2 березня о 18:00Вебінар: Як казка допомагає навчати образотворчому мистецтву учнів 5-7 класів

Циклограма науково-методичної роботи закладу освіти

Про матеріал

Циклограма наукоов-методичної роботи - одна із форм планування та контролю за науково-методичною роботою з педагогічними кадрами. До змісту циклограми можливо віднести наступні розділи: організаційне забезпечення методичної діяльності, просвітницька діяльність з питань підвищення педагогічної майстер-ності, активні форми роботи з педагогічним колективом, експериментальна діяльність, участь в науково-методичних заходах різних рівнів, науково-методи-чний супровід молодих вчителів тощо. Вважаю, що даний матеріал може стати в нагоді адміністрації навчального закладу.

Перегляд файлу

Циклограма науково-методичної роботи

на 2017-2-18 навчальний рік

 

з/п

Зміст діяльності

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

Форма звітності

Відповідальні особи

І. Організаційне забезпечення науково-методичної діяльності

1.1.

Участь вчителів в серпневих нарадах (вебінарах) з питань організації науко-во-методичної діяльності в 2017-2018 навчальному році.

3-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протоколи,

сертифікати

Адміністративна рада

1.2.

Засідання науково-методичної ради

4

2

 

3

 

2

 

2

 

 

 

Протоколи,

матеріали засідань

Андрушко І.А.

1.3.

Засідання Ради педагогічного колективу

4

 

3

 

4

 

 

3-4

 

3-4

3-4

Протоколи,

матеріали педагогічних рад

Ніколаєнко Л.П.

адміністративна рада.

1.4.

Організація науково-методичної діяль-ності циклових кафедр, методичних об’єднань вчителів, освітніх проектів тощо.

 

1-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плани роботи

Керівники методичних структур різних рівнів

1.5.

Скласти графік проведення засідань циклових кафедр, методичних об’єд-нань, динамічних, творчих груп, мето-дичних шкіл згідно дидактичних вмінь вчителів

 

3-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графік

Керівники структурних підрозділів

1.6.

Організація участі  учнів в Міжнарод-них, Всеукраїнських творчих конкур-сах, інтелектуальних змаганнях різного спрямування

 

1-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація на сайті освітнього закладу

Андрушко І.А., координатори інтелектуальних конкурсів

1.7.

Організація проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних дисциплін

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

Інформація, наказ сайт закладу

Андрушко І.А., вчителі-предметники

з/п

Зміст діяльності

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

Форма звітності

Відповідальні особи

1.8.

Планування роботи школи становлення молодого вчителя.

 

1-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План роботи

наказ

Андрушко І.А

1.9.

Планування роботи школи ППД

 

 

1-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План роботи

Андрушко І.А

1.10

Організація участі педагогів школи в інтерактивних конкурсах фахової майстерності.

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Циклограма

Андрушко І.А

1.11

Організація роботи «Академії шкільного підприємництва»

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План

Астапенко О.О.

1.12.

Підготовка та планування науково-ме-тодичної роботи на 2018-2019 навчаль-ний рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

Попереднє планування

Андрушко І.А.

1.13.

Організація участі  вчителів у:

- Х Міжнародному фестивалі  педагогічних інновацій;

-  Всеукраїнському конкурсі «Педагог-новатор»

-  ІХ Міжнародній  виставці «Інноватика в сучасній освіті»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

Заявка

Ніколаєнко Л.П. Андрушко І.А.

ІІ. Просвітницька діяльність з питань підвищення професійної майстерності вчителів

2.1.

Методичні бюлетені:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1

Науково-методичні засади STEM-освіти.

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б Ю Л Е Т Е Н І

Дубіна О.А.

2.1.2.

Формування здоровязбережувальної компетенції в учнів засобами фізкуль-турно-оздоровчої роботи.

 

2-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кулинич Т.Т. Білий О.Т. Савченко М.М.

2.1.3.

Впровадження експериментально-дос-лідницьких методів навчання як факто-ру активізації творчої пізнавальної дія-льності дітей при вивченні природни-чих наук

 

 

 

 

1-4

 

 

 

 

 

 

 

 

Коцюбинська В.В.

Тіткова А.М.

з/п

Зміст діяльності

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

Відповідальні особи

2.1.4.

Ефективні методи та прийоми засвоє-ння іноземної мови в початкових кла-сах, розвиток полікультурної компетен-тності.

 

 

 

2-3

 

 

 

 

 

 

 

Буряк Т.В. Федоренко Л.А.

2.1.5.

Розвиток творчих здібностей  учнів, розкриття їх природних нахилів та можливостей шляхом впровадження елементів театральної педагогіки.

 

 

 

 

1-2

 

 

 

 

 

 

Богасевич Є.В.

2.1.6.

Стадії наслідування і копіювання дітьми поведінки дорослих.

 

 

 

 

 

1-2

 

 

 

 

 

Сачава  В.О. Курзанцев В.В.

2.1.7.

Ефективні форми та методи сучасного уроку.

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Сорокіна Л.Г. Мірошникова К.М.

2.1.8.

Стратегії та  технології соціалізації в освітній діяльності вчителя.

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3

 

 

Пивовар С.Ш.

2.1.9.

Розвиток соціальних компетентностей молодших школярів.

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

Чуприна М.І. Логачова О.О.

2.2.

Психологічні семінари:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.

Діти «групи ризику». Шляхи індивідуального підходу.

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендації

Глинська Н.С.

2.2.2.

Дамо кожній дитині шанс на майбутнє. (Робота з дітьми з особливими потребами).

 

 

 

 

 

2-3

 

 

 

 

 

Матеріали на

сайт закладу

Глинська Н.С.

2.2.3.

Дитина в ситуації насилля: стратегія психолого-педагогічної допомоги.

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Матеріали на

сайт закладу

Глинська Н.С.

2.3.

Активні форми роботи з педагогічним колективом

2.3.1.

Лабораторний практикум «Планування діяльності циклових кафедр та методи-чних обєднань  в рамках експеримен-тальної діяльності  та науково-методи-чного проекту області, міста»

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плани роботи структурних підрозділів

Андрушко І.А.

2.3.2.

Усний журнал «Освітні системи світу».

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайт НВК-академічний ліцей № 15

Астапенко О.О. Кучеренко Т.В.

з/п

Зміст діяльності

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

Форма звітності

Відповідальні особи

2.3.3.

Методичний діалог «Як перейти від школи знань до школи компетенцій

 

 

 

2-3

 

 

 

 

 

 

 

 

Методичні рекомендації

Керівники циклових кафедр

2.3.4.

Захист кейса самоосвітньої роботи «Тріумвірат майстерності – педагогіка, методика та психологія».

 

 

 

3-4

 

 

 

 

 

 

 

Самоосвітній

кейс

Величко В.В. Кулик Н.І.

2.3.5.

Ділова гра «Проблема» (створення карток педагогічної підтримки)

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Методичні рекомендації

Андрушко І.А.

 

2.3.6.

Прес-реліз «Нетрадиційні форми проведения уроку, виховного заходу».

 

 

 

 

 

2-3

 

 

 

 

 

Сайт НВК-академічний ліцей № 15

Кирсань О.М. Прийомченко О.О.

2.3.7.

  1. Семінар-практикум «Траєкторія розвитку та саморозвитку вчителя  в контексті нової української школи»

 

 

 

 

 

 

2-4

 

 

 

 

Збірка матеріалів

Лобода Н.М. Синишина І.І. Гвоздик Д.О.

2.3.8.

Бліц-опитування «Теза навчального року».

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3

 

 

 

Буклет

Машошина С.В.

2.3.9.

Педагогічна мозаїка « Від творчо-пошукової діяльності до соціально-активної особистості»

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4

 

 

Рекомендації

Андрушко І.А. Логвіна О.В.

2.3.10.

Методична піраміда «Шлях до успіху» (за підсумками участі  на ІІІ етапі обласного науково-методичного проекту )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-4

 

Звіт, наказ

Андрушко І.А.

ІІІ. Експериментальна діяльність за темами міжнародного проекту «Освіта для сталого розвитку в дії» та

регіонального проекту «Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку в навчально-виховний процес»

3.1.

Виявлення та аналіз проблем і протиріч в діяльності школи з питань експериме-нту на ІІ етапі.

3-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт

Науково-методична рада

3.2.

Вивчення методичних рекомендацій  ДОІППО щодо роботи в рамках експе-риментальної діяльності

 

3-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Академтеки діагностування

Адміністративна рада

з/п

Зміст діяльності

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

Форма звітності

Відповідальні особи

3.3.

Організація сумісної діяльності з гро-мадськими організаціями різних  рівнів  рамках експерименту

 

 

1-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договори

про співпрацю

Ніколаєнко Л.П. Андрушко І.А.

3.4.

Організація роботи з вищими навчаль-ними закладами в рамках випереджаю-чої освіти для сталого розвитку

 

1-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумісні

планові дії

Андрушко І.А

3.5.

Експериментальна апробація моделі школи - громадського центру сталого розвитку

Протягом ІІІ етапу

Академтека

Науково-методична рада

3.6.

Моніторинг ефективності впроваджен-ня експериментальної моделі:

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

Аналітична довідка

Науково-методична рада

3.7.

Моніторингові дослідження якості освітньої діяльності в рамках дослідно-експериментальної діяльності

 

*

*

*

*

*

*

*

*

 

 

3.8.

Діагностика рівня сформованості соціа-льних компетенцій  в інтересах сталого розвитку, соціальної відповідальності особистості учнів, вчителів, батьків

Протягом ІІІ етапу

3.9.

Організація роботи з громадськими організаціями  сталого розвитку

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

Договори про співпрацю

Кафедра соціокультурної освіти

3.10.

Акція соціальної підтримки «Від  мрії до дії»   для вихованців територіально-го центру соціального обслуговування Дніпровського району

 

2-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотозвіт

Андрушко І.А. Зінченко М.М.

3.11.

Участь в  проектах  різних рівнів з пи-тань інтеграції змісту випереджаючої освіти

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

Моніторинг

Класні керівники

3.12.

Упорядкування діагностичного інстру-ментарію з питань дослідження рівня сформованості соціальних компетенцій в інтересах сталого розвитку, соціаль-ної відповідальності особистості

 

 

1-4

 

 

 

 

 

 

 

 

Банк діагностик

Андрушко І.А.

з/п

Зміст діяльності

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

Форма звітності

Відповідальні особи

3.13.

 Розробка Положення про проведення конкурсу «Інновації в інтеграції»

 

 

 

1-4

 

 

 

 

 

 

 

 

Положення

Андрушко І.А.

 

3.14.

Внесення коректив в планові заходи  ІІІ етапу за підсумками дослідно-експери-ментальної діяльності  на  ІІ етапі

 

 

1-4

 

 

 

 

 

 

 

 

Планові заходи

Андрушко І.А.

3.15.

 Засідання органів учнівського самовря-дування  «Здатність діяти-готовність діяти-вміння діяти впродовж  всього життя»

 

 

1-4

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол

Зінченко М.М.

3.16.

Науково-практична конференція  «Роль учнівського врядування в системі освіти для сталого розвитку»

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Матеріали конференції

Зінченко М.М.

3.17.

 Апробація нових експериментальних навчально-методичних матеріалів.

 

 

 

 

 

2-4

 

 

 

 

 

Інформація, рекомендації

Андрушко І.А.

3.18.

Конкурс відеороликів «Шукаємо скарби в кожній людині»

 

 

 

 

 

3-4

 

 

 

 

 

Відеороліки

Вчителі-предметники

3.19.

Захист міні-проектів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Стале суспільство-здорове суспільство

 

 

2-3

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаття в шкільній газеті «АКАДЕМКА»

Викладачі курсу за вибором «Уроки для ста-лого розвитку»

Економіка стійкого розвитку

 

 

 

2-3

 

 

 

 

 

 

 

Збірка матеріалів

Роєнко В.І.

Моя життєва позиція

 

 

 

 

 

 

2-3

 

 

 

 

Стаття в шкільній газеті «АКАДЕМКА»

Викладачі курсу за вибором «Уроки для ста-лого розвитку»

Суспільство, що навчає

 

 

 

 

 

 

 

2-3

 

 

 

3.20.

Громадська акція на мікрорайоні школи до Дня Землі

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2

 

 

3.21.

Створення карти партнерської  взаємо-дії шкіл сприяння сталому розвитку  в рамках діяльності громадського центру сталого розвитку

 

 

 

1-2

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта партнерської взаємодії

Андрушко І.А.

з/п

Зміст діяльності

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

Форма звітності

Відповідальні особи

3.22.

Психолого-педагогічний аналіз впливу педагогічного процесу на формування соціальних компетентній в інтересах сталого розвитку

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Аналіз

Андрушко І.А.

Глинська Н.С.

3.23.

Бліц - анкетування «Освіта  для сталого розвитку в моєму житті»

 

 

 

 

 

3-4

 

 

 

 

 

Інформація на сайт школи, педагогічну раду

Органи учнівського самоврядування

3.24.

Проведення конкурсу методичних роз-робок з питань сталого розвитку  «Інно-вації в інтеграції»

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

 

Збірка конкурсних робіт

Науково-методична рада

3.25.

Створення банку інновацій в інтересах сталого розвитку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Банк інновацій

Науково-методична рада

3.26.

Апробація нових експериментальних навчально-методичних матеріалів

 

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

Довідка на нараду при директорі

Науково-методична рада

3.27.

Внесення змін в програму дослідно-експериментальної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

Оновлена програма дос-лідно-експери-ментальної діяльності

Науково-методична рада

3.28.

Презентація діяльності освітніх проек-тів та моніторинг результатів роботи на ІІІ етапі дослідно-експериментальної роботи

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

 

Моніторингові звіти

Науково-методична рада, рада керівників циклових кафедр

3.29.

Експериментальне дослідження «Визначаємо життєву стратегію»

 

 

 

 

 

1-4

 

 

 

 

 

НТУ «ШАНС»

Наукові керівники

3.30.

Підсумки роботи освітніх проектів, науково-дослідних лабораторій в рам-ках експериментальної діяльності та роботи опорної школи

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Виступ на засі-данні науково-методичної ради

Керівники освіт-ніх проектів, науково-дослід-них лабораторій

з/п

Зміст діяльності

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

Форма звітності

Відповідальні особи

3.31.

Консультативно-методичний супровід проведення навчальних занять з тема-тики сталого розвитку

 

 

 

 

 

 

 

2-3

 

 

 

електронний методичний журнал

Андрушко І.А

3.32.

 Фіксування поточних результатів діаг-ностики серед учнів, вчителів, батьків в інтересах сталого розвитку

 

 

 

 

 

 

 

1-4

 

 

 

Аналітичні звіти

Ніколаєнко Л.П.

Андрушко І.А.

.

3.33.

Поширення інформації про інтеграцію випереджаючої освіти для сталого роз-витку в НВП через спеціальний веб-сайт та медіа-заходи.

 

 

 

 

 

 

 

1-4

 

 

 

Матеріали

Андрушко І.А..

3.34.

 Формування економічних компетент-ностей ліцеїстів засобами інформацій-но-комунікативних технологій  у про-цесі профільної освіти

 

 

 

 

 

 

 

1-3

 

 

 

Презентація на сайті школи

Роєнко В.І.

Астапенко О.О. Галічева В.І.

3.35.

Проектування пріоритетних напрямків експериментальної діяльності на ІV етапі

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4

 

 

Пріоритетні напрями

Ніколаєнко Л.П.

Андрушко І.А.

.

3.36.

Підготовка звіти керівників циклових кафедр  за підсумками роботи на ІІI етапі відповідно до методичних рекомендацій ДОІППО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4

 

 

Звіт кафедри

Керівники циклових кафедр

3.37.

 Підведення підсумків експеримента-льної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4

 

Звіт

Ніколаєнко Л.П.

Андрушко І.А.

 

3.38.

 Обробка результатів досліджень та вироблення рекомендацій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4

 

Рекомендації

Ніколаєнко Л.П.

Андрушко І.А.

 

3.39.

Експериментальний вернісаж «Стале суспільство  - суспільство культурних взаємовідносин»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4

 

Матеріали до звіту

Викладачі курсу за вибором «Уроки для ста-лого розвитку»

з/п

Зміст діяльності

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

Форма звітності

Відповідальні особи

IV. Участь в  акціях, проектах, конкурсах, науково-методичних заходах  різних рівнів

4.1.

Девятий Міжнародний форум «Інноватика в сучасній освіті»

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

Наукова робота

Ніколаєнко Л.П. Андрушко І.А. Логвіна О.В. Зайцева З.В.

4.2.

Девята Міжнародна виставка-презен-тація «Сучасні заклади освіти»

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

Наукова робота

Ніколаєнко Л.П. Адміністративна рада

 

Обласна ярмарка-презентація «Педаго-гічні здобутки освітян Дніпропетров-щини – 2018»

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

Наукова робота

Ніколаєнко Л.П. Адміністративна рада

4.3.

Всеукраїнський науково-педагогічний проект «Інтелект України»

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

Наказ

Ніколаєнко Л.П. Зайцева З.В.

4.4.

Міжнародний проект «Вчимося жити разом»

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

Анатітична довідка

Глинська Н.С. Прийма О.В.

4.5.

Всеукраїнський проект «Якість освіти»

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

Інформація

Андрушко І.А. вчителі-предметники

4.6.

Всеукраїнський проект «Агенти змін»

 

 

 

*

*

*

*

*

*

*

 

Проект

Андрушко І.А. Величко В.В. Астапенко О.О. Кулик Н.І. Кулинич Т.Т.

4.7.

Всеукраїнський проект «Класная школа»

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

Інформації про діяльність школи

Андрушко І.А. Зінченко М.М.

4.8.

Всеукраїнський проект «Громадянська освіта та електронна демократія».

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Інформація

Андрушко І.А.

4.9.

Проект GIZ «Консультування з ВІЛ/ СНІД та підтримка інституцій» (інстру-ментарії «Чесна гра», «Маршрут безпе-ки», «Профілактика ВІЛ на робочих місцях у навчальних закладах»).

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

Інформація, фотозвіт

.Глинська Н.С. Кулинич Т.Т.

з/п

Зміст діяльності

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

Форма звітності

Відповідальні особи

4.10.

Опорна школа по роботі над міським науково-методичним проектом  «Забез-печення індивідуальної освітньої трак-торії особистості в умовах розбудови громадянського суспільства»

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Звіт

Ніколаєнко Л.П. Андрушко І.А.

4.11.

Всеукраїнський конкурс «Педагог-новатор»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Стаття

Андрушко І.А.

4.12.

Х  Міжнародний фестиваль педагогі-чних інновацій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

Стаття

Науково-методична рада

4.13.

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Філософія, теорія і прак-тика випереджаючої освіти для сталого розвитку»

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Доповідь

Науково-методична рада

4.14.

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Україна в гуманітарних  і соціально-економічних вимірах»,

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

Доповідь

Науково-методична рада

4.15.

VIІІ  Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогіка здоров’я»

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

Доповідь

Науково-методична рада

4.16.

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

Доповідь

Науково-методична рада

4.17.

Всеукраїнський конкурс «Учитель року»

 

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

Наказ

Науково-методична рада

4.18.

Конкурси фахової майстерності вчите-лів «Геліантус- учитель», «Соняшник – учитель»

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

Інформація

Андрушко І.А.

4.19.

Участь в науково-методичних заходах з питань випереджаючої освіти для сталого розвитку

 

*

*

*

*

*

*

*

*

 

 

Звіт

Науково-методична рада

V. Вивчення, поширення, впровадження в практику роботи школи

сучасних досягнень педагогічної освіти та передового педагогічного досвіду

5.1.

Поширювати педагогічний досвід вчи-телів  Кулинич Т.Т..Машошиної С.В.

 

 

 

*

*

*

*

*

*

 

 

 

Логвіна О.В.

з/п

Зміст діяльності

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

Форма звітності

Відповідальні особи

5.2.

Узагальнити матеріали з досвіду роботи вчителів школи:

 

Кирсань О.М., вчителя української мови та літератури

Пивовар С.Ш., вчителя математики

Медведєва О.І., вчителя історії

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

 

 

Методичні рекомендації, збірки, супровідники

Андрушко І.А. Логвіна О.В.

5.3.

Вивчати в рамках між атестаційного сезону досвід роботи вчителів:

 

Андрушко І.А., Гречко В.Є., вчителів російської мови, зарубіжної літератури

Бєлого О.Т., вчителя фізичної культури

Тіткової А.М., вчителя біології, хімії

Сачави В.О., вчителя трудового навчання

 

 

 

*

*

*

*

*

*

 

 

 

Атестаційне порт фоліо вчителя

Логвіна О.В. Андрушко І.А.

5.4.

Презентація перспективного педагогі-чного досвід щодо діяльності закладу на шпальтах фахових журналів, Інтер-нет-видань

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

Фахові журна-ли, періодичні видання, серти- фікати

Керівники циклових кафедр

5.5.

Засідання школи перспективного педагогічного досвіду

 

 

*

 

*

 

*

 

*

 

 

Протоколи

Андрушко І.А.

5.6.

Відвідування уроків та позакласних заходів кращих колег ліцею з метою вивчення їх досвіду роботи

 

 

*

 

*

 

*

 

*

 

 

Конспекти уроків

Логіна О.В.

Зайцева З.В.

Андрушко І.А.

Зінченко М.М.

5.7.

Круглий стіл на тему: «Формування вчителя професіонала»

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

Матеріали круглого столу

Андрушко І.А.

Зайцева З.В

 

5.8.

Укладання тематичної картотеки «Фор-мування самоосвітньої компетентності особистості як засобу підвищення якості освітньої діяльності».

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

Тематична картотека

Машошина С.В.

Богасевич Є.В.

з/п

Зміст діяльності

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

Форма звітності

Відповідальні особи

5.9.

Консультування вчителів, які атестую-ться в 2018 році, з питань узагальнення перспективного педагогічного досвіду

 

 

*

*

*

*

*

*

*

 

 

Матеріали консультацій

Вчителі, які мають педагогі-чні звання «учи-тель-методист», «старший учи-тель»

5.10.

Лекційна зала для вчителя «Світ критичного мислення: властивості, склад, функція та генезис».

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

Матеріали  для вчителя

Гречко В.Є.

Дубіна О.А.

5.11.

Семінар-тренінг « “Аналіз уроку як засіб розвитку професійної діяльності вчителя”

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

Алгоритм аналізу уроку

Науково-методична рада

5.12.

Теоретичний  семінар “Системно-діяль-нісний підхід в навчанні як основна умова формування ключових компетен-цій.”

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

Матеріали семінару

Керівники циклових кафедр

VI. Діяльність наукового товариства «ШАНС», робота з творчо обдарованою та здібною молоддю

6.1.

Узгодження та затвердження плану

роботи та плану засідань НТУ «ШАНС»

 

1-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План роботи НТУ «ШАНС»

Андрушко І.А.

6.2.

Оновлення банку даних «Обдарованість»

 

2-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Списки

Вчителі-предметники

6.3.

Прийом заяв учнів щодо вступу до учнівського наукового товариства  «ШАНС»

 

1-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формування кількісного складу НТУ

Координаційна рада

6.4.

Настановча сесія НТУ «ШАНС». Вибір та затвердження тем науково-дослідни-цьких  робіт на 2017-2018 навчальний рік

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол матеріали сесії

Координаційна рада, учні-члени НТУ

6.5.

Організація роботи в секціях наукового товариства. Комплектування груп секцій учнями 5-11 класів.

 

 

2-4

1-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Списки груп

 

Форма звітності

Наукові керівники

з/п

Зміст діяльності

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

Відповідальні особи

6.6.

Організація роботи «ШКОЛЯРИК-ШАНС» для учнів 1-4-х класів

 

2-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Списки членів «Школярик-ШАНС»

Зайцева З.В.

6.7.

Реєстрація учнів-членів НТУ «ШАНС» в Дніпропетровському відділенні МАН України

 

2-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пакет документів

Наукові керівники

6.8.

Проведення консультацій для новопри-

значених наукових керівників і членів

НТУ щодо написання наукових робіт.

 

1-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План консультацій

Координаційна рада

6.9.

Поповнення бази даних слухачів НТУ «ШАНС».

 

 

1-4

 

 

 

 

 

 

 

 

База даних слухачів НТУ

Керівники секцій

6.10.

Заняття в секціях згідно з розкладом

 

Згідно розкладу занять

 

Матеріали занять

Наукові керів-ники, практи-чний психолог

6.11.

Проведення І туру Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчаль-них дисциплін

 

 

2-3

 

 

 

 

 

 

 

 

Пакет матеріалів

Оргкомітет олімпіад

6.12.

Проведення індивідуальних консульта-

цій з учнями щодо написання наукових

 робіт

 

Постійно

 

План консультацій

Наукові керівники

6.13.

Написання науково-дослідницьких робіт та їх рецензування

 

 

*

*

*

*

*

 

 

 

 

Науково-дослідницькі роботи

Наукові керівники

6.14.

Організація   шкільного   конкурсу   знавців   української мови імені Петра Яцика.

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріали

Андрушко І.А. Зайцева З.В.

6.15.

Участь учнів у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських  олімпіад з базових навчаль-них дисциплін.

 

 

 

1-4

 

 

 

 

 

 

 

Накази

Андрушко І.А.

Вчителі-предметники

6.16.

Науково-практична конференція НТУ «ШАНС». Захист науково-дослідни-цьких робіт учнів  8-11 класів.

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

Науково-дослідницькі роботи

Координаційна рада

з/п

Зміст діяльності

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

Форма звітності

Відповідальні особи

6.17.

Організація участі у Всеукраїнському конкурсі  для учнівської молоді  «ЕКО-клас», «ЮНІОР-дослідник».

 

 

 

 

 

1-4

 

 

 

 

 

 

Заявка,

 наукові роботи

Тіткова А.М. Дубіна О.А. Коцюбинська В.В.

6.18.

Укладання угод про співпрацю із ЗНЗ, ВНЗ, науково-дослідницькими устано-вами, громадськими організаціями, музеями, бібліотеками

 

Протягом навчального року

 

Угоди, договори

Андрушко І.А.

6.19.

Організація участі школярів в дитячих наукових студіях МАН України

 

Згідно розкладу

 

 

Заявка на участь в дитя-чих наукових студіях

Наукові керівники

6.20.

Проведення навчально-презентаційного семінару «Мультимедійна презентація науково-дослідницької роботи: підго-товка та представлення» для учнів та вчителів

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендації

Курзанцев В.В. Галічева В.І.

6.21.

Участь в І (міському) етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

Наказ

Наукові керівники

6.22.

Підготовка учнів до участі в ІІ етапі

обласного конкурсу науково-дослідни-цьких  робіт учнів-членів ДВ МАН України (за підсумками І етапу)

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

План підготовки, наказ

Андрушко І.А. наукові керівники

6.23.

Участь у ІІ етапі обласного конкурсу

науково-дослідницьких  робіт учнів-членів  ДВ МАН України

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

6.24.

Співпраця з вищими навчальними закладами профільного спрямування

 

Протягом навчального року

 

Договори про співпрацю

Андрушко І.А. Логвіна О.В.

6.25.

Продовжувати створювати організацій-ні, методичні і матеріально-технічні умови для розвитку різних форм наукової творчості учнів

 

Постійно

 

Програма супроводу

Координаційна рада

з/п

Зміст діяльності

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

Форма звітності

Відповідальні особи

6.26.

Звітна сесія НТУ «ШАНС»

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

Презентаційні матеріали

Наукові керівники

6.27.

Розробка заходів для відзначення Дня науки

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

Планові заходи

Керівники секцій

6.28.

Проведення Ліцейських читань «ШАНС - 2018»

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

Накази

Координаційна рада

6.29.

Висвітлення результатів роботи НТУ

«ШАНС» у шкільній газеті «АКАДЕМ- КА», міських ЗМІ, на шкільному веб-сайті

 

Постійно

 

Статті, наукові роботи

Координаційна рада

6.30.

Організація екскурсійної діяльності НТУ «ШАНС»

 

 

*

 

 

*

 

 

*

 

 

Карта екскурсій

Наукові керівники

VII. Науково-методичний супровід  молодих  вчителів

7.1.

Ознайомлення молодих педагогів з із системою роботи школи

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятка для молодих вчителів

Керівники циклових кафедр

7.2.

Створення груп «наставник-молодий вчитель».

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наказ

Андрушко І.А.

7.3.

Робота з молодими вчителями «Психо-логічна компетентність педагога» (психологічний практикум)

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріали тренінгу на сайт закладу

Глинська Н.С.

7.4.

Засідання школи молодого вчителя

 

 

3-4

 

3-4

 

2

 

2-3

 

 

Протоколи

Андрушко І.А. Зайцева З.В.

Глинська Н.С.

7.5.

Формування індивідуального стилю роботи. Соціально-психологічний тренінг для молодих педагогів

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

Матеріали тренінгу на сайт закладу

Глинська Н.С.

7.6.

Експрес – інтерв’ю «Домашнє завдання -  це цікаво!»

 

 

 

1-4

 

 

 

 

 

 

 

Матеріали інтервю

Андрушко І.А.

7.7.

Методична панорама: «Інформаційно-комунікативний простір як середовище розвитку інноваційної особистості»

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

Інформація на сайт закладу

Галічева В.І.

Курзанцев В.В.

з/п

Зміст діяльності

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

Форма звітності

Відповідальні особи

7.8.

Практичне заняття: Міні-проект «Мій предмет найцікавіший»

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

Міні-проекти

Вчителі школи становлення мо-лодого вчителя

7.9.

Міні – дослідження:  «Вивчення про-фесійної готовності вчителів до творчої роботи» (вивчення психологом профе-сійної готовності до творчої діяльності слухачів школи молодого вчителя; по-рівняльний аналіз отриманих результа-тів із самооцінкою молодих учителів).

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

Результати дослідження

Андрушко І.А.

Гречко В.Є.

Пивовар С.Ш.

Кулинич Т.Т.

Лобода Н.М.

7.10.

Ретроспектива активних методів нав-чання та інноваційних прийомів

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

Банк даних

Науково-методична рада

7.11.

Методика стимулювання навчально-пізнавальної діяльності учнів.

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

Картотека сти-мулів навчаль-но-пізнавальної діяльності

Вчителі-наставники

7.12.

Організація літнього відпочинку шко-лярів, методика проведення навчальних екскурсій, навчальної практики.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

Пакет документів

Логвіна О.В.

Зайцева З.В.

VIII.  Діяльність опорної школи  на ІІІ (практичному) етапі  міського науково-методичного проекту

«Забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії особистості в умовах розбудови громадянського суспільства»

8.1.

Організаційна діяльність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.1.

Розроблення і затвердження плану ро-боти на ІІІ (практичному) етапі роботи над науково-методичною проблемою міста.

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План роботи опорної школи

Ніколаєнко Л.П.

Андрушко І.А.

8.1.2.

Проведення  інструктивно-методичної наради  з питань діяльності  на  ІІІ (практичному) етапі роботи над облас-ним та міським проектами

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріали наради

Ніколаєнко Л.П.

Андрушко І.А.

8.1.3.

Організація участі шкільних колекти-вів  міста в Міжнародних, Всеукраїн-ських проектах з питань соціалізації особистості.

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Заявки на участь в проектах

Науково-методична рада

Рада керівників циклових кафедр

з/п

Зміст діяльності

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

Форма звітності

Відповідальні особи

8.1.4.

Покращення  бази інформаційних дже-рел щодо розвитку самоосвітньої дія-льності з питань набуття соціальної компетентності учасників педагогічної взаємодії.

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

Електронна платформа

Інформаційний центр

8.1.5.

Планування діяльності дискусійного клубу керівників освітніх установ, цик-лових кафедр з питань розвитку управ-лінської культури та самосвідомості

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План роботи дискусійного клубу

Гречко В.Є., Рада керівників циклових кафедр

8.1.6.

Оновлення підходів до органі­зації дієвої системи підвищення компетент-ностей педагогів, модернізації вже на-явної системи, ство­рення умов для са-моорганізації, самоосвіти, самовдоско­налення, самовияву вчителя.

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

Планові дії

Науково-методична рада

8.1.7.

Проблемно-аргументований аналіз ро-боти методичного кабінету та опорно-го закладу на ІІ етапі та завдання і шля-хи їх вирішення ІІІ етапі.

*

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

Аналітична довідка

Ніколаєнко Л.П.

Андрушко І.А.

8.2.

Діяльність методичної служби департаменту з гуманітарних питань, опорної школи (НВК-академічний ліцей № 15) щодо  підвищення, удосконалення педагогічної майстерності педагогів в рамках науково-методичного проекту

8.2.1.

Впровадження в практику роботи шко-ли досягнень педагогічної науки і пе-редового педагогічного досвіду, нових інноваційних технологій навчання у поєднанні з традиційними методиками

 

Постійно

 

Збірка

Вчителі-предметники

8.2.2.

Презентація системи  роботи загально-освітніх закладів міста  на ІІІ (практи-чному) етапі  (єдиний інформаційний простір департаменту з гуманітарних питань міської ради, опорної школи)

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

Матеріали презентацій

Ніколаєнко Л.П.

Андрушко І.А.

8.2.3.

Педагогічна мозаїка «Від творчо-пошу-кової діяльності до соціально-активної особистості»

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

Вступи на педраді

Матеріали педради

з/п

Зміст діяльності

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

Форма звітності

Відповідальні особи

8.2.4.

Круглий стіл «Адаптація підлітка в життя».

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

В рамках підготовки до педради

Іванченко Н.М.

8.2.5.

Школа лідера «Вчимося управлінню».

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

Виступ на педраді

Зінченко М.М.

8.2.6.

Презентація індивідуальних соціаль-них проектів партнерської взаємодії вчителів та учнів з теми «Вірю в себе».

 

 

*

 

*

 

 

 

*

 

 

НТУ «ШАНС»

Ліцейські читання

Координаційна рада

8.2.7.

Педагогічний консиліум  з теми «Ство-рення умов для становлення соціально зрілої особистості»

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

План підготов-ки до педради

Андрушко І.А.

Глинська Н.С.

8.2.8.

Технологічний ланцюжок « Соціальне навчання – соціальне проектування – соціальна компетентність – соціальна корекція»

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

План підготов-ки до педради

Керівники циклових кафедр

8.2.9.

На практичному досвіді вчителів роз-глянути впровадження і використання педагогічних стратегій та технологій соціалізації   для  особистісного роз-витку учнів

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

План підготов-ки до педради

Учиті-методис-ти, старші вчи-телі

8.3.

Науково-методичне забезпечення. На допомогу педагогам  щодо реалізації завдань науково-методичного проекту міста

8.3.1.

Створити  супровідник  заступника ди-ректора щодо роботи на ІІІ етапі   місь-кого науково-методичного  проекту

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Супровідник

Андрушко І.А.

8.3.2.

Продовжити діяльність  постійно дію-чого Інтернет-порталу  (комп’ютерна лабораторія) «Пропонує мо, досліджує-мо, презентуємо» на базі методичного кабінету департаменту з гуманітарних питань Кам’янської міської ради, опор-но-го закладу ( НВК-академічний ліцей № 15)

 

 

 

Постійно

 

Електронна платформа

Андрушко І.А. Люлька К.Є.

з/п

Зміст діяльності

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

Форма звітності

Відповідальні особи

8.3.3.

 Дебати «Школа – це відкрита соціаль-на система!?»

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріали дебатів

Зінченко М.М.

Звіздун Р.

8.3.4.

Система науково-методичного супро-воду проблемних питань за підсумками діагностики на ІІІ етапі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма супроводу

Андрушко І.А.

Керівники циклових кафедр

8.3.5.

Підготувати  методичні рекомендацій для заступників директорів, керівників циклових кафедр з питань організації роботи щодо впровадження основних ідей ІІІ етапу проекту

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методичні рекомендації

Науково-методична рада

8.3.6.

Для визначення впливу освітнього соціалізуючого простору на соціаліза-цію дітей та учнівської молоді розроби-ти  критерії оцінювання загальних резу-льтатів дослідження міської  науково- методичної проблеми

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерії оцінювання

Науково-методична рада

8.3.7.

Шкільний семінар «Алгоритм створе-ння моделі соціалізуючого простору школи, класу»

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

План підготов-ки до педради

Логвіна О.В. Зайцева З.В.

8.3.8.

Узагальнити електронну картотеку інноваційного педагогічного досвіду освітян міста за підсумками роботи на ІІІ етапі

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

Електронна картотека

Галічева В.І. Курзанцев В.В.

8.4.

Аналітична діяльність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4.1.

Діагностика готовності учасників  педа-гогічної взаємодії  до роботи на ІІІ етапі  обласного та  міського проектів

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моніторинг результатів діагностики

Гречко В.Є.

рада керівників циклових кафедр

8.4.2.

Виявлення позитивних і негативних факторів розвитку та саморозвитку вчителя

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

Результати діагностики

Виступ на педраді

 

Глинська Н.С.

з/п

Зміст діяльності

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

Форма звітності

Відповідальні особи

8.4.3.

Моніторинг якості навчання та життє-вої компетентності школярів  (резуль-тати ЗНО тощо)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виступ на педраді

 

Ніколаєнко Л.П.

8.4.4.

Бліц-опитування «Теза навчального року».

 

 

 

 

 

 

 

2-3

 

 

 

матеріали опитування

Машошина С.В.

8.4.5.

Анкетування «Готовність підлітка взаємодіяти із соціумом» (за результа-тами впровадження в практику роботи шкіл  стратегій та технологій соціа-лізації)

 

 

 

 

*

 

 

*

 

 

 

Виступ на педраді

Іванченко Н.М. Глинська Н.С.

8.4.6.

Обмін досвідом щодо створення ситуа-ції успіху як напрямку соціалізації осо-бистості»

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

Виступ на педраді

Класні керівники

8.4.7.

Оцінка освітнього середовища, яке вп-ливає на процеси соціалізації в школі» (результати анкетування, яке проводив соціальний педагог)

 

 

 

 

*