5 березня о 18:00Вебінар: Дизайн продуктивного уроку біології

Цикл уроків за повістю "Дорогою ціною" М. Коцюбинського

Про матеріал

Поданий цикл уроків з української літератури допоможе вчителю-словеснику використати інтерактивні форми роботи при вивченні повісті "Дорогою ціною" М. М. Коцюбинського у 8 класі.

Перегляд файлу

 

 

Цикл  уроків української літератури у 8 класі

 

на тему:

 

«Михайло Коцюбинський. «Дорогою ціною»

Тема уроку: Михайло Коцюбинський. Коротко про письменника. «Дорогою ціною». Пригодницький, романтичний сюжет повісті. Вічний тип шукача правди.

Мета уроку: створити психологічний портрет письменника; допомогти уч-ням засвоїти зміст прологу та І частини повісті «Дорогою ціною»; розвивати навички роботи з текстом епічного твору; з’ясувати пригодницький романтичний сюжет твору, особливості композиції; розвивати культуру зв’язного мовлення, логічне мислення, пам’ять, спостережливість, удосконалювати навички аналізу сюжету та композиції повісті, формувати кругозір, світогляд школярів; виховувати інтереси до історичного минулого рідного народу; сприяти вихованню активного ставлення до життя.

 Ц і л і.

Учні знатимуть: цікаві факти біографії М. Коцюбинського; зміст прологу та І частини повісті «Дорогою ціною»; ідейне спрямування прологу.

Учні вмітимуть: характеризувати духовний світ М. Коцюбинського на ос-нові спогадів про нього; виразно читати й переказувати уривки з повісті; ло-гічно висловлювати враження від прочитаного; виявляти власне ставлення до описаних у творі подій; знаходити символічні образи.

Т и п   у р о к у: Урок вивчення нового матеріалу.

О б л а д н а н н я: портрет  М. Коцюбинського (художник М. Жук), проектна робота вчителя, карта України.

М е т о д и,  п р и й о м и  і  ф о р м и  р о б о т и: виразне читання; асоціюван-ня; евристична бесіда; заочна екскурсія за проектом; діаграма Вена; «Неза-кінчене речення»; проблемний виклад «Коло ідей», «Мікрофон».

Х і д   у р о к у

І. Мотиваційний етап.

1. Забезпечення емоційної готовності учнів до уроку.

 Слово вчителя. Сьогодні ми починаємо вивчення творчості надзвичайно цікавого письменника. Чим саме цікавого? Думаю, кожен із вас знайде свою відповідь на це запитання. Це, до речі, один з моїх улюблених письменників, бо я теж народилася 17 вересня. Михайло Коцюбинський став моїм улюбле-ним письменником ще в дитинстві, коли я прочитала його твори «Харитя», «Ялинка», «Маленький грішник». Ці оповідання викликали у мене сльози. І вже пізніше я зрозуміла, що М. Коцюбинський – неперевершений знавець людської душі і природи. Михайло Михайлович дуже любив життя. Любив у ньому те, що має красу і світло, радість і ласку. Любив сонце, весну, літо. Його називали Сонцепоклонником.

ІІ. Цілевизначення і планування.

1. Представлення концепту теми.

Слово вчителя. На вивчення теми відводиться три уроки. Ми прочитаємо  повість «Дорогою ціною», ознайомимося з  її темою, ідеєю, проблематикою.

 І кожен із вас матиме власне уявлення про свободу людини. Скільки людей боролися за волю, скільки про це написано в художній літературі, як оспіва-но в народних піснях!

      Герої повісті М. Коцюбинського «Дорогою ціною»  – Остап і Соломія. Вони ризикували своїм життям заради волі, покинули батьківщину, дорогих їм людей. Отже, помандруємо і ми з цими героями сторінками захоплюючого твору.  

2. Оголошення теми уроку.

3. Визначення власних цілей уроку.

ІІІ. Опрацювання навчального матеріалу.

1. Ознайомлення з біографією М. Коцюбинського.

Слово вчителя. Вашій увазі я пропоную переглянути підготовлений  проект. Запрошуємо вас на заочну екскурсію: «М. Коцюбинський – класик української літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст.»

Учні обмінюються враженнями в парі, після чого один із них озвучує результат за зразком: «Я дізнався, що...»

Слово вчителя. Твір «Дорогою ціною» починається прологом.

( Робота учнів із літературознавчими словничками, запис визначення пролог).

2. Виразне читання прологу повісті.

3. Словникова робота за запитаннями учнів.

4.  Актуалізація суб’єктивного досвіду і опорних знань.

а) Асоціювання: ключові слова воля, неволя. (Використати слова, що означають природні явища, кольори, звуки, почуття, квіти, тварин, людей, птахів.)

б) Саморефлексія.

«Незакінчене речення»: «Для мене воля – це... а неволя...»

в) Обговорення висловлених думок.

5. Слово вчителя. Письменник щодо уярмленого народу використовує запе-речне порівняння вола і тура. Знайдіть у цих образах спільне та відмінне, по-будувавши діаграму Вена. Що символізують у творі образи дикого тура і во-ла?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Проблемний виклад.

Чому письменник к.XІX   -    п.  XX ст. обрав для свого твору тему таких далеких часів?

Використовуючи інтерактивну технологію «Коло ідей», обговорюємо висловлені учнями думки.

Спрогнозуйте, про що далі буде розповідатися в тексті? Чи цікаво це людині XXІ століття? Свою думку обґрунтуйте.

7. Виразне читання І розділу повісті.

8.Евристична бесіда:

 • Поміркуйте, чому автор починає І розділ діалогом?
 • Що можемо сказати про головних героїв на основі першого знайом-ства?
 • Що змусило Остапа втікати?
 • Яку роль у його вихованні відіграв дід? Знайдіть відповідні рядки у творі.
 • Про що мріє Остап дорогою?
 • Тут юнак побачив, що хтось наздоганяє його.Чи передбачали ви, чи-таючи, хто це?
 • Чому Соломія покинула чоловіка і пішла за Остапом? Чи пішла б вона сама?
 • Зачитайте, як пояснює вона свій учинок.
 • Яким уявляє своє життя на Січі Соломія?
 • Виразно прочитайте епізод, як Соломія відрізає коси. Як автор передає її емоційний стан?
 • Чи звернули ви увагу, яке слово в пролозі використовується найчасті-ше? З якою метою?
 • Яке смислове навантаження несе пролог?
 • Простежте, як М.Коцюбинський змінював заголовок: «На волю»,

     « З неволі», «Воля», «Дорога воля», «За дорогу ціну», «Дорогою    

      ціною». Прокоментуйте остаточний авторів вибір назви твору.

 • Спробуйте  пояснити , чому в літературі виник вічний тип шукача правди?

ІV. Рефлексивно-оцінювальний етап.

«Мікрофон» «Сьогодні на уроці я (відкрив, зрозумів, побачив та інші)...»

V.Домашнє завдання.

Обовязкове: дочитати сторінки повісті; переказати один епізод, що найбільше вразив; скласти характеристику образів (за вибором);

За бажанням: підготувати картку, скласти ребус чи запитання вікторини, намалювати малюнок, підготувати цікаві факти з життя М. Коцюбин-ського.

Тема: Кохання Остапа і Соломії як центральний мотив у творі. Його непере-можна сила, що рухає вчинками, поведінкою, вибором героїв.

Мета: простежити, як випробування гартують характер людини, вчити вось-микласників осмислювати вчинки персонажів, розвивати вміння та навички визначати типові та  індивідуальні риси героїв; виховувати усвідомлення не-обхідності особистої свободи для гармонійного розвитку особистості, краси глибокого почуття кохання.

Цілі.

Учні знатимуть: послідовність характеристики образів-персонажів; риси характеру Остапа, Соломії, Івана.

Учні вмітимуть: розповідати про почуття героїв, спираючись на текст; характеризувати образи Остапа, Соломії, Івана; порівнювати персонажів, давати їм власну оцінку; планувати роботу на уроці, проводити рефлексію роботи у групі, само- та взаємооцінювання.

Тип уроку: Урок формування вмінь і навичок.

Обладнання: текст повісті «Дорогою ціною», малюнки учнів до твору, запитання  клоуз-тестів.

Методи, прийоми і форми роботи: бесіда, проблемний виклад, укладання схеми (робота в парах), характеристика образів (робота у групах), усна зв’язна розповідь, діаграма Вена (таблиця «Спільні та відмінні риси характеру персонажів»), «Мікрофон».

                                                     Хід уроку

І. Мотиваційний етап.

1. Зясування емоційної готовності до уроку.

«Словесний настрій»: визначити настрій за допомогою кількох дієслів.

2. Актуалізація опорних знань учнів.

1) Слово вчителя. Перегляньте, будь ласка, малюнки учнів на тему: «Якими я уявляю героїв твору М. Коцюбинського «Дорогою ціною».

2) Захист учнів своїх малюнків.

1)        2)

3. Слово вчителя. Пропоную завдання клоуз-тестів. Правильна відповідь–1 б

4. Учитель пропонує учням, які складали схеми подорожі персонажів (шлях до волі), обєднатися у пари й узгодити результати своєї роботи. Спільний варіант пропонується класу.

Наприклад: Прагнення до волі        втеча з рідного краю        переправа через річку        поранення Остапа         пожежа у плавнях        арешт Остапа             прагнення Соломії врятувати коханого          загибель Соломії          дорога во-ля.

Прагнення до волі         сумніви         рішення          розлука з рідними     

втрата Батьківщини        небезпека         травми         втрата найдорожчих лю-дей        дорога воля.

ІІ. Цілевизначення та планування.

Учитель. На цьому складному шляху гартуються характери персонажів. Придивімось, якими змалював своїх героїв автор, як ставиться до них. А та-кож спробуємо сформулювати власне бачення образів.

Учні записують тему уроку, визначають цілі, обирають форму роботи: фрон-тальну чи групову.

ІІІ. Опрацювання навчального матеріалу.

Учитель.  Спочатку зясуємо, що означає «схарактеризувати образ». (Описа-ти зовнішність героя, розказати про його вчинки та риси вдачі, визначити особливості мови, пояснити ставлення інших персонажів та автора твору, дати власну оцінку.)

 1. Робота учнів у групах.

І група. «Дослідники». Створення діаграми Вена.

ІІ група. «Літературознавці». Схарактеризувати образи Остапа та Соломії.

ІІІ група. «Теоретики». Визначити тему твору й основні думки.

 

                                            Робота І групи

Соломія                                                                               Остап

 

 

 

 

 

 

 

            Іван

 

                                                     Робота ІІ групи

 

                       Цитатна характеристика до образу Остапа

               Цитатна характеристика до образу Соломії

                                           Робота ІІІ групи

Тема твору: зображення втечі кріпаків із панської неволі як однієї

з форм протесту людини проти ґніту; показ сильного почуття коха-

ння,  заради якого герої здатні до самопожертви.

Основні думки: утвердження особистої свободи як однієї з необхідних умов існування справжньої людини; оспівування кохання; уславлення мужності, сили волі героїв у боротьбі з життєвими негараздами.

 

ІV. Рефлексивно-оцінювальний етап.

«Мікрофон»: « Чи сподобалося працювати на уроці? Яке завдання було найцікавіше виконувати? Чи досягли ми поставлених цілей?»

Для оцінки роботи учнів у групах використовую таку таблицю.

з/п

 

Запитання

 

Самооцінка

Оцінки

членів групи

Загальна оцінка

1.

Я активно працював сам

 

 

 

2.

Я висловлював нові ідеї

 

 

 

3.

Я допомагав  своїй групі

 

 

 

 

V. Домашнє завдання. Творче завдання ( для учнів достатнього та високого рівнів): скласти есе на тему: «Сила любові й кохання»;для учнів середнього рівня  висловити думку: «Чим зворушують мене Остап і Соломія?».

За бажанням: скласти кросворд, ребус.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема уроку: Час і вічність у повісті, символічні образи. Романтичність, мужність і сила волі української жінки Соломії.

Мета уроку: допомогти учням усвідомити значущість ідей твору, майстерність їх художнього втілення; розвивати навички спостереження над текстом , бачити та пояснювати зміст символічних образів повісті; розвивати логічне мислення та зв’язне мовлення школярів, уміння робити власні висновки, аналізуючи вчинки героїв; виховувати мужність, силу волі як риси характеру, необхідні для боротьби зі злом.

Цілі

Учні знатимуть: зміст твору; ідейне спрямування повісті; символ; особли-вості композиції твору.

Учні вмітимуть: обґрунтовано визначати основну думку твору; проілюс-трувати значення пейзажів; на основі епізодів, які вразили найбільше, та ко-ментарів до них укладати «щоденник подвійних нотаток»;

проводити самооцінювання наприкінці уроку.

Тип уроку: Урок формування вмінь і навичок.

Обладнання: підготовлені учнями кросворди, ребуси за твором.

Методи, прийоми і форми роботи: обмін побажаннями, виразне читання, бесіда, укладання «щоденника подвійних нотаток», робота у групах.

 

Хід уроку

І Мотиваційний етап.

1.З’ясування емоційної готовності до уроку( Обмін побажаннями із сусідом за партою).Побажання вчителя:

Хочу всіх вас привітати

І цікаві завдання дати.

Ми дізналися доволі –

Прагнімо ж і ми до волі,

Як герої цього твору.

2. Актуалізація досвіду й опорних знань учнів.

 • Прочитайте прислівя. Поясніть, як вони повязані з твором «Дорогою ціною». Пригадайте інші прислівя про волю.

Аби на волю, знайдемо долю.

Воля дорожче за життя.

На волі плачу доволі.

ІІ. Цілевизначення та планування.

1.Визначення учнями власних цілей уроку.

2.Узгодження плану роботи.

ІІІ. Опрацювання навчального матеріалу.

 1. Перевірка домашнього завдання.

Розгадування кросвордів та ребусів.

 1. Назвіть три ключових слова, які можуть презентувати повість «Дорогою ціною».

К

В

О

 

 

 

Б

 

 

 

 

 

 

А

 

 

Я

 

 1. Назвіть три власні назви з повісті на «С»:

С

 

 

С

 

 

 

 

 

 

С

 

 

 

 

 1.  Вставивши голосні звуки у слова, прочитайте прислів’я, яке перегукується з темою твору.

Ш Р К      П Н С Ь К   С Т П,  А    Л Д М   Н    Н Х      Т С Н.

(Широкі панські степи, а людям на них тісно).

 1. Робота над змістом повісті
 • Який епізод вразив вас найбільше? Зясуємо це, заповнивши  «щоденник подвійних нотаток».

Учні проводять вертикальну лінію посередині чистого аркуша. Ліворуч вони записують зміст епізоду чи імя персонажа, який вразив найбільше, праворуч – коментар: які роздуми викликала ця частина тексту, які запитання виникли.

Групова робота учнів

І група – розділ ІІ,

ІІ група – розділ ІІІ,

ІІІ група – розділ V.

Час виконання завдання – 10 хв. Обговорення щоденникових записів проводиться в такий спосіб: учень читає вголос цитату та свій коментар. Якщо інші виписали теж цю цитату, то читають свої коментарі.

Наприклад:

Епізод

Коментар

« - Чую, чую... – шепче він і виходить із хати. Темрява і пустка обгортають його.

   Він повертається у той бік, де далеко, за селами й ланами, пливе Дунай, і шепче:

 - Знов мене кличеш, Соломіє? Почекай, швидко прийду, не забарюся вже...»

Співчуття викликає монолог Остапа. Мене вразила сила його почуття до загиблої Соломії. Видно, що щодня він ні на мить не забуває кохану, яка загинула у темних водах Дунаю, намагаючись  врятувати його. Мені жаль долі Остапа, він скоро помре, так і не зазнавши волі, до якої так палко прагнув.

 1. Слово вчителя. Одним із секретів повісті М.Коцюбинського «Дорогою ціною» є його час. Це ще один своєрідний невидимий герой. Основні події, що відбуваються з головними героями Остапом і Соломією, укладаються в невеличкі межі кількох тижнів, але за змістом повість охоплює великий історичний проміжок – близько двох століть. Відкриваючи кожну нову часову площину, відображену у творі, ми все глибше проникаємо в історію українського народу, її славетні й трагічні сторінки.

Письменник романтизує своїх героїв, їхні пригоди. І водночас вони виглядають цілком достовірними, правдивими. Досягає він цього за рахунок реалістичної передачі психології персонажів. Надзвичайної майстерності досягає письменник, використовуючи пейзаж для відтворення переживань героїв.

«Мозковий штурм» Назвіть епізоди твору, у яких письменник використовує пейзаж для передачі переживань героїв.

(Учні називають і зачитують епізоди, такі: Соломія загубилася в очереті,її боротьба з ним, неначе з істотою; зустріч Остапа з вовком та інші).

Проблемне запитання:

Розподіліть образи повісті на реалістичні, реалістично-алегоричні, алегорично-символічні (поділ умовний).

Реалістичні

Реалістично-символічні

Алегорично-символічні

човен

рушниця

пожежа

плавні

ріка

дорога

небо

вітер

комиш

Комиш, пожежа, вітер, ріка, плавні, човен, дорога, рушниця, небо.

Бесіда:

Як ці образи допомагають у розкритті характерів головних героїв твору – Остапа і Соломії? Чому вчать нас ці образи?

ІV.Рефлексивно-оцінювальний етап.

«Мікрофон» Чи сподобалося працювати на уроці? Ваші побажання вчителю та однокласникам.

Для оцінки своєї роботи учні використовують картку самооцінювання.

V. Домашнє завдання. Створити фанфік (додати інші фрагменти до твору).

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.8
Оригінальність викладу
4.8
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.9
Всього відгуків: 5
Оцінки та відгуки
 1. Natalia
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Зленко Любов Миколаївна
  Дякую за чудовий цикл уроків за повістю!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Зленко Любов Миколаївна
  Дякую за чудовий цикл уроків за повістю!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Papariga Olga
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Палієнко Вікторія Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 2 відгука
doc
Додано
13 січня 2018
Переглядів
22902
Оцінка розробки
4.9 (5 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку