Біологія 11 клас, профільний рівень. Календарно-тематичне планування 2019-2020 н.р.

Про матеріал
Календарно-тематичне планування розроблене до підручника "Біологія і екологія. К. Задорожний, О. Утєвська. 11 клас. Профільний рівень".
Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування

Біологія і екологія 11 клас: профільний рівень (175 год, 5 год на тиждень)

Програма: Біологія і екологія. 10-11 класи. Профільний рівень. Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти» , затверджена наказом МОН України від 23.10.2017 р. № 1407.

Підручник: Біологія і екологія (профільний рівень) : підруч. для 11 кл. закл. загал. серед. освіти / К. М. Задорож­ний, О. М. Утєвська. — Харків : Вид-во «Ранок», 2019.

Тема уроку, зміст

Дата

Прим.

Тема 6. Адаптації ( 65 год)

Подразливість (16 год)

1

Подразливість як здатність біологічних об’єктів реагувати на екзогенні та ендогенні подразники.

 

 

2

Подразливість на клітинному рівні: будова та значення клітинних рецепторів; механізми трансмембранної передачі сигналу.

 

 

3

Подразливість в одноклітинних організмів (реакції на зміну харчових ресурсів, температури, освітленості тощо).

 

 

4

Міжорганізмова передача сигналів у прокаріот, грибів. Лаб. досл.  Таксиси у протистів.

 

 

5

Фізіологічні основи подразливості у рослин (реакції рослин на  рослин, гравітаційне поле, зміну температури, вологості). Особливості реакцій комахоїдних рослин.

 

 

6

Збудливі тканини тварин. Мембранний потенціал і потенціал дії.

 

 

7

Види рецепторів. Сприйняття сигналів, поріг збудливості. Лаб. досл. Встановлення порогу чутливості смакового аналізатора.

 

 

8

Сенсорні системи багатоклітинних, їх еволюційне ускладнення. Лаб. досл. Дослідження адаптації аналізаторів.

 

 

9

Рефлекси. Роль нервової та м’язової систем у реакції-відповіді на подразнення. Демонстрування: рефлексів (колінного, Ахіллового, зіничного, рефлексу кліпання, кліностатичного рефлексу Данієлопуло, ортостатичного рефлексу Превеля).

 

 

10

Безумовні й умовні рефлекси. Відповідь на подразнення за участі вищої нервової діяльності.

 

 

11

Слово (чи символ) як подразник. Перша і друга сигнальні системи.

 

 

12

Формування другої сигнальної системи у людини.

 

 

13

Значення подразливості у пристосуванні до умов середовища.

 

 

14

Пр. роб.1. Моделювання фізіологічних і поведінкових реакцій організмів на подразники, сформовані іншими організмами екосистеми (у вигляді розгорнутих ілюстрованих схем)

 

 

15

Роль подразливості у внутрішньовидових та міжвидових взаємодіях в екосистемі. Міні-проект: 1. Еволюція сенсорних систем у тварин. 2. Формування умовних рефлексів у домашніх тварин.

 

 

16

Узагальнення знань з теми «Подразливість». Самостійна роб.

 

 

Рух (15  год)

17

Рух як властивість живого. Функції руху.

 

 

18

Рух на різних рівнях організації живого. Типи руху організмів.

 

 

19

Рухи клітин. Поняття про амебоїдний та миготливий рух. Будова і функціонування джгутиків та війок. 

 

 

20

Поширення і значення клітин з миготливими структурами в організмі людини.

 

 

21

Будова і робота мязів.

 

 

22

Типи мязової тканини.

 

 

23

Структура міоцитів і саркомерів. Механізм мязового скорочення.

 

 

24

Типи рухів рослин.

 

 

25

Пр. роб.2. Дослідження особливостей будови плодів і насіння залежно від способу поширення.

 

 

26

Способи розселення живих організмів. Поширення організмів внаслідок окультурення і одомашнення.

 

 

27

Пр. роб.3. Напрямки та результати одомашнення.

 

 

28

Міграції тварин: причини, способи і шляхи.

 

 

29

Вплив людської діяльності   на міграційні процеси.

 

 

30

Значення для живих організмів руху. (Захист проектів:1.  Дослідження зв’язку між чисельністю одомашнених тварин і розвитком людства. 2. Ріст рослин в умовах невагомості. 3. Створення моделі еукаріотичного джгутика (війки).

 

 

31

Узагальнення знань з теми. Тестування.

 

 

Саморегуляція (15 год)

32

Саморегуляція біологічних систем. Негативний та позитивний зворотний зв'язок.

 

 

33

Саморегуляція на молекулярному рівні. Регуляція активності ферментів.

 

 

34

Внутрішньоклітинна сигналізація. Регуляція експресії генів в про- та еукаріотів. Само збирання клітинних органел.

 

 

35

Підтримання мембранного потенціалу. Саморегуляція клітинного циклу. Апоптоз, як механізм самоліквідації клітини.

 

 

36

Саморегуляція на тканинному рівні. Міжклітинна сигналізація.

 

 

37

Саморегуляція на рівні організму. Гомеостаз.

 

 

38

Нервова, гуморальна й імунна регуляція. Автономна нервова система.

 

 

39

Біологічно активні речовини (цитокініни, нейромедіатори, гормони, нейрогормони). Механізм дії гормонів.

 

 

40

Терморегуляція. Водно-сольовий гомеостаз. Детоксикація.

 

 

41

Імунітет. Реакції запалення. Неспецифічний і  специфічний імунітет. Проект: Формування первинної і вторинної імунної відповіді на проникнення антигенів.

 

 

42

Поведінкові механізми збереження гомеостазу. Проект: Регуляція харчової поведінки у людини і тварин.

 

 

43

Інтеграція нервової, гуморальної та імунної регуляції. Пр. роб.4. Моделювання механізмів підтримання гомеостазу (укладання схем регуляції рівня глюкози в крові, водно-сольового гомеостазу, рівня кальцію в крові).

 

 

44

Регуляція у рослин. Фітогормони. Механізми захисту рослин для збереження гомеостазу. Проект: Використання фітогормонів для укорінення живців, прискорення дозрівання плодів та у якості гербіцидів. Дослідження добових біоритмів.

 

 

45

Прояви саморегуляції біологічних систем надорганізмових рівнів.

 

 

46

Узагальнення знань з теми. Самостійна робота.

 

 

Адаптації ( 19 год)

47

Адаптації та їхнє значення. Види адаптацій. 

 

 

48

Оборотність фізіологічної адаптації. Клітинні механізми адаптації.

 

 

49

Адаптації в прокаріотів (анабіоз, інцистування, спороутворення, резистентність до антибіотиків, пристосування архей до екстремальних умов існування).

 

 

50

Адаптації у протистів (інцистування, регуляція життєвого циклу залежно від умов, пристосування паразитичних та мутуалістичних одноклітинних до співіснування з організмом хазяїна).

 

 

51

Адаптації у рослин (фізіологічні і морфологічні адаптації до дії абіотичних чинників: низьких та високих температур, до нестачі і надлишку вологи, недостатнього освітлення, до життя на оліготрофних грунтах). Фотоперіодизм.

 

 

52

Пристосування рослин до запилення, запліднення, поширення у природі.

 

 

53

Захисні реакції в організмі рослин.

 

 

54

Адаптаційно-трофічна функція симпатико-адреналової системи. Гіпоталамо-гіпофізарний комплекс як центр управління адаптаційними змінами.

 

 

55

Функціональні системи та їх взаємодія в організмі. Роль умовних рефлексів у пристосувальних процесах.

 

 

56

Адаптації до змін природних умов.

 

 

57

Адаптації до умов харчування (пристосування до захоплення, подрібнення, перетравлення їжі). Перенесення голоду.

 

 

58

Добові і сезонні адаптації. Зимова сплячка та заціпеніння у тварин. Адаптивна поведінка.

 

 

59

Імунні адаптаційні реакції. Фізіологічні механізми підтримання гомеостазу в умовах крововтрат.  Реакції на вплив токсичних реч.

 

 

60

Фізіологічна та репаративна регенерація.

 

 

61

Адаптації до фізичних навантажень. Пр. роб.5. Дослідження змін кровообігу та дихання людини при фізичному навантаженні.

 

 

62

Стрес та дистрес. Загальний адаптаційний синдром та неспецифічна резистентність організму.

 

 

63

Вікова динаміка адаптаційних можливостей організму.

 

 

64

Адаптація як результат еволюції. Формування коадаптацій у симбіотичних організмів.

 

 

65

Узагальнення знань з теми. Тематична контрольна робота.

 

 

Тема 7. Біологічні основи здорового способу життя (28 год)

66

Складові здорового способу життя (раціональне харчування, рухова активність, особиста й побутова гігієна, відпочинок). Пр.роб.6. Визначення харчового статусу організму.

 

 

67

Вплив шкідливих звичок та стресових факторів на здоровя людини.

 

 

68

Вплив навколишнього середовища на здоровя людини.

 

 

69

Безпека і статева культура.

 

 

70

Профілактика неінфекційних захворювань опорно-рухової системи.

 

 

71

Профілактика неінфекційних захворювань кровоносної та дихальної систем.

 

 

72

Профілактика неінфекційних захворювань травної та видільної систем.

 

 

73

Профілактика неінфекційних захворювань ендокринної і статевої систем.

 

 

74

Пр. роб.7.  Вивчення (складання) вмісту аптечки для надання першої медичної допомоги.

 

 

75

Профілактика неінфекційних захворювань нервової системи.

 

 

76

Профілактика порушення психічної діяльності людини.

 

 

77

Профілактика неінфекційних захворювань людини. Сам. роб.

 

 

78

Імунна система людини. Види імунітету. Алергія. Імунодефіцити. Імунотерапія.

 

 

79

Причини онкологічних хвороб. Механізми виникнення і розвитку пухлин. Способи профілактики і лікування пухлин.

 

 

80

Генетичні хвороби людини. Причини виникнення спадкових хвороб.

 

 

81

Медико-генетичне консультування. Пренатальна діагностика.

 

 

82

Перспективи використання генної терапії для лікування спадкових хвороб. Тестування.

 

 

83

Інфекційні та інвазійні захворювання людини. Шляхи зараження. Трансмісивні захворювання та їх природні осередки.

 

 

84

Методи боротьби з паразитичними  та кровосисними видами членистоногих. Сучасні методи діагностики інфекційних та інвазійних захворювань людини.

 

 

85

Вірусні захворювання людини, їх профілактика, лікування.

 

 

86

Перспективи ліквідації найбільш небезпечних вірусних інфекцій.

 

 

87

Профілактика захворювань людини і тварин, які спричиняються пріонами.

 

 

88

Профілактика бактеріальних захворювань.

 

 

89

Застосування антибіотиків, вакцин і сироваток для профілактики та лікування інфекційних захворювань людини.

 

 

90

Профілактика захворювань людини, збудниками яких є паразитичні гриби.

 

 

91

Профілактика інвазійних захворювань людини, спричинених одноклітинними тваринами.

 

 

92

Профілактика захворювань людини, збудниками яких є паразитичні черви.

 

 

93

Узагальнення знань з теми. Проект: 1. Вивчення поінформованості населення щодо здорового способу життя (соціально орієнтоване дослідження. 2. Вивчення тенденцій у виборі продуктів харчування населення України, аналіз їх причин і наслідків (соціально-, економічно-, валеологічно орієнтоване дослідження).

 

 

Тема 8. Селекція та біотехнологія (19 год)

94

Основи сучасної селекції її завдання.

 

 

95

Поняття сорту, породи, штаму.

 

 

96

Внесок вітчизняних учених у розвиток селекції.

 

 

97

Штучний добір та його форми.

 

 

98

Методи селекції рослин і тварин (гетерозис, поліплоїдія, віддалена гібридизація і т.і.)

 

 

99

Типи схрещувань.

 

 

100

Аналізуюче схрещування.

 

 

101

Методи розведення тварин. Тестування.

 

 

102

Селекція рослин.

 

 

103

Центри різноманітності та походження культурних рослин.

 

 

104

Селекція тварин.

 

 

105

Пр.роб.8. Порівняльна характеристика порід тварин (сортів рослин).

 

 

106

Селекція мікроорганізмів.

 

 

107

Генетична і клітинна інженерія.

 

 

108

Клонування ДНК (рекомбінантні ДНК та ПЛР) та організмів.

 

 

109

Генетично модифіковані організми.

 

 

110

Біотехнологія.

 

 

111

Проблеми та перспективи розвитку селекції і біотехнології.

 

 

112

Узагальнення знань з теми. Самостійна робота.

 

 

Тема 9. Екологія (40 год)

113

Визначення, обєкт, предмет і завдання екології. Тлумачення поняття «екологія».

 

 

114

Короткий нарис розвитку екології.

 

 

115

Зв’язки екології з іншими науками. Структурні підрозділи екології.

 

 

116

Методологія екологічних досліджень.

 

 

117

Екологічні фактори та їхня класифікація, умови та ресурси.

 

 

118

Вплив біотичних факторів при різних формах спільного існування організмів.

 

 

119

Основні закони факторіальної екології.

 

 

120

Поняття про екологічну валентність організмів, стено- та еврибіонтні види.

 

 

121

Пр.роб.9. Визначення оптимального та песимального значення екологічного фактору, зони толерантності та проведення порівняння екологічної валентності модельних видів.

 

 

122

Адаптація до впливу факторів (фізіологічна, еволюційна, енергетична, речовинна, інформаційна).

 

 

123

Екологічна ніша. Структура екологічної ніші (топічна, трофічна, часова тощо) та параметри (ширина, перекриття).

 

 

124

Правило обов’язкового заповнення екологічної ніші та принцип конкурентного виключення, екологічне дублювання, диверсифікація.

 

 

125

Популяція, види популяцій та субпопуляційних груп.

 

 

126

Статичні параметри популяції: чисельність, динаміка чисельності, методи її оцінки.

 

 

127

Вікова, статева, генетична, етологічна структура популяції.

 

 

128

Динамічні параметри популяції (приріст, народжуваність, смертність, криві виживання). Поняття ємкості середовища.

 

 

129

Типи життєвих (екологічних) стратегій популяцій. Сам. роб.

 

 

130

Екосистема як центральний об’єкт вивчення екології. Види екосистем (екосистеми різних масштабів, за походженням – біогеоценоз, біом, штучні та антропогенно-змінені екосистеми).

 

 

131

Склад екосистеми: біоценоз та біотоп.

 

 

132

Функціональна роль популяцій в біоценозі – консорції та еколого-ценотичні групи.

 

 

133

Просторово-часова неоднорідність біоценозів (ярусність і мозаїчність).

 

 

134

Структурне різноманіття біоценозу (видове багатство та різноманіття).

 

 

135

Часова неоднорідність екосистем (фенологічні зміни).

 

 

136

Трофічна структура біоценозу, та екологічні піраміди.

 

 

137

Розвязування екологічних задач.

 

 

138

Трансформація речовини та енергії в екосистемах, продуктивність біоценозу (первинна, вторинна).

 

 

139

Пр.роб. 10. Складання блок-схем енергетичних потоків в екосистемах різних типів. Розрахунок ефективності переходу енергії на різних трофічних рівнях.

 

 

140

Розвязування екологічних задач. Тестування.

 

 

141

Сучасні уявлення про біосферу як глобальну екосистему.

 

 

142

Структура та складові біосфери.

 

 

143

Жива речовина і її роль у біосфері.

 

 

144

Біогеохімічні цикли.

 

 

145

Біогеохімічні цикли.

 

 

146

Еволюція біосфери, причини та наслідки змін біосфери.

 

 

147

Основні чинники еволюційного процесу.

 

 

148

Основні чинники еволюційного процесу.

 

 

149

Сучасний етап розвитку біосфери та роль людини.

 

 

150

Основні глобальні екологічні проблеми сучасної біосфери.

 

 

151

Показники порушення біосфери.

 

 

152

Узагальнення знань з теми. Тематична контрольна робота.

 

 

Тема 10. Сталий розвиток та збалансоване природокористування ( 20 год)

153

Основні уявлення про антропогенний вплив на біосферу. Особливості природного і антропогенного забруднення довкілля.

 

 

154

Види забруднення, їх наслідки для екосистем та людини. Поняття якість довкілля.

 

 

155

Критерії забруднення довкілля. Екологічна складова управління та поводження з відходами виробництва та споживання.

 

 

156

Фактори порушення якості атмосфери ( види і джерела впливу на атмосферу, трансформація забруднювальних речовин, поняття про якість атмосферного повітря, основні негативні наслідки забруднення атмосфери, основні напрями охорони атмосфери).

 

 

157

Основні причини порушення якості природних вод (дефіцит водних ресурсів, принципи оцінки екологічного стану водних об’єктів, негативні наслідки забруднення вод, їх охорона).

 

 

158

Загальні уявлення про геологічне середовище, його екологічні функції та вплив на стан біоти та здоровя людини.

 

 

159

Причини деградації грунтів (ерозія грунту, види забруднення та охорона грунтів).

 

 

160

Причини забруднення атмо-, літо-, гідросфери.

Проміжне тестування.

 

 

161

Антропогенний вплив на біологічне різноманіття: вимирання видів, види-вселенці.

 

 

162

Сучасні напрямки охорони природи та захисту навколишнього середовища в Україні та світі. Міждержавні угоди та екологічна політика України.

 

 

163

Базові положення природокористування.

 

 

164

Природні ресурси, принципи їх класифікації та проблема їх використання.

 

 

165

Основні закони природокористування. Принципи управління природними системами.

 

 

166

Пр.роб.11. Розрахунок екосистем них послуг за наданими умовами. Проведення їх порівняльного аналізу.

 

 

167

Природокористування в контексті сталого розвитку. Основні шляхи екологізації природокористування.

 

 

168

Пр.роб.12. Аналіз власної повсякденної діяльності відповідно принципів сталого розвитку.

 

 

169

Шляхи реалізації збалансованого розвитку на індивідуальному, місцевому, державному, міжнародному рівнях.

 

 

170

Природоохоронне законодавство України, Червона книга України.

 

 

171

Природоохоронні та екологічні громадянські ініціативи.

 

 

172

Узагальнення знань з теми. Тестування.

 

 

173

Повторення теми «Адаптації».

 

 

174

Повторення теми «Біологічні основи здорового способу життя. Селекція та біотехнологія».

 

 

175

Повторення теми «Екологія. Природокористуваня».

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Боднарюк Оксана
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Охріменко Ганна Юріївна
  Дякую, за планування. Чудова структура, зміст.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Біологія, Планування
Додано
11 вересня
Переглядів
746
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку