20 вересня о 18:00Вебінар: Numicon (Нумікон): проста математика для всіх

Добірка тестових завдань для перевірки готовності учнів 11 класу до зовнішнього незалежного оцінювання історії України (варіант 6)

Про матеріал
Добірка тестових завдань для перевірки готовності учнів 11 класу до зовнішнього незалежного оцінювання історії України (варіант 6). Діагностична тестова робота розрахована на 40 хвилин, передбачає експрес-перевірку по закінченню, створена на основі завдань зовнішнього незалежного оцінювання минулих років, має діагностично-корекційну функцію, допомагає вчителю якісно та ефективно спланувати освітню діяльність, забезпечити підвищення результативності. Швидко та якісно проаналізувати роботу, визначити прогалини у знаннях учнів та помітити їх причини й закономірності вчителю допоможе спеціально розроблений бланк аналізу діагностично-корекційної тестової роботи.
Перегляд файлу

Добірка тестових завдань

для перевірки готовності учнів 11 класу

до зовнішнього незалежного оцінювання історії України (варіант 6)

 

Підготувала Дикань Алла Василівна,

заступник директора з навчальної роботи,

вчитель історії та правознавства

Комунального закладу «Бугаївський ліцей

Ізюмської районної ради Харківської області»

 

Діагностична тестова робота може бути проведена на першому, вступному, або на будь-якому занятті (індивідуальні та групові заняття з історії України) з підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з метою визначення рівня засвоєння учнями 11-го класу навчального матеріалу з курсу «Історія України» та виявлення прогалин у знаннях учнів з метою їх усунення і окреслення траєкторії руху вчителя й учнів щодо підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. Робота розрахована на 40 хвилин, передбачає експрес-перевірку по закінченню, створена на основі завдань зовнішнього незалежного оцінювання минулих років, має діагностично-корекційну функцію, допомагає вчителю якісно та ефективно спланувати освітню діяльність, забезпечити підвищення результативності. Швидко та якісно проаналізувати роботу, визначити прогалини у знаннях учнів та помітити їх причини й закономірності вчителю допоможе спеціально розроблений бланк аналізу діагностично-корекційної тестової роботи.

 

Добірка тестових завдань

для для перевірки готовності учнів 11 класу

до зовнішнього незалежного оцінювання історії України

 

Завдання 1–24 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку.

 

1. Що стало наслідком занепаду Великої Скіфії?

А заселення Причорноморських степів сарматами

Б заснування у Причорномор’ї грецьких міст-держав

В відкриття торговельного шляху «із варягів у греки»

Г велике розселення слов’ян

 

2. Які найголовніші причини грецької колонізації Північного Причорномор’я та Криму

    у VІІ – VІ ст. до н. е.?

А воєнно-стратегічні                              Б суспільно-політичні

В культурно-ідеологічні                        Г соціально-економічні

 

3. Кому з великих князів київських візантійські посли передали такі слова свого

    імператора: «Не годиться християнам віддавати [заміж] за язичників. Якщо хрестишся, то і це одержиш, і царство небесне приймеш, і з нами однієї віри будеш. Коли ж не хочеш цього робити, то не можемо віддати сестри своєї за тебе»!

А Олегу                Б Ігорю              В Святославу                Г Володимиру

 

4. Укладення збірки норм давньоруського права «Правди Ярослава» призвело до

А заборони звичаю кровної помсти.                  Б заміни фізичних покарань штрафами.

В упорядкування права власності на землю.    Г створення єдиного стану кріпосних селян.

 

5. У 1238  р.  під  Дорогичином  військо  князя  Данила  Галицького  завдало поразки

А  монголам.               Б  угорцям.                В  полякам.                  Г  хрестоносцям.

 

6. На фото зображено башти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А Кам’янець-Подільської фортеці.         Б Хотинської фортеці.

В Меджибізького замку.                          Г Острозького замку.

 

7. Збільшення польською владою козацького реєстру до 6 тис. осіб та організація  шести територіальних полків стало наслідком козацько-селянського повстання під проводом

А   К. Косинського.            Б   С. Наливайка.            В   М. Жмайла.            Г   Т. Федоровича.

 

8. Козацьке військо, очолюване наказним гетьманом А. Ждановичем, у грудні 1656 –

    липні 1657 рр. вело бойові дії проти Польщі спільно з

А австрійським військом.                              Б московським військом.

В татарським і турецьким військами.          Г трансильванським і шведським військами.

 

9. Про формування населення якого регіону йдеться в уривку з історичного джерела:

«Наші діди, батьки, брати і родичі, і ми самі поприходили з різних гетьманських і задніпрянських міст в Україну на закликання бєлгородських та курських воєвод, котрі запевняли нас царським словом - не відбирати від нас наших вольностей. Вони веліли селитися нам, щоб ми захистили собою московські українські міста по Бєлгородській лінії в диких степах на татарських займищах...»!

А Правобережної України                 Б Лівобережної України

В Слобідської України                       Г Південної України

 

10. Яким роком датується цитований документ?

«Після всемилостивішого від нас звільнення графа Розумовського з чину гетьманського наказуємо нашому Сенатові для належного управління в Малій Росії створити там Малоросійську колегію, в якій бути головним нашому генералу графу Рум’янцеву…»

А 1722 р.                      Б 1727 р.                   В 1734 р.                   Г 1764 р.

 

11. Друга Малоросійська колегія була скасована царським урядом, оскільки:

А на Лівобережній Україні відновлено інститут гетьманства

Б до складу Російської імперії включено Правобережну Україну

В російські війська остаточно знищили Запорозьку (Нову) Січ

Г завершилася ліквідація автономного устрою Лівобережної України

 

12. Програмні вимоги Південного товариства декабристів – це

А установлення конституційної монархії, федеративного устрою майбутньої держави.

Б об’єднання слов’ян у федерацію, здобуття кожним народом власної державності з

   республіканською формою правління.

В повалення монархії, побудова «єдиної, нероздільної, вільної, самостійної України від

   Карпат аж по Кавказ».

Г установлення республіканської форми правління, скасування кріпацтва, надання селянам

   громадянських і політичних прав.

 

13. Яка організація звернулася з відозвою, уривок із якої наведено:

«2. Розвивати нашу національність у всіх напрямах: досконаленням нашої мови, упровадженням її у школах вищих і нижчих, видаванням часописів.., поширенням добрих та корисних книжок українською мовою та прагненням завести нашу мову в усіх публічних установах...

3. Будемо берегти наші конституційні права, пізнавати проблеми нашого народу й шукати способів покращення його життя конституційним шляхом...»?

А Кирило-Мефодіївське братство        Б «Руська трійця»

В Південне товариство декабристів     Г Головна руська рада

 

14. Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання.

«Вищі школи, розкидані по всій Україні, мали одну спільну рису: ...мовою викладання в них були - російська, німецька, польська. Запекла боротьба за українську мову не мала успіху. Проте був університет, у якому дозволили мати кілька — за змістом і мовою українських кафедр...»     Таким університетом був

А Новоросійський.           Б Київський.             В Львівський.                 Г Харківський.

 

15. Який документ В. Винниченко назвав «…не чим іншим, як цинічним і провокаційним порушенням угоди 16 липня й одвертим бажанням видерти з рук українства всі його революційні здобутки…»?

А резолюцію Харківського з’їзду рад «Про організацію влади на Україні»

Б постанову З’їзду народів Росії «Про федеративний устрій Російської держави»

В «Маніфест до українського народу з ультимативними вимогами до Української Ради»

Г «Тимчасову інструкцію Генеральному Секретаріату Тимчасового уряду на Україні»

 

16. На картосхемі заштриховано

А регіон масової трудової еміграції селян до Північної Америки.

Б межі єпархій греко-католицької церкви на початку XX ст.

В території губерній, на які в 1911 р. було поширено земську реформу.

Г район розміщення головних підприємств синдикату «Продвугілля».

image1

17. Яка подія передувала такому наказу командуючого Південним фронтом М. Фрунзе: «Наказую: військам фронту вважати Махна та всі його загони ворогами Радянської республіки і Революції... командирам червоних частин махновські загони роззброювати, а ті, що будуть чинити опір, – знищувати...»?

А Підписання Ризького мирного договору.

Б Розгром військ генерала П. Врангеля в Криму.

В Початок Другого зимового походу Армії УНР.

Г Повалення гетьманського режиму П. Скоропадського.

18. У якому уривку з історичного джерела відображено одну з причин упровадження в Україні на початку 1920-х рр. політики «коренізації»?

А «Наше завдання: добити контрреволюційні елементи, викрити націоналістичні ухили, розгорнути роботу з виховання партійних мас, а також широких мас у дусі пролетарського інтернаціоналізму…»

Б «Від російської літератури нам треба тікати якомога швидше, тому що вона тяжить над нами в віках… Вигодовувати на ній наше молоде мистецтво – це значить затримати його розвиток…»

В «Зростання української культури та української інтелігенції йде швидкими темпами і якщо ми не візьмемо в руки цього руху, він може піти мимо нас.…віддавати цей рух у руки чужих нам елементів не можна ні в якому разі…»

Г «Замість того, щоб... розвивати зв’язок з культурою братнього російського народу ...частина інтелігенції скочується на позиції занепадницької буржуазної культури. Ці митці відриваються від народу, захоплюючись техніцизмом…»

 

19. С. Косіор, виступаючи на з’їзді КП(б)У, заявив, що «...на Україні класова боротьба більш напружена, ніж в інших містах, і ворог, націоналіст – у нас більш досвідчений, лютіший, ніж де б то не було в інших республіках і областях Союзу».

Ця теза стала підґрунтям для здійснення в республіці

А кампанії з розкуркулення в 1929 – 1932 рр.

Б терору голодом у 1932 – 1933 рр.

В політики коренізації на початку 1930-х рр.

Г масових репресій у другій половині 1930-х рр.

 

20. Що стало результатом наступальних операцій радянських військ, здійснюваних у січні-лютому 1944 р.?

А завершення звільнення радянськими військами південних областей України та Молдавії,

    перенесення бойових дій на територію Румунії та Угорщини

Б розгром корсунь-шевченківського угрупування ворога, створення сприятливих умов для

    наступу радянських військ на Правобережній Україні

В прорив радянськими військами оборони противника на перекопському й сиваському

    напрямках та його розгром на Кримському півострові

Г перехід радянських військ через Карпати, вигнання окупантів з усієї території України в

    межах сучасного кордону

 

21. Про кого з громадських діячів ідеться в спогадах сучасника:

«…за своїм покликанням і з ласки Божої – поет. Він поет не тільки непересічний, а рідкісний своїм талантом і культурою. Доля призначила йому в житті ще й роль політв’язня…»?

А В. Стуса              Б П. Загребельного             В В. Чорновола               Г С. Параджанова

 

22. Прочитайте уривок з інтерв’ю колишнього голови КДБ УРСР М. Голушки:

«У карних кодексах... було передбачено відповідальність за антирадянську агітацію та пропаганду, наклепи на існуючий лад (ст.62, 187 КК УРСР), застосування яких асоціюється із переслідуванням за інакомислення». Відповідні статті Кримінального кодексу використовувалися владою для боротьби з

   А багатопартійністю.                       

   Б дисиденством.         

   В номенклатурою.                            

   Г «лисенківщиною».

23. «...Ліквідувати Українську Раду народного господарства. Визнати за необхідне ліквідувати Ради народного господарства економічних районів УРСР» – це рішення засвідчило

А згортання хрущовських реформ.         

Б реалізацію державного суверенітету республіки.

В скорочення масштабів сталінських репресій.   

Г поглиблення політики «перебудови».

 

24. На діаграмі відображено результати другого туру президентських виборів в Україні

А 1991 р.

Б 1994 р.

В 1999 р.

Г 2004 р.

 

У завданнях 25 – 27 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою.

 

25. Установіть відповідність між подією, описаною в уривку з історичного джерела, та роком, коли вона відбувалася.

1 «...недалеко відійшовши від Корсуня, на цьому згаданому шляху військо було розгромлене, а їх милості пани гетьмани [Микола Потоцький, Мартин Калиновський] і багато старшин взяті в татарський полон...»

А    1648 р.

 

2 «...Бачу зле, бо віддав Хмельницький всіх нас у неволю московському цареві... Сам із військом козацьким присягнув і місто Київ силою під мечовим покаранням до того привів, що присягли всі...»

Б    1649 р.

3 «Наш підданий гетьман Богдан Хмельницький, майже поєднавши свої війська з угорцем Ракочієм, послав до Польської держави наказного гетьмана Антіна Ждановича, і Богуна, й інших начальників для спустошення...»

В    1651 р.

 

4 «Хмельницький, залишивши під Збарожем піше військо, з іншою частиною та з татарами вирушив на короля й непомітно підібрався до табору... На ранок знову розгорілася битва біля польського табору та біля Зборова...»

Г    1654 р.

 

 

Д    1657 р.

 

1 - ___  2 - ___  3 - ___ 4 - ___

 

26. Установіть відповідність між подією та її наслідком.

1    ультиматум Ради народних комісарів РСФРР

      Українській Центральній Раді

А  збройна агресія радянської Росії

     проти України

2   проведення в Києві Всеукраїнського хліборобського

     конгресу

Б створення Генерального

    секретаріату

3   оприлюднення Українською Центральною Радою

     Першого Універсалу

В прихід до влади гетьмана

    П. Скоропадського

4  збройна боротьба за владу в Києві між більшовиками,

   прихильниками Тимчасового уряду Росії та Української

   Центральної Ради

Г корніловський заколот в Росії

 

 

Д проголошення Української Народної

   Республіки

 

1 - ___  2 - ___  3 - ___ 4 - ___

 

 

 

27. Установіть відповідність між прізвищем діяча та висловлюванням, що йому належить.

1 Б. Патон

А «Потрібно примусити себе працювати: фізично і розумово, важко і багато. Для цього необхідні мотиви, надзавдання! Для мене таким “надзавданням” були спочатку хірургія, а згодом – наука і написання книг…»

2 О. Антонов

 

Б «За фахом я математик, і мій науковий потяг до питань теоретичної фізики пояснюється тим, що в цій галузі багато захоплюючих проблем, успішне розв’язання яких залежить від розробки математичних методів…»

3 В. Глушков

 

В «…Тільки розробка нової архітектури обчислювальних систем дозволить вирішити проблему створення супер ЕОМ, продуктивність яких збільшується необмежено при нарощуванні апаратних засобів…»

4 М. Амосов

Г «Найцікавіша частина нашої роботи – це краса в техніці... Конструктор часто може йти від краси до техніки, від рішень естетичних до рішень технічних. Ми добре знаємо, що красивий літак літає добре, а негарний – погано, або й взагалі не літатиме…»

 

Д «Вже 10 років пройшло, як ми розробили нову технологію високочастотного електрозварювання живих тканин. Ми маємо відповідні свідоцтва, міжнародні сертифікати, які дозволяють проводити такі хірургічні операції безпосередньо на людині...»

 

1 - ___  2 - ___  3 - ___ 4 - ___

 

У завданнях 28 – 29 розташуйте події в хронологічній послідовності.

 

28. Установіть послідовність описаних подій Національно-визвольної війни українського

      народу середини XVII ст.

А «Сповнені великої радості, вітаємо твою достойність королівську милість зі світлою

     перемогою  над татарами й козаками Хмельницького під Берестечком...»

Б «Бачу зле, бо віддав Хмельницький усіх нас у неволю московському цареві… Сам із військом

    козацьким присягнув і місто Київ силою під каранням мечем до того привів, що присягли

     всі…»

В «Тих польських ратних людей біля Жовтих Вод самовільні козаки, з’єднавшись із татарами,

    всіх побили, а інших у полон побрали живими разом із сином коронного гетьмана

    Потоцького...»

Г «Наш підданий гетьман Богдан Хмельницький, майже поєднавши свої війська з угорцем

    Ракочієм, послав до Польської держави наказного гетьмана Антіна Ждановича, і Богуна, й

    інших начальників  для спустошення...»

1 - ___  2 - ___  3 - ___ 4 - ___

 

29. Установіть послідовність ухвалення державно-правових актів України.

А Конституція Української Народної Республіки

Б Універсал Директорії Української Народної Республіки про злуку УНР та ЗУНР

В Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки

Г Четвертий Універсал Української Центральної Ради   .

1 - ___  2 - ___  3 - ___ 4 - ___

 

Завдання 30–31 мають по сім варіантів відповідей, серед яких лише три правильні. Виберіть три цифри, що позначають правильні, на вашу думку, відповіді, та запишіть їх у бланку.

 

30. Укажіть складові нової економічної політики, здійснюваної в Українській СРР в 1921-1928 рр.

  1.             створення трудових армій
  2.             націоналізація всіх промислових підприємств
  3.             заміна продрозкладки продовольчим податком
  4.             запровадження системи вільного найму
  5.             об’єднання промислових підприємств у трести
  6.             уведення карткової системи розподілу продуктів
  7.             скасування плати за житло й комунальні послуги 

 

31. Якими були основні функції Першої Малоросійської колегії (1722-1727 рр.)?

1 призначення гетьмана та кошового отамана Запорозької Січі

2 нагляд за діяльністю гетьмана, генеральної та полкової старшини

3 розквартирування офіцерів і солдатів російської армії

4 встановлення та стягнення податків до царської казни

5 запровадження російського адміністративно-територіального устрою

6 здійснення дипломатичних відносин з іншими країнами

7 контроль за діяльністю церков на території Гетьманщини   

 

Відповіді:

1 - А;  2 - Г;  3 - Г;  4 - Б;  5 - Г;  6 - Г  7 - В; 

8 – Г;  9 – В;  10 – Г;  11 – Г;  12 – Г;  13 – Г;  14 – В;  15 – В;  16 – Г;  17 – Б; 

18 – В; 19 – Г;  20 – Б;  21 – А;  22 – Б;  23 – А;  24 – В;

25 – 1-А, 2-Г, 3-Д, 4-Б; 

26 – 1-А, 2-В, 3-Б, 4-Д;

27 – 1-Д, 2-Г, 3-В, 4-А;

28 -  1-В, 2-А, 3-Б, 4-Г;

29 - 1-Г, 2-А, 3-Б, 4-В;

30 – 3, 4, 5;

31 – 2, 3, 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бланк

аналізу діагностично-корекційної тестової роботи

для перевірки готовності учнів 11 класу

до зовнішнього незалежного оцінювання історії України

 

№ завдання

Прізвище, ім’я учня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прізвище, ім’я учня

Прізвище, ім’я учня

Прізвище, ім’я учня

Прізвище, ім’я учня

Прізвище, ім’я учня

Прізвище, ім’я учня

Прізвище, ім’я учня

Прізвище, ім’я учня

Прізвище, ім’я учня

Прізвище, ім’я учня

Прізвище, ім’я учня

Прізвище, ім’я учня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
30 квітня
Переглядів
299
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку