Цифровий урок для дистанційної форми навчання

Про матеріал
Анотація Стаття описує досвід розробки цифрового опорного конспекту уроку з економіки на тему "Науково-технічний прогрес, як чинник економічного розвитку" для дистанційного навчання. Автор обґрунтовує актуальність використання цифрових технологій в освітньому процесі, описує етапи розробки конспекту, його структуру та зміст. Особлива увага приділяється візуалізації інформації, інтерактивності контенту та різноманітним форматам завдань для перевірки знань. Автор також описує методи та інструменти, що використовуються для комунікації з здобувачами освіти та надання зворотного зв'язку. Ключові слова: цифровий опорний конспект, дистанційне навчання, візуалізація інформації, інтерактивність, зворотний зв'язок, комунікація.
Перегляд файлу

 

Тема. З досвіду  розробки цифрового уроку для дистанційної форми навчання в освітньому процесі ЗП(ПТ)О

Актуальність теми обумовлена тем, що дистанційне навчання на сьогодення є одним із ключових напрямків оновлення всіх ланок освітньої системи України. Наразі відбувається науково-теоретичне осмислення дистанційних форм навчання, до наукового обігу входить нова термінологія, розробляється відповідне методичне забезпечення, проходить експериментальна апробація нових дистанційних освітніх цифрових онлайн-ресурсів.

Мета роботи:

На основі аналізу наукових джерел з теоретичних проблем впровадження дистанційних технологій навчання в освітній процес, розробити цифровий урок для підвищення його якості та висвітлення досвіду й особливостей його впровадження.

Робота з цифровими технологіями та контентом вимагає комплексного підходу, який включає рефлексію, критичне мислення та допитливість.

Розроблений цифровий опорний конспект уроку орієнтований на застосування його здобувачами освіти І курсу ЗП(ПТ)О під час дистанційного навчання.

Процес створення цифрового контенту включав інформативне наповнення уроку візуальним та понятійним змістом (контентом) для обраної теми й цільової аудиторії. Для даної вікової категорії було вирішено, що форма навчального матеріалу (текстові документи, презентації, відео, вебсторінки чи акаунти в соціальних інтернет-мережах) має бути максимально зрозумілою. Тому цифровий конспект уроку для комфортної організації співпраці учня із педагогом (цифровим навчальним контентом) має бути представлено у варіативній формі  (можливість вибору цифрового навчального матеріалу).

Під час підготовки роботи над проєктом, були розглянуті онлайн-сервіси для створення різноманітного цифрового контенту, який педагогічні працівники останнім часом успішно інтегрують в освітній процес та використовують для реалізації  асінхронного метода дистанційного навчання.

Для створення представленого цифрового контенту автором використані найпоширеніші та загальнодоступні інструменти серед здобувачів освіти, а саме продукти Microsoft: Word, PowerPoint.

Такий вибір є раціональним задля комфортного опрацювання навчального матеріалу у звичному програмному середовищу.

Авторський цифровий опорний конспекту уроку розроблений з предмету «Основи галузевої економіки та підприємництва» на тему «Науково-технічний прогрес, як чинник економічного розвитку».

Стратегія розробки цифрового навчального матеріалу

Підготовка навчального контенту при дистанційній формі навчання суттєво відрізняється від традиційної.

Стратегія побудови ефективного навчального середовища та його застосування була націлена на інтерактивності: застосування гіпертекстової розмітки документів; тестові опитування з різними за формою видами запитань та яскравий дизайн для підтримки пізнавального інтересу та мотивації учнів до вивчення теми. 

Етапи розробки цифрового опорного конспекту включали:

1. Визначення мети й завдань 

2. Вибір платформи для створення контенту

3. Структурування конспекту

4. Наповнення візуальним та понятійним змістом (контентом) із врахуванням цільової аудиторії.

Для реалізації цифрового контенту було вирішено за основу прийняти презентацію, адже вона:

  • зручна й зрозуміла у використанні здобувачами освіти;
  • має широкий спектр інструментів для створення інтерактивного контенту.

При розробці опорного конспекту приділялася увага візуалізації контенту для зосередженні на головному, систематизації знань та кращому запам'ятовуванню інформації.

Теоретичний матеріал уроку викладено у двох варіантах:

  1. опорного конспекту у вигляді коротких тез і питаннями для самоперевірки;
  2. слайдів з інфографікою.

Для перевірки розуміння вивченого матеріалу було включено тестові завдання з розділу (тема є завершальною у розділі, тому тест є формою тематичного оцінювання).

Тестові завдання складаються із різних за формою питань, такі як: виберіть одну правильну (неправильну) відповідь, оберіть декілька правильних відповідей, виберіть правильну відповідь у тексті, знайдіть термін на зображенні.

Зміст цифрового опорного конспекту уроку

Згідно з авторською моделлю зміст навчального матеріалу представлено у двох варіантах: перший - опорний конспект (*.pdf формат) містить короткі тези з теми уроку та питаннями для самоперевірки;

Другий -  опорний конспект (*.ppt формат) у вигляді інфографіки.

Матеріал організовано в оптимальному форматі, стислими блоками, зосередженими на ключових аспектах.

Розуміння головного призначення матеріалу – для самостійної навчальної діяльності здобувачів освіти під час дистанційного навчання. Автор намагався не перевантажувати цифровий опорний конспект уроку неактуальною інформацією.

Відповідно до теми уроку, до  конспекту включено розділи:

  1.     Сутність науково-технічного прогресу.
  2.     Етапи розвитку науково-технічного прогресу.
  3.     Форми науково-технічного прогресу.
  4.     Вплив науково-технічного прогресу на економіку.
  5.     Загальна характеристика інноваційних процесів.

Слід зазначити, що тема уроку, яка представлена у цифровому форматі, є частиною опорного конспекту з предмету «Основи галузевої економіки та підприємництва». Всі опорні конспекти виконані у єдиній формі подачі навчального матеріалу.  Структура кожного опорного  конспекту включає план, перелік основних понять і терминів, новий матеріал з теми та питання для самоперевірки.

Відповідно до методики роботи автора розробки, здобувачі освіти знають, що під час роботи цифровими опорними конспектами з предмету у них є вибір опрацювання конспекту:

- або конспектування теоретичного матеріалу з цифрового опорного конспекту;

- або надають письмові підповіді на запитання, які розміщені в кінці опорного конспекту;

- або опрацьовують презентацію (складають конспект).

Виходячи із вищезазначеного при розробці цифрового опорного конспекту уроку викладач структуру навчального матеріалу залишає звичною для здобувачів освіти. (опорний конспект). 

Презентація до уроку.

Рисунок 5. Фрагменти презентації до уроку.

 

Для розширення обізнаності з теми в цифровому конспекті уроку здобувачам освіти запропоновано додаткові ресурси у формі художньо-пізнавальної літератури (книги) та науково-пізнавальних програм (відео).

 

 Закріплення навчального матеріалу.

Для визначення рівня засвоєння понятійного апарату з теми, перевірки уміння аналізувати та узагальнювати інформацію здобувачам освіти пропонується пройти тематичне оцінювання.

Тема уроку: «Науково-технічний прогрес, як чинник економічного розвитку» є завершальною у розділі навчальної програми: «Виробництво і основні чинники ефективного розвитку», тому тестове завдання охоплює терміни і поняття зі всього розділу, а саме: виробництво; потреби; споживання; технологія; технологічний процес; науково-технічний прогрес (НТП); еволюційна форма НТП; інноваційні процеси; праця; предмет праці;  засоби праці; революційна форма НТП; ноу-хау.

 Тестове завдання складається із 18 питань.  Різні за формою питання тесту дозволяють перевіряти:  знання термінів і понять з теми;  розуміння причинно-наслідкових зв'язків;  уміння узагальнювати інформацію та робити висновки; самостійно оцінювати інформацію та аргументувати свою думку.

 Цього навчального року  тест, який був створений на платформі GoogleForm оновлено на освітній платформі Всеосвіта. Широкий спектр інструментів для створення інтерактивного контенту на освітній платформі Всеосвіта дозволив зробити тестове завдання більш: наочним за рахунок використання візуальних елементів; зрозумілим та  цікавим. (тематичне оцінювання).

Рисунок 9. Фрагменти тестових завдань

 

Комунікація.

Для зручності роботи здобувачів освіти із навчальним матеріалом, цифровий урок розміщено на платформі Google Class. Цифровий контент уроку враховує найпоширеніші та загальнодоступні серед здобувачів освіти інструменти цифровізації, а саме продукти Microsoft: Word, PowerPoint. Функціональність платформи Google дозволяє синхронізувати роботу із різними освітніми платформами, в тому числі з Всеосвіта.

Посилання на електронні джерела до цифрового уроку розташовані у відкритому доступі за посиланнями:

 

Вибір цифрової платформи Google Classroom для організації дистанційного навчання задовольняє широким спектром інструментів ( Google Meet, Google Docs, Google Slides, Google Forms, Google Sites, Google Jamboard,та інші). Ці інструменти дозволяють викладачеві організувати онлайн-уроки, спілкуватися, ділитися навчальними матеріалами, створювати спільні проєкти, оцінювати знання та навички учнів.

Окрім того сервіс Google Classroom легко інтегрується з іншими продуктами Google (Gmail, Google Calendar, Google Drive, та інші) та освітньою платформою Всеосвіта.

Інтеграція освітніх платформ Google Classroom та Всеосвіта дозволяє: створюваи  єдиний електронний журнал оцінювання успішності здобувачів освіти з предмету, .фіксувати оцінки та інші дані про успішність у Google Class або Google Таблицях; використовувати інструменти Всеосвіта  для рефлексії та самоаналізу здобувачами освіти.

Інструменти рефлексії надають педагогу зворотній зв'язок з учнями; можливісь  коригувати навчальний процес та підтримувати індивідуальний  розвиток кожного здобувача освіти.

По завершенню тестування кожному учню пропується залишити свої враження

Інструменти рефлексії здобувачам освіти допомагають: стати більш активними та свідомими учасниками навчального процесу; підвищити мотивацію до навчання; розвинути критичне мислення та навички самоаналізу.

Представлена розробка цифрового уроку демонструє досвід роботи викладача ЗП(ПТ)О із використання асинхронного методу дистанційного навчання.

Результати свідчать про те, що:

- дистанційні технології навчання мають значний потенціал для підвищення ефективності та доступності освіти в ЗП(ПТ)О.

- використання онлайн-ресурсів допомагає викладачам ЗП(ПТ)О урізноманітнити методи навчання, активізувати пізнавальну діяльність здобувачів освіти та формувати їхні цифрові компетенції.

- розроблена методична розробка уроку з використанням дистанційних технологій може бути корисною для викладачів ЗП(ПТ)О при проведенні занять.

Оскрім того мета цифрового уроку може досягнутою поставленим цілям лише тоді, якщо:

- здобувачі освіти отримали чіткі та зрозумілі інструкції для роботи із цифровими ресурсами;

- викладач забезпечив зручний та зрозумілий для здобувача освіти зворотній зв'язок для можливості задавати питання.;

- викладач передбачив різноманітні інструменти та методи комунікації для підтримки зацікавленості здобувачів освіти та забезпечення ефективного навчального процесу.

docx
Додав(-ла)
Гарбуз Ольга
Додано
3 квітня
Переглядів
37
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку