Добірка тестових завдань для перевірки готовності учнів 11 класу до зовнішнього незалежного оцінювання історії України (варіант 5)

Про матеріал
Добірка тестових завдань для перевірки готовності учнів 11 класу до зовнішнього незалежного оцінювання історії України (варіант 5). Діагностична тестова робота розрахована на 40 хвилин, передбачає експрес-перевірку по закінченню, створена на основі завдань зовнішнього незалежного оцінювання минулих років, має діагностично-корекційну функцію, допомагає вчителю якісно та ефективно спланувати освітню діяльність, забезпечити підвищення результативності. Швидко та якісно проаналізувати роботу, визначити прогалини у знаннях учнів та помітити їх причини й закономірності вчителю допоможе спеціально розроблений бланк аналізу діагностично-корекційної тестової роботи.
Перегляд файлу

Добірка тестових завдань

для перевірки готовності учнів 11 класу

до зовнішнього незалежного оцінювання історії України (варіант 5)

 

Підготувала Дикань Алла Василівна,

заступник директора з навчальної роботи,

вчитель історії та правознавства

Комунального закладу «Бугаївський ліцей

Ізюмської районної ради Харківської області»

 

Діагностична тестова робота може бути проведена на першому, вступному, або на будь-якому занятті (індивідуальні та групові заняття з історії України) з підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з метою визначення рівня засвоєння учнями 11-го класу навчального матеріалу з курсу «Історія України» та виявлення прогалин у знаннях учнів з метою їх усунення і окреслення траєкторії руху вчителя й учнів щодо підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. Робота розрахована на 40 хвилин, передбачає експрес-перевірку по закінченню, створена на основі завдань зовнішнього незалежного оцінювання минулих років, має діагностично-корекційну функцію, допомагає вчителю якісно та ефективно спланувати освітню діяльність, забезпечити підвищення результативності. Швидко та якісно проаналізувати роботу, визначити прогалини у знаннях учнів та помітити їх причини й закономірності вчителю допоможе спеціально розроблений бланк аналізу діагностично-корекційної тестової роботи.

 

Добірка тестових завдань

для для перевірки готовності учнів 11 класу

до зовнішнього незалежного оцінювання історії України

 

Завдання 1 – 24 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку.

 

1. На картосхемі відображено історичний процес, що тривав упродовж


 

А   І – ІV ст.

Б   V – VІІ ст.

В   VІІІ – ІХ ст.

Г   Х – ХІ ст.


2. Найдавніший, за писемними джерелами, народ Північного Причорномор’я – це

А гуни.                          Б скіфи.                          В сармати.                   Г кіммерійці.

 

3. «Рядовичами» в Київській Русі називали

А селян, які мали земельні наділи, вели своє господарство та виконували повинності на 

    користь феодала.

Б людей, які перебували у повній власності феодала (продавалися, дарувалися, передавалися

    в спадщину).

В ремісників, які мешкали в садибах феодалів, працювали в їхніх майстернях і сплачували

    грошову данину.

Г селян, які потрапили в залежність від феодала, уклавши з ним договір найму, працювали в

    його господарстві.

 

4. Виникнення самостійних політичних центрів на Русі в XII – на початку XIII ст. було

    наслідком

А монгольської навали.                                       Б політичної роздробленості.

В розпаду тріумвірату Ярославичів.                  Г господарського занепаду Києва.

 

5. Кому з князів літописець приписує вислови: «Не личить держати нашу батьківщину

    крижевникам (хрестоносцям)», «Не дам півотчини своєї, але поїду до Батия сам»?

А Ярославу Осмомислу                                       Б Роману Мстиславовичу

В Данилу Галицькому                                          Г Юрію I Львовичу

 

6. У якому столітті литовська князівська династія утвердилася у Волинському

    князівстві?

А XIII ст.                 Б XIV ст.                        В XV ст.          Г XVI ст.

 

7. Процес оформлення козацтва в окремий соціальний стан Речі Посполитої започатковано

А  Куруківською угодою.

Б  Третім Литовським Статутом.

В  Універсалом короля Стефана Баторія.

Г  «Ординацією Війська Запорозького…».

 

8. У якому стилі створено шедеври художнього мистецтва, зображені на фото?


image15

А романтизму

Б бароко

В реалізму

Г класицизму


 

9. Унаслідок якого походу Іван Самойлович втратив гетьманську булаву?

А Кримського           Б Чигиринського              В Азовського               Г Молдавського

 

10. У 1734 р. царський уряд дозволив козакам заснувати Нову Січ на р. Підпільна, тому що прагнув

А мати додатковий важіль впливу на Річ Посполиту.

Б залучити козаків до придушення селянських виступів.

В використати козаків у новій російсько-турецькій війні.

Г налагодити союзницькі стосунки із Кримським ханством.

 

11. Яка Січ була зруйнована російськими військами в 1775 р. за наказом імператриці
Катерини ІІ?

А Задунайська       Б Нова (Підпільненська)

В Хортицька        Г Чортомлицька

 

12 Лук’ян Кобилиця в 40-х роках XIX ст. був лідером селянського руху на

А Поділлі.               Б Східній Галичині.                 В Закарпатті.               Г Буковині.

 

13. Із діяльністю Івана Франка та Михайла Павлика пов’язаний процес

А створення Літературного товариства ім. Т. Шевченка.

Б заснування та видання газети «Зоря Галицька».

В створення першої української політичної партії.

Г зародження народовського руху у Східній Галичині.

 

14. Програмові положення якої організації наведено в уривку з документа:

«...Ми, свідомі Українці, назавжди пориваємо зв’язок з українофілами. Ми оддаємо всі наші сили на творення української культури, на соціально-політичне визволення поневоленого українського народу. Ми вживаємо тільки українську мову. Ми працюємо тільки для українського народу. Ми мусимо агітувати за наші думки... кожен повинен протягом року вивчити українській грамоті не менше двох членів для нашої організації…»?

А Кирило-Мефодіївського братства

Б Південно-Західного відділу Російського географічного товариства

В Братства тарасівців

Г Старої Київської громади

 

15. Одним із результатів боротьби українського національного руху на західноукраїнських землях на початку XX ст. було

А відкриття у Львові окремого українського університету.

Б об’єднання Східної Галичини, Північної Буковини та Закарпаття в єдиний Коронний край.

В започаткування політики «нової ери» в українсько-польських відносинах.

Г впровадження загального виборчого права для чоловіків.

 

16. Одне із завдань земельної реформи. упровадженої П. Столипіним, – це

А ліквідація великого поміщицького землеволодіння.

Б подолання кризи сільськогосподарського перевиробництва.

В зміцнення соціальної опори самодержавства на селі.

Г скасування кріпосницької залежності селян і панщини.

 

17. Утвердження в Українській СРР колгоспно-радгоспної системи господарювання,

      багатомільйонні демографічні втрати, підрив і деградація продуктивних сил села –

      це наслідки здійснення політики

А «коренізації».                             Б «воєнного комунізму».

В суцільної колективізації.           Г нової економічної політики.

 

18. Постанова РНК УСРР про занесення на «чорну дошку» колгоспів за «злісне

      саботування хлібозаготівель» призвела до

А конфіскації всього продовольства й посівного фонду, припинення постачання товарів.

Б ліквідації «куркулів» і «підкуркульників», виселення решти селян до Сибіру.

В надання екстреної продовольчої допомоги членам колгоспу за рахунок селян-одноосібників.

Г вилучення господарського реманенту та примусове відправлення колгоспників на промислові новобудови.

 

19. Що стало результатом державної політики в галузі культури в СРСР та УРСР наприкінці 1930-х рр.?

А розквіт авангардного мистецтва

Б утвердження ідейного різноманіття в мистецтві

В скасування цензури засобів масової інформації

Г ліквідація масової неписьменності дорослих

 

20. У якому році створено зображений пропагандистський плакат?

Напис на плакаті:

«П’ємо воду рідного Дніпра, будемо пити з Прута,

Немана та Бугу! Очистимо радянську землю від

фашистської нечисті!».

А 1941 р.

Б 1942 р.

В 1943 р.

Г 1944 р.

 

21. Створення раднаргоспів у другій половині 1950 – першій половині 1960-х рр. призвело до

А переходу підприємств на повний госпрозрахунок у межах економічних зон.

Б встановлення щомісячного авансування та пенсій за віком для колгоспників.

В послаблення союзної номенклатури та посилення ролі місцевих керівників.

Г відновлення товарно-грошових відносин і централізованого планування.

 

22. Який захід партійно-радянського керівництва в другій половині 1950-х - першій

      половині 1960-х pp. вплинув на життєвий рівень населення України?

А створення на підприємствах фондів матеріального заохочення робітників

Б збільшення присадибного господарства колгоспників

В узаконення підприємницької діяльності в торговельній сфері

Г ведення широкомасштабного індустріального житлового будівництва

 

23. Що стало наслідком підписання СРСР угоди, уривок з якої процитовано:

«...Держави-учасниці поважатимуть права людини та основні свободи, включаючи свободу думки, совісті, релігії та переконань, для всіх, незалежно від раси, статі, мови та релігії...»?

А завершення «хрущовської відлиги»                      Б зародження Народного руху України

В створення Української Гельсінської групи           Г початок «косигінської реформи»

 

24. Яка подія дала поштовх процесу міжнародного визнання України як незалежної

      держави?

А прийняття Декларації про державний суверенітет України (16 липня 1990 р.)

Б схвалення Акта проголошення незалежності України (24 серпня 1991 р.)

В проведення Всеукраїнського референдуму (1 грудня 1991 р.)

Г утворення Співдружності Незалежних Держав (8 грудня 1991 р.)

 

У завданнях 25 – 27 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою.

 

25. Установіть відповідність між досягненням у розвитку людства та періодом стародавньої історії України.

1 опанування мікролітичної техніки обробки каменю

А  палеоліт

2 відокремлення скотарства від землеробства

Б  мезоліт

3 поява мистецтва та релігійних уявлень

В  неоліт

4 перехід до відтворюючих форм господарювання

Г  енеоліт

 

Д  ранній залізний вік

 

1 - ___  2 - ___  3 - ___ 4 - ___

 

26. Установіть відповідність між назвами битв Національно-визвольної війни українського народу під проводом Б. Хмельницького та їхніми наслідками.

1 Пилявецька

 

А обмеження території, підпорядкованої владі гетьмана, Київським

    воєводством, скорочення козацького реєстру до 20 тис. осіб

2 Зборівська

 

Б укладення союзу з Трансільванією, спільні бойові дії козацького та

    трансільванського військ на території Польщі

3 Берестецька

 

В визнання польським королем влади гетьмана над Київським, Чернігівським і

   Брацлавським воєводствами

4 Батозька

Г звільнення козацькими військами Поділля та Волині, створення сприятливих

   умов для визволення західноукраїнських земель

 

Д  відновлення українсько-молдавського союзу, укладення шлюбу Тимоша

     Хмельницького з Розандою Лупу

 

1 - ___  2 - ___  3 - ___ 4 - ___

 

27. Установіть відповідність між прізвищем діяча та фактом його біографії

1   К. Левицький

А один з організаторів Союзу визволення України

2  Г. Бобринський

Б фундатор Української народної партії (УНП)

3  Є. Чикаленко

В засновник київських газет «Громадська думка» і «Рада»

4  М. Міхновський

Г Галицько-Буковинський генерал-губернатор у 1914-1915 рр.

 

Д голова Головної української ради

 

1 - ___  2 - ___  3 - ___ 4 - ___

 

У завданнях 28 – 29 розташуйте події в хронологічній послідовності.

 

28. Установіть послідовність подій суспільно-культурного життя другої половини XVI – першої половини ХVII ст.

А утворення Києво-Могилянського колегіуму

Б заснування в Острозі слов’яно-греко-латинської школи

В створення Пересопницького Євангелія

Г відновлення вищої православної ієрархії в Речі Посполитій

1 - ___  2 - ___  3 - ___ 4 - ___

 

29. Установіть послідовність віх дисидентського руху в Українській PCP.

А створення JI. Лук’яненком Української робітничо-селянської спілки

Б участь В. Стуса в акції протесту в кінотеатрі «Україна» проти масових арештів дисидентів

В заснування М. Руденком Української громадської групи сприяння виконанню

   Гельсінських угод

Г початок випуску В. Чорноволом «самвидавського» журналу «Український вісник»

1 - ___  2 - ___  3 - ___ 4 - ___

 

Завдання 30–31 мають по сім варіантів відповідей, серед яких лише три правильні. Виберіть три цифри, що позначають правильні, на вашу думку, відповіді, та запишіть їх у бланку.

 

30. У яких уривках з історичних джерел йдеться про великого князя київського Святослава Ігоревича?

  1.             «Виступив тоді він із города, приготував до бою дружину. Зійшлися вони на місці, де ото нині свята Софія стоїть, митрополія руська. І сталася січа люта, і ледве одолів він печенігів під вечір...»
  2.             «...на другий день посилає до імператора просити миру за такою умовою: [русичі] повинні віддати [візантійцям] Доростол.., [візантійці] повинні дозволити привозити до себе хліб...»
  3.             «Більше вже не хочу мститисяхочу тільки взяти з вас невелику данину. Дайте мені від кожного двору по три голуби і по три горобці...»
  4.             «Хозари вийшли супроти нього з каганом, князем своїм. І зступилися війська битися, і сталася битва межи ними, і одолів він хозар і город їхній столицю Ітіль, і город Білу Вежу взяв...»
  5.             «Зібрав він воіїнів і прийшов до Києва, і вчинив мир із братом своїм Мстиславом. І розділили вони по Дніпру Руську землю: собі узяв сю сторону, а Мстислав - ту...»
  6.             «Тепер поручаю я, - замість себе, - стіл свій, Київ, найстаршому синові... Ізяславу, ...нехай він вам буде замість мене... А Святославу даю Чернігів, а Всеволоду - Переяслав...»
  7.             «Прийшов [князь] у Переяславець. І послав до греків послів, говорячи: «Хочу йти на вас». І пішов до Царграда, розоряючи міста. І дали йому данину... І повернувся він в Переяславець...»

 

31. Проаналізуйте зображену картосхему.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картосхема дає змогу

1. охарактеризувати адміністративно-територіальний устрій Української Народної Республіки.

2. вказати райони антигетьманського повстанського руху влітку 1918 р.

3. визначити кордони Української Держави гетьмана П. Скоропадського.

4. вказати напрямки загального наступу німецько-австро-угорських військ у лютому–квітні

    1918 р.

5. окреслити район формування українських радянських повстанських дивізій.

6. вказати межі територій регіональних радянських республік, утворених більшовиками в

    січні–березні 1918 р.

7. визначити один із підсумків переговорів українсько-німецької та радянської делегацій у

    травні 1918 р.

 

 

Відповіді:

1 - Б;  2 - Г;  3 - Г;  4 - Б;  5 - В;  6 - Б  7 - В; 

8 – Б;  9 – А;  10 – В;  11 – Б;  12 – Г;  13 – В;  14 – В;  15 – Г;  16 – В;  17 – В; 

18 – А; 19 – Г;  20 – В;  21 – В;  22 – В;  23 – В;  24 – В;

25 – 1-Б, 2-Г, 3-А, 4-В; 

26 – 1-Г, 2-В, 3-А, 4-Д;

27 – 1-Д, 2-Г, 3-В, 4-Б;

28 -  1-В, 2-Б, 3-Г, 4-А;

29 - 1-А, 2-Б, 3-Г, 4-В;

30 – 2, 4, 7;

31 – 3, 5, 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бланк

аналізу діагностично-корекційної тестової роботи

для перевірки готовності учнів 11 класу

до зовнішнього незалежного оцінювання історії України

 

№ завдання

Прізвище, ім’я учня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прізвище, ім’я учня

Прізвище, ім’я учня

Прізвище, ім’я учня

Прізвище, ім’я учня

Прізвище, ім’я учня

Прізвище, ім’я учня

Прізвище, ім’я учня

Прізвище, ім’я учня

Прізвище, ім’я учня

Прізвище, ім’я учня

Прізвище, ім’я учня

Прізвище, ім’я учня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
30 квітня
Переглядів
307
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку