14 квітня о 15:00Вебінар: Дистанційне навчання: від побудови системи до зміни цінностей

Бінарний урок з географії та економіки з теми "Населення України. Поняття про безробіття"

Про матеріал
бінарний урок для шкіл з поглибленним вивченням економіки, який допоможе учняв досконало опанувати тему "Населення України, його структура, причини та наслідки безробіття
Перегляд файлу

Конспект бінарного заняття

з соціально-економічної географії України та економіки

у 9-му класі

Тема уроку: Структура населення України. Трудові ресурси та зайнятість. Обчислення складу робочої сили та рівня безробіття

Мета уроку: сформулювати у учнів уявлення про структуру населення України, сприяючи розвиткові вміння оцінювання статусу осіб за їх економічною активністю,  шляхом виховання громадянської компетентності.

Тип уроку: урок формування нових знань.

Завдання уроку:

 • навчити учнів характеризувати поняття: «склад населення»;
 • навчити учнів давати визначення поняттям: «безробіття», «непрацездатне населення»,«економічно активна людина»;
 • вивчити основні показники за якими характеризується статус осіб населення України;
 • вивчити основні показники за якими характеризується склад населення за економічною активністю;
 • розглянути особливості неповної зайнятості трудових ресурсів, зміни в структурі зайнятості України;
 • ознайомити учнів із забезпеченістю трудовими ресурсами різних областей України, їх якісним складом;
 • оцінити значення високого рівня професійної компетентності трудових ресурсів для подальшого господарського розвитку держави
 • поглибити вміння учнів порівнювати, аналізувати подані данні;
 • розвивати навички роботи з картою та статистичними данними;
 • виховувати повагу та об’єктивність до проблем українського суспільства та позитивне ставлення до проблем держави.

 Методи:

 • пояснювально-ілюстративні (розповідь, бесіда, пояснення);
 • інструктивно-репродуктивні (робота з КСІГ та таблицею);
 • дослідницький (робота з картою та пошук самостійних рішень на поставлені запитання).

Література:

1. Географія:  Підручник для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл./                      В.Ю. Пестушко, Г.Ш. Уварова. – Генеза, 2009. – 288 с.

2. Костенко Л.В. Географія України. 8-9 класи: Наочний довідник. – К.; Х.: Веста, 2006. – 152 с.

3. Моя економіка: Підручник для 8–9-х, 10–х кл./ Л.М. Кириленко,             Л.П. Крупська, І.М. Пархоменко, І.Є. Тимченко. – К.: «А.П.Н.», 2004. – 320 с.

4.  Горленко Г.О., «Практикум з економіки» Кам’янець-Подільський «Абетка-НОВА», 2010 р.

5.  Довгань Г.Д., Основи економіки. 10 клас: Наочний довідник. – К.; Х.: Веста,  2006 – 104 с..

Обладнання: підручники географії та економіки, атлас, статистичні дані про кількість трудових ресурсів, економічно активного населення, безробітних зошит для практичних робіт, роздатковий матеріал із завданнями практичної роботи, збірник статистичних даних за 2013 рік.

Структура уроку:

І. Організаційний момент (1 хв.)

ІІ Актуалізація опорних знань і умінь (6 хв.)

ІІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів (6 хв.)

ІV. Вивчення нового матеріалу (40 хв.)

V. Закріплення та корекція нових знань та умінь учнів (29 хв.)

VІ. Підсумки уроку (4 хв.)

VІІ. Домашнє завдання (4 хв.)

Хід уроку

І. Організаційний момент.

II. Актуалізація опорних знань.

Учитель географії:

Вправа «Мозоковий штурм»

 1.  Що називається статево - віковою структурою населення країни?
 2. Які чинники впливають на особливості статевовікової структури населення України?
 3.  Які шляхи подолання демографічної кризи в Україні?
 4.  Чому державі необхідно контролювати демографічну ситуацію?
 5.  Як демографічні процеси впливають на кількість працездатного населення?
 6. Як ви вважаєте чи легко знайти (або змінити) місце роботи після закінчення ВНЗ чи звільнення за скороченням штатів?
 7.  Які риси характерні для вікової структури населення України?
 8. Чим пояснюється старіння населення країни?
 9. Назвіть особливості трудової діяльності ваших батьків.

Учитель економіки:

 1. Що таке безробіття?
 2. Яка людина вважається безробітною?
 3. Який показник безробіття в країні є позитивним для покращення ситуації на ринку праці?
 4. Як в Україні вирішується проблема зменшення кількості безробітних?

 ІІI. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Учитель географії:

Людина — найбільше багатство кожної країни, вона є творцем матеріальних і духовних благ суспільства. Від кількості людей, які працюють, їх таланту, освіти, професіоналізму залежить процвітання держави. Характерними рисами більшості населення України є працьовитість, відповідальність, активність і дисциплінованість. Це свідчить про їх якісну сторону.

Чи можна вважати працю обов'язком? У роки існування СРСР працездатні громадяни вважалися дармоїдами, якщо вони офіційно не займалися трудовою діяльністю.

В умовах планової економіки ціна на робочу силу була низькою, що призвело до дефіциту трудових ресурсів. Для ринкової економі­ки притаманне подорожчання робочої сили і як результат - безро­біття. Таким чином, в умовах ринкової економіки діє принцип віль­ної зайнятості.

Учитель економіки:

Ви коли-небудь замислювалися, скільки у світі існує професій, як вони виникають і зникають? А тепер уявіть, що один з вас працює вчителем в школі і вас звільнили, Які дії необхідно здійснити? Так, дійсно, терміново звернутись до Служби зайнятості, щоб вас зареєстрували і надали відповідний статус. Але ж чи всі люди, які не працюють вважаються безробітними?

Метод «Уявний мікрофон», прийом «Асоціативний кущ».

Які виникають асоціації при слові «безробітний»?(учні по черзі розповідають, як вони уявляють безробітного»

Метод «Прес».(учні застосовуючи словосполучення «Я вважаю…, таким чином, отже, тому, що відповідають на питання)

Чому людина стає безробітним? 

 IV. Вивчення нового матеріалу

Учитель географії:

1. Поняття про трудовий потенціал країни.

Трудовий потенціал країни відбиває сукупну можливість працездатного населення займатися господарською діяльністю відповідно до рівня своєї освіти і професійно кваліфікованої підготовки, статтєво-вікової структури, стану здоров'я і матеріально-духовних цінностей.

У будь-якій країні частина населення, що зайнята господарською діяльністю, є виробником благ, а все населення в цілому — споживачем цих благ. Тому існує пряма залежність між тим, які блага і ким виробляються, і задоволенням потреб населення країни.

Трудові ресурси — це частина населення, що має певні загальноосвітні та професійні знання, необхідні для роботи в суспільному господарстві.

Проблемне запитання

 Як ви вважаєте, чому у світовій практиці частіше використовується термін «економічно активне населення», а не «трудові ресурси»?

2. Структура населення України.

Трудові ресурси — частина населення країни, що має необхідний для трудової діяльності професійний і освітній рівень і відповідні фізичний розвиток і стан здоров'я. До трудових ресурсів належить населення у працездатному віці: чоловіки від 16 до 62 років і жінки від 16 до 60 років (крім інвалідів і пенсіонерів, що одержують пенсії на пільгових умовах).

Трохи інший зміст вкладається в поняття «економічно активне населення», що трактується як частина населення, яке виявляє трудову  активність, прагне працювати, бере участь у праці. До цієї групи відноситься населення віком 16-65 років, яке пропонує свою робочу силу для виробництва товарів і послуг, тобто особи, які зайняті економічною діяльністю, що приносить дохід (вони складають зайняте населення), а також безробітні,  але не входять домогосподарки, студенти й учні ПТУ, безробітні, що не шукають роботу.

Таким чином, зайнятість населення — це міра залученості людей до трудової діяльності, ступінь задоволення їхніх потреб у праці і забезпечення робочими місцями.

Безробітними є ті, хто може і хоче працювати, активно займається пошуком роботи, але не може працевлаштуватися через нестачу (відсутність) робочих місць чи недостатню професійну підготовку і зареєстрований у Службі зайнятості.

 Безробіття — соціально несприятливе явище, але при рівні нижче 5 % воно не призводить до соціальних потрясінь, а примушу працівників цінувати своє робоче місце.

Практичне завдання: Скласти схему «Структура населення країни».

3. Трудові ресурси України та їх географія

Якщо у 2005 р. у господарстві країни було зайнято 20,2 млн. чол., то у 2013 р. — 18,9 млн. чол.

У містах налічується 13,4 млн. зайнятих, а в селах — тільки 5,5 млн. Найвищий показник зайнятості зафіксовано в місті Київ, найнижча зайнятість — у Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Серед зайнятого населення кожен п’ятий працює в промисловості, кожен сьомий — у торгівлі.

Учитель економіки:

Завдання 1. (учні отримують картку 1)

Визначити статус осіб: З – зайнятий, Б – безробітний, ЕН – економічно неактивний, Н – непрацездатний).

 1. Бібліотекар, звільнена за власним бажанням тому, що заочно закінчила педагогічний інститут і тепер шукає роботу за фахом. (Б)
 2. Студент денного відділення університету. (ЕН)
 3. Робітник Хмельницького заводу «Темп», який працює три дні на тиждень. (З)
 4. Економіст планового відділу тресту «Комунбуд», звільнена за скороченням штатів, яка зневірилась знайти роботу за фахом              . (Б)
 5. Шахтар, який за станом здоров'я вже не може працювати. (ЕН)
 6.  Льотчик військової авіації, який у 35 років вийшов на пенсію й більше не хоче працювати. (ЕН)
 7. Мати, яка присвятила себе нагляду за дитиною-інвалідом. (ЕН)
 8. Жінка у декретній відпустці. (З)
 9. Учень загальноосвітньої школи, якому виповнилось 13 років.
 10. Інженер Петров, звільнений внаслідок ліквідації підприємства й зареєстрований у службі зайнятості. (Б)
 11. Колега Петрова, звільнений за тою ж причиною, але працюючий охоронцем автостоя­нки три дні на тиждень. (З)
 12. Вчитель, який працює на півставки. (З)
 13. Особа, яка відбуває покарання у виправному закладі. (ЕН)
 14. Військовослужбовець, звільнений за скороченням штатів із Збройних Сил України і зареєстрований як приватний підприємець. (З)
 15. Робітник приватного підприємства, звільнений у зв'язку із закінченням строку контракту, який знайшов нову роботу і чекає відповіді роботодавця.              (Б)

Завдання 2. (учні отримують картку 2).

Скориставшись схемою «Склад населення», яка була складена на уроці географії , обчислити чисельність безробітних у складі населення України у 2006 році.

У 2006 році в Україні постійне населення складало 49,0 млн. осіб.         З них:

• діти та юнаки віком до 16 років та особи віком понад 55-60 років — 20,6млн. осіб; 

• зайняті в усіх сферах економічної діяльності — 21,2 млн. осіб;  

 • особи, що не працюють і не шукають роботу — 4,5 млн. осіб.

Визначити:

1)  Якою була чисельність безробітних у 2000 році?

 49,0=20,6+4,5+21,2+ Безробітні; Безробітні = 49,0-46,3=2,7 млн. осіб

2)  Розрахуйте чисельність робочої сили:

Безробітні+зайняті= 2,7+21,2=23,9

3)  За формулою розрахуйте рівень безробіття в Україні зв 2006 рік.

                                Чисельність безробітних

Рівень безробіття=          Робоча сила                 Х 100%

Завдання 3. (учні отримують картку 3)

Визначення виду безробіття.

Для кожної з наступних ситуацій напишіть  відповідну букву перед прикладами.

Ф — якщо це приклад фрикційного безробіття.

Ц — якщо це приклад циклічного безробіття.

С — якщо це приклад структурного безробіття.

Ц  1. Робітник металургійного комбінату, скорочений під час економічної кризи.

Ф 2. Вихователька дитячого садка, яка звільнилась з роботи у Вінниці у зв'язку з переїздом родини у Донецьк.

С 3. Працівники заводу, що виготовляв зброю, звільнені у зв'язку з перепрофілюванням виробництва на виготовлення сільськогосподарських машин.

Ф 4. Випускник ПТУ, який шукає свою першу роботу.

Ф 5. Висококваліфікований бухгалтер шукає роботу з більш високою зарплатою.

Ф 6. Шофер, звільнений з роботи у зв'язку з травмою правої руки, який шукає легку роботу.

Ц 7. Працівники крамниці, які звільнені у зв'язку з банкрутством підприємства під час спаду ділової активності.

Ф 8. Жінка, яка звільнилась з роботи для догляду за хворим батьком.

Завдання 4.*(підвищеної складності). Учні отримують картку 4 (за бажанням)

Розв'язати наступну задачу.

Рівень безробіття в Україні у 2005 році склав 3,8%, працездатне населення — 37 672 тис. осіб, економічно неактивне населення — 12 110 тис. осіб. Розрахуйте кількість зайнятого населення в цьому році та його частку у складі робочої сили.

Робоча сила = Працездатні - Економічно неактивні

Безробітні

Робоча сила      Х100 =

Завдання.

Опрацювати періодичні джерела та джерела ЗМІ для пошуку інформації про рівень безробіття в Україні.

V. Закріплення знань та умінь учнів.

Учитель економіки:

Бесіда

 1. Назвіть причини високого рівня безробіття в Україні (Економічна криза, спад виробництва)
 2. Які економічні та соціальні наслідки безробіття? (зменшення ВВП, втрачається кваліфікація працівників, знижуються доходи населення, з’являються проблеми в родинах)
 3. Що треба знати, щоб не стати безробітним? (про попит на окремі професії та їх пропозицію)

Учитель географії:

Заповнити таблицю:

Основні проблеми

Шляхи подолання

Використання трудових ресурсів

 1. Зміна структури зайнятості
 2. В аграрно-індустріальних областях збільшувати частку зайнятих у сфері послуг
 3. У промислових районах розвивати галузі для збільшення зайнятості жінок

Подолання безробіття

 1. Збільшення робочих місць шляхом розвитку дрібного і середнього бізнесу
 2. Розвиток галузей сфери обслуговування
 3. Розвиток індивідуальних господарств

Зміна несприятливої структури трудових ресурсів

 1. Демографічна політика, спрямована на підвищення народжуваності
 2. Поліпшення медичного обслуговування
 3. Подолання еміграційних потоків
 4. Надання можливості одержати нову спеціаль­ність, підвищити кваліфікацію
 5. Перенавчання людей старшого віку
 6. Розвиток служби, що допомагає безробітним шукати роботу

 

VІ. Підсумок уроку.

Учитель географії:

Бесіда:

  Що таке трудові ресурси ?

– Назвіть суттєві ознаки понять «трудові ресурси», «економічно активне населення», «зайнятість населення».

  Як і чому змінилася кількість трудових ресурсів України за останні 20-25 років? Назвіть якісні особливості трудових ресурсів України.

– Дайте оцінку значенню високого рівня професійної компетентності трудових ресурсів для подальшого господарського розвитку держави.

 • Які існують відмінності в рівні безробіття між окремими регіонами, областями України? Чим вони пояснюються?

 

 

Учитель економіки:

Дійсно, зараз  Україна переживає не найкращі часи, але через працьовитість свого народу вона дуже швидко вийде з кризи. Достатньо пригадати, що великою і незаперечною заслугою української нації перед людством є те, що вона геніальністю своїх синів дала людству крила, вивела його в космос. Незаперечним фактом є те, що українці по-землеробські освоїли, окультурили чорнозем всього світу, а саме Кубань, Дон, Поволжя, Урал, Казахстан, Сибір, Далекий Схід, Канада, Аргентина, Бразилія. Цим самим українці нагодували людство і відкрили шлях до духовного вдосконалення.

VIІ. Домашнє завдання.

Учитель географії:

1.  Опрацювати текст підручника § 8 (Географія:  Підручник для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл./  В.Ю. Пестушко, Г.Ш. Уварова. – Генеза, 2009. – 288 с.)

2.    Відповісти на питання 3 (с. 38) (Географія:  Підручник для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл./  В.Ю. Пестушко, Г.Ш. Уварова. – Генеза, 2009. – 288 с.)

3.    Виконати завдання 2 (с. 38) письмово (Географія:  Підручник для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл./  В.Ю. Пестушко, Г.Ш. Уварова. – Генеза, 2009. – 288 с.)

4.    Підготувати повідомлення про зайнятість населення України.

Учитель економіки:

 1. Опрацювати §28 (Моя економіка: Підручник для 8–9-х, 10–х кл./ Л.М. Кириленко, Л.П. Крупська, І.М. Пархоменко, І.Є. Тимченко. – К.: «А.П.Н.», 2004. – 320 с. )
 2. Виконати у зошиті завдання 1 на с. 281.
 3. Написати власні пропозиції щодо виходи України з економічної кризи.

 

 

docx
До підручника
Географія 9 клас (Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш., Довгань А. І.)
Додано
13 лютого 2019
Переглядів
1033
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку