Аналіз навчально-методичних комплектів

Про матеріал
Я досліджую світ Автори: Частина 1 - Грущинська,І. В., Хитра З. М. (Я досліджую світ) Частина 2 - Морзе Н. В., Барна О. В. (Інформатика. Дизайн і технології.) Підручник складається з двох частин.
Перегляд файлу

Я досліджую світ

Автори:

Частина 1 - Грущинська,І. В., Хитра З. М. (Я досліджую світ)
Частина 2 - Морзе Н. В., Барна О. В. (Інформатика. Дизайн і технології.)

Підручник складається  з двох частин.

Підручник призначений для учнів 2 класу

До даного підручника розроблені робочі зошити для учнів 2 класу також в 2 частинах

Автори:

Грущинська,І. В., Хитра З. М.

Окрім комплекту робочих зошитів для учнів, навчально-методичне забезпечення до підручника “Я досліджую світ” складається з методичних рекомендацій для вчителя, розробок інтегрованих днів, електронних додатків (інтерактивних версій сюжетних картин та коміксів), розвивальних онлайн-ігор тощо.

Розміщені на сайті матеріали структуровано за навчальними тижнями. Дати тижнів наведено за календарним планом на 2019/2020 навчальний рік.

Тема 1. Зміни (вересень)

Тема 2. Факти і здогадки (жовтень)

Тема 3. Територія (листопад)

Тема 4. Спільнота (грудень)

Тема 5. Цінності (січень)

Тема 6. Хочу — можу — треба (лютий)

Тема 7. Ідеї — винаходи — відкриття (березень)

Тема 8. Рух і час (квітень)

Тема 9. Все пов’язано з усім (травень)

Підручник  «Я досліджую світ» 2 клас створений на основі Державного стандарту початкової освіти і структурований відповідно до нової навчальної програми з урахуванням компетентнісного підходу.

Тематичною основою підручника є такі змістові лінії: «Людина», «Людина серед людей», «Людина в суспільстві», «Людина і світ», «Людина і природа».

Переваги пропонованого підручника:

• чіткий виклад і структурованість змісту, що дозволяє вчителеві логічно й послідовно моделювати цілісний процес навчання, а учневі поступово засвоювати знання, формувати вміння та навички, розвивати критичне мислення;

• діалогічність невеликих за обсягом текстів, що сприятиме залученню учнів до активної роботи з навчальним матеріалом і спонукатиме їх до власних суджень, висновків, міркувань тощо;

 • достатня кількість ілюстративного матеріалу, який є носієм знань і має самостійне інформативне навантаження

• технологічність: учні на всіх етапах пізнання включаються у дослідницько-пошукову діяльність як його активні співтворці;

• наукова коректність пропонованої в підручнику інформації стосовно положень сучасної науки, повнота розкриття сутності різних об'єктів вивчення, розгляд явищ у їх взаємозв'язках і розвитку в доступній формі відповідно до вікових особливостей першокласників;

• спрямованість на розвиток умінь працювати самостійно, в парі чи групі; творчих здібностей, навичок самоосвіти, інтересу учнів до предмета.

Функції підручника:

Мотиваційна. Реалізується через емоціогенний зміст навчального матеріалу. Тобто зміст підручника, його методичне забезпечення сприятимуть формуванню у молодших школярів позитивних мотивів навчання, пізнавальних потреб та інтересів.

Інформаційна. Полягає в забезпеченні процесу засвоєння учнями певного обсягу систематизованих знань відповідно до вимог навчальної програми, формуванні в учнів пізнавальних умінь і навичок

Розвивальна. Сприяє розвиткові особистості учня, формує його перцептивні, мнемонічні, розумові, мовленнєві та інші здібності.

Діяльнісна. Передбачає, що дитина в процесі навчання не просто засвоює готові теоретичні знання, а вчиться щось робити, тобто здійснювати діяльність.

Виховна. Полягає в здатності підручника впливати на світогляд учнів, моральні, естетичні почуття; передбачає створення ситуацій для формування в учнів досвіду емоційно-ціннісного ставлення до природи, праці, навчання, здоров'я, інших людей, формування й розвитку позитивних рис особистості школярів.

Дослідницька. Полягає у спонуканні учнів до самостійного розв'язування проблеми.

Рубрики підручника виділено орієнтирами у вигляді умовних позначень, що дасть змогу учням 2 класу ефективно користуватися навчальною книгою:

 

 

 

У процесі створення підручника дотримано таких принципів:

 •                     комунікативності (здатність забезпечити діалог учня/учениці з книгою);
 •                     комплементарності (можливість доповнення змісту підручника додатковими засобами навчання);
 •                     автономності(дає змогу розглядати підручник як самодостатню систему).


Математика

Автори:

Логачевська, Комар 2 клас

 

 

Підручник складається з однієї частини.

Основний акцент у підручнику  зосереджено на розкритті математичних фактів і залежностей відповідно до програми та вікових психофізичних, інтелектуальних можливостей учнів. Підручник ґрунтується на міжпредметній та внутрішньопредметній інтеграції. Навчально-інформаційний матеріал у підручнику подано цікаво, логічно, науково виважено, доступно, з урахуванням вікових можливостей і потреб учнів, з вправами, завданнями та ілюстраціями, що відображають життя, навчальну та ігрову діяльність молодших школярів. До навчально-методичного комплекту входять:

 •      календарно-тематичне планування з елементами новизни щодо формування предметних (математичних) та інтегративних компетентностей;
 •      опорні конспекти (на допомогу вчителеві) з орієнтовною системою організації освітнього процесу на уроці/занятті відповідно до типової програми і сьогоденних вимог;
 •      робочий зошит із диференційованими, практично зорієнтованими завданнями;
 •      ілюстративний демонстраційний матеріал (у вигляді таблиць і схем);
 •      роздавальний матеріал для практичного вправляння;
 •      збірники вправ і завдань.

На початку розміщена інструкція як користуватися даним підручником

 

 

Розділи і теми підручника упорядковано за логічною системою їх уведення, послідовності, зв'язку та взаємозв'язку. Кожну тему і підтему виділено в заголовку, який є орієнтиром для добору додаткового чи заміни навчального матеріалу вчителем відповідно до пізнавальних можливостей, інтересів і потреб учнів класу, а також для індивідуального, диференційованого підходу до кожного зокрема.

 

 

У формулюванні завдань до вправи містяться терміни, які відображають суть математичного поняття. Читаючи або слухаючи текст завдання, в учнів збагачується словниковий математичний запас; формуються уявлення, вербальне розпізнавання понять, уміння пояснити, аргументувати чи коментувати арифметичні дії, власні дії для досягнення результату. У підручнику достатня кількість вправ на дослідження, порівняння, аналіз, практичне застосування.

Підручник ілюстровано сучасними сюжетними малюнками, зображеннями предметів, об'єктів які знайомі учням, схемами, таблицями, схематичними малюнками і т. д. Для практичного ілюстрування математичного факту, властивості, закону вчитель має змогу використати роздавальний (індивідуальний) навчальний матеріал та демонстраційний (у різних його модифікаціях, зокрема за допомогою ІКТ). Для втілення вимоги програми щодо практичного використання здобутих знань подано вправи, на базі яких учитель конкретизуватиме завдання на предметах, що оточують дитину, якими вона в цей час оперує.

 

Пропоновані в підручнику вправи забезпечують досягнення очікуваних результатів освітнього процесу. Зміст, сюжети та об'єкти до аналогічних вправ учитель може добирати самостійно, виходячи з теми інтегрованих занять чи курсів, відповідно до ситуацій, подій суспільного, культурного життя, інтересів учнів, календарних дат тощо. Форму роботи (групова, парна, індивідуальна) вчитель обирає залежно від дидактичних цілей, ситуативних можливостей і бажань учнів.


Українська мова та читання

Автори:

М.С. Вашуленко О.В. Вашуленко, С.Г.Дубовик 2 клас

 

Підручник складається з двох частин

На уроках української мови основна увага приділяється практичним аспектам: роботі над значенням слова і кількісному нарощуванню словникового запасу другокласників, збагаченню мовлення різними граматичними формами, умінню аналізувати, оцінювати власну мовленнєву творчість, удосконалювати її.

Методичне забезпечення

 •               Розробки уроків курсу «Українська мова та читання» у 2-му класі Нової української школи;
 •               Творчі завдання для роботи у парах і групах;
 •               Інноваційні технології (розвитку критичного мислення, LEGO, здоров’язбережувальні та ін.);
 •               Ігрові методики і прийоми;
 •               Орієнтовне календарно-тематичне планування;
 •               Зразки дидактичного/наочного матеріалу.

Для вчителів початкової школи.

На початку кожного розділу є цікавий опис змісту розділу

Текстова основа підручника у вивченні як мовної теорії, так і виробленні мовленнєвих знань, посилює увагу до формування в учнів компетентнісно орієнтованих умінь: слухати і розуміти; сприймати інформацію; сортувати її; виділяти головне й утримувати його в пам'яті, орієнтуючись на логіко-смислові частини під час його відтворення або виконання мовно-мовленнєвих завдань.

 

Матеріал поданий у вигляді цікавих діалогів

Відповідно до виучуваної мовної теми учитель на основі тексту має можливість запропонувати учням цілий комплекс завдань, метою яких є спостереження і виявлення функціональної ролі тієї чи іншої мовної одиниці, її лексичної чи граматичної категорії в тексті, у структурі висловлювання.

 

З огляду на потреби класу і можливості окремих учнів, учитель сам може добирати за його змістом додаткові завдання, які дадуть йому можливість забезпечити особистісно орієнтований підхід до навчання.

Чіткі правила

Тому методичний апарат підручника, формулювання в ньому навчальних завдань до вправ спрямовані передусім на самого школяра. Крім цього, набагато чіткіше розмежовано ті теоретичні відомості, які молодші школярі повинні глибоко засвоїти, і ті, котрі подаються лише з пропедевтичною метою. З цією метою на сторінках підручника подано для учнів (так само і для вчителів) різні словесні орієнтири: „Візьми до уваги!”, „Пам’ятай!”, „Пригадай!”, „Виконуй так!”, „Попрацюйте разом!”, „Попрацюйте в парах!”, „Попрацюйте в групах!”, „Міркуй так!”, „Звір свої міркування з правилом”. 

 

Структура і зміст підручника дає можливість організувати навчальний процес так, щоб учень на уроці не залишався пасивним слухачем і мовчазним виконавцем пропонованих письмових вправ, а виступав у ролі активного співрозмовника, доповідача, коментатора, редактора, учасника діалогу і полілогу, оскільки саме в таких формах активної навчальної діяльності і відбувається його активна соціалізація. Учням запропоновано такі види і форми діяльності, з якими їм доведеться зіткнутися в дорослому житті, у процесі розв’язання різних життєвих ситуацій.

 

 

docx
Додано
30 травня 2020
Переглядів
2201
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку