1 липня о 18:00Вебінар: Шкільна дошка – ігрове поле вчителя

Брошура "Як протистояти булінгу"

Про матеріал
Рекомендації для педагогічного колективу "Як протистояти булінгу" у вигляді брошури.
Перегляд файлу

М Е Т О Д И Р О Б О Т И З

                                        У Ч Н Я М И                                                    ДЛЯ УСПІШНОЇ БОРОТЬБИ

 профілактичні бесіди;                                                                  З БУЛІНГОМ  У ШКОЛІ:

 виховні тематичні години;                                                     С п і л ь н о з у ч н я м и м а ю т ь б у т и

 тренінгові заняття;                                                                       в и р о б л е н і п р а в и л а п о в е д і н к и в

 інформаційні куточки, пам’ятки,                                                 к л а с і , а п о т і м з а г а л ь н о ш к і л ь н і

буклети;                                                                                п р а в и л а . 

 дискусійні заняття;                                              Пв рпаовзиилтаи впноовмиун нкіл юб учтіи « яс ккл а д е н і

 гуртки, клуби за інтересами;         т р е б а » , а н е я к « н е т р е б а »  зустрічі із впливовими людьми;        п о в о д и т и с ь .

 екскурсійні походи;                                                                П р а в и л а м а ю т ь б у т и

 дні самоврядування;                                                            з р о з у м і л и м и , т о ч н и м и і

 поінформованість і участь дорослих                              кДоирсоцтикпилмі ниа. р н і з а х о д и п о в и н н і

у вирішенні проблем;                                                                    м а т и в и х о в н и й , а н е к а р а л ь н и й

 рада профілактики, шкільні                                              х а р а к т е р . 

конференції;                                                                           О с у д , з а у в а ж е н н я , д о г а н а

 схвалення учнів із соціально                                   мв чаиюнтоьк б уучтния с пі рйяомг оо вмаонжі лниав і

позитивною поведінкою та надання        н а с л і д к и , а н е н а о с о б и с т і с т ь допомоги іншим;     п о р у ш н и к а п р а в и л .

 спеціальні класні правила, кодекси                                           Ж о д е н в и п а д о к н а с и л ь с т в а а б о

поведінки;                                                                                 ц ь к у в а н н я і ж о д н у с к а р г у н е

 класні збори на тему насильства;                         м Роежанк ца ізяа мл аиєш ба туит и б не ез гуавйангоию.

 розмови з батьками;                                                             ( з у п и н и т и б і й к у , п р и п и н и т и

 зустрічі вчителів і батьків;                                                     з н у щ а н н я ) т а б і л ь ш с у в о р о ю

 виступи різноманітних служб       п р и п о в т о р н и х в и п а д к а х роботи з дітьми.   а г р е с і ї .

 ЦЕНТР ВИХОВНОЇ РОБОТИ ШКОЛИ

МАЛИНСЬКА ЗОШ І-ІІІ СТ.№4

 Я К П Р О Т И С Т О Я Т И Б У Л І Н Г У ?

рекомендації для педагогів

Булінг (від англійського bullying) – цькування, залякування, агресивне переслідування одного з членів колективу з боку інших представників колективу.

ЕТАПИ ПРОТИДІЇ НАСИЛЛЮ У НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

–організація ефективної роботи класних керівників, кожного педагога, щодо запобігання булінгу;

-    здійснення заходів, спрямованих безпосередньо проти булінгу:

-    профілактична робота з учнями;

-    робота з батьками;

-    надання спеціальної допомоги учасникам булінгу.

О Б О В ' Я З К О В І П Р А В И Л А

П Р О Ф І Л А К Т И К И Б У Л І Н Г У Д Л Я В С І Х Д О Р О С Л И Х , Я К І

П Р А Ц Ю Ю Т Ь В Ш К О Л І н е і г н о р у в а т и , ч и н е п р и м е н ш у в а т и з н а ч е н н я ;   з а й н я т и  ч і т к у і н е д в о з н а ч н у п о з и ц і ю р о з м о в а з б у л е р о м ; р о з м о в а з ж е р т в о ю б у л і н г у ; п р о і н ф о р м у в а т и п е д а г о г і ч н и й к о л е к т и в , з а п р о с и т и б а т ь к і в

ТдЕлХяН бОеЛс іОдГиІ.Я   Р Е А Г У В А Н Н Я Н А

Ф А К Т И Б У Л І Н Г У .

П р и в с т а н о в л е н і ф а к т у а б о п і д о з р и н а і с н у в а н н я с и т у а ц і ї б у л і р у в а н н я : 1 . В ч и т е л ь с п о в і щ а є п р о      с и т у а ц і ю щ о с к л а л а с я п р е д с т а в н и к у а д м і н і с т р а ц і ї . 2 . А д м і н і с т р а ц і я , с п і л ь н о з

 с о ц і а л ь н о - п с и х о л о г і ч н о ю

 с л у ж б о ю ш к о л и п р и й м а є

 р і ш е н н я п р о н е в і д к л а д н і з а х о д и  р е а г у в а н н я н а в и я в л е н и й ф а к т а  а г р е с і ї .

3 . Б е з п о с е р е д н я р а б о т а з

 ж е р т в а м и і п е р е с л і д у в а ч а м и .

Т Е Х Н О Л О Г І Ї , П Р А В И Л А , П Р О Ц Е Д У Р И І П Р И Й О М И Р О Б О Т И З З У П И Н Е Н Н Я Б У Л І Н Г У У Н А В Ч А Л Ь Н О М У З А К Л А Д І .

ВИЗНАЧЕННЯ ПЕДАГОГАМИ ГРУПИ РИЗИКУ СЕРЕД УЧНІВ:

Є три головні ознаки, що допомагають знайти дітей групи ризику щодо потрапляння у ситуацію булінгу:

1.  «Певні особливості жертви» – це може бути все, чим дитина відрізняється від інших.

2.  «Множинний стрес» – і діти-ізгої, і жертви мають безліч проблем: від соціальних

негараздів і конфліктів у сім’ї, до поганого

здоров’я, труднощів комунікації з однолітками;

3.  «Стигматизація» за національними або фізичними особливостями дитини.

У РОБОТІ З УЧНЯМИ, ЯКІ ПРОЯВЛЯЮТЬ

АГРЕСИВНУ ПОВЕДІНКУ ПЕДАГОГІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ СПРЯМОВУВАТИ НА:

 

   корекцію взаємовідносин з оточуючими;

   подолання егоцентризму

(характерної риси агресорів);

   розвиток стійкого і виразного інтересу до якого-небудь виду діяльності;

   виховання вольових рис характеру

(уміння доводити справу до кінця, досягати поставленої мети, уміння стримувати себе, зокрема в конфліктній ситуації);

   тренування уваги, спокою, терпіння

РОБОТА КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ

 

 розробка кодексу поведінки у класі, зокрема правил ставлення до

інших учніAв, тBолOерUантTн ісUтьS і повага до ближнього; 

 усAі  вbиrпoаcдhкuиr зeн уisщ аaнnь  iтnаf oагrрmесaіtї ive

мpаaюpтьe rо зdнoаcчuатmи eдnлtя  (пoоfрtуeшnн aиlкsівo used негайні, послідовні, але

ненаfсoиrл aьнdиvцeьrкtіi sнiаnсgл)ід, кtиh;a t can be f oсlхdвeалdе нinнtяo т аa  зtаeоmхоpчlеaнtнeя, pamphlet позитиoвrн lоeї,a дfрleуtж.н Bьrоoї cпhовuеrдeінs кaиre

уpчrнoівm; otional documents, primarily

цін пuнроsосeптdаі  гнtуеoвн аiанnсниtяrл oьпdсідтu вчcааe, с н aуе ррcоаoксmіивз pімдaуеny,

аoдrеgквaаnтiнzоaгtоi oсnта,pвлrеoнdнuяc дtоs or services протилaеnжdно iїn сfтoаrтmі;  prospective

 рcоuзsвtиoтmокe нrаsв oичr оmк eсоmціbаeлrьsн оoгfо the спілкуваpнuнbяl,i вcи oрfіш tеhнeн bя eтрnуeдfнitоsщ. ів.

 

РОБОТА ПЕДАГОГІВ

   використання у вихованні молоді власного прикладу;

 застосування нових інноваційних виховних моделей і технік;

 залучення школярів до суспільнокорисного та цікавого дозвілля;  збереження власного психічного здоров’я.

 

pdf
Додано
14 березня
Переглядів
83
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку