Доклад про досвід роботи з теми "Розвиток критичного мислення з використанням інноваційних технологій на уроках хімії та біології"

Про матеріал
Доклад про досвід роботи з теми "Розвиток критичного мислення школярів з використанням інноваційних технологій на уроках біології та хімії."
Перегляд файлу

Розвиток  критичного  мислення  школярів шляхом впровадження  інноваційних  технологій на уроках хімії та біології.

 Вивчення природничих дисциплін  в школі сприяє формуванню світогляду учнів і цілісної наукової картини світу, розумінню необхідності природничої  освіченості для вирішення повсякденних життєвих проблем, вихованню належної поведінки в навколишньому середовищі.

 Саме тому організувати процес навчання необхідно так, щоб учні сприймали хімію та біологію як потрібні і важливі для життя науку, як частини світової культури, необхідні кожній освіченій людині для формування цілісної картини світу. Отже, навчання природничих дисціплин тільки традиційними методами та підходами неефективне, тобто лише формування природничої грамотності, навчання розрахунків, максимальне насичення теоретичних знань. Необхідним є створення умов для розвитку природної пізнавальної активності дитини та її самоствердження через нагромадження індивідуального досвіду. В цьому я бачу найбільші труднощі  учнів, тому і поставила перед собою проблему «Розвиток критичного мислення школярів шляхом впровадження інноваційних технологій  на уроках хімії та біології.»

Таким чином, моє завдання для себе: створити таку мотивовану ситуацію, де учні, яких я навчаю, отримають свій позитивний досвід знання.

 

На жаль, уроки хімії в школі рідко належать до улюблених. Не всі учні можуть засвоювати великий обсяг нелегкого для сприйняття матеріалу  в одному темпі і в однаковий спосіб. Тому важливо організувати навчальний процес так, щоб кожна дитина отримувала власний навчальний досвід та достатню мотивацію до навчання.

Сучасний вчитель хімії повинен поєднувати традиційні методи викладання з інноваційними (в тому числі інформаційно-комп’ютерними технологіями). Інтернет вже давно став для нас з учнями не лише місцем для розваг та спілкування, а й джерелом корисної інформації та інструментом для її опрацювання


 Розвиток системи освіти вимагає від педагогічної науки й практики вивчення і впровадження нових методів навчання і виховання дітей. Інновації в педагогіці пов'язані із загальними процесами у суспільстві, глобальними проблемами, інтеграцією (лат. integratio - відновлення, об'єднання в ціле окремих елементів) знань і форм соціального буття. Нині створюється нова педагогіка, характерною ознакою якої є інноваційність - здатність до оновлення, відкритість новому.

На сьогоднішній день , основним завданням сучасної школи є розвиток гармонійно цілісної особистості, де у центрі уваги – учень з його обдарованістю, здібностями, потенційними можливостями, а також створення інноваційного простору.

 Відомо, що інноваційний процес – це комплексна діяльність по створенню, освоєнню, використанню та розповсюдженню нововведень. Для того, щоб викликати інтерес в учнів до вивчення хімії, ми, вчителі хімії та біології , повинні шукати нові, цікаві і результативні форми і методи навчання. Під час навчання потрібно використовувати такі методи, при яких:

• в учнів виникає бажання до творчої, результативної роботи;

• учні стають активними, розкутими, намагаються досягти успіху, при цьому не порушують поведінку у класі.

 Відомо, що одним з основних методичних інновацій є інтерактивні методи навчання. Слово "інтерактив” прийшло до нас із англійської мови "interаct”. "Inter” – це "взаємний”, "act” – діяти. Інтерактивне навчання – це навчання основане на діалогічному мовленні, в ході якого здійснюється взаємодія вчителя і учня, при цьому вони - рівноправні, рівнозначні суб’єкти навчання і не відчувається домінування одного учасника навчального процесу над іншим, однієї думки над іншою. В таких умовах, учні швидше привчаються бути демократичними, сміливо спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, приймати обґрунтовані самостійні рішення.

Мета інтерактивного навчання – створювання комфортних умов навчання, при яких учень відчуває свою успішність, свою інтелектуальну досконалість .Потрібно пам’ятати, що суть інтерактивного навчання полягає у тому, що навчальний процес повинен бути постійно наповнений активною взаємодією всіх учнів. Це базується на співпраці, взаємо - навчанні: вчитель – учень, учень – учень.

На мою думку, мета сучасної школи полягає в тому, щоб виховувати дитину, яка вміє самостійно та творчо працювати і жити.

На допомогу вчителеві можуть прийти уроки-казки, уроки-подорожі, уроки-діалоги, уроки-ділові ігри та використовуватися елементи гри в ході уроку, диференційне навчання ,інтегровані завдання , уроки-проекти, уроки з комп”ютерною підтримкою.

На своїх уроках я використовую роботу в парах, групову роботу. У старшій школі  проводила  урок-круглий стіл, на якому діти обговорювали  види альтернативних  джерел енергії. Діти були задоволені, зацікавлені та приймали активну участь в ході уроку. В п`ятому класі провела урок-проект « Жовте листя» з виготовленням плакату  в формі скрейпінг. Під час вивчення теми 

 « Основні класи неорганічних сполук»  використовую рольові ігри ( діти обирають собі назви кислот або лугів). Ім дуже подобається уявити себе дорослим і трішки помріяти про майбутнє.

На своїх урока мені вдається зацікавити учнів за допомогою використання комп”ютеру. Проведення уроків з використанням комп’ютера переконує у тому, що він має надзвичайно широкі можливості для вдосконалення навчального процесу. Учень "подумки" виконує низку розумових операцій з образами відображеного наочного матеріалу. Наприклад, при закріпленні теми «Розчини» в 9 класі я використовувала  віртуальну лабораторію на комп`ютері.

Дітям було цікаво і легко працювати. Під час таких уроків всі учні приймають участь , не соромляться помилитись, навпаки, я помічаю велику активність у спілкуванні  під час уроку.

Дуже вдало використовувати на уроках ігрові форми навчання, особливо в 6,7 класах. Діти із задоволенням приймають участь, бо гра - це світ в якому живе дитина. Граючи, вони не помічають, як засвоїли новий матеріал. За допомогою ігор молодші школярі  вчаться будувати і конструювати, причому кожний учень має змогу вчитися у своєму стилі. Гра стимулює процес пізнання і навчання дітей. А також привчає їх до сумлінної праці. Отже, я зробила висновок, що гра - це праця. У процесі гри в дітей виробляються навички зосередження, самостійного мислення, розвивається увага, дисципліна. Введення в урок ігор чи ігрових моментів робить навчання цікавішим, створює в дітей бадьорий настрій, полегшує подолання труднощів у засвоєнні навчального матеріалу. При вивченні теми «Походження людини» я використовую метод « Мікрофон».

( кожен учень бере мікрофон і розповідає про себе). При закріпленні  основного  матеріалу часто використовую м’яч (вчитель кидає м”яч учню і говорить слово, учень повертає його і пояснює слово.). Або гра « Почуй зайве слово і плесни в долоні». Таку ж саму гру можна проводити під час вивчення  нових термінів .

На сучасному етапі розвитку педагогічної галузі набуває популярності метод проектів. Метод проектів – це педагогічна технологія, яка містить сукупність дослідницьких, пошукових, проблемних методів, творчих за своєю суттю. Це спільна, навчально-пізнавальна, творча або ігрова діяльність учнів, яка має мету, узгоджені методи, засоби діяльності, спрямована на досягнення результату з розв”язання певної проблеми. Проекти бувають: дослідницькі, творчі, ігрові, інформаційні. На своїх уроках я використовую творчі  та інформаційні  проекти : « Критерії виду»- учні характеризують тварину запропоновану вчителем на ілюстрації , «Кристалічні гратки», «Мій улюбленець». В старшій школі я використовую: дослідницькі, творчі, інформаційні проекти .

Зі свого досвіду, можу твердо стверджувати, що процес навчання – це не автоматичне вкладання навчального матеріалу в голову учня. Він потребує напруженої розумової роботи дитини та її власної активної участі в цьому процесі.

Вчитель досягне успіху лише тоді на своїх уроках, коли зрозуміє, що дітям подобається все нове і цікаве. Ми, вчителі, повинні пам’ятати, що одна й та сама модель проведення уроків, не дає можливості дітям розкрити себе повністю, зупиняє розвиток творчого потенціалу навчання


У процесі викладання  учням впроваджую наступні технології: «мозковий штурм», рольові ігри, презентації, метод проектів, гронування та інші.

На деяких з них хочу зупинитись більш детально.

«Мозковий штурм» - прийом швидкого некритичного висловлення думок, за допомогою яких можна швидко генерувати численні ідеї з певної проблеми або теми для подальшого обговорення 

Такий метод стимулює учнів до мислення, швидкої реакції та кращому засвоєнню інформації.

Презентації на уроках хімії та біології дозволяють поєднувати у собі застосування мультимедіа та необхідного тематичного  матеріалу. Перевага презентацій у тому, що їх можна використовувати на будь-якому етапі вивчення теми. Зазвичай, презентації мають кращий результат в учнів любих класів. Це можна пояснити саме віковими особливостями учнів, їх інтересом до нового та незвичайного.


^ Метод проектів у світовій педагогіці – не новий винахід, що «є практикою особистісно орієнтованого навчання, яке забезпечує всебічний розвиток особистості в процесі конкретної діяльності учня, на основі вільного вибору, з урахуванням його інтересів та можливостей» .

 Він з’явився у 20-х роках минулого століття, дещо видозмінився і сьогодні є засобом ефективного навчання, виховання і розвитку особистості в різних ланках освіти. Напевне, саме цей метод є, на мою думку, найцікавішим та мотиваційним. В основі проекту лежить певна проблема. Елемент творчості робить проектну роботу суто індивідуальною. Працюючи над проектом, учні виконують невелику дослідницьку роботу: шукають та опрацьовують матеріал у підручниках та Інтернеті, виокремлюючи найголовніше, знаходять ілюстрації, готують проект до представлення .

Наприклад, метод проектів використовували у 6  класі, вивчаючи тему

 « Дробянки» . На початку вивчення теми учням було оголошено про створення проекту на тему «Бактерії корисні та шкідливі»  та можливість самостійно обрати будь-яких представників теми. Таким чином, індивідуальна робота розпочалася ще на перших етапах створення проекту. Перед учнями поставили вимоги до змісту презентацій, а саме: загальні відомості про обраного представника, деякі факти з історії, фото та опис його життєдіяльності. Урок пройшов дуже цікаво, кожен з учнів мав змогу висловити власну думку та поділитися враженнями, адже дехто вже знав додаткову інформацію.

Основними характеристиками вказаних інноваційних педагогічних технологій у викладанні хімії та біології є: інтерактивність, креативність, інформативність та розвиток вміння критичного мислення.

Таким чином, можна зробити висновок, що використання інноваційних педагогічних технологій сприяє зміні моделі поведінки між учителем та учнями, допомагає розвивати навики мислення, здібності та можливості учнів, дозволяє застосовувати ці ж технології у повсякденному житті.

 

Мої учні створюють картки для запам’ятовування назв і символів хімічних елементів у програмі Flashcards від Microsoft. Таким чином, процес запам’ятовування і перевірки знань стає цікавішим і зручнішим (картки можна використовувати і на уроці, і під час підготовки до нього). Вони із захопленням працюють над презентаціями у програмі Sway – там теж є можливість створити картки для запам’ятовування хімічних символів та термінів. Оскільки для нас програма була в новинку, то створювали презентації і водночас досліджували її можливості.

doc
Додав(-ла)
Aleksandrova Olga
Пов’язані теми
Хімія, 9 клас, Інші матеріали
Додано
20 березня
Переглядів
218
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку