Автентичні пісні у викладанні англійської мови як засіб розвитку мовленнєвої компетенції учнів

Про матеріал
РОЗДІЛ 1. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ПІСЕНЬ ДЛЯ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ……………………………………...9 1.1 Автентичні пісні як один із інструментів навчання англійської мови……………………………………………………………………..9 1.2 Теоретичні засади використання пісень у викладанні англійської мови……………………………………………………………………10 1.3 Використання наочності при роботі з піснями……………………..15 РОЗДІЛ 2. НАВЧАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ АВТЕНТИЧНОГО ПІСЕННОГО МАТЕРІАЛУ……………………………………………………………...……..18 2.1 Типи пісень……………………………...…………………………….18 2.2 Критерії добору пісень………………………………………………..23 РОЗДІЛ 3. ПРАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ АВТЕНТИЧНИХ ПІСЕНЬ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ………………………………………………26 3.1 Організація роботи з піснями на уроках англійської мови………...26 3.2 Види навчальних вправ на основі пісень……………………………29 3.3 Використання автентичних пісень для розвитку мовленнєвої компетенції учнів……………………………………………………..34 3.4 Роль автентичних пісень у навчанні країнознавства……………….49 3.5 Особливості застосування пісень на уроках англійської мови……52 ВИСНОВКИ……………………………………………………………………...54
Перегляд файлуЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………..........3

РОЗДІЛ 1. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ПІСЕНЬ

ДЛЯ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ……………………………………...9          

1.1 Автентичні пісні як один із інструментів навчання англійської 

мови……………………………………………………………………..9

1.2 Теоретичні засади використання пісень у викладанні англійської

мови……………………………………………………………………10

1.3 Використання наочності при роботі з піснями……………………..15

РОЗДІЛ 2. НАВЧАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ АВТЕНТИЧНОГО ПІСЕННОГО

МАТЕРІАЛУ……………………………………………………………...……..18

2.1 Типи пісень……………………………...…………………………….18

2.2 Критерії добору пісень………………………………………………..23 РОЗДІЛ 3. ПРАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ АВТЕНТИЧНИХ ПІСЕНЬ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ………………………………………………26

3.1 Організація роботи з піснями на уроках англійської мови………...26

3.2 Види навчальних вправ на основі пісень……………………………29

3.3 Використання автентичних пісень для розвитку мовленнєвої    

      компетенції учнів……………………………………………………..34 

3.4 Роль автентичних пісень у навчанні країнознавства……………….49

3.5 Особливості застосування пісень на уроках англійської мови……52

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………...54

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

   

ВСТУП

Актуальність роботи. Соціально-економічні зміни, що відбуваються в нашому суспільстві, процеси гуманізації сучасної освіти, курс України на євроінтеграцію значною мірою підвищують важливість оволодіння іноземними мовами та сприяють пошуку нових підходів до вивчення іноземних мов, зокрема англійської.

Поняття «вивчення мови» має надзвичайно широке значення та включає засвоєння мови без застосування систематичного навчання. Це, насамперед, стосується опанування рідної мови. Починаючи з дитинства та упродовж усього життя, люди запам‟ятовують нові терміни, значення, діалекти, а в багатонаціональному середовищі можуть вивчати більше ніж одну мову. Основна частина такого засвоєння відбувається без цілеспрямованого систематичного тренування, за рахунок неформальної імітації, повторення та використання в щоденному спілкуванні.

Такий природний, некерований та неформальний спосіб навчання не варто ігнорувати. Навпаки, можна вдало використовувати споріднені з ним методики для підвищення ефективності навчання іноземних мов. Ці методики ґрунтуються на дослідженнях опанування дитиною рідної мови, причому відзначається, що існує безпосередній зв'язок між сприйняттям пісень та інших римованих форм у дитинстві та подальшими успіхами в читанні та правописі.

Ідея використання засобів емоційного впливу на учнів пісень та музики  в навчанні іноземних мов не нова. Науковці давно наголошували на необхідності впровадження в практику навчання матеріалів, які б забезпечували не тільки оволодіння іноземною мовою, а й сприяли духовному вихованню й формуванню естетичного смаку учнів. Нині добір навчальних матеріалів усе частіше будується не на чисто лінгвістичному, а культурологічному, комунікативному, особистісному підході, що дозволяє використовувати цінні в культурному відношенні автентичні іншомовні матеріали.

 Користь і доречність застосування пісень у навчанні іноземної мови повністю визнана методистами та укладачами підручників з англійської мови. Для того щоб зробити навчання емоційно насиченим, у багатьох навчальних курсах використовується оригінальний або спеціально створений для навчальних цілей пісенний матеріал. Наприклад, усі рівні підручника «More» видавництва Cambridge University Press (Herbert Puchta, Jeff Stranks, Günter Gerngross, Christian Holzmann, Peter Lewis-Jones), підручники О.Карп‟юк для початкової школи, російські НМК «Millie» (С.І.Азаров та ін. видавництва «Титул») та НМК “Happy English.ru” (.Кауфман, М.Кауфман «Титул»). 

Учителі англійської мови використовували пісні в навчанні й раніше, однак традиційні форми роботи з піснями в навчанні іноземної мови в основному зводилися до прослуховування, читання та перекладу, аналізу, заучування й відтворення їх напам'ять. За останнє десятиліття почали розвиватися нові підходи в роботі з пісенним матеріалом. Суть їх полягає в тому, щоб використовувати художні твори як засіб навчання вираженню власних думок, грунтуючись на особистому життєвому досвіді. Крім того пісні можуть застосовуватися для формування фонетичних, лексичних та граматичних навичок. Проте ще більш цінними вони можуть бути в тому випадку, якщо їх використовувати творчо для подолання відстані між задоволенням від слухання (співу) й комунікативним використанням мови.

Теоретичне підґрунтя. Проблемою використання поетичних текстів, пісень та музики на уроках іноземної мови методисти займаються вже кілька десятиліть. Ефективність використання пісень на уроках англійської мови аналізують І. Ільчишин, О. Метьолкіна, О. Михайлова, О. Некрутенко, Тім Мерфі, О. Стом, D. Eken, Т. Dale та інші. В. Лобанов працював над дослідженням ролі віршів і пісень у вивченні граматики англійської мови. Н. Баженова у своїх дослідженнях розкрила потенціал пісні у формуванні естетичного й морального компонентів особистості. Роль музики в підвищенні запам'ятовування є предметом дослідження таких учених, як Л. Ашер, П. Венер,

Дж. Еванс Д. Шустер, М. Glazner. Біологічні, соціальні та методичні аспекти використання пісень у процесі вивчення англійської мови розглядаються в роботі О.М. Фучили «Використання пісень у процесі вивчення англійської мови». Психологічні, пізнавальні та лінгвістичні засади процесу навчання іноземної мови за допомогою пісень досліджено в роботах таких зарубіжних педагогів, як  Eken, Saricoban and Metin, Adamowski, Guglielmino та інші.

Згідно з твердженнями багатьох учених, пісні вважаються одним з найкращих засобів вивчення англійської мови.  Практично всі зарубіжні педагоги та методисти, які працюють з дітьми на різних етапах навчання, відводять вагому роль пісенній творчості при вивченні англійської мови. Існує багато навчальних посібників, які використовують автентичні або спеціально складені пісні, а також безліч Інтернет сайтів, які пропонують  широкий вибір пісень для вивчення англійської мови: Dream English (http ://dream english.com), сайт Британської ради (http://learnenglishkids. britishcouncil. org/ru/) та інші.

Аналіз Інтернет ресурсів, на яких можна знайти автентичні пісні для навчання іноземної мови, зроблений автором методичної розробки, знаходиться у Додатку З та на електронному носії (Додаток П).

Комунікативний підхід до навчання іноземної мови вимагає від учителя створення атмосфери співпраці з учнями, активної участі в процесі навчання на уроці, коли діти охоче висловлюють свої думки, роблять висновки і пропонують свої варіанти вирішення складних життєвих проблем. Навчальний матеріал на уроці має бути максимально наближеним до реального життя учнів, до проблем, що їх цікавлять, і види діяльності мають впливати не тільки на свідомість учнів, а й проникати в їх емоційну сферу. Використання пісень якраз і є одним із прийомів, що відповідає таким вимогам. 

Однак, на жаль, загальна концепція застосування пісенного матеріалу в навчанні в нашій країні поки що відсутня. На погляд автора роботи розробка цієї концепції дуже важлива, адже метою навчання іноземної мови є не лише придбання знань, формування в школярів певних навичок і вмінь, але й комплексне засвоєння ними відомостей країнознавчого, лінгвокраїнознавчого та культурно-естетичного характерів, пізнання цінностей іншої для них національної культури через зразки пісенної творчості.

Отже, соціальна значущість проблеми навчання іноземної мови, протиріччя між потребами практики навчання та відсутністю дидактикометодичних засобів використання пісень у навчанні іноземної мови й обумовили вибір теми даного дослідження «Автентичні пісні у викладанні англійської мови як засіб розвитку мовленнєвих компетенцій учнів».

Об'єктом дослідження виступає навчально-виховний процес на уроках англійської мови в школі, зокрема, особливості використання автентичного пісенного матеріалу при вивченні предмета.

Предмет дослідження – методи та прийоми роботи з автентичним пісенним матеріалом на уроках англійської мови. 

Метою роботи є поглиблене вивчення організації та методики використання автентичних пісень на уроках англійської мови; формування за допомогою пісень усіх видів мовленнєвих компетенцій, а саме: аудіювання, читання, говоріння та письма; створення оптимальних умов для розвитку мислення учнів та активізації їхньої пізнавальної діяльності на уроках англійської мови, підвищення позитивної мотивації до вивчення предмета, а також надання пропозицій та рекомендацій щодо використання пісень на уроках англійської мови.

Завдання дослідження:

-         дослідити питання доцільності використання пісень на уроках англійської мови в контексті активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів у сучасних умовах освіти;

-         розкрити сутність, роль та значення використання пісень на уроках англійської  мови;

-         розглянути навчання за допомогою пісень як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів та підвищення позитивної мотивації до вивчення англійської мови;

-         дослідити методику використання пісень на уроках англійської мови;

-         проаналізувати особливості навчання за допомогою автентичних пісень.

Технологія дослідження ґрунтується на вивченні сучасного стану навчально-виховного процесу на уроках англійської мови. У процесі дослідження застосовувалися такі методи:

1.     Теоретичні:

1)    вивчення нормативних документів,

2)    ознайомлення з проблемою навчання англійської мови за допомогою пісень,

3)    теоретичний аналіз філософської, психологічної, педагогічної та методичної літератури з вищеозначеної проблеми.

2.     Практичні:

1)    моделювання фрагментів уроків із використанням автентичних пісень,

2)    моделювання вправ для роботи з пісенним матеріалом,

3)    анкетування учнів та аналіз якості їх навчальних досягнень.

Теоретичне значення дослідження полягає в аналізі можливостей застосування автентичних пісень у навчанні англійської мови.

  Практичне значення роботи полягає в розробці методів використання автентичних пісень у навчанні англійської мови, що базується на основі аналізу досвіду зарубіжних та вітчизняних педагогів.

  Результативність. Апробація даної методичної розробки здійснювалася на базі Сумської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 18, Сумської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4, Сумської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 ім. Б. Берестовського, Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 25, Сумського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І ступеня - дошкільний навчальний заклад № 42» «Веселка» з

01.09. 2012 року по 25.05.2014 року. В апробації даної методики були задіяні 6 учителів та 230 учнів. Результати апробації проаналізовані  на засіданнях педагогічної ради, шкільного та міського методичних об'єднань учителів англійської мови.

Перспективність. Питання використання автентичних пісень є актуальним напрямом сучасної методики викладання англійської мови.  Методична розробка може бути використана вчителями англійської мови при підготовці та проведенні уроків, факультативних занять та занять гуртків, педагогічних читань та методичних об‟єднань, оскільки основна увага в роботі зосереджена на поясненнях та рекомендаціях щодо використання автентичного пісенного матеріалу в процесі навчання.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 1 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ПІСЕНЬ ДЛЯ

НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

1.1 Автентичні пісні як один із інструментів навчання англійської 

мови

Music is the universal Language of mankind.

                                                                                    Henry Wordsworth Longfellow 

 

Музика та пісні супроводжують людину протягом усієї історії розвитку цивілізації. Вони стали частиною повсякденного життя для більшості людей. Майже кожна людина постійно або час від часу насолоджується музикою в себе вдома, під час подорожі або навчання, інколи навіть на роботі. Як говорить Gugliemino (1986), дорослі співають на богослужіннях та святах, слухають радіо в автомобілі. Музика, зокрема пісні, є  невід'ємною частиною нашого життя. 

Але пісні також можуть бути дивовижним інструментом для викладання іноземної мови, особливо в молодших та середніх класах. Пісні абсолютно ідеально підходять для вивчення мови, тому що коли дитині пісня сподобалася, вона захоче почути та заспівати її знову і знову. Хороша пісня зберігається в пам'яті дитини ще довго після того, як урок закінчено. Тому пісні ідеально підходять для набуття словникового запасу та вивчення мови. Окрім того на початковому етапі успішне вивчення англійської мови не можливе без різноманітних рухів, жестів та використання інших ресурсів, які подобаються маленьким дітям. Успішне вивчення мови на початковому етапі також неможливе без багаторазових повторень. Такі повторення зазвичай роблять урок одноманітним та нудним. Але вчитель може перетворити ці повторення на задоволення, обираючи відповідні ресурси, зокрема пісні, тому що музика є одним з найбільш ефективних способів впливу на почуття й емоції школярів. Музика - це  «найсильніший психічний збудник, що  проникає в приховані глибини свідомості» [5; 13]. Відомий педагог Ян Амос Коменський писав, що той, хто не знає музики, уподібнюється тому, хто не знає грамоти. У школах Стародавньої Греції багато текстів розучували співом, а в початковій школі Індії абетку й арифметику вивчають співом і зараз. Разом з дітьми співає і вчитель, як правило, захоплено й радісно.

 Маленькі діти люблять ігри, історії та пісні.Учні краще запам'ятовують лексику, граматичні структури, ритм мови, співаючи. 

Пісні також є вдалим поєднанням культури, словникового запасу, аудіювання, граматики й інших мовних навичок у кількох римах. Вона може зробити урок цікавішим та яскравішим. Окрім того автентичні пісні є чудовим джерелом справжньої мови. 

Учителі англійської мови можуть використовувати пісні в будь-якій частині уроку, за допомогою пісень можна проілюструвати розділи й теми, навчати правильній вимові, урізноманітнити навчальний процес, змінити темп уроку, увести нову лексику або повторити вже відомі учням структури. Але як саме пісні можуть вплинути на вивчення мови? У першій частині роботи ми розглянемо  теоретичні засади використання пісень на уроках англійської мови; друга та  третя частини нашої роботи  присвячені практичним порадам щодо використання пісень на уроках англійської мови. 

1.2 Теоретичні засади використання пісень у викладанні англійської 

  мови 

 Music stabilizes mental, physical and emotional rhythms to attain a state of deep concentration and focus in which large  amounts of content information can be processed and  learned. 

                                                                             Chris Brewer (“Music and Learning”)

Коли учні роблять значні успіхи у вивченні мови, це є найбільшим щастям для вчителя. Немає нічого приємнішого для педагога, ніж бачити, як його учні посміхаються, почуваються щасливими під час навчання і при цьому добре  засвоюють навчальний матеріал. Те ж саме можна сказати й про учнів. Школярам, яких навчають творчо, використовуючи різноманітні засоби та прийоми, дуже подобається ходити до школи. Використання музики на уроці є відмінним засобом для вчителів досягти успіху в навчанні дітей іноземної мови. Олівер Холмс (Oliver Wendall Holmes) запропонував "приймати музичну ванну» один раз на тиждень, сказавши, що "музика для душі – це те ж саме, що вода для організму".

 Використання пісень англійською мовою досить актуальне на початковому та середньому етапах навчання іноземної мови в середній школі з декількох причин. 

По-перше, учні із самого початку залучаються до культури країни, мова якої вивчається, тому що діти цього віку, на думку психологів, особливо чутливі та сприйнятливі до іншої культури.  

По-друге, у роботі із цим своєрідним лінгвокраїнознавчим матеріалом створюється передумова для всебічного розвитку особистості, бо спеціально відібрані пісні стимулюють образне мислення й формують хороший смак. 

Цьому сприяє, зокрема, і досить високий спадковий рівень музичних здібностей дітей даного віку. Так, наприклад, у 81,2% досліджуваних дітей у віці 6-7 років розвинений не тільки звуковисотний слух, а й музичний слух у цілому, який пізніше гальмується в дітей, що залишилися поза музичною діяльністю [6, 36].

Виходячи із вищесказаного, причини використання пісень у викладанні англійської мови можна розділити на афективні, когнітивні, лінгвістичні та соціально-культурологічні.

Афективні (емоційні) засади використання пісень на уроках англійської мови

Учителі вже давно визнали, що для того, щоб навчання було успішним, необхідно позитивне ставлення учнів до навчання. Для того, щоб  оптимальне навчання відбувалося, учителі повинні забезпечити позитивну атмосферу в класі. Автентичні пісні є одним з методів для створення такої атмосфери та сприяють вивченню мови.  

Англійські пісні можна використовувати для широкого спектра навчальної та викладацької діяльності. Saricoban і Metin (2000) виявили, що пісні можуть розвивати всі чотири види мовленнєвої діяльності: читання, письмо, аудіювання та усне мовлення [27]. Eken (1996, с.46) стверджує, що пісні можуть бути використані: 

                     з метою представити тему, лексику, тощо; 

                     для того, щоб зосередити увагу учнів на типових помилках у більш      прямий спосіб; 

                     з метою заохочення інтенсивного й екстенсивного прослуховування; 

                     з метою стимулювати обговорення поглядів і почуттів; 

                     для заохочування до творчості та використання уяви; 

                     з метою забезпечення спокійної атмосфери в класі; 

                     для урізноманітнення навчання й отримання задоволення від    нього [19].

Ло і Лі (1998) також роблять подібні пропозиції. Вони пишуть, що пісні забезпечують відпочинок від одноманітності на уроці, а також, що вивчення англійської мови через пісні розвиває учнів, створює приємну атмосферу в класі, яка, у свою чергу, сприяє ефективному розвитку аудіювання, читання, говоріння та письма [23]. Переконаність у тому, що пісні приносять задоволення й розвивають мовні та мовленнєві навички, також присутня в роботах інших авторів (Adamowski, 1997; Bechtold, 1983; Domoney & Harris, 1993;

Griffee, 1992; Guglielmino, 1986; LEMS, 1984; Маленький, 1983; Монреаль, 1982).

Когнітивні засади використання пісень на уроках англійської мови

Пісні також надають учителям широкі можливості для розвитку автоматизму мовних навичок, що є головною когнітивною причиною для використання пісень на уроці англійської мови. Gatbonton і Segalowitz (1988, p.473) визначають автоматизм як "компонент досконалого володіння мовою, який означає, що людина знає, що сказати, як сказати і робить це швидко та без пауз» [20]. Використання пісень може допомогти зробити процес розвитку мови автоматичним. Традиційно вчителі використовують вправи на багаторазове повторення в некомунікативному середовищі. Методологія комунікативного навчання вимагає, щоб автоматизація відбувалася по-різному. Gatbonton і Segalowitz (1988, p.476) стверджують, що ми повинні «створити для учнів середовище, в якому доцільно використовувати лексичні одиниці та фрази, що вивчаються» [20]. У піснях деякі фрази зазвичай повторюються багато разів. Ми всі знаємо феномен «пісні, що застряла в голові». Якщо правильно підібрати пісню, цього феномену дуже легко досягти на уроці. Учені підкреслюють, що багаторазові повторення в піснях так само важливі при вивченні англійської мови, як постійні тренування для тенісиста, на яких він засвоює певні прийоми гри. Таким чином, досягається «автоматизм». Співаючи пісню, учні запам‟ятовують різноманітні слова, фрази, мовні структури, які пізніше дають їм змогу говорити швидко, не зупиняючись. Наприклад, пісня «Over the Mountains» надає учням чудову можливість зосередитися на теперішньому тривалому часі (the Present Continuous Tense).  У пісні весь час повторюється та ж сама структура (I am driving in a car/I am sailing on a ship, etc.), багаторазове повторення якої під час виконання пісні, надає учням можливості в майбутньому створювати власні структури в теперішньому тривалому часі, наповнюючи їх власним лексичним змістом.

Соціальні та культурологічні засади використання пісень на уроках англійської мови

Часто можна побачити дітей будь-якого віку, які співають разом. Це може відбуватися, коли вони знаходяться в гостях у друзів, на вечірці або грають на вулиці. Діти, здається, знають нескінченну кількість пісень напам'ять. Але навіть при всій любові дітей до пісень, не завжди легко скопіювати цю спонтанну любов на уроці. Виконання пісні разом з класом це соціальний акт, який дозволяє учням брати участь у груповій діяльності й висловлювати свої почуття незалежно від того, на якому рівні вони знають англійську мову.

Автентичні пісні, що використовуються на уроках англійської мови, можуть розкрити цікаві музичні традиції англомовних країн. Вони допомагають учням оцінити іншу культуру. Автентичні пісні можуть бути "багатим джерелом інформації про людські відносини, етичні норми, звичаї, традиції, історію, гумор, а також регіональні та культурні відмінності» (Lems, 2001). Більш детально це питання буде розглянуто в розділі «Використання автентичних пісень для навчання країнознавства».

Пісні можна також використовувати як вид релаксації всередині або наприкінці уроку, коли учні втомилися або потрібна розрядка, що знімає напругу й відновлює їх працездатність [3, с.3]. Пісні надаюь учням, особливо це стосується учнів молодшого та середнього шкільного віку, прекрасну можливість трохи перепочити, рухаючись. Плескання в долоні, танцювальні елементи, жести та інші ігрові інструменти стимулюють пам'ять, що дозволяє учням почути в пісні різноманітні мовні зразки, які вони пізніше можуть використовувати в різних ситуаціях. Для більш дорослих учнів також можна використовувати пісні з плесканням, елементами танцю, погойдуванням, клацанням пальцями під музику. 

Лінгвістичні засади використання пісень на уроках англійської мови

Крім автоматизації є також мовні, або лінгвістичні причини для використання пісень на уроці іноземної мови. Працюючи з піснями, учні можуть дізнатися багато нової лексики та корисних фраз. Дослідження, проведені Domoney і Harris (1993), а також Little (1983),  довели, що музика відіграє важливу роль в житті учнів, що вивчають іноземну мову, особливо на початковому та середньому етапах вивчення мови, коли школярі обмежені в мовному спілкуванні рамками уроку, а пісні часто є для них основним, майже єдиним джерелом англійської мови за межами школи. Окрім того автентичні пісні надають учням можливість почути справжню англійську мову, а це є важливим чинником у створенні мотивації до вивчення мови. Повторюваний стиль пісень сприяє автоматизації мови. 

Є багато інших переваг використання пісень для навчання англійської мови. Співати на уроці англійської мови – це добре, тому що музика – це частина життя учнів за межами шоли. Дослідження, проведені вченими, показали, що музика на уроці покращує концентрацію та пам'ять, приносить відчуття єдності з групою, мотивує до навчання, розслабляє учнів, які втомилися, урізноманітнює процес навчання, допомагає учням засвоїти матеріал.

Merve Elbirlik Tülek, викладач англійської мови університету Özyeğin University (Туреччина), називає пісні вітаміном С у навчанні англійської мови як для учнів, так і для вчителів («Songs can be regarded as the vitamin C of

ELT for language teachers and students»). Вивчаючи англійську мову за допомогою автентичних пісень, учні мають можливість слухати вимову в широкому діапазоні різновидів мови. Пісні допомагають ознайомитися із словесним наголосом та інтонацією, а ритм, з яким вимовляються слова, також допомагає запам'ятовуванню. Знову ж це дозволить дітям запам'ятати мовні зразки, структури, які вони можуть пізніше використовувати в розмовах або в письмових роботах. Учителі англійської мови можуть використати пісні для розвитку навичок аудіювання, говоріння, читання й письма.

 

1.3 Використання наочності при роботі з піснями  

 

 Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу й чую, я трохи пам'ятаю. Те, що я чую, бачу й обговорюю,  я по-

                                              чинаю розуміти.

                                                                                                                       Конфуцій

Дослідження, проведені Національним тренінговим центром (США, штат Меріленд) у 1980-х роках, показують, що інтерактивне навчання дозволяє різко збільшити відсоток засвоєння матеріалу, оскільки впливає не лише на свідомість дитини, а й на її почуття, волю (дії, практику). Результати цих досліджень були відображені в схемі, що отримала назву «Піраміда навчання».

З піраміди видно, що значну роль у навчанні відіграють такі види  діяль-

ності, як демонстрація (30% засвоєння) та відео-аудіо матеріали (20% засвоєння). На початковому та середньому етапі вивчення англійської мови, коли учні не мають достатніх знань та умінь для здійснення таких видів інтерактивного навчання, як дискусійні групи та навчання інших, саме наочнопрактичні методи виходять на перше місце.

 Використання наочності під час уроку збільшує запам'ятовування матеріалу від 14 до 38%. Експеримент, проведений американськими дослідниками, показав, що використання візуальних засобів під час вивчення слів на 200 відсотків поліпшує результати. Крім того, що така презентація матеріалу забирає на 40 відсотків менше часу, вона підсилює усну подачу матеріалу та є втричі ефективнішою за слова.

Якщо до роботи залучається слухова й зорова пам'ять, є більше шансів задовольнити потреби різних дітей, чий спосіб сприйняття матеріалу може суттєво відрізнятися.

Виходячи з вищесказаного, можна стверджувати, що для успішного використання пісень на уроках англійської мови необхідна наочність. Іншими словами, пісню необхідно ілюструвати.  А для реалізації практичних цілей навчання іноземної мови формам і методам роботи з піснею слід надати яскраво виражену комунікативну спрямованість, розробити систему вправ на основі тексту пісні, при прослуховуванні акцентувати увагу на використанні схематичної опори, тобто тексту пісні, підготувати низку вправ за змістом пісні. Саме тому автором методичної розробки була створена низка пісенних презентацій у форматі PowerPoint, які значно полегшують задачу вчителя при роботі з піснями та покращують сприйняття пісень учнями, особливо це стосується молодших школярів. Також підготовлено багато різноманітних вправ для роботи з піснями. Усе це дозволить використовувати пісенну творчість на уроках англійської мови, зокрема, у початковій школі з більшим коефіцієнтом корисності [3, с.16].  

Кращі із цих пісенних презентацій (32) записані на електронний носій, який називається «Sing and Learn English! SONGS FOR TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE» (Додаток Б). Кожна папка на диску включає в себе:

1)                презентацію PowerPoint з піснею, зміст якої проілюстровано яскравими зображеннями, включаючи анімацію (Додаток Г); 

2)                презентацію PowerPoint для ознайомлення учнів з новими лексичними одиницями. Така презентація є необхідною, тому що методика використання кожної пісні передбачає попереднє введення, активізацію і закріплення лексико-граматичного матеріалу, який використовується в пісні (Додаток В); 

3)                ілюстрований текст пісні у форматі для друку PDF (Додаток Б); 

4)                роздавальний матеріал (PDF) з різними видами вправ, також яскраво ілюстрований (Додатки Д-Ж).

Деякі з цих матеріалів опубліковані на Інтернет ресурсах, про що свідчать отримані сертифікати (Додаток К та електронний Додаток П), а також посилання на відповідні Інтернет сторінки (Додатки И-Н).

Усі пісні, що були використані для створення пісенних презентацій та дидактичного матеріалу, що містяться на електронному носії, узяті з автентичних джерел (аналіз джерел – Додаток З).

Автором методичної розробки також створений посібник для вчителів «Sing and Learn English! SONGS FOR TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE», який містить методичні рекомендації щодо роботи з автентичними піснями та приклади уроків із застосуванням пісень (Додаток Б). 

Даний матеріал (посібник та електронний додаток) схвалені науковометодичною радою Інформаційно-методичного центру управління освіти і науки Сумської міської ради (протокол №3 від 29.05.2012 р.) та пройшли апробацію в деяких навчальних закладах міста (див. вступ).

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 2 

НАВЧАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ АВТЕНТИЧНОГО ПІСЕННОГО      

МАТЕРІАЛУ

2.1 Типи пісень

Використовуючи пісні та вірші на уроках англійської мови, педагоги повинні розуміти, які вони бувають та для чого нам слугують. Тому із цією метою можна розділити пісні на такі групи:

      пісні та римівки, що спонукають до дії (Action Songs and Rhymes) – ра- хування, використання тіла для демонстрації мовного матеріалу та вірші, що побудовані на проговоренні ЛО по літерах (spelling rhymes); 

      традиційні вірші та римівки (Traditional songs and rhymes);

      джазові чанти (Jazz Chants);

      сучасні вірші та попмузика ('Pop' and contemporary songs);

      пісні для малят (Nursery Rhymes);

      народні пісні (Folk Songs);     

      пісні, що спеціально створені для навчання (Learning Songs);

      скоромовки (Tongue Twisters); святкові пісні (Holiday Songs).

Розглянемо деякі із цих видів пісень більш детально.

Action songs

Як можна побачити на «піраміді навчання» (Рисунок 1, стор.15), практика через дію гарантує 75% засвоєння навчального матеріалу. Ось чому на початковому етапі вивчення іноземної мови навчання лексики доречно проводити за допомогою «діяльнісних» пісень (action songs). Суть такого навчання полягає в тому, що діти водночас чують (співають) пісню та виконують певні рухи, показують на малюнки або предмети, у результаті на підсвідомому рівні виникає зв'язок «слово-дія» або «слово-предмет», і слова запам‟ятовуються дуже легко. У подальшому навчанні, коли учень забуде слово, учителю достатньо продемонструвати дію або показати на предмет, щоб учень пригадав його. 

Розглянемо роботу з action songs на прикладі відомої пісні «Head, Shoulders, Knees And Toes» (Oxford University Press, 1997). Спочатку учитель промовляє кожен рядок пісні вголос і демонструє відповідну дію. Далі вчитель знов промовляє слова пісні, демонструє дії і просить учнів повторювати їх.  

Учитель: стоїть перед класом, говорить «head» і торкається голови обома руками. 

Учні: говорять "«head» і торкаються голови, як показано вчителем. 

Учитель: говорить «shoulders» і торкається плечей. 

Учні: говорять «shoulders» і торкаються плечей, як показано вчителем.

Учитель: говорить «knees» і торкається колін.

Учні: говорять «knees» і торкаються колін, як показано вчителем.

Учитель: говорить «toes» і торкається пальців на ногах. 

Учні: говорять «toes» і торкаються пальців на ногах, як покано вчителем. Учитель: говорить «eyes», «ears», «mouth», «nose» і торкається по черзі цих частин тіла.

Учні: говорять «eyes», «ears», «mouth», «nose» і повторюють рухи вчителя.

На даному етапі це є обов'язковим. Учитель має переконатися, що всі учні розуміють лексику та дії. Для цього вчитель знову промовляє рядки пісні, а учні мають лише слухати та виконувати відповідні дії. Подібні вправи допомагають учням подолати почуття сором'язливості та невпевненості. Учням також подобається, що учитель виконує дії разом з ними. Вважається, що така  ситуація мотивує учнів і готує їх для третього прослуховування, коли вони будуть співати пісню.

Для закріплення лексики можна запропонувати учням декілька варіантів гри.

Варіант 1. Грає весь клас. Коли вчитель у довільному порядку називає частини тіла, учні мають показати на них. Учень, який виконав завдання неправильно, виходить зі гри. Останній учень, який залишився, тобто виконав усі завдання правильно, оголошується переможцем. Інший варіант цієї вправи – виконання рухів.

Варіант 2. Для розвитку навичок усного мовлення вчитель (один з учнів) у довільному порядку виконує дії, не називаючи їх, і просить учнів назвати слова. Цю гру можна проводити як змагання між кількома командами. Можна взагалі перетворити цю діяльність на змагання між учителем та учнями, між командами учнів, нараховуючи бали за кожне правильно виконане завдання. Змагання «учитель-учні» може виявитися більш корисним, тому що учні докладатимуть багато зусиль, щоб перемогти вчителя.

Варіант 3. На дошці знаходиться фотографія або малюнок людського тіла.

Учитель називає слова  «head», «shoulders», «knees», «toes», «eyes», «ears», «mouth», «nose», а учні мають намалювати стрілки, які б вказували на відповідні частини тіла. Якщо учні вже знають, як пишуться ці слова, учитель може запропонувати їм підписати відповідні частини тіла. Цю діяльність також можна виконувати у формі командної гри. Переможцем стає команда, яка правильно виконала всі завдання.

Далі учитель може перейти до структури «I have» і запропонувати учням скласти речення за зразком «I have two eyes/I have brown eyes» тощо. Помічено, що пісні надають чудові можливості для плавного переходу від співу і слухання до усного мовлення, читання та письма. Подібні завдання можна також зробити індивідуальними, використовуючи дидактичний матеріал (worksheets). 

Джазові чанти (Jazz chants)

 У пісню можна перетворити все, навіть звичайне вітання й питання про самопочуття. Це переконливо довела своїми джазовими чантами (Jazz Chant) американський методист, викладач англійської мови Керол Грехем (Carolyn Graham) [12; 112], яка вдало поєднала ритми розмовної англійської мови з ритмами традиційної американської джазової музики з метою допомогти своїм учням розвивати навички говоріння. 

Практика показує, що джазові чанти – це чудовий спосіб розвивати навички говоріння як у дорослих, так і в дітей. Особливістю джазових чантів, на відміну від традиційних віршів або пісень, є те, що в них немає поетичної вільності або штучної зміни наголосів та інтонаційних моделей природної мови на користь красивої рими. Jazz chants також часто набувають форми діалогу, узятого з повсякденного життя. Інша особливість джазових чантів – це відбиття ритму 1-2-3-4 між частинами пісні. Під час промовляння (співу) також відбивається ритм. 

Наприклад, пісня-вітання The Greeting Chant (English Club, Carol Read & Sagrario Salaberri, Macmillan):

1-2-3-4 Hello.

Hi.

How are you?

I‟m fine, thanks.

And me too.

1-2-3-4

Good morning.

Good morning.

How are you?

I‟m OK. And what about you?

Me?  I‟m fine. I‟m fine. I‟m fine.

Спочатку учитель може розділити клас навпіл, і кожна група має скандувати по черзі, імітуючи діалог (одна група запитує, інша відповідає). Потім учні міняються ролями. У подальшому діти можуть скандувати в парах або групах. Доцільно запропонувати учням створили свої власні версії піснеспіву.

Jazz chants також можуть бути ефективно використані для навчання лексики та граматики. Наведемо приклад використання кумулятивного піснеспіву для вивчення назв домашніх тварин. Коли діти слухають та співають цей чант, вони можуть виконувати різноманітні рухи, які характеризують кожну тварину. Наприклад, співаючи про вівцю, діти здійснюють кругові рухи руками, щоб показати вовну.  1-2-3-4

 On the farm by the river, there’s a sheep.

On the farm by the river, there’s a sheep and a duck.

On the farm by the river, there’s a sheep and a duck and a cow.

On the farm by the river, there’s a sheep and a duck and a cow and a hen.

On the farm by the river, there’s a sheep and a duck and a cow and a hen and a horse.

On the farm by the river, there’s a sheep and a duck and a cow and a hen and a horse

And a cat

And that is that!

Jazz chants також доцільно використовувати для навчання граматики, наприклад, вживання закінчення – s у третій особі однини в простому теперішньому часі: 1-2-3-4

Davina likes lettuce but she doesn’t like peas. Does Davina like lettuce? Yes, she does.

Does Davina like peas? No, she doesn’t.

Davina likes lettuce but she doesn’t like peas.

1-2-3-4

Freddie likes potatoes but he doesn’t like rice. Does Freddie like potatoes? Yes, he does.

Does Freddie like rice? No, he doesn’t.

Freddie likes potatoes but he doesn’t like rice.

При використанні джазових чантів на уроці для відбитя ритму й дотримання темпу можна використовувати ударні інструменти (наприклад, бубон). Це поглиблює інтерес до предмета, а також створює спонтанний музичний спектакль, у якому вчитель бере участь разом з учнями.

На погляд автора, однією з головних переваг джазових чантів у навчанні іноземної мови можна вважати те, що вони розвивають плинність і природну швидкість мовлення, надають можливості для багаторазового повторення, що допомагає дітям пізніше передати мову в інших контекстах.

Застосування джазових чантів на уроках англійської мови може дати поштовх дитячій творчості. Коли учень переконається, що основу цих піснеспівів складає досить простий текст, він може створити власну пісню, поклавши на знайому (або придуману ним самим) мелодію доступні йому слова й думки.

 

2.2 Критерії добору пісень  

Обираючи пісню для уроку, учитель повинен дотримуватися таких критеріїв: 

1)    Брати до уваги вік та інтереси учнів, а також лексику, що використовується в пісні.

2)    Обирати пісні, які є автентичними, але чіткими й зрозумілими. Якщо пісня занадто складна і має забагато незнайомої лексики, учні не зможуть зрозуміти її, виконати будь-яке завдання на основі пісні, або підспівувати.

3)    Обирати пісні з позитивним емоційним наповненням. Сюди також можна віднести інформативність тексту пісні [10, с.52].

 

Рисунок 2. Критерії добору пісенного матеріалу для навчання

Немає жодного сумніву в тому, що при доборі пісень для навчання англійської мови перевагу слід віддати автентичному пісенному матеріалу, тому що в автентичних піснях завдяки наявності вербального тексту, створеного носіями мови й для носіів мови, інформація «отримується з природних форм мови, а не запозичується штучним шляхом» [6; 55].

Автентичні матеріали (у данному випадку пісні) надають учням можливості побачити мову в її реальній ролі засобу спілкування у відповідній культурі. Вживання автентичних пісень надає учням прямий доступ до культури народу, мова якого вивчається, і допомагає їм свідомо вживати мовний матеріал та спілкуватися в реальній ситуації, а не лише демонструвати знання граматичного явища або лексичної одиниці. 

Автентичні матеріали (в даному випадку пісні) на уроці англійської мови, так само як і навчальні матеріали в базових підручниках, мають виконувати інформативну функцію (подавати відомості про англомовні країни й про англійську мову), стимулюючу функцію (розвивати пізнавальну активність і творчість учнів); інтегративну (спиратися на знання учнями інших предметів та їх життєвий досвід), виховну (сприяти розвитку особистості учнів та формувати інтерес до предмета) та контролюючу функції (перевіряти знання, навички і вміння учнів). Пісенні матеріали мають бути засобом у досягненні мети й виконанні завдань, але самі не повинні визначати цю мету або ставати нею. Учні повинні навчатись мовленнєвої діяльності, а не просто вчити пісню заради самої пісні. Тому необхідно ретельно добирати пісні з урахуванням інших параметрів, найважливіші з яких наведені нижче. 

Отже, обираючи пісню для використання на уроці, вчитель повинен звертати увагу на рівень мовної компетенції учнів. Якщо слова пісні невідомі та занадто складні, це може демотивувати дітей. Але якщо вчитель користується допоміжними візуальними засобами для кращого розуміння тексту чи демонструє невідомі лексичні одиниці (ЛО) іншими засобами, немає більше причин не використовувати дану пісню на уроці. Якщо ж пісню неможливо пояснити за допомогою візуальних засобів, така пісня не рекомендована для використання.

Можливість використання пісні для навчання також залежить від того, наскільки вона відповідає цілям уроку та матеріалу, що вивчається. Текст у пісні має бути легким для сприйняття, слова вимовлятися чітко, нова лексика має бути багатою й різноманітною, пісня повинна містити в собі певне посилання чи хоча б розповідати цікаву історію. Ідеальна пісня для навчання – це якісний вірш, покладений на музику, на противагу пісням, які за своїм ритмом і звучанням є танцювальними.

Іншими словами, учителю необхідні пісні, які є специфічними для вивчення іноземної мови. Вони, як правило, прості й повторювані, і часто містять граматичний шаблон, який, безперечно, стане корисним для навчання певних граматичних структур (особливо це стосується молодших школярів). Складніші пісні часто містять цікаву лексику та ідіоми. Нерідко пісні мають певне повідомлення, тему або навіть сюжет, що лежить в основі пісні і який учні можуть обговорити, пояснити, провести дебати, написати на цю тему есе на будь-якому рівні.

Досвід автора свідчить про те, що використання автентичних пісень сприяє підвищенню позитивної мотивації учнів до вивчення англійської мови. Школярі, які раніше неохоче опановували мовні форми, починають більш позитивно ставитися до навчання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 3  ПРАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ АВТЕНТИЧНИХ ПІСЕНЬ ДЛЯ  НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

 

3.1 Організація роботи з піснями на уроках англійської мови

 

...there is strong evidence supporting the use of music in the

 EFL classroom. Language and music are tied together in  brain processing by pitch, rhythm and bisymmetrical phras ing. Music can help familiarize students with connections and provides a fun way tо acquire English.

                                             From «Music and Language Learning» by Bob Lake

 

Для того, щоб урок із застосуванням пісні був ефективним, корисним та цікавим, учитель повинен використовувати добре продумані методи та прийоми. 

Будь-яку роботу з піснею небхідно розпочинати з роботи з лексикою. Учитель має ознайомити учнів із незнайомою лексикою, використовуючи сигнальні картки, ігри та презентації Power Point. Наприклад, до всіх пісень, що розміщені на електронному додатку до посібника “Sing and Learn English”, створені окремі презентації PowerPoint для ознайомлення учнів із новими лексичними одиницями (Додаток В).

Роздавальний матеріал (Worksheets) також передбачає роботу з лексикою. Далі учитель може спонукати дітей до вживання нових слів у простих синтаксичних структурах, будуючи словосполучення та речення.

Учні мають прослухати пісню тричі. 

Під час першого прослуховування школярі повинні отримати загальне уявлення про зміст пісні. Після того, як учні прослухали пісню вперше, можна обговорити з ними тему й назву пісні. Перед першим  прослуховуванням пісні доречно також пояснити учням, який граматичний матеріал буде вивчатись або повторюватися.

Рисунок 3. Види вправ для виконання на підготовчому етапі (pre-listening)

Для ознайомлення з темою пісні можна також використані малюнки та сигнальні картки. Але музичні презентації, що містяться на електронному носії до посібника “Sing and Learn English”, не потребують ані додаткової наочності, ані друкованого тексту. На яскраво оформлених слайдах учні водночас можуть бачити як текст пісні, так і яскраві, іноді анімовані ілюстрації, які значно полегшують розуміння змісту пісні.

Під час другого прослуховування вчитель може запропонувати учням відмітити слова, які вони чують у пісні (наприклад, назви тварин або видів транспорту), заповнити прогалини в тексті пісні, відмітити правильний варіант відповіді (True/False) або виконати будь-яку іншу вправу, але це повинні бути типи вправ, що надають таку інформацію, яку учням необхідно доповнити або розташувати в певному порядку. Також можна при прослуховуванні пісні пограти з учнями у гру (listening game), під час якої вони можуть вказувати на предмет на  малюнку або піднімати відповідну сигнальну картку, коли почують конкретне слово. За допомогою таких вправ привертається увага учнів до лексичних одиниць або граматичних явищ, а іноді водночас і до лексики, і до граматики. Цей етап повинен бути розроблений учителем з урахуванням потреб та можливостей учнів, беручи до уваги граматичний матеріал, який необхідно вивчити.

 

Рисунок 4. Види вправ для виконання на етапі прослуховування (while-listening)

Під час третього, додаткового прослуховування, і якщо дозволяє час, учитель може запропонувати учням відповісти на більш складні запитання на розуміння змісту пісні, запропонувати дискусійні питання з урахуванням інформації, представленої в пісні. Крім того існує багато інших видів вправ, які можна виконувати з учнями під час або після прослуховування пісні. Якщо це можливо, можна додати різноманітні рухи та жести.

Після того, як будуть виконані заплановані учителем вправи, учні обов‟язково мають заспівати пісню. У цьому їм допожуть надрукований текст пісні або презентація PowerPoint з текстом пісні та ілюстраціями. Деякі пісні надають можливість виконувати різноманітні рухи під час співу, що знімає фізичну напругу під час уроку («Head, Shoulders, Knees and Toes», «Can You Clap» та інші). Такі пісні можна надалі використовувати для проведення фізкультхвилинки. Щоб учні не забули вивчену раніше пісню, учитель повинен планувати свою подальшу роботу таким чином, щоб школярі постійно використовували лексику з пісні в читанні, писемному та усному мовленні. 

Після того, як учитель декілька разів успішно використає пісні на уроці, робота з піснями стане природною, а учні значно виграють у знаннях, тому що стануть більш уважними й виявлятимуть більше бажання вчитися.

 

3.2 Види навчальних вправ на основі автентичних пісень

Існують різні способи використання пісень на уроці. Значну роль у цьому процесі відіграють рівень мовної підготовки учнів, їхні інтереси та вік, граматичні явища, які мають бути вивчені, а також сама пісня. Окрім вищеназваних чинників, позитивний результат від використання пісень для навчання головним чином залежить від творчого потенціалу вчителя.

 

Рисунок 5. Види вправ для виконання після прослуховування пісні (after-listening)

Отже, при роботі з піснями на уроці вчитель може запропонувати учням такі вправи:

      Мозковий штурм. Якщо пісня має яскраву назву або таку, що передає головну ідею пісні, її можна використати для мозкового штурму. Учні мають здогадатися, про що йдеться у пісні, спираючись на назву пісні та ключові слова з тексту.

      Унесення змін до пісні. Учитель може вставити неправильні слова в текст пісні (наприклад синоніми або антоніми), а учні мають замінити їх на правильні. Можна також зробити дві версії пісні, в одній з яких правильні слова будуть замінені на синоніми або антоніми, і запропонувати учням звірити тексти та виправити помилки. Над цим завданням учні можуть працювати в групах та парах. Наприклад, при роботі з піснею “Don’t Forget Your Toothbrush” можна використати таке завдання.

Ваіант І (правильний)

Mum says we‟re going on a holiday.

She says it‟s time to pack.

Dad is waiting in the car, 

And baby‟s sleeping in the back.

Don‟t forget your toothbrush!

Don‟t forget your socks!

Please, don‟t forget anything! Oof! 

Is your suitcase full of rocks?

Варіант ІІ (змінений)

Dad says we‟re going on a holiday.

He says it‟s time to pack.

Mum is waiting in the bus, 

And baby‟s playing in the back.

Don‟t forget your toothpaste!

Don‟t forget your boots!

Please, don‟t forget anything! Oof! 

Is your suitcase full of books?

Рисунок 6. Зразок вправи "Унесення змін до пісні"

      Розпізнавання зайвих слів. Учитель може включити додаткові слова в пісню. Учні під час прослуховування мають видалити ці слова.

      Розташування слів пісні в правильному порядку (Scrambled Lyrics). Учитель може надрукувати текст пісні, розрізати його на смужки (одна смужка – один рядок пісні) та запропонувати учням розташувати рядки в правильному порядку під час другого прослуховування (while-listening). Також учитель може підібрати малюнки, що відповідають змісту пісні, та запропонувати учням розташувати їх у правильному порядку під час прослуховування. Наприклад, при роботі з піснею “Dinosaur Chant” можна використати такі малюнки.

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7. Малюнки для роботи з піснею "Dinosaur Chant"

Dinosaur chant

I saw a dinosaur swinging from a tree.

I met a dinosaur waiting for a train.

I saw a dinosaur dancing in the rain.

I found a dinosaur sitting in the park.

I heard a dinosaur singing in the dark.

I heard a dinosaur say “Hello!”

I heard a dinosaur say “Let‟s go!”

I smiled at him and said, “OK!”

He said, “See you later, alligator

Have a nice day!”

Учитель може також розділити кожен рядок пісні навпіл (e.g. If I had a hammer/ I'd hammer in the morning) і запропонувати учням з'єднати рядки під час або після прослуховування пісні, використовуючи граматичні та лексичні підказки. Потім учні прослуховують пісню ще раз та перевіряють правильність виконання завдання. Подібні вправи в неформальній формі готують учнів до виконання тестових завдань, у яких необхідно вставити в текст відсутню інформацію, під час контрольних робіт та іспитів. Усі ці завдання можуть виконуватись індивідуально, у парах та групах. 

      Завдання до тексту пісні. Учитель може дати учням  правильні та неправильні твердження стосовно змісту пісні (Truе/False) або запропонувати учням підібрати синоніми й антоніми до слів, виділених у тексті пісні.


Розширення пісні. Учні з більш високим рівнем мовленнєвої компетенції можуть отримати завдання написати листа від імені головного героя пісні або листа до головного героя пісні, переписати пісню як розповідь, написати історію, яка почалася раніше ніж історія, про яку розповідається в пісні, або написати продовження історії, про яку йдеться в пісні.

      Робота з лексикою – виписати з пісні слова, що римуються.

      Робота з граматичними структурами. Граматичні структури (особливо модальні дієслова та умовні речення) і видо-часові форми дієслова часто повторюються в пісні. Учитель може видалити їх з друкованого тексту пісні та запропонувати учням доповнити їх самостійно під час другого прослуховування. Також можна запропонувати учням переказати зміст пісні непрямою мовою.

      Заповнення пропусків у тексті пісні (Сloze Deletion Test). Учитель може видалити з тексту пісні всі діслова або прикметники, слова, що римуються, та запропонувати учням вставити пропущені слова під час прослуховування пісні. Такі тести вимагають від учнів уміння розуміти контекст, а також володіння значним словниковим запасом. Для опрацювання синонімів або складних слів учитель може запропонувати множинний вибір (multiple choice). Окрім того, на дошці або на окремому аркуші можна дати учням відсутні слова, розташовані в будьякому порядку.

      Ігри. Під час другого прослуховування пісні учні в парах відшукують, слова з певним закінченням (наприклад, слова, що мають закінчення  '-ing'), рими слів, прикметники тощо.

      Рольові ігри. Учні можуть розіграти історію, про яку йдеться в пісні. Учитель має підібрати фабульну пісню (“Rudolph the Red Nosed Reindeer”) або пісню, в якій є діалог  (“Don’t Forget Your Toothbrush”), і дати учням час на підготовку.

Створення малюнків до пісні. Учитель може дати учням домашнє завдання намалювати колаж за змістом пісні, а на наступному уроці порівняти малюнки та зробити виставку малюнків у класі. Наприклад, так може виглядати колаж на пісню «Dinosaur chant» (текст пісні наведено вище).

      Змагання під час прослуховування пісні (Getting Points). Перед другим прослуховуванням пісні вчитель може розділити клас на декілька груп та пояснити, що пісня містить певне граматичне явище, яке вони нещодавно вивчали. Якщо хто почує це граматичне явище, наприклад, теперішній тривалий час у пісні “Over the Mountains”, вони повинні підняти руку (плеснути в долоні, підняти певну картку). Якщо учні зробили це правильно, їхня команда отримує бал (point). 

      Граматичні вправи. Одна з найбільш поширених граматичних вправ – це поставити слова, подані в дужках після кожного пропуску, у правильній видо-часовій  формі. Учитель може зробити подібну вправу значно цікавішою, використавши для цього текст пісні. Наприклад:  «Rudolph the Red Nosed Reindeer _______ (have) a very shiny nose». 

Виконання рухів під час прослуховування пісні та під час співу

(Action songs). Наприклад, пісні «Head, Shoulders, Knees and Toes» та

«Can You Clap?» є дуже вдалими для виконання подібних вправ.

Спів (Singing along). Після виконання вправ учителю необхідно витратити кілька хвилин на те, щоб разом з учнями заспівати пісню. Ентузіазм учнів значною мірою залежатиме від ентузіазму вчителя. Спів після виконання завдань підсилить в учнів почуття виконаного обов'язку.

Вони щойно вивчили автентичний матеріал і пишаються цим. 

«Mad Libs» на основі пісні. Гра «Mad Libs» є відмінним прийомом для вивчення частин мови. Насправді, учитель може використати будьякий текст для того, щоб створити завдання в стилі Mad Libs, але використовувати для цього пісні також дуже цікаво й доцільно. Наведемо приклад, як для створення завдання в стилі Mad Libs можна використати пісню «Frosty the Snowman». Перш за все, необхідно видалити з пісні певні слова, залишаючи прогалини для заповнення. Це буде роздавальний матеріал, який отримають учні. Далі вчитель має скласти список частин мови, які відповідають видаленим словам. Якщо перший рядок виглядає як «Frosty the ________man», перше слово в списку має бути іменником. Для виконання першої частини завдання вчитель має дати учням список частин мови, що відповідають пропускам, та запропонувати їм заповнити його будь-якими словами. Учні можуть працювати над цим завданням індивідуально, у парах або в групах. Після того, як учні закінчили працювати над першою частиною завдання, учитель дає їм другий аркуш з пропусками в тексті пісні. Учні мають заповнити ці місця словами з першого завдання. По завершенні роботи учні читають уголос свої тексти. Результат може бути непередбачуваний. Наприкінці уроку вчитель надає учням можливість прослухати пісню та записати справжні пропущені слова.

3.3 Використання автентичних пісень для розвитку мовленнєвої

компетенції учнів

Як було сказано вище, пісні можуть бути використані для розвитку навичок аудіювання, читання, усного мовлення та письма. 

Розвиток навичок аудіювання за допомогою автентичних пісень

Сучасні мовознавці розглядають навчання аудіювання як один із засобів розвитку іншомовної комунікативної компетенції. Згідно з вимогами навчальних програм з іноземних мов, навчання аудіювання передбачає формування вмінь сприймати усне мовлення як під час безпосереднього спілкуван-


ня, так і під час звучання звукозапису. На уроках англійської мови вчителі застосовують широкий арсенал аудитивних матеріалів. Здебільшого – це тексти різних типів і жанрів. Однак, у процесі навчання аудіювання учні обов'язково зіштовхуються з труднощами різного характеру, які можна поділити на:

1.     суб'єктивні труднощі, зумовлені індивідуально-віковими особливостями учнів (рівень розвитку слухової диференційованої чутливості, слухової пам'яті, концентрації уваги тощо);

2.     труднощі об'єктивного характеру (мовні), спричинені змістом і структурою аудіотексту (граматичні, лексичні та фонетичні)  та умовами сприйняття.

На думку автора розробки, вчителю необхідно шукати нові підходи до навчання аудіювання з метою допомогти учням подолати ці труднощі. 

Серед численних наукових праць, присвячених навчанню аудіювання,  увагу автора привернули ті, в яких розглядаєтся вплив пісень на розвиток навичок аудіювання, зокрема, статті Тіма Мерфі, Наталії Орлової та інших зарубіжних методистів та викладачів англійської мови (Tim Murphey [15], Mustafa Çevik [24],  Natalia F. Orlova [25], Eken, D. K. [19]). Вищеназвані науковці вважають, що необхідність слухати пісню вже містить комунікативне завдання, яке учень має вирішити на завершальному етапі аудіювання. Наприклад, Mustafa Çevik пропонує вправи для навчання аудіюванню молодших школярів за допомогою action songs [24].

У посібнику автора методичної розробки «Sing and Learn English!» також пропонуються вправи, які допоможуть педагогам підвищити навички аудіювання учнів. З прикладом вправи для розвитку навичок аудіювання у молодших школярів можна ознайомитися в додатку Д (Tick the pets you hear in the song).

Успішність аудіювання також залежить від потреби учнів дізнатися щось нове, наявності інтересу до теми повідомлення, спрямованості на пізнавальну діяльність і мотивацію цієї діяльності.

Формування граматичних навичок за допомогою автентичних пісень

Навчання учнів граматики англійської мови було, є і буде вічною проблемою вчителів, особливо в загальноосвітніх навчальних закладах, де кількість годин, що виділяються на вивчення іноземної мови, є недостатньою.

Існують  два протилежні підходи до навчання граматики. Перший можна умовно назвати академічним, тому що він є типовим для шкіл, вищих навчальних закладів та багатьох курсів іноземної мови. Згідно із цим підходом, неможливо вивчити англійську мову без засвоєння англійської граматики. На жаль, для більшості учнів граматика здається чимось малозрозумілим і занадто складним, тому вони іноді уникають виконання граматичних вправ.

Другий, протилежний підхід до вивчення граматики, можна умовно назвати альтернативним, оскільки він виник у результаті незадоволення наслідками академічного викладання іноземної мови й успішного оволодіння іноземною мовою після самостійних занять. Прикладом альтернативного вивчення англійської мови, у тому числі граматики, може бути покоління 60-х, коли молоді люди оволодівали англійською мовою завдяки любові до пісень у виконанні групи «Бітлз».

Обидва підходи, як академічний, так і альтернативний, мають певні недоліки, але вдале їх поєднання може принести гарні результати. Одним із варіантів альтернативного підходу  до навчання граматики можна вважати використання автентичних пісень, які допомагають зробити навчання граматики ефективним, корисним і цікавим.

Деякі пісні ідеально підходять для вивчення або повторення граматичних явищ та структур. Вони можуть бути інтегровані в урок з особливим акцентом на вивчення граматики й забезпечити таку необхідну на уроці різноманітність, при цьому повністю відповідаючи темі та меті уроку. Зокрема на початковому етапі вивчення мови, коли діти ще не здатні сприймати деякі граматичні явища, можна використовувати пісні для уведення граматичних структур та їх засвоєння [23]. 

Існує багато пісень, які можуть бути використані для вивчення граматики. Наприклад, пісню «Quiet, please!» добре використовувати для опрацювання структури  «Can I have...?», при цьому словниковий запас учнів поповнюється лексикою з теми «Школа. Предмети шкільного вжитку», а також стандартними фразами, які учитель та учні зазвичай використовують у класі. Якщо в класі є Інтернет, можна прослухати пісню онлайн на сайті Британської Ради (British Council), де вона супроводжується чудовим відео

(http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/songs/quiet-please).

Good morning children! 

Good morning! 

Stand up, sit down 

Stand up, sit down 

Have you got a pencil? 

Turn to page one  Quiet please children  The class has just begun. 

Can I have a pencil please? 

Can I have a pencil please?

Yes, here you are. 

Stand up, sit down 

Stand up, sit down 

Have you got some scissors? 

Turn to page two 

Quiet please children  Have you got some glue? 

Can I have some glue please? 

Can I have some glue please? 

Yes, here you are. Etc.

Інші пісні, які майже ідеально підходять для вивчення дієслова «can», це  «Can You Clap?», «What Can You Do?», «I Can Walk».  

Пісня «Fishies» може бути корисною для навчання граматичної структури «there is/there are», у той час як за допомогою пісень «If You Are Happy» та «If You Had a Million Dollars» можна навчати учнів використовувати в мовленні умовні речення.

Ось, наприклад, так може проходити робота з піснею при вивченні умовних речень.

Під час підготовчого етапу (pre-listening) учитель пропонує учням перекласти декілька слів та словосполучень з пісні, складних для розуміння. Далі учні прослуховують пісню (перше прослуховування). Під час другого прослуховування пісні (while-listening) учні працюють у групах. Вони повинні розташувати рядки пісні в правильному порядку (Scrambled Lyrics). Після виконання завдання кожна группа читає текст по черзі. Далі (post-listening) учитель може поставити учням запитання «What would you do if you had a million dollars?». Нарешті, учитель пропонує учням скласти коротенькі діалоги за шаблоном:

P1: If I had a million dollars, I would …

P2: Oh, іf ifs and ands were pots and pans…

Наприкінці уроку учні всі разом співають пісню.

Пісня «Over the Mountains» надає вчителю можливість опрацювати теперішній тривалий час у контексті теми «Подорожі». Речення типу «I'm driving in a car» повторюються в пісні багато разів, що надає дітям змогу засвоїти ці структури, а працюючи далі з роздавальним матеріалом, створювати власні речення та розповідати про власні подорожі.

Пісня «The Owl Song» ідеально підходить для вивчення спеціальних запитань, то-

му що такі питання, як «Who are you?», «Where do you live?», «What do you eat?» та інші повторюються в пісні багато разів.

Необхідно звернути увагу на те, що в піснях можна почути граматичні помилки, тому що автори пісень іноді поступаються граматикою заради вдалої рими. Учителю не варто уникати подібних пісень, тому що саме граматичні помилки роблять їх чудовим інструментом для навчання граматики. Учитель може запропонувати учням знайти та виправити помилки.

 

Навчання читання, письма та усного мовлення за допомогою автентичних  пісень

Оскільки багато пісень охоплюють теми, до яких легко знайти відповідні тексти для читання, це може спонукати учнів прочитати текст про виконавця пісні або події, про які йдеться в пісні. Крім того багато пісень надають можливість для написання творчої письмової роботи. Проблемні питання, які часто порушуються в піснях, можуть спонукати учнів до висловлення власних думок. Деякі пісні охоплюють тему, яка може бути повторно використана у формі рольової гри. 

Наприклад пісня «Hello, Doctor Drew» представляє собою діалог між лікарем та пацієнтом, який у подальшій роботі над темою «At the Doctor‟s» учні можуть використати як шаблон для побудови власних діалогів або для рольової гри.

Фрагмент уроку із застосуванням пісні «Hello, Doctor Drew» (5-6 клас)

Language focus – present simple, past simple, future simple, modal verb “should”  Key vocabulary – to cough, to have a sore throat, a bad headache, a cold, flu and other words related to the topic “Healthcare”

Skills focus – speaking about health and health problems

Materials – computer, projector, screen, PowerPoint with the song, scrambled lyrics of the song, worksheets with exercises, props like a thermometer, a stethoscope, a bandage, fake pills, etc. Procedure

      Write the words “Health problems” on the board and ask students to brainstorm the vocabulary. Make a mind-map.

      Play the song and tell students to listen very attentively trying to remember as much as possible.

      Split the class into 2 or 3 groups an give each group strips of paper with scrambled lyrics of the song (the lyrics of the cut song into strips).

      Ask students to put the lyrics of the song in order as they listen.

      Groups read the lyrics of the song. 

      Play the song again and encourage students to sing along.Give each student a worksheet and ask them to answer the questions about what is happening in the song: 

 

1.                 What happened to Jenny Boat?     

2.                 Whom does she call? 

3.                 What is the doctor‟s name? 

4.                 How does Jenny feel? 

5.                 Is she coughing?

6.                 Does Jenny have a sore throat?                       

7.                 Does she have a bad headache? 

8.                 Is her forehead hot or cold? 

9.                 What will be good for Jenny? 

      Finish the activity by asking students to read their answers.

      Ask students to guess what advice Doctor Drew gave to Jenny. Tell them to use the verbs “should” and “shouldn‟t”.

      When they have finished ask them to share their ideas with the class.

      Choose two students to read the dialogue between a doctor and a patient from the worksheet. Then split all the students into pairs and tell them to make their own dialogues between “a doctor” and “a patient”. Suggest their using props like a thermometer, a stethoscope, a bandage, fake pills, etc. 

      Invite the class to sing the song again.

Драматизація пісні може додати учням зацікавленості в процесі навчання. Нарешті, деякі пісні охоплюють тему, що може привести до керованої дискусії. Спонукаючи учнів до обговорення, учитель також може непомітно, природньо здійснювати навчання граматики та лексики.

Як було зазначено вище, деякі пісні є фабульними. Наприклад, пісня «Five Little Monkeys Jumping on the Bed» це весела жартівлива історія про п'ятьох неслухняних мавпочок, які стрибають на ліжку перед тим, як лягти спати. Мавпочки одна за од- ною падають з ліжка та травмуються. Після кожного наступного падіння мама мавпочок

покірно звертається до лікаря, а лікар перев'язує  рани. Після того, як лікар нарешті видає суворий наказ більше не стрибати («No more monkeys jumping on the bed!»), усі п'ять неслухняних мавпочок засинають, і стомлена мати також може лягти спати. Цю пісню, як і багато інших, згаданих у цій роботі, можна знайти на електронному додатку до посібника «Sing and Learn English». Кумедні анімовані зображення на слайдах чудово ілюструють сім'ю нерозумних, але привабливих мавпочок та їхнього лікаря. Ці зображення допомагають відобразити події, що відбуваються. Учні мають можливість стежити за піснею з ілюстраціями, і це допомагає їм зрозуміти лексику. Пісня має приємну мелодію і гарний темп. Мелодія легко запам‟ятовується, і учні хочуть чути її знову і знову. Ця пісня може бути використана як у початкових, так і в середніх класах. Учні можуть намалювати історію або розіграти діалог між мамою та лікарем у групах. Також можна запропонувати учням переказати історію. Ця пісня також є ідеальною для інтеграції англійської мови з математикою. 

Пісня «The Wheels on the Bus» це історія про автобус, який їде через місто, у пісні присутні реальні звуки, які можна почути під час подорожі. Пісня виконується в доволі повільному темпі, що дозволяє молодшим учням співати разом із виконавцем (sing along). Яскраві та привабливі анімовані зображення на слайдах чудово ілюструють зміст пісні. Пісня «The Wheels on the Bus»  може бути використана при вивченні теми «Подорож». 

Використання автентичних пісень для поповнення словникового запасу

Дослідження засвоєння мови дитиною показують, що лексичні одиниці необхідно повторювати багато разів, перш ніж вони будуть засвоєні дитиною. Пісні забезпечують чудові засоби навчання лексики й прийнятні для дітей будь-яких здібностей. Наприклад, пісня «Pizza and Chips» має дуже простий формат, у якому текст кожного разу повторюється, змінюються лише імена дітей та назви днів тижня. Ця пісня може бути використана як для вивчення днів тижня, так і для вивчення граматичної структури майбутнього часу «to be going to» (I'm going to eat you with pizza and chips), тому що ця структура постійно повторюється, що створює гарні умови для її засвоєння та закладає  основи для подальшої роботи над цією структурою

(http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs/pizza-and-chips). 

Дуже добре на початковому етапі починати урок з пісні «Knock- Knock, Hello». Ця приємна пісня створює привітну атмосферу на початку уроку. Її також можна використовувати як action song. Наприклад:

Hello! Hello! (The pupils wave their right hands.) 

Hello! Hello! (The pupils wave their left hands.)

Come in. (The pupils make a step forward.)

Let's sing. (The pupils pretend they are singing into the microphone.) Let's play. (The pupils run to their seats.) і т. д.

Пісня «Hello, How Are you?» є відмінним інструментом для того, щоб навчити учнів говорити про свої почуття. На початковому етапі доречно починати кожен урок з пісні «Hello, How Are you?», і незабаром учитель зможе побачитипевні результати, тобто замість традиційної відповіді «I am fine» він отримає від учнів безліч різноманітних   відповідей, які дійсно вілповідають їхньому емоційному стану (Позитивні відповіді: «I am great!», «I am happy!», «I am wonderful today!». Негативні: «I am tired.», «I am bored.», «I am angry.», «I am very sad today.») Учитель також може змінити цю пісню й зробити свою власну версію, додавши деякі інші лексичні одиниці, наприклад «I am ill.», «I am cold.» та інші.

Фрагмент  уроку із застосуванням пісні «Hello Song» (1-2 клас) Language focus – Question “How are you?” Speech pattern “I am fine”

Key vocabulary – words describing emotions: great, fine, OK, happy, wonderful, tired, bored, sad

Skills focus – speaking: asking people how they feel and describing personal emotions, writing

Materials – computer, projector, screen, PowerPoint to introduce new vocabulary, PowerPoint with the song, worksheets with song lyrics, worksheets for practicing spelling, cards for making dialogues

Procedure

      Play the song.

      Introduce new vocabulary using the PowerPoint or Vocabulary worksheet.  

      Ask students to look at the pictures and guess what emotions the characters have.

      Ask students to repeat the new words after you.

      Play the song again.

      Give students worksheets for practicing spelling and tell them to write the new words.

      Play the song again and encourage students to sing along.

      Ask students the question “How are you?” and explain that they have to answer using the new vocabulary.

      Give students cards with pictures describing different emotions (the pictures are the same as on the PowerPoint) and ask them to talk to each other.

      For homework tell students    to draw their own pictures describing their emotions. 

      At the next lesson ask students to share their pictures with the class.

Відому всім пісню «The Rainbow Song» можна використовувати для вивчення назв кольорів.

 

Фрагмент уроку із застосуванням пісні «The Rainbow Song»  (1-2 клас)

 

Language focus – present simple, modal verb “can” 

Key vocabulary – words denoting colours

Skills focus – name the colours of the objects

Materials – computer, projector, screen, PowerPoint with the song, worksheets with exercises, PowerPoint with the game «I Spy with My Little Eye».

Procedure

      Revise the words denoting colours. Ask students questions "What colour is this?”  Then give each student a worksheet and tell them to write the words.

      Ask students to answer the questions “What colour is this?” in writing. For this give them another worksheet. The last question to answer is “What colour is the rainbow?” Let students guess what “rainbow” means. Play the song. Tell students to listen attentively.

      Play the song again. While the song is being played students have to fill in the missing words in parts 1 and 3.

      Play the song again and encourage students to sing along.

      Tell students they are going to play a game “I Spy with My Little Eye”. Explain what these words mean. Choose a student to say these words during the game – a compere. 

      Explain the rules. The compere says: “I spy with my little eye something that is red” and then asks the class: ”What is red?” The class answers: ”The strawberry is red.” On the next slide there are lots of red objects. So, the compere asks again: What is red?” Students take turns to answer.

      When the game is over give students “The Rainbow Song Art” worksheets and coloured pencils. Tell them to make more colours using red, yellow and green. First they have to guess, then try, and finally write what colour they have got.

      When they have finished, ask them to share their results.

      Finish the art activity by asking students to make a rainbow. Set a time limit of 3 minutes.

      At the end of the lesson play the “Rainbow Song” again and ask students to sing along.

Пісня «How Is the Weather?» ідеально підходить для того, щоб навчити учнів говорити про погоду. Пісні «I like Food» та «I like Sandwiches» стануть у нагоді при вивченні лексики з теми «Їжа». 

Існує також безліч пісень про тварин: «I Am a Cow», «It’s a Dog», «Mr Turkey and Mr Duck», «Little Cat», «How Much Is That Doggie in the Window?», «The Circus Comes to Town», «Going to the Zoo» та інші. Слухаючи ці пісні, співаючи їх разом із виконавцем та самостійно, виконуючи різноманітні завдання, учні легко запам'ятовують назви тварин, дізнаються про те, як «говорять» тварини англійською мовою, вчаться складати діалог «У зоомагазині».

Фрагмент уроку із застосуванням пісні «How Much Is That Doggie

In the Window?» (4-6 клас)

Language focus – present simple tense, present perfect tense, future simple tense Key vocabulary – a waggley tail, a bowl of fishes, for sale, to save money, pocket money, I do hope

Skills focus – speaking about pets, writing

Materials – computer, projector, screen, PowerPoint to introduce new vocabulary, PowerPoint with the song, worksheets with song lyrics, worksheets with exercises, cads for making dialogues Procedure

      Ask students if they have any pets at home. Ask them what kind of pets they have. Ask them where people can get pets. Speak about a pet shop.

      Give each student a worksheet. Play the song and ask them to tick the names of the pets they can hear in the song.

      Introduce new vocabulary using the PowerPoint or Vocabulary worksheet.

      Tell students to look at the pets and the price tags above and answer the following questions:

a)   How much is the dog? 

b)  How much is the mouse?

c)   How much is the cat? 

d)  How much is the parrot?

e)   How much is the goldfish? 

f)    How much is the rabbit? 

g)  How much is the hamster? 

h)  How much is the turtle?

      Ask students what pet they would like to have and tell them to write 3 sentences like “I want a pet that can swim”. Then they have to draw a picture of the pet. When everyone has finished ask students to share their sentences and pictures.

      Hand out the cards with a dialogue and ask students to read it in pairs.

      Give each pair of students a card and tell them to make up similar dialogues with their partners.

      Hand out the worksheets for writing. Play the song again and ask students to write a story (retell the song).

      Give each student a worksheet with the lyrics of the song. First ask them to take turns and read it. Then ask students to sing along.

      For homework tell students to learn the song.

Презентація-вступ, презентація з піснею та роздавальний матеріал до цього уроку містяться у Додатках В-Ж та на електронному носії (Додаток Б).

 

Роль автентичних пісень у навчанні правильної вимови звуків іноземної мови

Основою будь-якої мови є звук. Багато років мова існувала лише у звуковій формі. Письмовий код виник набагато пізніше як відображення звукової мови. 

Навчання фонетичного матеріалу в середній школі передбачає оволодіння учнями  певним фонетичним мінімумом: звуками і звукосполученнями іноземної мови, наголосом та основними інтонаційними моделями (інтонемами) найбільш поширених типів простих і складних речень.

Основними вимогами до вимови учнів є фонематичність та швидкість. Фонематичність передбачає ступінь правильності фонетичного оформлення мовлення, достатню для того, щоб воно було зрозумілим для співрозмовника; швидкість ступінь автоматизованості вимовних навичок, яка дозволяє учням говорити в нормальному темпі мовлення.

Ураховуючи труднощі, з якими зустрічаються учні при оволодінні вимовою іноземної мови, зокрема англійської, у процесі навчання доцільно використовувати імітативний та аналітичний методи одночасно (пояснення та аналіз слід використовувати такою мірою, у якій вони можуть бути зрозумілі учням).

Навчання вимови необхідно починати з перших кроків вивчення іноземної мови, тобто в початкові школі, оскільки значно легше із самого початку сформувати основні механізми вимови, ніж у майбутньому коригувати фонетичні помилки. 

Традиційні фонетичні вправи можуть виявитися нудними та незрозумілими для маленьких дітей, тому для формування правильної вимови звуків іноземної мови можуть стати в нагоді автентичні пісні. Так, наприклад, замість традиційної римівки «This is my father, this is my mother…» для опрацювання звуку  /ð/ учитель може використати пісню «Family Song», у якій цей звук постійно повторюється:

 

Рисунок 16. Пісня "The Family Song"

Пісня має гарний ритм, а слова «Father, lets dance, dance! Mother, lets dance, dance!» можуть супроводжуватися рухами. При цьому навчання вимови відбувається весело та непомітно для учнів.

Вимовляти звук /w/ можна навчитися, співаючи пісню «What Can You Do?», при чому учні водночас зі звуком засвоюють інтонацію спеціального запитання.

Існує думка про те, що англійську вимову можна успішно поставити винятково за допомогою пісень. Безперечно, роль автентичних пісень при постановці правильної вимови звуків іноземної мови в дитячій і навіть в дорослій аудиторії важко переоцінити. Але, як показує досвід, лише у поєднанні пісень зі спеціальними фонетичними вправами можна досягти бажаних результатів. Пісні при навчанні вимови мають використовуватися лише як яскравий засіб емоційного впливу, що сприяє сприйняттю й адекватному відтворенню звука [2].

3.4 Роль автентичних пісень у навчанні країнознавства

          Language and music are interwoven in songs to     communicate cultural reality in a very unique way.

                                                                                                      Shen (2009, p. 88)

Оскільки метою навчання іноземної мови є не лише набування знань, формування певних навичок та вмінь, але й засвоєння учнями відомостей країнознавчого, лінгвокраїнознавчого та культурно-естетичного характеру, пізнання цінностей іншої для них національної культури, при визначенні змісту навчання безперечно постає питання культурного компоненту [7, 14]. 

З.Н. Нікітенко та О.М. Осіянова розглядають весь лінгво-країнознавчий матеріал, пов'язаний з культурою країни, мова якої вивчається, як національно-культурний компонент змісту навчання іноземної мови. 

Даний компонент включає в себе певні знання (мовні і культурологічні), а також навички та вміння (мовної та немовної поведінки). При відборі змісту національно-культурного компонента з усієї різноманітності лінгвокраїнознавчого матеріалу виділяється те, що має педагогічну цінність, що здатне сприяти не лише навчанню спілкування іноземною мовою, але й дає учням змогу долучитися до культури країни, де цією мовою говорять [8, 17]. 

Отже, підтримуючи інтерес до мови як засобу спілкування, необхідно із самого початку розвивати інтерес до культури країни (країн), мова якої вивчається. Важливу допомогу в цьому відношенні, поряд із загальною інформацією про країну, може надати використання культурної і духовної спадщини цієї країни, зокрема кращі зразки пісенної творчості.

Пісні, як один з найважливих жанрів музичної творчості народу, завдяки наявності вербального тексту, можуть точно й образно відобразити різні сторони соціального життя країни, мова якої вивчається. 

Пісням, як і будь-яким іншим творам мистецтва, притаманна комунікативна функція, тобто передача закладеної її автором змісту адресату. При цьому, на відміну від навчальних текстів загальнокраїнознавчого характеру, які перш за все інформують читача (або слухача), тобто впливають на його інтелект і пам'ять, пісня в якості країнознавчого матеріалу впливає на емоції людини та її образно-художню пам'ять.

Таким чином, з погляду методики, автентична пісня, з одного боку, розглядається, як зразок звучання іноземної мови, а з іншого, адекватно відображає особливості життя, культури та побуту народу країни, мова якої вивчається. Як носій культурологічної інформації, пісня може формувати духовну культуру учня, з'єднувати в єдине ціле його розум і душу. 

З погляду комунікативно-когнітивного підходу (С.Ф. Шатілов), пісенний матеріал, будучи зразком музичної інокультури і виступаючи в якості одного з елементів національно-культурного компонента змісту навчання іноземної мови (3.М. Нікітенко), є засобом задоволення пізнавальнокомунікативних потреб та інтересів учнів [6, 39].

Через пісні розкриваються душа народу, його культура, і вчитель виступає як посередник у процесі пізнання учнями цієї культури, як коментатор, як стимулятор їх пізнавальної активності.

Учитель може використовувати автентичні англійські пісні для вивчення традицій англомовних країн. Наприклад, такі традиційні різдвяні пісні, як «Jingle Bells», «Rudolph the Red-Nosed Reindeer», «We Wish You a Merry Christmas» та «Santa Clause Is Coming to Town» допоможуть учням опинитись в атмосфері святкування Різдва в Британії та США. Пісні «Happy Easter» та «Hot Cross Buns» розкажуть про традиції святкування Великодня. З пісні «Thanksgiving Day» учні дізнаються про те, як у США святкують День Подяки, а пісні «We Are Going to the Pumpkin Farm» та «What Are You for Halloween?» розкажуть про особливості святкування Хелловін. Тема свят узагалі є надзвичайно цікавою як для молоших учнів, так і для учнів старшого віку, тому ці пісні можна використовувати в будь-яких класах. Зміст пісень легко пояснити. Учитель також може надати додаткову інформацію про свята та пов‟язані з ними святкові традиції.

 

 

Фрагмент уроку із застосуванням пісні «Happy Easter!»  (3-5 клас)

Language focus – present simple tense, words of frequency

Key vocabulary – words related to Easter: Easter bunny, jelly beans, Easter bunny, church, Jesus Christ, hot cross buns, Easter eggs, Easter egg hunt, etc.

Skills focus – reading, speaking about Easter traditions, writing 

Materials – computer, projector, screen, PowerPoint to introduce new vocabulary, PowerPoint with the song, worksheets with song lyrics, worksheets for practicing spelling, Easter Egg Hunt PowerPoint, vocabulary worksheets, worksheets with the poem “Five Little Easter Eggs”, worksheets with Mr.Bunny‟s Letter Procedure

      Play the song “Happy Easter”.

      Introduce new vocabulary using the PowerPoint or Vocabulary worksheet.

      Play the song for the second time.

      Play the song again and encourage students to sing along.

      Hand out a worksheet with the story about Easter in England to each student and ask them to fill in the gaps.

      When they are ready, ask students to read the text. Then ask them questions about Easter traditions in England. Compare them to Easter traditions in Ukraine.

      Give students worksheets with the poem «Mr. Bunny‟s Letter» and ask complete the poem using the words from the word bank.

      When they have finished, ask them to

read the poem in turns. It is also possible to act out the poem.

      Tell students about the tradition of Easter Egg hunt (in English or in Ukrainian) and play “Easter Egg Hunt in the picture” (PowerPoint).

      Hand out worksheets with the poem „Five Little Easter Eggs‟. Ask students to read the poem and then answer the questions.

      Play the „Happy Easter‟ song again and ask students to sing along.

      For homework give students spelling worksheets and tell them to learn how to spell new vocabulary. Also ask them to learn the poem „Five Little Easter Eggs‟.

      At the next lesson students can do some Easter crafts (an Easter basket or an Easter bonnet). You can get your ideas here:  http://crafts.kaboose.com/ holidays/easter/

Пісні також можна використовувати як додатковий матеріал при вивченні окремих тем. Так, наприклад, при вивченні теми «Подорож», окрім пісні «Over theMountains», можна використати пісню «Don’t Forget Your Toothbrush», яка надалі може стати основою для складання діалогу «Збираємось у подорож», або гри «What Are You going to Put Into Your Suitcase». 

Для проведення гри вчитель може використати  роздавальний матеріал – робочі аркуші (worksheets), подібні до зображеного на малюнку, або картки із зображенням одягу (activity cards). І роздавальний матеріал, і картки вчитель знайде на нашому оптичному носії, залишається лише їх надрукувати.

Такі пісні, як «Easy Habits» та «I’ve Got the

Whole World In My Hands» допоможуть при вивченні теми «Охорона навколишнього середовища». Майже до  кожної теми, що вивчається в рамках шкільної програми, можна знайти автентичну пісню, яка зробить вивчення теми значно цікавішим.

 

3.5 Особливості застосуванні пісень для навчання англійської мови

 Попередні розділи роботи були зосередженні на перевагах та доцільності використання пісень, зокрема автентичних пісень на уроках англійської мови, але в роботі з піснями існують певні особливості, про які вчитель не повинен забувати, плануючи урок із використанням пісні. 

Перш за все, пісні на уроці не мають бути просто розвагою. Учитель повинен відповідально планувати дорогоцінний час уроку, а також чітко усвідомлювати, з якою метою він використовує ту чи іншу пісню. Кожен вид діяльності при роботі з піснею повинен бути продуманим,  відповідати навчальним цілям уроку.

Необхідно пам‟ятати, що пісні можуть бути не лише корисними, а й можуть зашкодити. Мовний та лексичний матеріал, структура речень у пісні можуть бути такими, які не вживаються в сучасній мові («The language, vocabulary, and sentence structure of some songs can be quite different from that used in spoken English» Richards, 1969, p. 163). Пісня може також бути занадто складною та перевантаженою незнайомою лексикою, і вивчення такої пісні перетворить учнів на папуг , що просто повторюють усе почуте автоматично, не розуміючи, про що йдеться у пісні. Подібне нерозуміння змісту пісні може демотивувати учнів. 

Найкращі пісні – це ті, у яких мовний матеріал зрозумілий для учнів, і вони можуть доповнювати його та з часом використовувати в мовленні. Однак, піснями не слід зловживати. Якщо використовувати на уроках занадто багато пісень, діти можуть звикнути до цього та почнуть ставитися менш відповідально до інших видів навчальної діяльності. Тім Мерфі (1992) також наголошує, що незалежно від того, наскільки корисними є пісні в навчанні англійської мови, самі по собі вони не можуть навчити учнів спілкуватися.

Отже, тільки в гармонічному поєднанні з традиційними методами навчання англійської мови використання автентичних пісень може принести бажані й очікувані результати.

 

 

 

 

ВИСНОВКИ

Дослідження нормативно-правової бази, теоретичних доробок та практичних матеріалів з питань використання автентичних пісень для навчання іноземної мови дозволяє зробити такі висновки.

Доведено, що використання автентичних пісень у навчанні іноземної мови, особливо на початковому та середньому етапах навчання, є доцільним та ефективним. Використання іншомовної пісні в процесі навчання іноземної мови сприяє удосконаленню навичок вимови, розвитку фонематичного слуху, дозволяє досягти точності в ритмі та інтонації, поглиблює знання англійської мови, збагачує словниковий запас, стимулює монологічне та діалогічне мовлення, сприяє розкриттю творчих здібностей школярів, а також слугує потужним мотиваційним засобом навчання.

Розкрито афективні, когнітивні, соціально-емоційні, культурологічні та лінгвістичні засади використання пісень у викладанні іноземної мови.

Розглянуто різні види автентичних пісень та визначено основні критерії відбору пісень для навчання: автентичність, методична цінність, позитивний емоційний вплив.

Висловлено думку про те, що за допомогою автентичних пісень можна навчати різних видів мовленнєвої діяльності – аудіювання, читання, а також усного та писемного мовлення. На прикладах розроблених уроків показано, як саме можна використовувати пісні для навчання аудіювання, читання, писемного та усного мовлення.

Сутність використання автентичних пісень у навчанні іноземної мови розкрито на конкретних прикладах, наведено приклади уроків, з яких можна зрозуміти алгоритм роботи над піснею. З метою ефективного використання пісень для навчання іноземної мови запропоновано різноманітні вправи.

Виділено ряд переваг використання автентичних пісень у навчанні іноземної мови, що дозволяє поєднувати традиційні та нетрадиційні підходи до навчання граматики та фонетики, розвивати комунікативну компетентність та навички спілкування. Пісні також можна використовувати для поповнення лексичного запасу учнів та навчання країнознавства.

Установлено, що при навчанні за допомогою автентичних пісень можна застосовувати різноманітні види вправ, дотримуючись при цьому принципів комунікативності, ситуативності, новизни та індивідуальності.

Доведено, що навчання за допомогою автентичних пісень буде значно ефективнішим, якщо ілюструвати пісню, тобто використовувати наочність.

Здійснений аналіз існуючої практики застосування пісень для навчання іноземної мови дозволяє визначити, що пісні сприяють формуванню  ціннісно-смислових, загальнокультурних, інформаційних та комунікативних компетенцій.

Робота з піснями на уроці іноземної мови складається з трьох етапів: підготовчого (pre-istening), основного (while-listening) та заключного (postlistening). Запорукою успішного проведення уроку з використанням пісень є його ретельна підготовка, яка передбачає аналіз календарного планування та матеріалу підручника, вибір форм і методів роботи з піснею, добір дидактичного матеріалу, наочності, тощо.

Застосовуючи в навчанні іноземної мови автентичні пісні, можна досягти таких результатів: поповнюється словниковий запас учнів; покращується вимова та інтонаційне оформлення висловлювань; збагачуються знання про культуру та традиції країни, мова якої вивчається; розширюється світогляд учнів та їхні пізнавальні інтереси; підвищується позитивна мотивація до вивчення іноземної мови.

Установлено, що пісні, які передбачають практичні дії – рухи, малювання, розфарбування тощо, мають особливу цінність для навчання учнів початкової школи та є досить продуктивними для сприйняття та засвоєння знань з іноземної мови. Вони вносять у вивчення іноземної мови діяльнісний контекст, а також є засобом, що дозволяє учням природньо засвоїти навчальний матеріал.

Використання автентичних пісень на уроці іноземної мови активізує мотиваційні резерви учнів, сприяє підвищенню мисленнєвої діяльності.

Про це свідчить аналіз результатів навчальної діяльності, який показав, що із застосуванням пісень для навчання англійської мови рівень навчальних досягнень учнів покращується (у 2012-2013 н. р. на 3%, у 2013-2014 н. р. на 4%). Анкетування, проведене у 5 та 7 класах, свідчить про те, що школярі запам‟ятовують слова та фрази з пісень (70%) та використовують їх у мовленні (60%). Серед найулюбленіших видів вправ учні 5-6 класів називають розташування слів пісні в правильному порядку (30%), заповнення пропусків у тексті пісні (18%), розширення пісні (12%), а учні 1-4 класів серед найулюбленіших вправ віддають перевагу виконанню дій під час співу (30%), створенню малюнків до пісні (27%) та іграм (24%). 

Серед учнів, яких навчає автор методичної розробки, є переможці ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови (2011-2012 н. р. – ІІІ місце; 2013-2014 н. р. – ІІ місце), переможці ІІ (міського) етапу олімпіади з англійської мови серед учнів 4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (2011-2012 н. р. – ІІІ місце; 2013-2014 н. р. – ІІІ місце), переможці Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України на обласному рівні (2013-2014 н. р.), переможці міжнародного конкурсу з творчого письма «WriteOn! Ukraine» (аn

International Creative Writing Competition Organized by Peace Corps Volunteers) на міському, обласному та Всеукраїнському рівнях, переможці Всеукраїнського конкурсу «Грінвіч», тощо.

Учні педагога є учасниками конкурсу «Програма обміну для майбутніх лідерів» (FLEX), а також постійними учасниками англомовних таборів Camp EXCITE та Camp Unity.

Науково-практична, творча та методична діяльність автора методичної розробки виходить за межі школи. Педагог ділиться досвідом своєї роботи з учителями міста: проводить відкриті уроки, позакласні заходи, виступає з доповідями на міських та обласних семінарах, на засіданнях методичного об'єднання вчителів англійської мови міста та області. Починаючи з 2008 року, очолює методичне об'єднання вчителів іноземної мови Сумської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №18 м.Суми, має власне професійне Портфоліо (Додаток П), створила Портфоліо методичного об'єднання. 

Починаючи з 2009 року, автор методичної розробки є членом міської творчої групи вчителів англійської мови початкових класів та співавтором трьох методичних посібників: 

      2011 рік – «Завдання ІІ етапу олімпіади англійської мови для учнів 4-х класів»; 

      2013 рік « Проектна  технологія в процесі раннього вивчення англійської мови як засіб розвитку творчої особистості»;

      2014 рік «Завдання ІІ етапу олімпіади з англ мови серед учнів 4-х класів загальноосвітніх нвчальних закладів (ІІ частина)».

Автор методичної розробки постійно ділиться своїми творчими доробками з колегами в Україні та за її межами. Роботи учителя опубліковані у фахових виданнях та розміщені на освітніх Інтернет сайтах:

      публікація сценарію позакласного заходу «Environmental Party» в  журналі “ENGLISH language & culture *weekly” №10 (538), березень 2011, с.9-10;

      публікація плану-конспекту уроку «Shopping For Food» для 4 класу в журналі «Англійська мова в початковій школі» №4 (89) квітень 2012 р., с.15-17;

      публікації на міжнародному інтернет-ресурсі ESL Printables (world.http://www.eslprintables.com/). ESL Printables – це міжнародна спільнота вчителів англійської мови, на якому вони обмінюються різноманітними ресурсами для навчання: дидактичним матеріалом (worksheets), розробками уроків, презентаціями тощо (Додаток Л). На цьому сайті 585453 зареєстрованих членів з різних країн світу. Матері-

али проходять суворий контроль, перш ніж їх опублікують на сайті. Якщо опубліковані матеріали сподобались спільноті, автор отримує подяки. Подібне визнання мотивує для подальшої творчості;

      публікації на сайті «RusEdu.ru - архив учебных программ и презентаций» (http://rusedu.ru/member5865.html) (Додатки И, К);

      публікації на сайті «Методисты. Профессиональное сообщество педагогов», творча група «Преподавание английского языка» http://metodisty.ru/prihodya. На цьому ресурсі матеріали можуть бути опубліковані лише після того, як вони будуть схвалені методичною радою. (Додаток М);

      власний Інтернет сайт, на якому також розміщено матеріали для роботи з автентичними піснями (Додаток Н).

У справі об‟єднання людства на основі певних ціннісних підстав і цільових орієнтирів, безумовно, одним із пріоритетних чинників стає безперервна освіта. Учитель прагне постійного  розвитку,  самовдосконалення та всебічної  реалізації, тому постійно навчається, відвідуючи семінари, тренінги тощо:

      Засвоєний курс «Oxford Teacher Training».

      Засвоєний курс методики викладання англійської мови «Cambridge University Press ELT» та курс методики CLIL (Content and Language Integrated Learning).

      Засвоєна програма курсу Intel «Навчання для майбутнього».

      Пройдений тренінг «Local Civic Activism Promotion for Sustainable Community Development» Корпусу Миру США.

(Див. професійне порт фоліо вчителя)

Переобладнано кабінет англійської мови, який відповідає сучасним вимогам до навчального кабінету та є навчально-методичним центром, що відкриває значні можливості для підвищення ефективності навчальновиховного процесу.

Професійне портфоліо автора методичної розробки можна переглянути на електронному носії (Додаток П).

2009

2009-20014

Дипломант І (міського) етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2009» в номінації

«Англійська мова». Результат – ІІІ місце (див. професійне портфоліо

вчителя)

Член міської творчої групи вчителів англійської мови початкових класів

Член журі ІІ (міського) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови

Член оргкомітету та член журі ІІ (міського) етапу олімпіади з англійської мови для учнів

4-х класів

Член журі міжнародного конкурсу з творчого письма «WriteOn! Ukraine» на національному рівні (аn International Creative Writing

Competition Organized by Peace Corps

Volunteers)

Керівник шкільного методичного об‟єднаня вчителів англійської та німецької мов

 

2009-2013

2010-2011

2011-2013

 

Заступник директора англомовних таборів

«Camp EXCITE» та  «Camp Unity» (див. професійне порт фоліо вчителя)

Учасник сьомого Всеукраїнського конкурсу «Учительноватор» у мережі Партнерство в навчанні Корпорації Microsoft 

(Додаток О)

Координатор проекту «Викладання англійської мови як іноземної» Корпусу Миру США в Сумській ЗОШ №18 протягом

2011-2013 років

 

Аналізуючи результати проведеного дослідження, автор рекомендує використовувати пісенні презентації та розроблені завдання на уроках англійської мови в початкових та середніх класах. Використання автентичних пісень для навчання іноземної мови значно урізноманітнює навчальний процес, підвищує інтерес учнів до предмета, створює умови для формування здатності природньо та творчо засвоювати навчальний матеріал. Матеріали, подані в методичній розробці, методичний посібник ««Sing and Learn English!

SONGS FOR TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE»» та створені автором розробки матеріали для роботи з піснями, що містяться на електронному додатку до посібника, можуть бути використані при підготовці та проведенні уроків англійської мови, позакласних заходів, факультативних занять та занять гуртків, оскільки основна увага в розробці зосереджена на розкритті методики використання автентичних пісень як засобу розвитку мовленнєвих компетенцій учнів на уроках англійської мови. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.     Белоножко Н. Использование музыкальных выразительных средств в процессе обучения английскому языку / Н. Белоножко // Іноземні мови. - 2001. - №4. - С.14-17.

2.     Веренінова Ж.Б. Роль пісні при навчанні англійської вимови. / / Іноземні мови в школі. - 1998. - № 6, С. 65 - 70.   

3.     Дьяченко Н. П. Вірші, римування та пісні як засіб підвищення ефективності уроку англійської мови / Н. П. Дьяченко // Педагогічний вісник. - 2004. - № 3. - С. 30-33.

4.     Карпенко О. Вивчення іноземної мови через пісню і музику // Англійська мова і література. - 2004. - №12. - С.2-4.

5.     Леві В. Питання психобіології музики. / / Радянська музика. - 1966. - № 8, С. 13 - 19.

6.     Науменко С.І. Розвиток музичного слуху, співочого голосу і музично - творчих здібностей учнів загальноосвітніх шкіл. - М.: Просвещение, 1982. - 310 с.

7.     Нікітенко З.Н., Осіянова О.М. До проблеми виділення культурного компонента в змісті навчання англійської мови у початковій школі. / / Іноземні мови в школі. - 1993. - № 3, С.14 - 17.

8.     Нікітенко З.Н., Осіянова О.М. Про зміст національно-культурного компонента в навчанні англійської мови молодших школярів. / / Іноземні мови в школі. - 1994. - № 5, С. 17 - 19.

9.     Орлова Н.Ф. Удосконалення усного мовлення студентів старших курсів з використанням музичної наочності. - М.: Просвещение, 1991. - 370 с.

10.Синькевич Г. Песня на уроке английского языка // Иностранные языки в школе. - 2002. - №1. - С.50-53.

11.Стом О. Пісні на уроках англійської мови // Англійська мова і література. - 2004. - №36. - С.5-7.

12.Фучила О. М. // Вісник національного університету «Львівська політехніка» (Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього тексту та питання лінгвометодики). – 2007. – №586. – С.42–46.)

13.Graham C. Jass Chants: Phythms of American English as a Second Language. - NY: Oxford University Press, 1978. - 280 p.

14.Graham, C. (1986). Small talk. Oxford: Oxford University Press.

15.Gugliemino, L. M. (1986). The affective edge: Using songs and music in ESL instruction. Adult Literacy and Basic Education, 10, 19-26.

16.Murphey, Tim. (1990). "The song stuck in my head phenomenon: A melodic Din in the LAD?" System 18: 53-64. 

17.Music and you. - NY: Macmillan, 1988. - 290 p.

18.Кравець О.П. «Окремі аспекти навчання аудіювання іноземною мовою» http://naub.org.ua/?p=736#more-736

19.Тетяна Коршук. Національний технічний університет України «КПІ».

Проблема навчання граматичних основ англійської мови студентів немовних спеціальностей. http://www.kamts1.kpi.ua/ru/node/916

20.Eken, D. K. (1996).  Ideas for using songs in the English language classroom. English Teaching Forum, 34(1).

21.Elizabeth Gatbonton and Norman Segalowitz. TESOL Quarterly. Vol. 22,

                No.            3             (September,            1988),            pp.            473-492.

http://www.jstor.org/discover/10.2307/3587290?uid=3739256&uid=2134&u id=2&uid=70&uid=4&sid=21104825560083

22. http://carolread.wordpress.com/2010/04/26/j-is-for-jazz-chants/

23.Kevin Schoepp. Reasons for Using Songs in the ESL/EFL Classroom. The Internet TESL Journal, Vol. VII, No. 2, February 2001.

http://iteslj.org/Articles/Schoepp-Songs.html

24.Lo R. & Li H.C. (1998). Songs enhance learner involvement. English Teaching Forum, 36, 8-11, 21

25.Mustafa Çevik.Teaching Listening Skills to Young Learners through Listen and Do Songs. English Teaching Forum. 2012, Nо.3

26.Natalia F. Orlova.  Helping Prospective EFL Teachers Learn How to Use Songs in Teaching Conversation Classes. The Internet TESL Journal, Vol. IX, No.3, March 2003.  http://iteslj.org/Techniques/Orlova-Songs.html

27.Orlova, N. (1997). Developing speech habits with the help of songs. English Teaching Forum, 35(3).

28.Saricoban A. & Metin E. (October 2000). Songs, Verse and Games for Teaching Grammar. The Internet TESL Journal. Vol. VI, No. 10, October 2000. http://iteslj.org/Techniques/Saricoban-Songs.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pdf
Додано
31 березня 2020
Переглядів
2426
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку