7 липня о 18:00Вебінар: Навчаємо граючись: цікавинки з використання ігор на уроках природничого циклу

Ділова гра "Самоосвіта вчителя"

Про матеріал
Презентація "Самоосвіта вчителя" допоможе розкрити дане питання та провести ділову гру для вчителів школи. Поданий матеріал можна використати на різних методичних заходах.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Ділова гра. САМООСВІТА ВЧИТЕЛЯ

Номер слайду 2

Самоосвіта педагога — свідома діяльність з удосконалення своєї особистості як фахівця: адаптування своїх неповторних якостей до вимог педагогічної діяльності, постійне підвищення професійної компетен-тності та неперервне вдосконалення якос-тей своєї особистості.

Номер слайду 3

«Творчий учитель — творчийколектив»

Номер слайду 4

НЕМОЖЛИВО ЖИТИ КРАЩЕ, НІЖ ПРОВОДЯЧИ ЖИТТЯ В ПРАГНЕННІ СТАТИ ДОСКОНАЛІШИМ. ХТО ХОЧЕ ЗРУШИТИ СВІТ, НЕХАЙ ЗРУШИТЬ СЕБЕ. (СОКРАТ) Девіз

Номер слайду 5

Метасприяти активізації творчого потенціалу кожного учасника ділової гри;стимулювати бажання підвищувати свій професійний рівень;сприяти формуванню комунікативних умінь і навичок методичної діяльності.

Номер слайду 6

Завданнядопомогти в організації професійного самовдосконалення й самоосвіти;сформувати вміння командної взаємодії.

Номер слайду 7

гра — справа серйозна. Як ми граємося, так і живемо; будьмо позитивними;толерантність — це повага, у першу чергу, до самого себе; точність — ввічливість королів; світ навколо вирує, а ми — на грі ТУТ і ЗАРАЗ — вчимося;найдорогоцінніше, що в нас є, це — час, використаймо його для себе найефективніше. Правила гри

Номер слайду 8

«Педагогічні та науково-педагогічні працівники зобов’язані постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру» Закон України «Про освіту»

Номер слайду 9

«Вчити самого себе»«Знати більше, ніж я знаю сьогодні»«Учень має бачити в учителеві розумну, знаючу, думаючу, закохану в знання людину. Чим глибші знання, чим ширший кругозір, ширша всебічна наукова освіченість учителя, тим більшою мірою він не тільки вчитель, а й вихователь»«Знайди себе в собі, підкори себе собі, оволодій собою!»

Номер слайду 10

Інтелектуальна розминка

Номер слайду 11

Хто автор цих слів?Щоб стати справжнім вихователем дітей, треба віддати їм своє серце. В. Сухомлинський. Щоб дати учням іскорку знань, учителю необхідно ввібрати в себе море світла. В. Сухомлинський. Учитель, який передає дитині лише знання, — це ремісник; той, хто виховує характер, — справжній митець у своїй справі. С. Русова

Номер слайду 12

Продовжіть фразу. Усі перемоги починаються…з перемоги над собою.

Номер слайду 13

Продовжіть фразу. Хто не дивиться вперед, той…залишиться позаду.

Номер слайду 14

Продовжіть фразуІстина народжується в суперечках, та коли пристрасті вирують, …істина зникає.

Номер слайду 15

Продовжіть фразу. Якщо можеш виправити наслідки помилки, …ти не помилився.

Номер слайду 16

«актуальне Я» — яким себе бачить учитель зараз; «ретроспективне Я» — яким він себе бачить та оцінює на початкових етапах своєї праці;«ідеальне Я» — яким учитель хотів би бути; «рефлексивне Я» — як, з погляду вчителя, його розглядають і оцінюють керівники школи, колеги, учні й батьки. Чотири компоненти власного «Я»:

Номер слайду 17

1 Компетентність - це 2 Компетенція - це 4 Компетентний учитель -це 3 Компетентна людина - це Вправа «Джерело знань»

Номер слайду 18

Група 1 Поняття «компетентність» у психолого-педагогічній літературі остаточно не визначено. На сьогоднішній день загальний аналіз, характеристику компетентності здійснили О. Овчарук, О. Пометун, О. Локшина, І. Єрмаков та інші. Компетентність:походить від латинського «сотреtens», що в перекладі означає «належний, здібний»;спроможність кваліфіковано здійснювати діяльність, виконувати завдання або роботу;набір знань, умінь, навичок і відношень, що дають змогу особистості здійснювати діяльність або виконувати певні функції, що підлягають досягненню певних стандартів у галузі професії чи виду діяльності;певна база знань особистості, яка дозволяє їй судити про що-небудь, висловлювати переконливу, авторитетну думку.

Номер слайду 19

Група 2 Компетенція — це коло повноважень будь-якої установи або особи; коло питань, у яких ця особа має знання, досвід. Компетенція є складовою компетентності. Компетенції є двох видів: базові (фізичні, когнітивні, моральні);похідні (трудові, технологічні, політико-правові), які розвиваються на основі базових. Поняття «компетенція» вживають, як правило, у значенні «коло повноважень». Компетентність пов’язують з обізнаністю, авторитетністю, кваліфікованістю. Тому в педагогічному сенсі рекомендують користуватися терміном «компетентність».

Номер слайду 20

Група 3 Компетентна людина:яка має достатні знання в будь-якій галузі, яка з чим-небудь добре обізнана, тямуща, кваліфікована;яка має певні повноваження, повноправна, повновладна.

Номер слайду 21

Група 4 Компетентний учитель — той, хто володіє необхідною сумою знань, умінь, навичок, які виражають сформованість педагогічної діяльності, педагогічного спілкування й особистості вчителя як носія визначальних цінностей, ідеалів і педагогічної свідомості. Це поняття не нове. До нього зверталися ще давні філософи, а також видатні вчені, педагоги минулого (К. Ушинський, С. Русова, А. Макаренко, В. Сухомлинський, Г. Ващенко та інші). К. Ушинський зазначав: 1) «учитель має бути зразком для поліпшення розумового і морального виховання населення»; 2) «обов’язково потрібно володіти спеціальними знаннями в галузі теорії педагогіки, виховання, загальної та конкретної дидактики, учитель має бути обізнаний із зарубіжною історією та практикою навчально-виховної роботи».

Номер слайду 22

Група 4 С. Русова звертала увагу працівників освіти на необхідність знання психології, фізіології, педагогіки, дефектології, на вміння застосовувати методи дослідження дітей, спостереження, експеримент. Наголошувала на необхідності ерудованості, начитаності педагога, його вмінні співвідносити інформацію теоретичну з інформацією спостережень, на вмінні аналізувати одержану інформацію для прийняття педагогічно доцільного рішення. К. Мелешко досліджував проблеми вдосконалення професійної компетентності сільського вчителя. Він зазначав, що професійні якості вчителя розглядають через його особисті здібності й уміння, зокрема такі компетенції, як уміння адаптуватись у соціальному середовищі, ефективно використовувати набуті знання в практичній діяльності, здатність генерувати нові перспективні й реальні ідеї, володіти педагогічним тактом, визначати напрями власної діяльності, шляхи та способи самовдосконалення.

Номер слайду 23

Група 4 Є. Павлютенков виокремлював такі види педагогічної компетентності:мотиваційна (внутрішня професійна мотивація; здатність мотивувати та стимулювати пізнавальну діяльність учнів);організаційно-технологічна (володіння необхідними навичками організації дитячого колективу, навчального процесу);рефлексивна (здатність до аналізу та самоаналізу процесу й результатів).

Номер слайду 24

Опанування методики впровадження самоосвітньої діяльності відбувається через такі етапи:діагностичний: діагностика ускладнень педагога, розробка концептуальних основ, участь у навчальних і настановних семінарах;організаційний: створення матеріальних умов, підготовлення науково-методичних матеріалів, мотивація;практичний: послідовне вирішення всіх завдань, моніторинг, корекція;узагальнюючий: дослідження ефективності, аналіз результатів.ppt_x

Номер слайду 25

педагогічний (освітні програми і технології, рівень навченості учнів);психологічний (рівень психофізіологічного комфорту, розвиненість професійних особистісних якостей); соціально-психологічний (характер стосунків між учасниками навчально-виховного процесу, розширення комунікативного простору);соціальний (рейтинг педагога);науково-методичний (підвищення кваліфікації, авторська програма, упровадження педагогічних технологій, активність у науково-методичній роботі). Критерії оцінювання самоосвіти:

Номер слайду 26

Вправа «Проблемні люди»

Номер слайду 27

забезпечити самостійний вибір педагогом теми самоосвітньої діяльності та форм її реалізації;надати самоосвіті вчителя практичної спрямованості;ураховувати психофізіологічні та професійні особливості вчителя;забезпечувати системність і послідовність проходження педагогів усіх етапів самоосвіти й демонстрацію успіхів і досягнень учителя;демонструвати власний приклад самоосвітньої діяльності. Правила:

Номер слайду 28

результати вступу учнів до вишів;результати контрольних зрізів;результативність участі учнів в олімпіадах і конкурсах;відкриті уроки, позакласні та позаурочні заходи як для співробітників школи, так і в межах міських заходів;апробація підручників, навчально-методичних посібників;підготовка рефератів для курсової підготовки. Результати самоосвітньої діяльності вчителя:

Номер слайду 29

«Я знаю представників багатьох спеціальностей, але немає — я в цьому переконаний — людей більш допитливих і невгамовних, більш одержимих думками про творчість, як учитель. Педагогічна діяльність, яка є сплавом науки та мистецтва, за своїми компонентами завжди передбачає творчість». В. Сухомлинський. Вправа «Портрет професіонала»(робота в групах)1234

Номер слайду 30

Група 1 Завдання: проаналізуйте види ключових компетентностей (за різними джерелами). Ознайомте з ними присутніх.{72221 D97-BBF4-4 A2 E-8917-CA3 E5 C5 D1 FDC}Ключовікомпетентності, визначені в АвстріїКлючовікомпетентності, визначені в БельгіїПредметні;особистісні;соціальні;методологічні(самоспрямоване навчання)Соціальні;комунікативні;уміння співпрацювати;здатність діяти й думати самостійно;уміння критично мислити й діяти;самокерування й саморегуляція

Номер слайду 31

Група 1 Завдання: проаналізуйте види ключових компетентностей (за різними джерелами). Ознайомте з ними присутніх.{72221 D97-BBF4-4 A2 E-8917-CA3 E5 C5 D1 FDC}Ключовікомпетентності, визначені у ФінляндіїКлючовікомпетентності, визначені в НімеччиніПізнавальні;особистісні;творчі;педагогічні та комунікативні;адміністративні;стратегічні;уміння діяти паралельно за різними напрямамиІнтелектуальні;навчальні; методологічні;соціальні;ціннісні.

Номер слайду 32

Група 1 Завдання: проаналізуйте види ключових компетентностей (за різними джерелами). Ознайомте з ними присутніх.{72221 D97-BBF4-4 A2 E-8917-CA3 E5 C5 D1 FDC}Ключові компетентності, визначені в Україні3 блоки:соціальні (здатність до співпраці, комунікативність, мобільність, навички взаєморозуміння тощо);мотиваційні (здатність до навчання, винахідливість, уміння досягати успіху в житті, особисті практичні здібності тощо);функціональні (лінгвістичні, технічні й наукові, уміння використовувати джерела інформації тощо)

Номер слайду 33

Група 2 Завдання: проаналізуйте професіограму вчителя, розроблену науковцями-педагогами та психологами. Ознайомте з нею присутніх.{2 E4 A5385-7576-4 AE6-839 C-837 CF3700 D34}Тип структури особистостіОсновні пріоритети та сильні сторони. Головні риси. Комунікатор. Реалізується через пошук механізмів сумісності з учнем, через неформальне спілкування. Сильні сторони — комунікативна функція. Товариськість, доброта, зовнішня привабливість, емоційність, висока моральність, низька конфліктність, спрямованість на взаємодію. Предметник. Реалізується в навчальній місії, виховує засобами досліджуваного предмета, шляхом зміни сприйняття учнем наукової картини світу, поглиблення знань з предмету. Сильні сторони — конструктивна, методична, навчальна функціїСпостережливість, раціоналізм, переконаність у необхідності та значимості знань, прагнення до творчості, самореалізація, спрямованість на себе, на завдання. Організатор. Реалізується в позакласній діяльності, у сфері ділового співробітництва, колективної зацікавленості, дисципліни. Сильні сторони — виконавча, мобілізаційна, організаторська функціїВимогливість, сильна воля, енергійність, самодисципліна, лідерство, авторитетність, спрямованість на взаємодіюІнтелігент. Реалізується у високоінтелектуальній просвітницькій діяльності, що розвиває місію популяризації науки, мистецтва, культури. Сильні сторони — гностична, виховна, інформаційна, розвивальна, дослідницька, пропагандистська функціїВисокий інтелект, висока загальна культура, висока моральність, принциповість, духовність, пріоритети волі й саморозвитку

Номер слайду 34

Група 3 Завдання: проаналізуйте види ключових компетентностей, якими необхідно володіти сучасному вчителю. Ознайомте з ними присутніх.{2 E4 A5385-7576-4 AE6-839 C-837 CF3700 D34}НазвакомпетентностіСкладовіСоціальна. Здібності вчителя визначати своє місце в суспільстві, проектувати стратегії власної діяльності, продуктивно працювати з адміністрацією, колегами, учнями, батьками, проявляти самостійність та ініціативу, уміння емоційно налаштовуватися на спілкування тощо. Професійна. Особливості, навички щодо визначення й постановки педагогічних цілей виховання та навчання, способів операційного контролю, оцінювання результатів, розуміння й упровадження інноваційних технологій тощо. Здоров’я-збережувальна. Особливості, які спрямовані на збереження фізичного, соціального, психічного та духовного здоров’я – свого й оточуючих. А також сприяння збереженню, укріпленню здоров’я учнів. Загально-культурна. Культура міжособистісних взаємин учителя й учня, рівень володіння вчителем національною та світовою культурною спадщиною, уміння дотримувати принципів толерантності, норм мовної культури тощо. Громадянська. Здібності орієнтуватися в проблемах сучасного суспільно-політичного життя, виконувати громадянські обов’язки, використовувати засоби й моделі поведінки, які відповідають законодавству УкраїниІнформаційна. Здібність учителя орієнтуватися в інформаційному просторі, володіти й оперувати інформацією відповідно до своєї професійної підготовки

Номер слайду 35

Група 4 Завдання: визначте, які форми методичної роботи сприяють становленню ключових компетентностей учителя.Інформаційний довідник Зараз актуальним є пошук нових технологій, форм методичної роботи, які максимально сприятимуть становленню й розвитку професійних компетентностей учителів, а саме оволодінню: основами педагогічної та творчої діяльності;здібностями із самопроектування, самореалізації та рефлексії;комунікативною діяльністю;навичками дослідницької діяльності;способами складання проектів і програм;інформаційними технологіями;умінням використання прогресивних ідейпсихолого-педагогічної науки, передового педагогічного досвіду;Ваші доповнення ______________________

Номер слайду 36

«Учитель живе доти, доки вчиться; коли ж тільки він перестає вчитися, у ньому вмирає вчитель». К. Ушинський. Дякую за увагу!ppt_xppt_xppt_xppt_x

pptx
Пов’язані теми
Педагогіка, Інші матеріали
Додано
9 квітня 2019
Переглядів
906
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку