ДИДАКТИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО УРОКІВ БІОЛОГІЇ В 9 КЛАСІ З ТЕМИ "ЗАКОНОМІРНОСТІ УСПАДКУВАННЯ ОЗНАК"

Про матеріал
Матеріал можна використовувати на уроках під час перевірки домашнього завдання, повторення та узагальнення знань
Перегляд файлу

ДИДАКТИЧНІ МАТЕРІАЛИ  ДО УРОКІВ БІОЛОГІЇ  В 9 КЛАСІ

Тема 5. ЗАКОНОМІРНОСТІ УСПАДКУВАННЯ ОЗНАК

Урок 1. Класичні методи генетичних досліджень

Вкажіть правильні та неправильні  твердження («+» або «-»)

1. Найдавнішим із методів генетики є гібридологічний метод (+) 

2. Гібридологічний метод був запропонований Г. Менделем (+)

3. Гібридологічний метод полягає у вивчення родоводів організмів (-)

4. Нащадків, що одержують від схрещування називають гібридами (+)

5. Цитогенетичні методи дають змогу виявляти мутації, пов’язані зі зміною кількості хромосом і структури окремих із них (+)

6. Генеалогічний метод використовують для вивчення спадкових захворювань, пов’язаних з обміном речовин (-)

7.  Близнюковий метод застосовують при вивченні родоводів організмів для визначення характеру успадкування ознак (-)

8. Популяційно-статистичний метод дає можливість вивчати частоти зустрічальності алелей й генотипів у популяціях організмів (+)

9.  Біохімічні методи застосовують для вивчення ролі середовища і генотипу у формуванні фенотипу особин (+)

10. Методи генетичної інженерії – це особлива група методів для  вивчення закономірностей спадковості й мінливості на рівні популяцій (-)

11. Метод штучного синтезу генів поза організмом належить до методів генетичної інженерії (+)

12. У сучасній генетиці використовуються найрізноманітніші методи,

але основним залишається гібридологічний метод (+)

 

Урок 2. Генотип та фенотип. Алелі

Продовжте думку

1. Наука про закономірності спадковості та мінливості організмів .... (Генетика)

2. Матеріальними носіями спадковості є хромосоми, до складу

яких входить … (ДНК)

3. Здатність живих організмів набувати нових ознак і їхніх станів у процесі індивідуального розвитку… (Мінливість)

4. Одиницею спадковості є ген, що розташований у певній хромосомі, де займає визначене місце – … (Локус)

5. Стани гена, що визначають прояви ознаки і розташовані в однакових ділянках гомологічних хромосом … ( Алелі, або алельні гени)

6. Алельні гени можуть бути … (Домінантними  і рецесивними)

7. Алелі, які в присутності іншого завжди проявляються у формі стану ознаки є … (Домінантними)

8. Алелі, які пригнічуються в присутності домінантних і не проявляються станом ознаки є … (Рецесивними)

9. Клітина тіла або особина, гомологічні хромосоми якої містять однакові алелі певного гена – ... (Гомозигота)

10. Клітина тіла або особина, гомологічні хромосоми якої містять різні алелі певного гена  – ... (Гетерозигота)

11. Сукупність усіх генів організму, які одержані від батьків .. . (Генотип)

12. Сукупність ознак і властивостей організму, які є результатом взаємодії генотипу з умовами зовнішнього середовища…  (Фенотип)

 

Урок 3. Закони Менделя

Закінчіть речення

1. За моногібридного схрещування батьківські особини різняться проявами … (Однієї ознаки)

2.  Явище переважання в гібридів першого покоління проявів ознаки одного з батьків назвають … (Домінуванням ознак)

3. Ознаки.  що не проявився в гібридів першого покоління є … (Рецесивними)

4. Під час моногібридного схрещування батьківських особин, що різняться проявами однієї ознаки, у потомстві спостерігаються лише домінантні прояви ознаки, і усі нащадки будуть одноманітними як за генотипом, так і за фенотипомце  (Закон одноманітності гібридів першого покоління, або перший закон Менделя)

5. Під час моногібридного схрещування двох гібридів першого покоління,

які є гетерозиготами, у потомстві спостерігається розщеплення за фенотипом 3 : 1 і за генотипом 1 : 2 : 1– це … (Другий закон Менделя, або закон розщеплення ознак)

6. Під час утворення статевих клітин у кожну гамету потрапляє лише один алель з кожної пари алельних генів – це  … (Закон чистоти гамет)

7. Схрещування батьківських особин, які різняться проявами двох ознак ... (Дигібридне)

8. Кожна пара ознак успадковується незалежно від інших ознак – це  (Третій закон Менделя, або закону незалежного успадкування)

9. Процес, що приводить до виникнення нових поєднань проявів ознак і збільшення генетичної різноманітності (Рекомбінація ознак)

10. Схрещування гібрида з невідомим генотипом  з рецесивною гомозиготою, генотип якої завжди (аа) є … (Аналізуючим схрещуванням)

11. Якщо під час схрещування особини з домінантною ознакою  з рецесивною гомозиготною (аа) особиною усе потомство виявиться одноманітним, значить аналізована особина …  (Гомозиготна - АА)

12. Якщо під час схрещування особини з домінантною ознакою  з рецесивною гомозиготою (аа) отримане потомство дає розщеплення 1 : 1, то досліджувана особина  (Гетерозиготна - Аа)

 

Урок 4. Ознака як результат взаємодії генів

Вставте пропущені слова

1. Взаємовпливи алельних генів за участі функціональних продуктів, особливості яких і визначають різні види успадкування ознак має назву …

(Взаємодія  генів)

2. Виокремлюють два основні типи взаємодії генів: взаємодію … та взаємодію … генів.  (Алельних, неалельних)

3. Взаємовпливи генів, які займають подібні локуси в гомологічних хромосомах – це взаємодія … генів, а взаємовпливи  генів, що розташовані в різних неідентичних ділянках гомологічних хромосом – це взаємодія … генів. (Алельних, неалельних )

4.Основними формами взаємодії  алельних генів є … (Повне домінування, неповне домінування, множинний алелізм)

5. Основною формою взаємодії алельних генів, за якої у гетерозиготного організму (Аа) домінантний алель (А) повністю пригнічує дію рецесивного (а) є …  (Повне домінування)

6.  Розщеплення ознаки за генотипом й фенотипом збігається і становить 1 : 2 : 1 можливе за взаємодії алельних генів при … (Неповному домінуванні)

7. Явище, за якого ознака в популяції визначається не двома, а декількома алелями – це … (Множинний алелізм)

8. Форма волосся людини (кучеряве, хвилясте і пряме), забарвлення пір’я

курей (чорне, зозулясте і біле), забарвлення плодів суниць (червоне, рожеве і біле) – ознак, які успадковуються за … (Неповним домінуванням)

9. Основними формами взаємодії неалельних генів є … (Комплементарність, полімерія та множинна дія генів)

10. У людини явище впливу одного гена на прояв різних ознак  визначає руде забарвлення волосся, світлий колір шкіри і наявність ластовиння, що характерне для … (Множинної дії генів, або плейотропії)

11. Колір шерсті у кроликів, форма гребеня у курей, синтез захисних білків інтерферонів та розвиток нормального слуху у людини успадковуються за типом … взаємодії.  (Комплементарної)

12. Форми взаємодії неалельних генів, за яких декілька домінантних неалельних генів впливають: на ступінь розвитку ознаки це –  …, а  визначають розвиток нового прояву ознаки це – …  (Полімерія, компліментарність)

Урок 5. Поняття про зчеплення генів і кросинговер

Вкажіть правильні та неправильні  твердження («+» або «-»)

1. Зчеплення генів – це явище спільного розташування й успадкування генів, локалізованих в одній хромосомі (+)

2. Експериментальне доведення явища зчеплення генів здійснив Георг Мендель (-)

3. Кросинговер – процес, під час якого не відбувається зміни спадкової інформації (-)

5. Хромосомна теорія спадковості виникла на основі клітинної теорії на початку XX ст. (+)

6. Гени розташовані в хромосомах (+)

7. Різні хромосоми містять однакову кількість генів (-)

8. Гени розташовані вздовж хромосом у лінійному порядку (+)

9. Усі гени однієї хромосоми утворюють групу зчеплення (+)

10. Кількість груп зчеплення дорівнює диплоїдному набору хромосом (-)

11. Зчеплення між генами в одній хромосомі порушуються внаслідок кросинговеру (+)

12. Сила зчеплення між двома генами обернено пропорційна відстані між ними (+)

 

Урок 6. Генетика статі й успадкування, зчеплене зі статтю

Допишіть пропущені слова

1. У більшості організмів стать визначається генами … (Статевих хромосом)

2. Стать, яка продукує гамети, що не відрізняються за статевими хромо-

сомами, називається … , а стать, у якої гамети відрізняються, – …    (Гомогаметною,  гетерогаметною)

3. Стать характеризується сукупністю ознак, що визначаються генами, розташованими в …  хромосомах і … (Статевих,  аутосомах)

4. Формування статі в організмів визначається … й умовами середовища. (Генотипом)

5. Успадкування ознак, гени яких розташовані в статевих хромосомах – це … (Успадкування, зчеплене із статтю)

6. Цей вид зчепленого успадкування відкрив … у 1910 р., досліджуючи успадкування забарвлення очей у дрозофіли.  (Т. Морган)

7. Гемофілія, дальтонізм, колір емалі зубів у людини, колір шерсті у кішок тощоознаки, які успадковуються разом з …. (X-хромосомою)

8. Оволосіння вушних раковин (гіпертрихоз), рогові луски на шкірі (іхтіоз) у людини та інші ознаки, що успадковуються разом з … (Y-хромосомою)

9. Ознаки, гени яких локалізовані у Х-хромосомі, успадковуються представниками і, … і … статі. (Жіночої,  чоловічої)

10.  Рецесивний алельний ген зчеплений з Х-хромосомою  у жіночої статі він проявляється лише в … стані, а в чоловічої – у … (Гомозиготному, гетерозиготному

11. Ознаки, зчеплені з …, успадковуються лише представниками чоловічої статі. (Y-хромосомою)

12. Успадкування, зчеплене зі статтю, має особливості, що визначаються розташуванням генів у … (Статевих хромосомах)

 

Урок 7. Форми мінливості

Продовжте думку

1. Мінливість як властивість живого протилежна … (Спадковості)

2. Залежно від природи мінливості розрізняють дві основні

її форми: спадкову, яка  пов'язана зі зміною … і не спадкову, що пов’язана із зміною …  (Генотипу, фенотипу)

3. Форма неспадкової мінливості, яка пов’язана зі змінами фенотипу внаслідок впливу умов існування ... (Модифікаційна)

4. Послідовність чисельних показників проявів певної ознаки, розташованих у порядку зростання чи спадання формує … (Варіаційний ряд)

5. Графічне вираження кількісних показників мінливості певної ознаки … (Варіаційна крива)

6. Межі модифікаційної мінливості ознаки, які визначаються генотипом це - …  (Норма реакції)

7. Модифікаційна мінливість характерна для …. (Всіх організмів)

8. Ступінь прояву модифікацій прямо залежить від інтенсивності й тривалості дії певного … на організм. (Екологічного фактора)

9. Модицікації можуть зникати, якщо дія фактора, що їх спричиняє … (Припиняється)

10. Деякі модифікації, що виникають на ранніх етапах ембріонального розвитку,  можуть … протягом життя особини, але нащадкам …  (Зберігатися, не передаються)

11. В особин з однаковими генотипами в різних умовах можуть формуватися різні … (Фенотипи)

12. Властивість модифікаційної мінливості,  в результаті якої всі організми одного виду за однакових умов зазнають однакових модифікацій … (Масовість)

 

 

Урок 8. Мутації: види мутацій, причини та наслідки мутацій

Тестовий контроль

Виберіть одну правильну відповідь

1. Форма мінливості, що виникає завдяки перерозподілу генетичного матеріалу в нащадків

а) модифікаційна;

б) мутаційна;

в) комбінаційна;

г) фенотипова.

2. Мутації виникають:

а) раптово;

б) поступово;

в) через певний проміжок часу;

г)  в статевих клітинах.

3. Джерелам комбінаційної мінливості є:

а) репарації;

б) кросинговер;

в) мітоз;

г)  зчеплення генів.

4. Мутація проявляється у фенотипі в організмі:

а) гомозиготномії;

б) гетерозиготному;

в) поліплоїдному;

г) будь-якому.

5. Для мутацій не характерна властивість:

а) стійкість;

б) масовість виникнення;

в) успадковуваність;

г) неспрямованість.

6. Мутації, що призводять до зміни структури хромосом:

а) хромосомні;

б) геномні;

в) генні;

г) рецесивні.

7. Мутації, які пов’язані зі зміною кількості наборів хромосом:

а) хромосомні;

б) геномні;

в) генні;

г) рецесивні.

8. Зміни окремих генів, спричинені порушенням послідовності

нуклеотидів у молекулах нуклеїнових кислот відносяться до мутацій:

а) хромосомних;

б) геномних;

в) генних;

г) рецесивних.

9. До фізичних мутагенів належать:  

а) формальдегід;

б) хлороформ;

в) віруси;

г) іонізуюче випромінювання.

10. До біологічних мутагенів належать: 

а) формальдегід;

б) хлороформ;

в) віруси;

г) йонізуюче випромінювання.

 

Відповіді

1 –  в, 2 –  а, 3 –  б, 4 –  г, 5 –  б, 6 –  а, 7 –  б, 8 –  в, 9 –  г, 10 – в.

 

Урок 9. Спадкові захворювання людини. Генетичне консультування.

Сучасні методи молекулярної генетики

Закінчіть речення

1. Розділ генетики людини, що вивчає роль спадкових факторів у розвитку захворювань – це … (Медична генетика)

2. Основним завданням медичної генетики є виявлення, вивчення, лікування і профілактика … (Спадкових захворювань)

3. Спадкові розлади організму, пов’язані з порушенням генів, цілісності хромосом чи кількості хромосом – це  ... (Спадкові захворювання)

4. Спадкові хвороби поділяють на … (Генні, хромосомні та хвороби із спадковою схильністю)

5. Полідактилія, фенілкетонурія, хвороба Тея-Сакса, гемофілія, дальтонізм, іхтіоз, хвороба Марфана – це … (Генні хвороби) 

6. Спадкові хвороби, спричинені хромосомними та геном ними мутаціями – це … (Хромосомні хвороби)

7. Синдром «крику кішки», синдром Дауна, синдром Патау, синдром Едвардса є …. (Геномними мутаціями)

8. Цукровий діабет, гіпертонічна хвороба, виразкова хвороба шлунка, бронхіальна астма, шизофренія, епілепсія – це … (Хвороби зі спадковою схильністю)

9. Спеціалізований вид медичної допомоги населенню, суть якого полягає в прогнозуванні народження дитини зі спадковою патологією та поясненні ймовірності цієї події   називають …  (Медико-генетичним консультуванням)

10. Молекулярно-генетичний метод визначення нуклеотидної послідовності фрагментів ДНК має назву … (Секвенування)

11. Методи, що застосовуються для перенесення білків чи нуклеїнових кислот із розчину на полімерні мембрани-фільтри, де й відбувається їхнє визначення називають …. (Методи блотингу)

12. Для виявлення потрібних генів та розпізнавання послідовностей ДНК чи РНК застосовують  метод …. (Флуоресцентної гібридизації ДНК)

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. КЛИМЕНКО ОКСАНА
  Щиро дякую за розробку!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Біологія 9 клас (Остапченко Л.І., Балан П.Г., Поліщук В.П.)
Додано
15 лютого 2023
Переглядів
1153
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку