Перевірочні завдання з теми "Еволюція органічного світу"

Про матеріал
Дидактичні матеріали біології, які можна використати для поурочного контролю учнів 9 класу. Ці завдання зроблять урок насиченішим, цікавішим, сприятимуть кращому засвоєнню змісту уроку.
Перегляд файлу

ДИДАКТИЧНІ МАТЕРІАЛИ  ДО УРОКІВ БІОЛОГІЇ  В 9 КЛАСІ

Тема 6. ЕВОЛЮЦІЯ ОРГАНІЧНОГО СВІТУ

Урок 1. Популяції організмів та їх основні характеристики

Закінчіть речення

1. Сукупність особин одного біологічного виду, певною мірою ізольована від інших подібних сукупностей це – … (Популяція)

2. Термін популяція запропонував відомий датський вчений … (В.Л. Йогансен)

3. Елементарною одиницею еволюції є … (Популяція)

4. Еволюційні процеси в межах популяцій, що завершуються формуванням пристосованості організмів та утворенням нових популяцій й підвидів, називаються … (Мікроеволюцією)

5. Будь-яка популяція організмів характеризується такими показниками, як … (Чисельність, щільність, продуктивність, народжуваність, смертність, природний приріст)

6. Загальна кількість особин, що складають популяцію  - це її … (Чисельність)

7. Середня кількість особин популяції, яка припадає на одиницю площі становить її … (Щільність)

8. Кількість біомаси, яка створюється особинами популяції за одиницю часу – це її … (Продуктивність)

9. Співвідношення народжуваності, смертності, еміграції та імміграції визначає тривалі зміни чисельності популяції, їх називають … (Популяційною динамікою)

10. Популяції можуть характеризуватися структурою: … (Статевою, віковою, просторовою, етологічною та генетичною)

11. Зміни чисельності популяцій, спричинені різними факторами, називають … («Популяційними хвилями»)

12. Популяції, що тривалий час репродуктивно ізольовані, накопичуватимуть відмінності, а це в результаті може привести до виникнення нових … (Видів)

 

Урок 2. Еволюційні фактори. Механізми первинних еволюційних змін

Продовжте думку

1. Зовнішні та внутрішні впливи, які приводять до еволюційних змін організмів та угруповань це – … (Еволюційні фактори)

2. Згідно із сучасними еволюційними поглядами чинники еволюції поділяють на … (Рушійні та елементарні)

3. Рушійні чинники еволюції, до яких належать …, мають спрямований закономірний характер. (Спадкова мінливість та природний добір)

4. Процес, унаслідок якого виживають і лишають після себе потомство переважно особини з корисними в даних умовах спадковими змінами це – … (Природний добір)

5. Залежно від спрямування адаптаційних змін природний добір може бути … (Рушійним, стабілізуючим і розриваючим)

6. Добір, що спричиняє поступову зміну фенотипу, веде до зміни норми реакції в одному певному напрямі … (Рушійний)

7. Добір, який приводить до появи декількох фенотипів і спрямований проти середніх проміжних форм називають … (Розриваючий)

8. Добір особин, який супроводжується при сталому фенотипі звуженням норми реакції і ліквідує відхилення від неї ... (Стабілізуючий)

9. Елементарні чинники еволюції до яких належать …, що спричиняють еволюційні зміни біосистем і мають неспрямований випадковий характер. (Дрейф генів, популяційні хвилі та ізоляція)

10. Виникнення будь-яких перешкод, що порушують вільне схрещування й обмін спадковою інформацією це – … (Ізоляція)

11. Основними формами ізоляції є … (Географічна та екологічна)

12. Випадкова і не спрямована зміна частот зустрічальності алелів у популяції це – … (Дрейф генів)

 

Урок 3. Механізми видоутворення

Допишіть пропущені слова

1. Сукупність особин, що характеризуються спадковою подібністю ознак, вільно схрещуються і дають плодюче потомство, пристосовані до певних умов життя і займають у природі певну область – ареал, називають … (Вид)

2. Морфологічний, генетичний, фізіологічний, біохімічний, географічний, екологічний це –  (Критерії виду)

3. Спрямований природним добором еволюційний процес адаптивних перетворень, який веде до утворення генетично закритих видових систем із генетично відкритих внутрішньовидових це – … (Видоутворення)

4. Необхідною умовою видоутворення є ізоляція, залежно від особливостей

якої розрізняють … та …  видоутворення. (Географічне, екологічне)

5. Видоутворення, що призводить до формування нових груп у результаті зміни ареалу під час географічної ізоляції називають … (Географічне)

6. Видоутворення, що призводить до формування нових груп у межах існуючого ареалу під час екологічної ізоляції називають … (Екологічне)

7. Основними формами макроеволюції є … (Дивергенція, конвергенція і паралелізм)

8. Незалежний розвиток подібних ознак у філогенетично віддалених організмів унаслідок пристосування їх до подібних умов середовища називають …  (Конвергенція)

9. Виникнення нових видів  від однієї предкової групи близькоспоріднених організмів шляхом розходження ознак у споріднених організмів шляхом має назву … (Дивергенції)

 10. Органи, що виконують подібні функції, але не мають спільного плану будови    …, а  органи, які подібні за будовою та походженням, але виконують різні функції –   (Аналогічні, гомологічні)

11. Незалежний розвиток подібних ознак у споріднених систематичних груп організмів має назву … (Паралелізм)

12. Напрям еволюції, за якого народжуваність у популяції переважає над смертністю це – …,  а напрям за якого смертність у популяції переважає над народжуваністю – …  (Біологічний прогрес,  біологічний регрес)

 

Урок 4. Розвиток еволюційних поглядів. Теорія Ч. Дарвіна

Вкажіть правильні та неправильні  твердження («+» або «-»)

1. Термін еволюція вперше ввів у науку швейцарський натураліст й філософ Шарль Бонне ще у 1762 р. (+)

2. Положення про незворотність еволюції на рівні видів уперше сформульовано французьким зоологом  Ж. Кюв’є (-)

3. Біологічна еволюція    це незворотний,  спрямований  історичний розвиток живої природи, що супроводжується змінами на всіх рівнях організації життя (+)

4. Уявлення античних філософів про еволюцію поєднуються в систему поглядів під назвою стихійний матеріалізм (+)

5. В епоху Середньовіччя панувала метафізика  – вчення про надприродну першооснову буття, що стають основою трансформізму (-)

6. Перші цілісні теорії еволюції висунули на початку ХІХ ст. Еразм Дарвін та Жан Батист Ламарк (+)

7. Теорія еволюції Дарвіна – уявлення про еволюцію як ступінчастий розвиток живого від простого до складного (-)

8. Теорія еволюції Ламарка – система поглядів про еволюційний розвиток живого під дією таких чинників еволюції, як спадкова мінливість та природний добір, що є наслідком боротьби за існування (-)

9. Синтетична теорія еволюції – система уявлень про те, що рушійною силою еволюції є природний добір генетичних мутацій і рекомбінацій, і яка починається на рівні популяцій (+)

10. Елементарною одиницею еволюції є вид (-)

11. Елементарним еволюційним матеріалом та єдиним джерелом нових спадкових ознак є мутації (+)

12. Серед основоположників СТЕ були такі видатні біологи, як С. С. Четвери-

ков, С. Райт, Ф. Г. Добжанський, І. І. Шмальгаузен, О. М. Сєверцов ін (+)

 

Урок 5. Еволюція людини. Етапи еволюції людини

Закінчіть речення

1. Процес виникнення і формування людини в процесі еволюції, що відбувався під впливом біологічних і соціальних чинників називають … (Антропогенез)

2. Наука, що вивчає походження й історичний розвиток людини ... (Еволюційна антропологія)

3. Батьківщиною людства більшість науковців вважає … (Африканський континент)

4. Найдавнішим мавпоподібним предком людини,  який жив орієнтовно 4,4 млн років тому, на сьогодні вважається … (Ардіпітек корінний)

5. Мавпоподібні предки, яким було притаманне прямоходіння, та  від яких і почався рід  Homo … ( Австралопітеки)

6. Найдавніший вид роду Людина, від якого починається відлік еволюції людини, що з’явився в Східній Африці близько 2,4 млн років тому …  (Людина вміла)

7. Викопний вид, який розглядають як безпосереднього попередника сучасної людини і до якого відносять синантропів, пітекантропів, гейдельберзьких людей, Людину флореську це –    (Людина прямоходяча)

8. Представники роду Люди, що вміли добувати вогонь, вміли говорити, хоча

їхня мова була повільною, ховали своїх померлих … (Людина неандертальська)

9. Єдиний існуючий на сьогодні вид роду Люди … (Людина розумна)

10. Високі, могутньої статури люди, що мали високий розвиток мови, жили в печерах, носили одяг, створювали наскельні малюнки, гравюри, скульптури, прикраси та музику… (Кроманьйонці)

11.У процесі історичного розвитку виду Людина розумна залежно від умов проживання сформувалися різні етнічні групи – … (Раси)

12. На сьогодні більшість вчених виділяють три основні раси: … (Європеоїдна, монголоїдна, негроїдна)

 

Урок 6. Світоглядні та наукові погляди на походження та історичний розвиток життя

Продовжте думку

1. Життя виникло завдяки божественному творенню є гіпотезою … (Креаціонізму)

2. Життя виникало неодноразово з неживої речовини це – гіпотеза … (Спонтанного зародження)

3. Життя існувало завжди це – гіпотеза … (Стаціонарного стану)

4. Життя занесене на нашу планету ззовні це – гіпотеза … (Панспермії)

5. Життя еволюціонувало на Землі з неживої природи це – гіпотеза … (Біохімічної еволюції)

6. Життя виникло на Землі мільярди років тому з неорганічної природи в два етапи: … еволюції (абіогенез) та … еволюції (біогенез). (Хімічної, біологічної)

7. Синтез органічних мономерів, синтез полімерів та ліпідів, утворення органічних систем, формування протоклітин це – основні етапами … (Абіогенезу)

8. Історичний розвиток життя на Землі від первісних біосистем до сучасного органічного світу це – … (Біогенез)

9. Перші організми, що мали клітинну мембрану, цитоплазму, генетичний апарат, у яких виникли реплікація і біосинтез білків на основі генетичного коду були … (Архебіонти)

10. Архебіонти є спільними предками усіх нині існуючих груп організмів – …

(Бактерій, архей та еукаріотів)

11. Поява бактерій і архей відбулася в … ері. (Архейській)

12. Поява еукаріотів відбулася в … еру життя.  (Протерозойську)

 

docx
До підручника
Біологія 9 клас (Остапченко Л.І., Балан П.Г., Поліщук В.П.)
Додано
15 лютого 2023
Переглядів
815
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку