп’ютерної грамотності учнів середніх навчальних закладів і широкого впровадження електронно-обчислювальної техніки в навчальний процес", прийнята у 1985 році. У 1988 році робоча група під головуванням академіка А.П. Єршова запропонувала до обговорення Концепцію інформатизації освіти [1,3-31], в якій давалося визначення поняттям  "інформатизація суспільства", "інформатизація освіти" і впроваджено термін "нова інформаційна технологія" (НІТ). Дидактичні проблеми і перспективи використання інформаційних технологій у навчанні досліджувала І.В. Роберт; психологічні основи комп'ютерного навчання визначив Ю.І. Машбіц; систему  підготовки вчителя до використання інформаційної технології в навчальному процесі запропонував і обґрунтував  М.І. Жалдак. Американському вченому С. Пейперту  належить ідея "комп’ютерних навчальних середовищ", на якій базується більшість сучасних комп’ютерних програм. Ним досліджено можливості комп’ютера як засобу для розвитку розумової діяльності школярів. [4, 164-165]

Питання запровадження в школу засобів нових інформаційних технологій (НІТ) піднімали і вирішували такі вітчизняні вчені: М.С. Головань, Ю.В. Горошко, Е.І. Кузнєцов, Ю.І. Машбиць, В.М. Монахов, Є.М. Смірнова, О.О. Тесленко, Т.І. Чепрасова, М.І. Шкіль та інші.

Об’єкт дослідження: Теоретичний та практичний аспект використання інформаційних технологій у сучасній школі.

Предмет дослідження: Місце інформаційних технологій у навчальному процесі.

Мета дослідження: розглянути питання застосування інформаційних технологій як універсального інструментарію для підвищення ефективності навчання.

Завдання дослідження

1.     Розглянути сучасні підходи, сутність інформаційних технологій.

Форми і методи використання.

2.     Теоретично обґрунтувати ефективність використання інформаційних технологій. 

3.     Навести приклади впровадження інформаційних технологій в навчально-виховний процес, а саме під час вивчення історії.

Курсова робота складається з вступу, двох розділів, висновків і списку використаних джерел.

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

 

 

1.1. Сучасні підходи до використання інформаційних технологій

 

На всіх етапах розвитку суспільства інформаційні технології забезпечували інформаційний обмін між людьми, відображали відповідний рівень і можливості систем пошуку, реєстрації, зберігання, опрацювання, подання, передавання інформації і, по суті, були синтезом методів і засобів оперування людини з інформацією в інтересах її діяльності.

Інформаційна технологія – це сукупність методів, засобів, прийомів, що забезпечують пошук, збирання, зберігання, опрацювання, подання, передавання інформації між людьми на основі електронних засобів комп'ютерної техніки і зв'язку.

Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) — інформаційні технології на базі персональних комп'ютерів, комп'ютерних мереж і засобів зв'язку, для яких характерна наявність доброзичливого середовища роботи користувача.

За визначенням В.М. Монахова «НІТ – це сукупність впроваджуваних принципово нових засобів і методів опрацювання даних, що забезпечують цілеспрямоване створення, передавання, зберігання, і відображення інформаційного продукту, з якомога меншими витратами відповідно до закономірностей того соціального середовища, де розвивається нова інформаційна технологія». За означенням М.І. Жалдака та Ю.С. Рамського інформаційнї технології – це сукупність методів і засобів реалізації і забезпечення інформаційних процесів в різних галузях людської діяльності. Технологія навчання за Т.С. Назаровою, відображає шлях засвоєння конкретного навчального матеріалу (поняття) в рамках певного предмета, теми, розділу та в межах вибраної технології. 

Складовими НІТ навчання є засоби НІТ навчання і методи їх використання в навчальному процесі. Засоби НІТ навчання: апаратні (класи навчально обчислювальної техніки, локальні і глобальні навчальні комп'ютерні мережі, електронне демонстраційне обладнання тощо); програмно-методичні (програмно-методичні засоби (навчальні, контролюючі, інструментальні, службові програми), комп'ютерні курси тощо); навчально-методичні (навчальні та методичні посібники, організаційно-інструктивні матеріали тощо). Методи НІТ: традиційна модель навчання (фрагментарне використання комп'ютера на уроках як тренажера або для демонстрації, контроль знань та тестування, тощо); нетрадиційна модель навчання (дослідницька робота в комп'ютерних лабораторіях, обчислювальні експерименти, дистанційне навчання, використання гіпертекстових довідкових систем із можливістю виходу у світову інформаційну мережу).

Основною метою НІТ навчання є підготовка учнів до повноцінної життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства. [5]

Основні педагогічні цілі використання ІТ (за І.В. Роберт): 

1) Інтенсифікація всіх рівнів навчально-виховного процесу за рахунок застосування засобів сучасних інформаційних технологій : 

-   підвищення ефективності і якості процесу навчання; 

-   підвищення активності пізнавальної діяльності;

-   поглиблення міжпредметних зв'язків; 

-   збільшення об'єму і оптимізація пошуку потрібної інформації. 

2) Розвиток особистості учня, підготовка індивіда до комфортного життя в умовах інформаційного суспільства:  - розвиток різних видів мислення; 

-   розвиток комунікативних здібностей; 

-   формування умінь ухвалювати оптимальне рішення або пропонувати варіанти рішення в складній ситуації; 

-   естетичне виховання за рахунок використання комп'ютерної графіки, технології мультимедіа; 

-   формування       інформаційної     культури,   умінь          здійснювати         обробку інформації; 

-   розвиток умінь моделювати завдання або ситуацію; 

-   формування умінь здійснювати експериментально-дослідницьку діяльність. 

3) Робота на виконання соціального замовлення суспільства: 

-   підготовка інформаційно грамотної особистості; 

-   підготовка користувача комп'ютерними засобами; 

-   здійснення роботи профорієнтації в області інформатики. [6,25-26] 

Інтенсивний розвиток процесу інформатизації освіти спричиняє розширення сфери застосування сучасних інформаційних технологій. В даний час можна вже цілком виразно виділити успішно й активно розвиваючі напрямки використання сучасних інформаційних технологій в освіті:[7] 

       реалізація можливостей програмних засобів навчального призначення (проблемно-орієнтованих, об’єктно-орієнтованих, предметноорієнтованих) як засіб навчання, об’єкта вивчення, засобу керування, засобу комунікації, засобу обробки інформації.

Як показує вітчизняний і закордонний досвід застосування сучасних інформаційних технологій, реалізація вищевикладених можливостей дозволяє забезпечити:

       надання тому, кого навчають, інструмент дослідження, конструювання, формалізації знань про предметний світ і разом з тим активного компонента предметного світу, інструмента виміру, відображення і впливи на предметний світ;

       розширення сфери самостійної діяльності тих, яких навчають, за рахунок можливості організації різноманітних видів навчальної діяльності (експериментально-дослідницька, учбово-ігрова, інформаційно-навчальна діяльність, а також діяльність по обробці інформації, зокрема й аудіовізуальної), у тому числі індивідуальної, на кожному робочому місці, груповий, колективної;

       індивідуалізацію і диференціацію процесу навчання за рахунок реалізації можливостей інтерактивного діалогу, самостійного вибору режиму навчальної діяльності й організаційних форм навчання;

       озброєння того, кого навчають, стратегією засвоєння навчального матеріалу чи рішення задач визначеного класу за рахунок реалізації можливостей;

       формування інформаційної культури, компоненти культури індивіда, члена інформаційного суспільства, за рахунок здійснення інформаційно-навчальної діяльності, роботи з об’єктно-орієнтованими програмними засобами;

       підвищення мотивації навчання за рахунок комп’ютерної візуалізації досліджуваних об’єктів, явищ, керування досліджуваними об’єктами, ситуацією, можливості самостійного вибору форм і методів навчання, вкраплення ігрових ситуацій.

Процес інформатизації освіти і зв’язане з цим використання можливостей сучасних інформаційних технологій у процесі навчання приводить не тільки до зміни організаційних форм і методів навчання, але і до виникнення нових методів навчання. [8]

Застосування комп’ютерів на уроках значно підвищує інтенсивність навчального процесу. При комп’ютерному навчанні засвоюється набагато більша кількість матеріалу, чим це робилося за той самий час в умовах традиційного навчання. [9] Комп’ютер забезпечує і всебічний (поточний, рубіжний, підсумковий) контроль навчального процесу. Контроль, як відомо, є невід’ємною частиною навчального процесу і виконує функцію зворотного зв’язку між учнем і викладачем. Крім того, комп’ютерний контроль дозволяє значно заощадити навчальний час, тому що здійснюється одночасна перевірка знань всіх учнів. Це дає можливість викладачу приділити більше уваги творчим аспектам роботи з учнями. Ще одна перевага комп’ютера – здатність накопичувати статистичну інформацію в ході навчального процесу. Аналізуючи статистичні дані (кількість помилок, правильних/неправильних відповідей, звертань за допомогою, часу, витраченого на виконання окремих завдань і т.п.), викладач судить про ступінь і якість сформованості знань в учнів.

Сприятливі можливості створюють комп’ютери і для організації самостійної роботи учнів. Учні можуть використовувати комп’ютер як для вивчення окремих тем, так і для самоконтролю отриманих знань. Причому комп’ютер є самим терплячим педагогом, здатним скільки завгодно повторювати будь-які завдання, домагаючись правильної відповіді і, у кінцевому рахунку, автоматизації навички, що відпрацьовується.

 

1.2. Новітні інформаційні технології в навчанні суспільних дисциплін

 

З кожним днем інформаційно-комунікаційні технології все глибше проникають у навчально-виховний процес. Комп’ютер можна використовувати на всіх   етапах: як під час підготовки до уроку, так і в процесі навчання – під час пояснення нового матеріалу, закріплення, повторення та контролю. 

Нові інформаційно-комунікаційні технології відкривають учням доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищують ефективність самостійної роботи, дають цілком нові можливості для творчості, дозволяють реалізувати принципово нові можливості для творчості, форми й методи навчання. За умови систематичного використання інформаційних технологій у навчальному процесі в поєднанні з традиційними методами можна значно підвищити ефективність навчання.

Тепер існує не тільки необхідність, але й потреба використовувати вчителями суспільних дисциплін вказані засоби: 

      під час підготовки до уроків (розробка навчальних, методичних, роздавальних матеріалів, наочності та ін.);

      у        проведенні уроків         (демонстрування презентацій,         відео-          та аудіофррагментів, мультимедійних навчальних програм, роздавальних матеріалів, наочності та ін.);

      для обміну досвідом з учителями  інших країн, областей, шкіл;

      для ознайомлення  з сучасними методиками  навчання й досягнення передового педагогічного досвіду;

      для участі у конференціях та семінарах тощо.

Важливим та необхідним є ПК для використання й поширення великих об’ємів       інформації, яку    вчителі       суспільних дисциплін використовують у навчально-виховній діяльності та під час проведення  шкільної методичної роботи.

Комп’ютер виконує такі функції:

      джерело навчальної інформації;

      наочний посібник;

      тренажер;

      засіб діагностики;

      засіб підготовки текстів, їх зберігання;

      графічний редактор;

      засіб підготовки виступів; обчислювальна машина великих можливостей. [11]                                             

Отже, інформаційна технологія виступає як система, складовими якої є учасники педагогічного процесу (викладачі та учні) та система теорій, ідей, засобів і методів організації навчальної діяльності для ефективного вирішення проблем, що охоплюють усі аспекти засвоєння знань і формування практичних навичок. Інформаційні технології спонукають до постійної самоосвіти, а сам процес навчання дає можливість відчути практичні результати.

 

 

 

РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНЕ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ З МЕТОЮ РОЗВИТКУ

ПІЗНАВАЛЬНОЇ, ПОШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПІДВИЩЕННЯ

ІНТЕРЕСУ ДО НАВЧАННЯ ІСТОРІЇ

 

 

           2.1 Використання мультимедійних технології на уроках історії

 

Сучасний учитель історії, аби зацікавити учнів своїм предметом, повинен використовувати новітні методи і засоби навчання, адже саме образні наочні засоби та мультимедійні технології здатні підвищити його ефективність.

Багато вчителів вперше стикаються з поняттям «мультимедіа», коли у їх розпорядженні опиняється комп’ютер, оснащений спеціальним устаткуванням, яке дозволяє працювати з найрізноманітнішою інформацією: текстом, звуком, нерухомими та рухомими зображеннями.

«Мультимедіа» — особливий узагальнюючий вид інформації, що поєднує в собі як традиційну, візуальну (текст, графіку) інформацію, так і динамічну (мову, музику, відеофрагменти, анімацію та ін.). [12]

В своїй практиці з використанням мультимедійної технології впроваджую:

-                     уроки-лекції з вивчення нового матеріалу (протягом усього уроку використовую ІТ як ілюстративний матеріал, включаючи в роботу текст, аудіо - та відеоматеріали); 

-                     комбінований урок (пояснення  поєдную з використанням ІТ, а робота учнів (індивідуальна, групова) спрямована на вирішення завдань, представлених у мультимедійній презентації)

-                     урок-семінар (учні готують власні виступи, використовуючи ІТ); -  захист рефератів і проектних робіт із предмета.

Розробка мультимедійного уроку історії України у 7 класі (практичне заняття «Уявна подорож Києвом часів Ярослава Мудрого») розміщені на авторському блозі. Доступ: http://kjudxbntkzscnjhs.blogspot.com/p/blogpage_86.html    

 

Впроваджуючи дану технологію визначила наступні переваги застосування мультимедійних презентацій на уроках історії:

1. Можливість самостійно конструювати урок та подавати інформацію у будь-якій формі (текст, таблиці, діаграми, слайди, відео - та аудіофрагменти). 2. Використання презентацій сприяє успішному поєднанню різних видів діяльності (робота з картою, підручником, зошитом, інформацією на екрані); реалізації міжпредметних зв’язків; логізації й структуруванню навчального матеріалу.

3.                 Використання презентацій доцільне на будь-якому етапі вивчення певної теми уроку: у ході пояснення нового матеріалу, закріплення, повторення, контролю.

4.                 Мультимедійні презентації дозволяють учням не тільки сприймати готовий матеріал, а й брати участь у його розробці, перетворенні, оперативному використанні.

Отже, мультимедійні технології — один із перспективних напрямів використання ІКТ у навчальному процесі, зокрема на уроках історії. Завдяки мультимедіа підвищується ефективність навчання та опанування змісту історичних подій, відбувається моделювання та ілюстрування історичних процесів, явищ, об’єктів історичної дійсності.

2.2 Методична розробка історичного веб-квесту «Моя країна – України

        Ресурс розрахований на учнів 5-7 класів.  Даний матеріал являє собою блог «Моя країна - Україна» (створений за допомогою сервісу Google Blogger), де учні обирають одну із запропонованих ролей, яка їх найбільше їх зацікавила. Відповідно до обраної ролі працюють з Інтернет-ресурсами, здійснюють пошук, відбір  потрібної інформації для виконання завдань.   

Веб-квест можна використати як додатковий матеріал уроку узагальнення до курсу Історія України (Вступ до історії) 5 клас та додатковий матеріал для позакласної роботи, наприклад, під час предметного  тижня історії в школі.  Доступ до веб-квесту для учнів 5-7 класів «Моя країна

- Україна»: http://web-questdolinka2015.blogspot.com/  

 

Мета веб-квесту:

      Дізнатися більше про рідний край, його минуле і сьогодення

      Формувати патріотичні почуття, національну свідомість, гідність, приналежність до рідної української землі;ююююююююююююю

      Вчити працювати з Інтернет-ресурсами, здійснювати пошук, відбір потрібної інформації для виконання завдань;ббббббббббббб

      Розвивати   бажання      працювати самостійну,          творчо,       зясовувати невідоме;бббббооооооооо

      Виховувати почуття любові до рідної Батьківщини.

        Цілі:                

Учні знатимуть: 

      цікаві факти про рідний край, його минуле і сьогодення

      алгоритм організації та проведення веб-квесту;

      способи опрацювання дібраного матеріалу.шшшшшшшшшшшшшш Учні вмітимуть:

      використовувати інформаційний простір мережі Інтернет;

      розподіляти доручення;шшшшшшшшггггггг

      працювати спільно для реалізації мети веб-квесту;

      планувати свою роботу під час підготовки та проведення веб-квесту;  підбирати та систематизувати матеріали з історії

Тип веб-квесту: довгостроковий (1 тиждень) 

 

 Пізнай свій край, себе, свій рід, свій нарід,       свою землю – і ти побачиш свій шлях у життя

Григорій Сковорода

 

                                                  Хід веб-квесту       

І. Організаційний момент:

У всіх людей одна родина,

Куди не  глянь, де не спитай,

Рідніша їм своя країна

Аніж земний в чужині рай.

Їм наймиліший рідний край.                                            Нема без кореня рослини,

    А нас, людей, без Батьківщини.

        Вчитель  Вітаю вас, любі діти!

Жодна з держав не може вважати себе ані розвиненою, ані демократичною, якщо її громадяни не знають свого минулого. Особливо потрібно його знати нам, українцям. Адже від нас цілеспрямовано, упродовж століть намагались відібрати історичну пам'ять, а отже, й позбавити національної гідності, перетворити на рабів із синдромом меншовартості. А тим часом наша історія, наша культура, наші традиції, може, й найдавніші у світовій цивілізації. Численні археологічні дослідження підтвердили, що на території сучасної України задовго до античної Еллади та Стародавнього Єгипту була високорозвинута культура.

Де коріння сильне й глибоке, там і дерево сильне, воно бурям і стихіям ставить могутній опір. Звісно, що сила дуба зберігається не лише в його могутньому стовбурі і пишній кроні, а й, переважно, — у корінні.

Перекотиполе зі слабким корінням безсиле у боротьбі з вітрами, які женуть його, куди їм заманеться. І не дивно, що воно зрештою опиняється у проваллі, де знаходить свій кінець. 

Ви, юне покоління, є тією молодою парослю, з якої розквітне пишна крона нашого народу. Але, нагадую, за умови, що вона живитиметься глибоким корінням, яким є мова народу, його історія, культура, мистецтво, звичаї і традиції.

Ми живемо у найкращій країні на Землі: із зеленими лісами і гаями, блакитними ріками і озерами, щедрими полями і садами. Ми любимо свою  мелодійну мову, пісні, народні традиції, пишаємось своєю історією. 

ІІ. Мотивація веб-квесту: перегляд відеоролика до пісні Т.Кароль та учасників «Голос. Діти» «Україна –  це ти»

Запрошую вас до захоплюючої гри  ВЕБ-КВЕСТУ «МОЯ КРАЇНА - УКРАЇНА», яка допоможе вам розширити свої знання про рідну землю. Даний матеріал являє собою блог «Моя країна – Україна», де ви обираєте одну із запропонованих ролей, яка найбільше вас зацікавила. Відповідно до обраної ролі працюєте з Інтернет-ресурсами, здійснюєте пошук, відбір потрібної інформації для виконання завдань. Обов’язковою умовою використання дидактичних матеріалів, що розміщені на ресурсі, є  підключення до мережі Інтернет. Представити результати виконаних завдань веб-квесту ви можете в таких формах: презентація PowerPoint, схема, буклет, газета, кросворд, блог тощо.

ІІІ. Організація роботи у веб-квесті. Розподіл ролей

 

ОБИРАЄМО СОБІ РОЛІ:

ДОСЛІДНИК – досліджує походження географічних назв України

МАНДРІВНИК – подорожує визначними цікавими місцями нашої країни

ФОТОГРАФ – фотографує мальовничі українські краєвиди           ФОЛЬКЛОРИСТ – збирає твори усної народної творчості

ЖУРНАЛІСТ – знаходить інформацію, цікаві факти про Україну

       У кожної групи є свої завдання, які буде необхідно виконати і підготувати звіт у вказаному вигляді. Рятівним колом в інформаційному океані для вас будуть перелічені ресурси, де можна отримати необхідну інформацію. Кожна група отримує пам’ятку — алгоритм роботи у веб-квесті, яка допоможе організувати роботу.

           

Пам’ятка для учасників веб-квесту

1.        Познайомтеся з темою і метою квесту.

2.        Виберіть одну із запропонованих ролей, яка тебе зацікавила

3.        Познайомтеся із завданнями своєї ролі.

4.        Вивчіть список ресурсів.

5.        Складіть план пошуку інформації згідно своєї ролі.

6.        Досліджуйте інформаційні ресурси згідно своєї ролі.

7.        Пройдіть випробування, які перевірять ваші вміння досягати мети

8.        Оформіть звіт у вигляді мультимедійної презентації, веб-сторінки, веб-    сайту, буклету чи в іншій запропонованій формі.

9.        Якщо виникли  труднощі, зверніться з питаннями до вчителів, батьків, однокласників.

10.   Познайомтеся з критеріями оцінки вашого звіту.

11.   Поділіться набутим досвідом з іншими учасниками гри. Обговоріть    результати роботи. 

12.   Підготуйтеся до захисту веб-квесту.

 

 

 

 

Критерії оцінювання

 

Відмінно

Добре

Задовільно

Розуміння завдання

Робота демонструє точне розуміння завдання

Використані як матеріали, що

мають відношення

до теми, так і ті, що

не мають відношення до теми; використана обмежена кількість джерел

Використані матеріали, які безпосередньо не відносяться до теми; використано одне джерело; зібрана інформація не аналізується і не оцінюється

Виконання завдання

Усі матеріали мають безпосереднє відношення до теми; висновки аргументовані; джерела цитуються правильно; використовується інформація з достовірних джерел

Не вся інформація взята з достовірних джерел; частина інформації неточна, не має безпосереднього відношення до теми

Випадково підібраний матеріал; інформація неточна

або не має відношення до теми; неповні відповіді на питання; не робляться спроби оцінити або проаналізувати інформацію

Результат роботи

Чітке і логічне представлення інформації; вся інформація має безпосереднє відношення до теми, точна, добре структурована і відредактована. Демонструється критичний аналіз і оцінка матеріалу; чітко визначена позиція

Точність і структурованість інформації; привабливе оформлення роботи. Недостатньо виражена власна позиція і оцінка інформації. Робота схожа на інші учнівські роботи – не має ознак індивідуальності

Матеріал логічно не побудований, поданий зовні непривабливо; не даються чіткі відповіді на поставлені питання

Творчий підхід

Представлені різні підходи до рішення проблеми. Робота відрізняється яскравою індивідуальністю і

Демонструється одна точка зору на

проблему; робляться порівняння, проте немає висновків

Учень просто копіює інформацію з запропонованих джерел; нема критичного погляду на проблему; робота

 

відображає спільну точку зору 

 

мало пов’язана з темою веб-квеста

 

 

Завдання для учасників веб-квесту        

    ДОСЛІДНИК  Роль дослідника дуже відповідальна і цікава. Допоможе тобі в твоїй роблті наука ТОПОНІМІКА. Топоніміка (від давньогрецького Topos – місце і опоmа – імя, назва) – наука, що вивчає географічні назви. Правильно пояснити ту чи іншу назву, розкрити її смислове значення і походження – означає отримати важливу інформацію про минуле свого краю. Тож відправляйся у віртуальну подорож в різні куточки нашої Батьківщини, щоб детальніше ознайомитися з її географічними назвами і поясни, що означає кожна з цих назв.   Результатом твоєї роботи стане словничок географічних назв, створений у текстовому редакторі Word.

В нагоді будуть джерела:

http://euro-map.com/karty-ukrainy/   - карти України http://ukrmap.org.ua/origin_ukr.htm - походження назв міст України http://geoknigi.com/book_view.php?id=546 – пізнавальний сайт «Географія» http://www.toponymic-dictionary.in.ua – топонімічний словник України 

МАНДРІВНИК Ти любиш подорожувати, якщо обрав цю роль. Наша Україна казкова. Це гори та ріки, замки та церкви, це місця, що дихають історією. У тебе є можливість дізнатися більше про цікаві та визначні місця нашої країни. То ж запрошуємо тебе у віртуальну подорож сторінками Інтернету, щоб більше дізнатися про свою рідну землю.

Джерела: http://navkolosvitu.net.ua/category/ukraine-interesting-places/page/2/ -   Навколо світу.

http://angatravel.com.ua/ua/statti-pro-ukrainu.html   - Цікаві статті про Україну  http://stezhkamu.com/places - Подорожуй Україною http://podorozh.info – Подорож Україною

       Вислови своє враження про місця нашої Батьківщини, які тобі сподобалися. Створи мотиватор за темою «Цікаві місця України».   До речі, мотиватор, це:   позитивна картинка-стимул; візуалізація бажаного; спрямований на досягнення успіху; мотивує на досягнення якої-небудь мети. ФОТОГРАФ Вітаю тебе! Ти обрав роль фотографа – значить ти творча особистість. Для кожної людини, яка щиро любить рідну землю – її природа – найчарівніша у світі.немає нічого прекраснішого за українські краєвиди. Іноді краса природи по справжньому заворожує, здається, що в сіті немає нічого прекраснішого. За допомогою Інтернет-ресурсів збери  фото, додай по можливості фотографії зроблені власноруч. Створи фото презентацію «Мальовнича Україна» у програмі Microsoft Power Point. Успіхів тобі.

     Тобі стануть в нагоді посилання: http://navkolosvitu.net.ua/category/ukraine-interesting-places/page/2/ - Навколо світу. 

http://stezhkamu.com/places - Подорожуй Україною http://podorozh.info – Подорож Україною

 ФОЛЬКЛОРИСТ Вітаю тебе. Ти  цікавишся усною народною творчістю. Серед мистецького багатства українського народу значне місце посідає усна народна творчість – фольклор. Він бере початок ще з тих часів, коли не було  ні писемної літератури, ні письма взагалі, і являє собою невичерпне джерело духовного багатства, величезну культурну скарбницю української мови.        Дізнайся більше про український фольклор, його жанри. Ознайомся з творами усної народної творчості. Заповни таблицю.

Жанр усної народної творчості              Приклади (назви творів) 

 

 http://traditions.org.ua/usna-narodna-tvorchist   – Українські традиції. Усна народна творчість   http://ukraine.ui.ua/ua/ukrainskiy-folklor   - Цікаво про Україну. Український фольлор  http://school.xvatit.com/index.php?title=Усна_народна_творчість          –  Гіпермаркет знань. Усна народна творчість. http://tvory.com.ua/narodna_tvorchist.html  - Шкільна бібліотека. Усна народна творчість.

http://megaznaika.com.ua/chomuchka   -МегаЗнайка        

      ЖЕРНАЛІСТ Вітаю тебе. Ти обрав роль журналіста.  

      Напевне кожен з нас колись замислювався над тим, що таке рідна країна, чим вона особлива, чим вирізняється з-поміж тисяч країн світу. За допомогою Інтерне-ресурсів збери інформацію, цікаві факти про Україну.

Тобі допоможуть такі джерела:

http://ukraine.ui.ua/ua - Все про Україну http://www.uamodna.com/articles/cikavi-fakty-pro-zaporizjkyh-kozakiv/   - Про козаків http://lingvistik.at.ua/load/cikava_lingvistika/8_cikavikh_faktiv_pro_ukrajinsku_m ovu/7-1-0-39   - Цікаві факти про мову http://cikavo.com.ua/tsikavi-fakty-heohrafiji-ukrajiny.html  - Всілякі цікавинки http://ukraine-for-business.com/ua/ukraine-nature/102-ukraine-nature  -Моя

Україна

http://megaznaika.com.ua/chomuchka/   -МегаЗнайка

       Результатом твоєї роботи стане кросворд «Україна» створений у програмі Word.  Якщо виникнуть труднощі у роботі над складанням кросворду, звернись до джерел:

 http://reshebnik.rv.ua/novyny-ta-suspilstvo/yak-zrobyty-krosvord-samostijno/     -

Як створити кросворд самостійно? http://kak-v-worde.ru/sdelat/kak-v-vorde-sdelat-krossvord  - Как сделать кроссворд в программе Word  

Корисні джерела для учаників веб-квесту:

http://ridna-ukraina.com.ua/olddays/ -     Стародавня    і    культурна     спадщина

України http://traditions.org.ua Українські традиції   http://ukraine.ui.ua/ua - Цікаво про Україну  http://abetka.ukrlife.org/cikkavo_ua.htm - Весела Абетка http://kazky.org.ua/zbirky/knihovna - Українська казка: Книгарня IV. Робота учасників веб-квесту прротягом тижня над обраними завданнями з використанням блогу автора, допоміжних матеріалів, ресурсів мережі Інтернет.  

V.      Представлення результатів роботи. Захист. 

VI.   Підбиття підсумків. Оцінювання роботи

Обговорення кожного виступу. Самооцінка та взаємооцінка груп за результатами  роботи. 

 

Отже, при використанні веб-квесту у навчанні я пересвідчилася в тому, що підвищується мотивація учнів до вивчення дисципліни, з одного боку, і до використання комп'ютерних технологій у навчальній діяльності, з іншого. Веб-квест являє собою не простий пошук інформації в мережі, адже учні, працюючи над завданням, збирають, узагальнюють інформацію, роблять висновки. Крім того учасники веб-квесту вчаться використовувати інформаційний простір мережі Інтернет для розширення сфери своєї творчої діяльності.

Тому я вважаю, що використання веб-квесту як форми групової роботи – це  та технологія, той потужний стимул, який дозволяє розвивати пізнавальну активність учнів, покращує  якість знань, сприяє  розвитку  навичок самостійного отримання знань. Вона активізує учнів, удосконалює їх навички у вирішенні проблемно-пошукових завдань, сприяє становленню учня як активного учасника навчально-виховного процесу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСНОВКИ

 

 Комп’ютер природно вписується в життя школи і є ще одним ефективним технічними засобом, за допомогою якого можна значно урізноманітнити процес навчання. Кожне заняття з комп’ютером викликає в дітей емоційний підйом, навіть учні, які відстають, охоче працюють із комп’ютером. З іншого боку, цей прийом навчання дуже привабливий і для вчителів-істориків: допомагає їм краще оцінити знання дитини, зрозуміти її, спонукає до пошуків, нових, нетрадиційних форм і методів навчання.

Одним із важливих напрямів досягнення якісно нового рівня історичної освіти є використання інформаційних технологій на уроках історії  та в поза навчальний час. Їх  використання сприяє розвитку наочно-образного, наочнодієвого, творчого видів мислення школяра; формує вміння приймати оптимальне рішення або пропонувати варіанти рішень у складній ситуації; розвиває навички самоосвіти і самоконтролю; закладає основи інформаційної культури і початки розвитку вмінь здійснювати обробку інформації. Комп’ютерні технології дозволяють істотно змінити способи керування навчальною діяльністю, залучити учнів до активної роботи класу.

Використання інформаційних технологій допомагає вчителю підвищувати мотивацію навчання дітей до предмета і призводить до цілого ряду позитивних наслідків:  

      підвищення рівня використання наочності на уроці; 

      підвищення продуктивності уроку; 

      встановлення міжпредметних зв'язків;

      можливість організації проектної діяльності учнів по створенню навчальних програм під керівництвом вчителя;

      поліпшуються взаємовідносини вчителя з учнями, далекими від історії, але захопленими ПК;

      найголовніше - в учнів змінюється ставлення до ПК. Вони починають сприймати його як універсальний інструмент для роботи в будь-якій області людської діяльності.

Інформаційні технології, в сукупності з правильно підібраними (або спроектованими) технологіями навчання, створюють необхідний рівень якості, варіативності, диференціації та індивідуалізації в навчальному процесі. 

16 травня 2016 року мені пощастило стати учасником обласного семінару "Активізація пошукової діяльності учнів засобами квесттехнології", який проводився на базі ЗОІППО. Вчителі-предметники з 23 навчальних закладів області виявили бажання ознайомитись із сучасною інновацією. Організатор семінару Сокол  І.М., для занурення учасників у квестове середовище, провела веб-квест "У пошуках скарбів». Також, окрім знайомства з теоретичними аспектами  квесту, на семінарі був представлений досвід вчительки російської мови та літератури Лукяненко Ю.В. (Запорізька гімназія № 47) та вчительки історії Марцих С.В. («Запорізький Січовий колегіум»). Отримані знання та практичний досвід дали зрозуміти, що ця методика є сучасною та перспективною, має ряд переваг, заслуговує на широке впровадження в навчально-виховний процес. Маю досвід проведення правового квесту «Конвенція ООН про права дитини» (методична розробка з мультимедійною підтримкою розміщені на авторському блозі. Доступ http://kjudxbntkzscnjhs.blogspot.com/p/blog-page_81.html)  Таким чином, отримавши позитивний досвід, буду і надалі впроваджувати квест-технології у своїй роботі.  17 травня 2016 року відбулося засідання районного методоб'єднання вчителів суспільних дисциплін. Під час свого виступу поділилася з колегами своїми напрацюваннями та матеріалами обласного семінару щодо сучасної квест-технології.  

Запровадження нових технологій є об'єктивним процесом еволюції освіти, однак жодну з них не можна вважати універсальною, адже сучасна педагогічна реальність не може бути монотехнологічною. Тому важливо, щоб кожен педагог творив власну технологію навчально-виховної діяльності.

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

1.        Концепция информатизации образования // Информатика и образование. – 1988. - № 6. – С.3-31.

2.        Авер’янова Н. Інформаційний простір в системі освіти // Рідна школа. – 2001. – №2.– С.33.

3.        Методика навчання історії в школі / О.І.Пометун, Г.О.Фрейман. – К.:

Генеза, 2006.– 200 с.

4.        Освітні технології: Навч.-метод. посіб. / О.М.Пєхота, А.З.Кіктенко,

О.М.Любарська та ін.; За заг. ред.  О.М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 2002. – С.164165.

5.        Українська педагогіка. Освітній портал http://ukped.com/skarbnichka/2367tehnologiyi-navchannja-informatsijni-tehnologiyi-navchannja.html

6.        Кадемія М. Ю., Шахіна І. Ю. Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі : Навчальний посібник / Кадемія М. Ю., Шахіна І. Ю. /

– Вінниця, ТОВ «Планер». - 2011. – 220 с.  (ст..25-26)

7.             Оптимізація навчально-виховного процесу на основі впровадження інформаційно-   комунікаційних   технологій http://mail.moippo.mk.ua/attachments

8.             Пометун О. Після цього уроку ваші учні зможуть... // Історія в школах України.– 2004. – №6. – С.15-19.

9.             Фоменко А. Деякі підходи до розробки і створення навчальних комп’ютерних програм (комп’ютерних  посібників) з історії // Історія в школах України.– 2003. – №1. – С.21-25. 

10.         Закон України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» // http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=537-16&p=1277674139504567  

11.         Білоокий С. М.  Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках суспільствознавчих дисциплін. http://metodichka.ikt.osvita gorodenka 

12.         Медвєдєва Л. Використання мультимедійних презентацій у роботі з образною наочністю на уроках історії  http://www.stattionline.org.ua/

13.         Охремяк В.І. Активізація пізнавальної діяльності школярів мультимедійними засобами навчання на уроках історії

http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/40988/

14.         Бахматюк Я.  ІКТ і мультимедійне забезпечення навчального процесу на уроках історії. // Історія України .- 2011. №37

15.         Безпалий О. П.  Використання ІКТ та можливості Інтернет на уроках історії. // teacher.ed-sp.net\ index pxp option. соm

16.         Десятов Д. Л. Методика викладання ІКТ у навчанні історії. Х.: Основа, 2011

17.         Комаров Ю. С. Використання мультимедійного комплексу у викладанні історії. // Компютер у школі та сімї., -2004. №2

18.         Мокрогуз О. До питання методики застосування мультимедійної презентації POWERPOINT на уроках історії //Історія України. Шкільний світ.-2010. №1

19.         Сокол І.М. Впровадження квест-технології в освітній процесс :

навч.посіб. / І.М. Сокол. - Запоріжжя:Вид-во Акцент Інвест-трейд, 2014. - 108 с.

20.         Ільченко О.В. Використання  web-квестів у навчально-виховному процесі  http://osvita.ua/school/lessons_summary/proftech/32834/    

21.         Руденко Ю.В. Майстер-клас «Веб-квест як засіб розвитку самоосвітньої компетентності учнів в інформаційному просторі»

https://docs.google.com/document/d/1oFVXzpFhjqmV5sGlGquDMlqD3QoavJH5CpaoRhLluc/edit?usp=sharing

22.         Желізняк Л.Д. Технологія «Веб-квест» на уроках інформатики»

http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/30734

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Мрака Марина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pdf
Додано
28 липня 2018
Переглядів
11006
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку