20 вересня о 18:00Вебінар: Numicon (Нумікон): проста математика для всіх

Добірка тестових завдань для перевірки готовності учнів 11 класу до зовнішнього незалежного оцінювання історії України (варіант 7)

Про матеріал
Добірка тестових завдань для перевірки готовності учнів 11 класу до зовнішнього незалежного оцінювання історії України (варіант 7). Діагностична тестова робота розрахована на 40 хвилин, передбачає експрес-перевірку по закінченню, створена на основі завдань зовнішнього незалежного оцінювання минулих років, має діагностично-корекційну функцію, допомагає вчителю якісно та ефективно спланувати освітню діяльність, забезпечити підвищення результативності. Швидко та якісно проаналізувати роботу, визначити прогалини у знаннях учнів та помітити їх причини й закономірності вчителю допоможе спеціально розроблений бланк аналізу діагностично-корекційної тестової роботи.
Перегляд файлу

Добірка тестових завдань

для перевірки готовності учнів 11 класу

до зовнішнього незалежного оцінювання історії України (варіант 7)

 

Підготувала Дикань Алла Василівна,

заступник директора з навчальної роботи,

вчитель історії та правознавства

Комунального закладу «Бугаївський ліцей

Ізюмської районної ради Харківської області»

 

Діагностична тестова робота може бути проведена на першому, вступному, або на будь-якому занятті (індивідуальні та групові заняття з історії України) з підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з метою визначення рівня засвоєння учнями 11-го класу навчального матеріалу з курсу «Історія України» та виявлення прогалин у знаннях учнів з метою їх усунення і окреслення траєкторії руху вчителя й учнів щодо підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. Робота розрахована на 40 хвилин, передбачає експрес-перевірку по закінченню, створена на основі завдань зовнішнього незалежного оцінювання минулих років, має діагностично-корекційну функцію, допомагає вчителю якісно та ефективно спланувати освітню діяльність, забезпечити підвищення результативності. Швидко та якісно проаналізувати роботу, визначити прогалини у знаннях учнів та помітити їх причини й закономірності вчителю допоможе спеціально розроблений бланк аналізу діагностично-корекційної тестової роботи.

 

Добірка тестових завдань

для для перевірки готовності учнів 11 класу

до зовнішнього незалежного оцінювання історії України

 

Завдання 1–24 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку.

 

1. На карті позначено територію


А охоплену грецькою

    колонізацією

Б Великої Скіфії

В поширення трипільської

    культури

Г прабатьківщини слов’ян


 

2. Освоєння нового матеріалу для виготовлення знарядь праці – міді, утвердження відтворюючих форм господарювання – це характерні риси розвитку людського суспільства в епоху

А палеоліту.              Б мезоліту.               В неоліту.                Г енеоліту.

3. Що було основою налагодження великим князем київським Ярославом Мудрим зовнішньополітичних зв’язків Русі з європейськими державами?

А участь руських дружин у хрестових походах           Б укладення уній

В міждинастичні шлюби                                                 Г прийняття корони з рук Папи Римського

 

4. На яку верству суспільства переважно спирався Данило Галицький у боротьбі проти боярського свавілля?

А іноземних колоністів            Б міщан                В селян                      Г удільних князів

 

5. На українських землях, включених до до складу Литовської держави, за князя Ольгерда (1345 –1377 рр.)

А відновлено фільварки.

Б витіснено православ’я католицизмом.

В утверджено правові норми Литовських Статутів.

Г збережено існуючі системи управління та судочинства.

 

6. Поява та використання на українських землях у повсякденному житті слів «магістрат», «дума», «лава» пов’язано з

А розповсюдженням реформаційних рухів.            Б виникненням козацтва.

В запровадженням кріпосного права.                      Г утвердженням магдебурзького права.

 

7. 1649 та 1651 роки в історії Національно-визвольної війни українського народу під проводом Б. Хмельницького пов’язані з

А походами козацького війська проти Молдавії.

Б підписанням союзницьких угод із Трансільванією та Швецією.

В переобранням гетьмана на Генеральних військових радах.

Г укладенням українсько-польських мирних угод.

 

8. Які зміни в суспільному житті Лівобережної Гетьманщини відбулися в другій половині
XVII ст.?

А Здобуття української шляхтою панівного становища в суспільстві внаслідок злиття з російським дворянством.

Б Виокремлення з козацького середовища козацької старшини в панівний привілейований стан.

В Перетворення міщанства в окремий стан, що мав права на самоврядування, суд, заняття ремеслами.

Г Втрата селянством особистої свободи, права займанщини та спадкового землеволодіння.

 

9. Що було спільним для Андрусівського перемир’я (1667 р.) та «Вічного миру» (1686 р.)?

А укладання між Річчю Посполитою та Османською імперією

Б закріплення передання Поділля під владу турецького султана

В передання Запорозької Січі під протекторат Московської держави

Г підпорядкування Правобережної України Речі Посполитій

 

10. Пам’ятка архітектури, зображена на фото, пов’язана з іменем гетьмана


image16

А Кирила Розумовського.

Б Івана Мазепи.

В Петра Дорошенка.

Г Івана Самойловича.


 

11. Діяльність Другої Малоросійської колегії було спрямовано на

А  упорядкування системи управління Запорозькою Січчю.

Б  ліквідацію решток автономного устрою Гетьманщини.

В  запровадження полкового устрою в Слобідській Україні.

Г  повернення козаків Задунайської Січі на Запоріжжя.

 

12. «Історія Русів», що поширювалася в рукописах у першій половині ХІХ ст., відображає погляди

А самостійників.              Б автономістів.              В соціалістів.                Г русофілів.

 

13. До якого відділу філателістичної колекції належить марка, зображена на фото?


image17

А «Письменники»

Б «Художники»

В «Учені»

Г «Композитори»


 

14. Які зміни в суспільному житті Наддніпрянської України відбулися після оприлюднення цитованого документа?

«Від заворушень, що виникли, може з’явитися загроза цілісності та єдності держави загальноросійської… До обов’язків уряду Ми віднесли виконання непохитної нашої волі:
1) дарувати населенню непорушні основи громадянської свободи совісті, слова, зібрань і союзів …»

А Відновлення магдебурзького права.

Б Утворення Української автокефальної церкви.

В Розгортання мережі осередків товариства «Просвіта».

Г Відкриття в усіх університетах українознавчих кафедр.

 

15. Створення добровольчого легіону Українських січових стрільців у складі австро-угорської армії ініціювала

А Українська Центральна Рада.                 Б Директорія УНР.

В Рада народних комісарів.                        Г Головна українська рада.

 

16. Про яке державне утворення йдеться в уривку з історичного джерела:

«Характер державної системи… складно визначити.., найправдоподібніше це мала бути конституційна монархія, відмінна від традиційної самодержавної системи в Росії… її характер визначався… українською історичною традицією…»?

А Українську Державу гетьмана П. Скоропадського

Б Українську Народну Республіку доби Центральної Ради

В Західноукраїнську Народну Республіку

Г Українську Народну Республіку доби Директорії

 

17. «Перекачування коштів із села в місто» наприкінці 1920–1930-х рр. було одним із

А шляхів стримування зростання цін на сільгосппродукцію.

Б способів матеріального стимулювання селянства.

В джерел фінансування індустріалізації.

Г інструментів проведення грошової реформи.

18. Що було характерним для культурного життя України в 1930-ті рр.?

А створення творчих літературно-мистецьких об’єднань

Б запровадження загальної обов’язкової середньої освіти

В насадження єдиного творчого методу – «соціалистичного реалізму»

Г вигнання нелояльних до радянської влади митців за кордон

 

19. Для якого року були характерними події, описані в уривку з історичного джерела:

«У селі Копилів Сокальського повіту Львівського воєводства знищено приміщення читальні, подерто бібліотечні книжки і портрети Шевченка і Франка. Після знищення читальні установлено людей перед читальнею і змушено їх кричати: «Хай живе Пілсудський!»...»?

А 1918 р.             Б 1923 р.               В 1930 р.             Г 1939 р.

 

20. Кампанія боротьби з «безрідними космополітами», що розгорнулася в Українській PCP у повоєнні роки, мала яскраво виражений

А антицерковний характер.                          Б антиукраїнський характер.

В антисемітський характер.                          Г антинатівський характер.

 

21. Який захід партійно-радянського керівництва СРСР і УРСР в 1950 – середині 1960-х рр. вплинув на життєвий рівень населення України?

А заборона робітникам і службовцям самочинно змінювати місце своєї роботи

Б упровадження державних позик і збільшення присадибних ділянок колгоспників

В створення сфери побутових послуг і системи громадського харчування

Г ведення широкомасштабного індустріального житлового будівництва

 

22. У якому уривку з історичних джерел охарактеризовано окремі аспекти соціально-економічного розвитку України в період «перебудови»?

А «В Україні… понад мільйон осіб, винних у порушенні антиалкогольного законодавства, зазнали адміністративних стягнень. У Закарпатті та в Криму знищили виноградники унікальних сортів...»

Б «Характерним для цього періоду було суттєве зниження плану заготівель зерна, підвищення у 1,5–2 рази цін на сільськогосподарську продукцію, збільшення капіталовкладень у сільське господарство...»

В «За оцінками експертів у вітчизняному виробництві частка тіньового сектора фактично зрівнялась з часткою офіційною. Це явище супроводжувалося зростанням обсягів нелегального вивозу капіталу...»

Г «Продукція соціалістичної індустрії України зросла вдвоє. Почали діяти нові підприємства (Запорізький комбінат, Новокраматорський машинобудівний завод, Криворізький металургійний завод)…»

 

23. Загальноукраїнський страйк як форму соціально-політичного протесту в Українській PCP влітку 1989 р. започаткували

А лікарі.                  Б шахтарі.               В учителі.                  Г металурги.

 

24. 6 грудня 1991 р. – це дата

А набуття Україною членства в Раді Європи.              

Б обрання першого Президента України.

В ухвалення Конституції України.                                

Г заснування Збройних Сил України.

 

У завданнях 25–27 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою.

 

25. Установіть відповідність між подіями XVII ст. та їхніми наслідками.

1 ухвалення Гадяцьких пунктів

 

А знелюднення частини Правобережної України,

    руйнація козацької столиці

2 Чигиринські походи турецько-

    татарських військ

Б початок війни Московського царства проти

    Гетьманщини

3 укладення Андрусівського 

   договору

В поділ території Гетьманщини між Річчю Посполитою

    та Московським царством

4 підписання Віленського перемир’я

Г пошук Б. Хмельницьким нових союзників у боротьбі з

    Річчю Посполитою

 

Д перехід Лівобережної Гетьманщини під протекторат

   Османської імперії

 

1 - ___  2 - ___  3 - ___ 4 - ___

 

26. Установіть відповідність між прізвищем діяча та фактом його біографії

1  М. Грушевський

А   натхненник та ідейний лідер «Русько; трійці»

2  М. Шашкевич

Б   один із лідерів радикального руху в Галичині

3  І. Могильницький

 

В   організатор освітнього Товариства галицьких греко-католицьких

      священиків

4  Ю. Бачинський

Г   автор фундаментальної праці з історії України

 

Д   засновник кооперативного руху в Галичині

 

1 - ___  2 - ___  3 - ___ 4 - ___

 

27. До змісту уривку з історичного джерела доберіть відповідний період історії України.

1. «Протягом останніх кількох років у СРСР проводяться політичні репресії над молодими людьми із середовища творчої та наукової інтелігенції... В Україні... симптоми сталінізму виявляються ще виразніше і брутальніше...»

А післявоєнна відбудова і розвиток 

    України (1945-початок 1950-х рр.)

 

2. «...Перший секретар ЦК КПУ
М. Підгорний докоряв Драчеві, Дзюбі та Вінграновському, що їхні твори використовують українські буржуазні націоналісти за кордоном...»

Б Україна в умовах десталінізації

    (1953-1964 рр.)

 

3. «...Головною метою діяльності Рух визначає: побудову в Україні демократичного суспільства.., відродження української нації; Рух діє в межах Конституції УРСР...»

В Україна в період загострення

    кризи радянської системи

   (середина 1960-х–початок 1980-х

    рр.)

4. «На ряді творів, видрукованих у журналі [«Вітчизна»], позначилась національна обмеженість: автори змальовують український народ ізольовано, у відриві від інших радянських народів, зокрема від великого російського народу...»

Г розпад Радянського Союзу та

   відродження незалежності України

   (1985-1991 рр.)

 

 

Д  Україна в умовах незалежності

    (1991-початок XXI ст.)

 

1 - ___  2 - ___  3 - ___ 4 - ___

 

У завданнях 28 – 29 розташуйте події в хронологічній послідовності.

 

28. Установіть послідовність створення давньоруських літературних пам’яток.

А «Ізборник Святослава»

Б «Остромирове Євангеліє»

В «Слово о полку Ігоревім»

Г «Повість минулих літ» (перша редакція ченця Нестора)

1 - ___  2 - ___  3 - ___ 4 - ___

 

29. Установіть послідовність подій суспільно-культурного життя, що відображені в цитованих документах.

А «...Репресії показали, що в дискусії з українськими «дисидентами» влада не знайшла більш переконливих аргументів, ніж застосування сили, а умови в таборах переконали мене у тім, що простір застосування цієї сили не знає кінця...»

Б «Комуністи у своїх виступах піддали критиці новий роман О. Гончара «Собор». Висловлюючи жаль, що зрілий майстер художнього слова як у кривому дзеркалі показав працю, побут, духовний світ металургів і колгоспників Подніпров’я…»

В «Зворотною стороною буржуазного націоналізму є безрідний космополітизм, який проявляється в плазуванні та низькопоклонстві перед іноземщиною. Безрідний космополітизм є зброєю в боротьбі проти соціалізму...»

Г «Низька технічна оснащеність наукових лабораторій, різке зниження життєвого рівня і соціальна незахищеність призвели до масового виїзду багатьох вчених за кордон, переходу їх до комерційних структур…»

1 - ___  2 - ___  3 - ___ 4 - ___

 

Завдання 30–31 мають по сім варіантів відповідей, серед яких лише три правильні. Виберіть три цифри, що позначають правильні, на вашу думку, відповіді, та запишіть їх у бланку.

 

30. Що із зазначеного є прикладом культурного життя на українських землях у другій половині XVI ст.?

1 заснування Києво-Могилянської колегії

2 створення Пересопницького Євангелія

3 заснування в Острозі слов’яно-греко-латинської академії

4 створення козацьких літописів

5 заснування Глухівської співочої школи

6 видання у Львові І. Федоровим «Апостола» та «Букваря»

7 відновлення ієрархії православної церкви

 

31. Якими були причини масового голоду в Україні в 1921-1923 рр.?

1 повоєнна розруха

2 посуха і неврожай

3 антицерковна кампанія

4 колективізація селянських господарств

5 державна політика хлібозаготівлі

6 масовий селянський повстанський рух

7 встановлення міжнародної блокади

 

Відповіді:

1 - В;  2 - Г;  3 - В;  4 - Б;  5 - Г;  6 – Г;  7 - Г; 

8 – Б;  9 – Г;  10 – А;  11 – Б;  12 – Б;  13 – В;  14 – В;  15 – Г;  16 – А;  17 – В; 

18 – В; 19 – В;  20 – В;  21 – Г;  22 – А;  23 – Б;  24 – Г;

25 – 1-Б, 2-А, 3-В, 4-Г; 

26 – 1-Г, 2-А, 3-В, 4-Б;

27 – 1-В, 2-Б, 3-Г, 4-А;

28 -  1-Б, 2-А, 3-Г, 4-В;

29 - 1-В, 2-Б, 3-А, 4-Г;

30 – 2, 3, 6;

31 – 1, 2, 5

 

 

 

Бланк

аналізу діагностично-корекційної тестової роботи

для перевірки готовності учнів 11 класу

до зовнішнього незалежного оцінювання історії України

 

№ завдання

Прізвище, ім’я учня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прізвище, ім’я учня

Прізвище, ім’я учня

Прізвище, ім’я учня

Прізвище, ім’я учня

Прізвище, ім’я учня

Прізвище, ім’я учня

Прізвище, ім’я учня

Прізвище, ім’я учня

Прізвище, ім’я учня

Прізвище, ім’я учня

Прізвище, ім’я учня

Прізвище, ім’я учня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
30 квітня
Переглядів
491
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку