25 серпня о 18:00Вебінар: Як зробити вивчення математики цікавим і веселим

Домашне завдання з фізичної культури

Про матеріал
Домашня робота – це самостійна навчально- пізнавальна діяльність учнів без прямого керівництва й допомоги вчителя . Домашня навчальна робота тісно пов’язана з роботою на уроці й розрахована на розвиток самостійності учнів та їхнього творчого мислення . Її мета - закріплення , поглиблення , розширення , систематизація й узагальнення знань, набутих на уроці. У процесі виконання домашнього завдання в учнів формуються загально - навчальні та спеціальні вміння й навички ; прийоми здійснення самоорганізації та самоконтролю, формуються способи організації самоосвіти.
Перегляд файлу

Комунальний заклад « Луцький  навчально – виховний  комплекс

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 10 – професійний ліцей Луцької міської ради»

 

 

 

 

 

Методична розробка

Домашне завдання з фізичної культури

 

 

D:\lena\ШКОЛА2\атестация\картинки\3.jpg

 

 

Розробила

Вчитель з фізичної культури

Муляр О.Ю.

 

 

 

 

 

 

 

Луцьк 2019

 

 

 

ВСТУП

Школа має навчати жити –

 пізнавати світ, працювати,

 жити в суспільстві.

Фізична культура школяра -  це певний принцип його відношення до свого здоровя, до розвитку і збереження можливостей свого організму.

Організм всебічно розвивається, якщо систематично зазнає дії різноманітних фізичних навантажень, зокрема фізичних вправ. Систематичні заняття фізкультурою позитивно впливають на розвиток учнів у школі та сім’ї, спонукають їх дотримуватися правильного режиму й вимог гігієни.

Уроки фізичної культури є основною формою фізичного виховання учнів. Але для підвищення рівня зацікавленості фізичною культурою треба впроваджувати різні форми практичних занять. Це:

 • фізкультурно-оздоровчі заходи протягом шкільного дня;
 • позакласна спортивно-масова робота;
 • позашкільна робота;
 • самостійні заняття учнів фізичними вправами вдома.

Приділимо увагу останньому пункту практичних занять фізичними вправами – домашні завдання.

Над удосконаленням виконання фізичних вправ, що вивчались на уроці, а також для розвитку необхідних рухових якостей учні самостійно працюють вдома.

Першим кроком до самостійних занять фізичними вправами є виконання домашніх завдань. Щоб самостійна робота вдома принесла більшу користь учневі, вчитель дає учням консультації, методичні вказівки, систематично пояснює, де, коли і як краще виконати задані додому вправи, обов’язково зазначає строк і орієнтовну кількість повторень (залежно від вправи). Домашні завдання можуть бути загальними й індивідуальними. Вони мають бути посильними й доступними учням, але й у міру важкими, щоб учням було цікаво виконувати їх. При цьому вправи від класу до класу залишаються постійними, а вимоги зростають. Доцільно рекомендувати навантаження для дітей різної підготовленості та статі.

Суттєвим і дієвим каналом зв’язку домашньої роботи й роботи на уроці, що допомагає об’єднати їх у єдиний навчально-виховний процес, є перевірка виконання домашніх завдань. Регулярна перевірка домашніх завдань є частиною обліку успішності учнів, вона допомагає вчителеві об’єктивно оцінити знання, вміння та навики учнів.

У практиці застосовують різні способи перевірки домашніх завдань.

 •         фронтально перевіряють виконання нескладних вправ, наприклад, ранкова гімнастика
 •         вибіркова (поточна) перевірка в ході уроку під час демонстрації вправ;

До контролю ходу виконання домашніх завдань бажано широко залучати учнів. Задля цього використовують:

 •         оцінювання в парах;
 •         колективну оцінку;
 •         оцінку фізоргом класу;
 •         оцінку старшими відділень;

Домашні завдання мають не тільки освітнє, а й виховне значення, це особливо важливо тепер, коли у завдання школи входить виховання потреби в постійному самовдосконаленні.

Створивши можливість школярам самостійно виконувати вправи, вчитель має змогу вести спостереження за розвитком інтересів школярів, сприяти формуванню потреби в заняттях, проектувати їх самостійну діяльність

У процесі організації самостійних занять дотримуються наступні умови: 
1. Вправи повинні бути нескладними з координації та не потребують страховки. 
2. Необхідно прагнути до усвідомленого виконання вправ дітьми, дохідливо пояснюючи мету кожного. 
3. Завдання з фізкультури діти отримують після ознайомлення з навчальним матеріалом на уроці. 
4. Кожне завдання має докладно пояснюватися з тим, щоб учні ясно представляли зміст і техніку виконання вправи. 
5. Для самостійного виконання підбирають вправи, кількісні результати яких, при систематичному виконанні, збільшуються через певний час. 
6. За часом виконання завдання діляться на короткочасні і довгострокові. Задаються індивідуально і по групах. За даними опитування вчителів індивідуальні завдання з фізкультури більш ефективні, ніж групові за даними опитування вчителів. 
7. Контроль за їх виконанням здійснюється на уроках викладачем фізичної культури, в домашніх умовах дорослими. 
8. Перевірка проводиться поточним, фронтальним способом. Перевіряється правильність виконання вправ, оцінюється приріст кількісних показників. Тому важливо на початковому етапі точно визначити максимальні можливості учнів у виконанні вправи, що пропонується для самостійного виконання, щоб бути впевненим, що збільшення результату є результат самостійної діяльності. При старанному, систематичному виконанні завдань практично кожен учень може поліпшити свій результат незалежно від рівня рухової підготовки. З урахуванням рівня фізичної підготовленості, завдання з часом ускладнюються. 
9. Для формування позитивного ставлення учнів до самостійного виконання фізичних вправ необхідна постійна, позитивна мотивація до фізичної культури, тому що ставлення учнів до уроків фізкультури, інтерес до самостійного виконання вправ є одним з важливих умов ефективності самостійної навчальної діяльності 
10. Паралельно з формуванням мотивації до самостійних занять фізичними вправами, виховується інтерес до фізичної культури: 
11. Велике значення у формуванні інтересу до занять фізкультури грає займана позиція сім'ї учня в цьому питанні. Інтерес виникає і стає стійким, за умови, коли батьки залучають дітей до занять фізичної культури з молодшого шкільного віку 
12. Кожна дитина потребує схвалення своєї діяльності, у заохоченні за досягнення, які стали результатом його власної праці. .

Домашня робота – це самостійна навчально- пізнавальна діяльність учнів без прямого керівництва й допомоги вчителя . Домашня навчальна робота тісно пов’язана з роботою на уроці й розрахована на розвиток самостійності учнів та їхнього творчого мислення . Її мета - закріплення , поглиблення , розширення , систематизація й узагальнення знань, набутих на уроці. 

У процесі виконання домашнього завдання в учнів формуються загально - навчальні та спеціальні вміння й навички ; прийоми здійснення самоорганізації та самоконтролю, формуються способи організації самоосвіти. 

Залежно від основних дидактичних функцій вирізняються такі види домашніх завдань: 
• засвоєння теоретичного матеріалу; 
• формування навичок і вмінь застосування набуті знання в різних умовах ; 
• узагальнення й систематизація знань; 
• пропедевтичні завдання ; 
• комбіновані домашні завдання . 

Визначення змісту , характеру й обсягу домашнього завдання , його функцій у розвитку та вихованні школярів – одне з важливих завдань учителя. 

При цьому враховується раціональність використання учнями конкретних форм , методів , засобів і витрат часу на виконання домашнього завдання . 

Ефективне домашнє завдання повинно складатися з двох частин : 
• Обов’язкової , тобто призначеної всім учням; 
• Варіативної , тобто логічних , проблемних і творчих завдань , серед яких школяр вибирає те ( ті) , що відповідає його пізнавальним здібностям і інтересам . 

Оволодіння методикою перевірки знань і їхнього оцінювання є одним із найважливіших завдань учителя , що стало особливо актуальним останніми роками у зв’язку з оновленням навчальних програмі введенням 12- бальної системи оцінювання . Об’єктом оцінювання навчальних досягнень учнів є знання , рівень розвитку інтелектуальних , загальнонавчальних і соціальних умінь , досвід творчої діяльності учнів й досвід емоційно- ціннісного ставлення до навколишньої дійсності . 

Домашнє завдання , яке чітко продумане і несе не лише навчальну мету, але й творчу , є засобом підвищення якості освіти та розвитку обдарувань учнів . Сучасна педагогічна наука вважає опитування учнів і перевірку стану виконання домашнього завдання найнеорганізованішою складовою уроку. 

Піднесення ролі фізичної культури у зміцненні здоров’я  населення є сьогодні одним з головним завдань. Особливо важливе значення фізична культура має для дітей і учнівської молоді, високий рівень здоров’я та різнобічний фізичний розвиток яких – запорука успішної реалізації сучасних соціально-економічних перетворень нашого суспільства.

Підтвердженням актуальності зазначених проблем, об’єктивної необхідності істотних змін в організації та методиці фізичного виховання дітей і молоді є низький рівень фізичної підготовленості та погіршення стану здоров’я чималої частини нинішніх випускників шкіл, в тому числі і нашої школи.

      Одна із хиб фізичного виховання учнів є та, що вона часто обмежується рамками школи. В школі встановлюється конкретний, гігієнічний режим, проводиться медичний огляд, учні опановують систематичний курс фізичних вправ, беруть участь в спортивних іграх і т.д.

      Правильне фізичне виховання учнів сприяє пристосуванню їх організму до різних чинників навколишнього середовища й підвищує його опірність різним захворюванням.

      Стійкість дитини проти різних шкідливих впливів виробляється поступово, завдяки правильно побудованому режимові дня, шляхом загартовування організму, внаслідок заняття фізкультурою і т.д.

      Але вдома, в сім’ї, ця робота і піклування про фізичне виховання учнів не завжди одержують подальше підкріплення і закріплення. Ця хиба в певній мірі може бути усунена завдяки домашнім завданням. За допомогою вправ і навичок, які учні одержали в школі, вони закріплюють їх вдома. На уроках з фізичної культури вчитель зобов’язаний навчити  методики розвитку головних рухових навичок, організувати їх реалізацію в процесі самостійних занять і забезпечити систематичну їх перевірку.

     Навичка, коли вона вироблена і закріплена, стає звичкою. Через те можна вважати, що виконання домашніх завдань буде не тільки закріпляти навички, але й разом з тим виробляти відомі корисні звички, особливо звичку займатися зарядкою.

     Учні, які звикли до самостійних занять, легко застосовують одержані навички в житті. Навички в самостійних заняттях фізичними вправами, а також виховані в процесі цих занять: активність, самодіяльність, відповідальність за доручену справу та інші якості допомагають учням краще підготуватися до майбутньої трудової діяльності.

     Виконання домашніх завдань з фізичного виховання сприяють кращому засвоєнню учнями програмного матеріалу, який дається на уроках. Систематичні і щоденні заняття фізичними вправами дома позитивно впливають на їх здоров’я і перш за все на їхню центральну нервову систему. Завдяки таким вправам у дітей поліпшується живлення клітин головного мозку, у зв’язку з чим у них настає бадьорий життєрадісний настрій і добре самопочуття.

        Систематичні заняття фізичними вправами вдома сприяють загальному фізичному розвитку учнів, виховують в них свідоме ставлення до уроків фізичної культури і привчають регулярно готуватися до наступних уроків.

        Навчальні завдання додому значно сприяють формуванню правильної постави, зміцненню слабких груп м’язів і подальшого розвитку рушійних якостей, підвищенню рівня загальної фізичної підготовки учнів.

         Самостійні заняття фізичними вправами, які виконуються дома, сприяють розвитку свідомості, ініціативи учнів, а також підвищують їх результативність. Самостійна робота над домашніми завданнями сприяє також активності учнів на уроках фізичної культури: учні намагаються уважно слухати пояснення вчителя, правильно виконувати вправи, які вивчаються, зрозуміти їх. Проявлена активність учнів на уроці в свою чергу підвищує рівень їх самостійної роботи над домашнім завданням.

        Домашні завдання є однією із форм роботи з фізичної культури, а час на їх виконання повинен ввійти в розпорядок дня. Виконання фізичних вправ вдома є активним відпочинком під час підготовки до уроків з інших предметів.

 

 

 

ДОМАШНІ ЗАВДАННЯ ЗАДАЮТЬСЯ З МЕТОЮ:

1.      Удосконалення техніки виконання вправ, вивчених на уроці.

2.      Самостійного вивчення тих вправ, які даються на уроці тільки в порядку ознайомлення.

3.      Підготовки до вивченого нового навчального матеріалу, наклад, повторення засвоєних раніше вправ, виконання серій підготовчих та спеціальних вправ..

4.     Розвитку фізичних якостей (витривалості, сили, гнучкості).

      Для того, щоб правильно організувати самостійну роботу учнів, особливо важливо налагодити зв’язок з батьками, проводити з ними роз’яснювальні бесіди, консультації.

      Батьки повинні і зобов’язані знати , що систематичні заняття фізичними вправами, правильно побудований режим і його дотримання необхідні для морального та фізичного розвитку, та як уже говорилося, є активним відпочинком під час підготовки до уроків.

      Батьки повинні знайти час для того, щоб познайомитися з хоч б простими, доступними фізичними вправами та іграми.

       «Найкраще,- писав А.С. Макаренко, - якщо і самі батьки візьмуть участь у спорті… В такому разі спортивна дорога їхнім дітям буде ліпше впорядкована».

      «Упорядкувати спортивну дорогу» означає бути ближче до потреб, запитів дітей, до їх занять фізичними вправами та іграми, керувати цими заняттями в домашніх умовах.

 

КОНСУЛЬТАЦІЯ ВЧИТЕЛЯ

        Для того, щоб самостійна робота вдома принесла більшу користь учневі, вчитель дає консультації, методичні вказівки, систематично пояснює де, коли і як краще виконати задані додому вправи, обов’язково вказує строк і приблизну кількість повторень по днях (залежно від вправи).  Учителю фізичного виховання необхідно роз’яснити призначення вправ, послідовність виконання та правильне фізичне навантаження, порадити учням прагнути до підбору різноманітних вправ, які діяли б на всі основні м’язові групи.

        Домашні завдання можуть бути загальними для всього класу, а можуть бути і груповими (наприклад, встигаючим і відстаючим учням, хлопчикам і дівчаткам).

        Крім того, треба практикувати й індивідуальні завдання (вправи корегуючої гімнастики для виховання постави і різні підвідні вправи, які допомагають слабкому учню  засвоїти програмний матеріал).

       Для виконання фізичних вправ вдома вчитель фізичного виховання повинен порекомендувати, пояснити учням, які саме вправи виконувати тому чи іншому учню, враховуючи при цьому його індивідуальні особливості, стан здоров’я, фізичний розвиток.

       Особливу увагу учнів треба звертати на правильне дихання під час виконання вправ (краще всього видих робити при нахилах, згинаннях, присіданнях і опусканнях рук вниз).

        Підбираючи підготовчі і спеціальні вправи для домашніх завдань, учитель фізичного виховання повинен вказати і роз’яснити учням способи роботи над цим завданням, які краще можна організувати вдома (в кімнаті чи на подвір’ї), відповідні умови для занять фізичними вправами. Крім того, якщо є можливість для самостійних занять, учні можуть займатися в спортивному залі чи на спортивному майданчику в школі.

 ПІДБІР ТА ДОЗУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ ДЛЯ ДОМАШНІХ ЗАВДАНЬ.

       Підбір вправ для домашніх завдань повинен бути органічно пов’язаний з тим програмним матеріалом, що вивчається на уроках в даний період часу.

       Добираючи фізичні вправи для домашніх завдань, вчитель фізичного виховання повинен виходити з рівня фізичної підготовки учнів, а також ступеня засвоєння ними програмного матеріалу. Вправи, які задані додому, мають бути знайомі учням або добре розучені в ході уроку. Цим забезпечується не тільки правильність виконання рухів, але їх доступність та посильність. Разом з тим не слід включати в домашні завдання багато вправ, число їх повинно бути чітко нормоване (як і кількість повторень).

      Під час підбору вправ для домашніх завдань необхідно дотримуватись таких принципів:

1.     Конкретність, ясність. Від того, наскільки конкретно і зрозуміло учням завдання, в значній мірі залежить якість і результат його виконання.

2.     Завдання повинні бути доступними для виконання в домашніх умовах, щоб виховати  підлітків наполегливість, волю, інтерес до занять. Виконуючи доступні і посильні завдання, учні повинні в той же час застосовувати деякі фізичні і вольові зусилля. Якщо задані вправи будуть легкі і не вимагатимуть певних зусиль, вони будуть  не цікавими для учнів.

3.     Фізичні вправи треба підбирати, зважаючи на вікові особливості, стан здоров’я, фізичний розвиток і фізичну підготовку.

4.     Підготовчі і спеціальні вправи, які даються для домашніх завдань, повинні сприяти збереженню правильної постави, розвитку координації рухів учнів.

5.     Необхідно підбирати вправи, які б допомагали позбутися помилок у виконанні вправ на уроках.

6.     Підбираючи підготовчі і спеціальні вправи, учителю потрібно добре пам’ятати про їх фізіологічні, емоційні і м’язові навантаження на організм учнів, добре володіти методикою нормування різних навантажень. Нормування навантажень становить деякі ускладнення, тому що вправи і способи їх виконання різні. Одна і та сама вправа, але з різними дозуваннями, може впливати по-різному на фізіологічні процеси в організмі.

7.     Домашні завдання повинні даватися з урахуванням умов для їх виконання вдома.

 ЗАГАЛЬНОРОЗВИВАЮЧІ І ПІДГОТОВЧІ ВПРАВИ З РІВНОВАГИ

1.     В.П.  О.С.  Піднятись на носки, руки в сторони (вдих), повернутись у В.П. (видих).

2.     В.П.  О.С.  Ліву ногу назад на носок, руки вперед вгору, прогнутися (вдих) – В.П. (видих).

3.     В.П. – руки до плечей. Піднятись на носки, повільно підняти руки вгору, стискаючи та розтискаючи пальці опустити руки вниз.

4.     В.П. : руки зігнути в ліктях перед грудьми. Руки в сторони, піднятися на носки - В.П.

5.     В.П. : ноги нарізно, руки зігнуті перед грудьми. Поворот тулуба вліво, піднятись на носки, руки в сторони (вдих) – В.П. (видих).

6.     В.П.  О.С.  махом лівої (правої) ноги, сплеснути долонями під коліном - В.П.

7.     В.П.  О.С.   Глибоке присідання, руки вперед – О.С. 
ПІДГОТОВЧІ ВПРАВИ

 1. В.П. :упор присівши. Піднятися на носки, руки вгору над головою.
 2.  
 3. В.П. О.С. – Праву ногу вперед, руки на поясі, повернутися у В.П.
 4. В.П. О.С. – Стійка на лівій нозі, праву руками притиснути до грудей. Те саме – тільки стійка на правій нозі.
 5. В.П. – руки на поясі. Відвести праву (ліву) ногу вбік -.В.П.
 6. В.П. О.С.  Стоячи на правій нозі (лівій) ліву назад, руки в сторони – В.П.
 7. В.П. : руки на поясі. Підняти праву ногу, зігнути в коліні вперед - В.П.
 8. В.П. О.С.  Руки вгору (вдих), притиснути зігнуту праву ногу в коліні руками до грудей (видих) – В.П.

 

ПІДГОТОВЧІ І СПЕЦІАЛЬНІ ВПРАВИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ СТРИБКІВ У ВИСОТУ СПОСОБОМ «ПЕРЕСТУПАННЯ»

1.     Випад правою ногою вперед, вбік.

2.     В.П.  присід, коліна нарізно або разом, руки в сторони. Поперемінно виставляти праву і ліву ноги вперед на п’ятку, поперемінно відставляючи ноги в сторону.

3.     Стоячи біля опори і тримаючись за неї однією рукою, рухи ногою.

4.     Рухи ногою з діставанням підвищеного предмета.

5.     Стрибки через невисокі перешкоди (20-30 см, набивні м’ячі).

6.     Стрибки через лінію.

7.     Стрибки з доторком руки до мітки підвищеного предмета.

8.     Стрибки з кроку. Поштовхова нога виставлена далеко назад на носок, швидко винести ногу вперед і перекочуванням з п’ятки на носок виконати поштовх.

9.     Стрибок з двох кроків розбігу. Махова нога відставлена назад на носок, швидко виконати довгий крок (5-6 ступень) з махової ноги, потім крок (4 ступні) з поштовхової ноги, закінчивши його відштовхом.

 

ІГРОВІ, ПІДГОТОВЧІ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ВПРАВИ ДО ВИВЧЕННЯ МЕТАННЯ

1.     В.П. О.С. Кинути м’яч вгору, повернутися кругом та зловити.

2.     В.П. О.С. Кинути м’яч вгору, плеснути в долоні та зловити.

3.     В.П. О.С. Кинути м’яч догори, присісти, сплеснувши в долоні й зловити його.

4.     В.П. О.С. Правою рукою кинути м’яч об підлогу, об землю та зловити його.

5.     В.П. : лежачи на спині, кинути м’яч об стінку, підскочити, даючи м’ячеві вдаритися об землю, зловити його.

6.     В.П. : Ноги на ширині плечей. Зробити мах ногою, одночасно кинути м’яч правою рукою під ногу, вгору, низько нахиливши тулуб, зловити м’яч поки він не впав на підлогу. Те саме- лівою рукою під праву ногу.

7.     Кидання м’яча в ціль.

8.     Кидання м’яча на відстань. 

ПІДГОТОВЧІ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ВПРАВИ ДО ВИВЧЕННЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ СТІЙКИ НА ЛОПАТКАХ.

1.     Сидячи на килимку, згрупуватися, перекат назад, стійка на лопатках, зігнувши ноги.

2.     Із упору, присівши, перекат назад, стійка на лопатках, зігнувши ноги.

3.     В.П. О.С. Присід, перекат назад, стійка на лопатках, зігнувши ноги.

4.     Із положення лежачи на спині, стійка на лопатках.

Досвід роботи показує, що раніше ніж виконати виси і рухи на гімнастичним приладах, учні повинні опанувати навики, необхідні для виконання висів і упору. Потрібно розвивати в учнях силу, гнучкість, витривалість.

Силу рук перевіряють за допомогою тесту «Вис на зігнутих руках»

ПІДГОТОВЧІ І СПЕЦІАЛЬНІ ВПРАВИ ДЛЯ РОЗВИТКУ СИЛИ, ГНУЧКОСТІ, ВИТРИВАЛОСТІ

(Вправи, що сприяють розвитку сили м’язів рук і плечового пояса).

1.     В.П. ноги разом, руки до плечей, кисті стиснуті в кулаки. Силою випростати руки в сторони, розкриваючи кисті і розчепірити пальці. Те саме, піднімаючи руки вгору.

2.     В.П. : стійка ноги нарізно, в руках вага (гантелі, набивний м’яч). Віджимання ваги.

3.     Підтягування у висі.

4.     В.П. : упор лежачи на зігнутих руках. Випростовуючи руки, упор лежачи, піднімаючи тулуб упор стоячи зігнувши, голова опущена – В.П.

5.      Згинання рук в упорі лежачи, руки на підлозі, носки ніг на стільці або на лавці (дівчатка роблять вправи в упорі стоячи, обпираючись руками в спинку стільця або в край стола).

6.     В.П. : упор на спинках двох крісел (або на будь-якій іншій високій підставці), згинання і розгинання рук (дівчатка виконують цю вправу в змішаному упорі, обпираючись носком однієї ноги об підлогу).

ВПРАВИ, ЩО СПРИЯЮТЬ РОЗВИТКУ ГНУЧКОСТІ

1.     Рухи руками: вниз, назад, вгору.

2.     В.П. : стійка ноги нарізно, нахили вперед, взятися руками за спинку стільця. Пружні нахили вперед.

3.     В.П.: ноги нарізно (поширше), руки назад в «замок», нахили назад, відводячи руки назад, присідаючи на лівій, нахил до правої ноги, роз’єднуючи руки, доторкнутися ними до правої ступні.

4.     В.П. : стійка ноги нарізно, тулуб нахилити вперед, руки вільно. Поворот тулуба вліво, ліву руку в сторону, праву вгору (дивитися на ліву руку), розслабляючи руки і плечовий пояс, - В.П.

5.     В.П. О.С. – Помах руками вперед вгору махом ногою назд, сильно прогинаючи спину.

6.     В.П. : стійка на колінах. Нахили вперед, сідаючи на п’ятки, доторкаючись грудьми стегон, руки назад, потім випростовуючись, нахили назад, прогинаючи спину, руки вперед вгору.

7.     В.П. : Сидячи на підлозі, ноги нарізно,нахили тулуба вперед.

8.     Стоячи на колінах, прогнутися назад. В.П. (Положення рук різне).

9.     Лежачи на спині, руки вздовж тіла. Прямими ногами доторкнутися підлоги за головою.

10.    Махи ногами вперед, назад, в сторони.

11.    В.П. Стійка ноги нарізно, руки вперед в сторони. Почергові махи ногами, достаючи долонь.

12.   Випад правою(лівою) вперед, пружного присідання.

13.   Лежачи на лавці, обличчям вниз, голова опущена, ноги закріплені – нахили назад. Положення рук різне.

 ВПРАВИ ДЛЯ РОЗВИТКУ М’ЯЗІВ НІГ І ТАЗУ

1.     В.П. : стійка ноги разом, руки на поясі. Присідання на носках. Руки вперед.

2.     В.П. : присід на правій (лівій) нозі, ліву (праву) вбік, руки в сторони. Поперемінне розгинання ніг в присіданні, переносячи вагу тіла з однієї ноги на іншу.

3.     В.П. : присід, коліна нарізно або вкупі, руки в сторони або на пояс. Поперемінно виставляти праву і ліву вперед на п’ятку, поперемінно відставляти ноги в сторони. Те саме, але відставляти ноги в сторони.

4.     В.П. О.С. Присідання та вставання на одній ноі, другу вперед- «пістолет», (дівчатка спочатку можуть виконувати цю вправу, тримаючись за спинку стільця).

5.     В.П. : стійка ноги нарізно, за плечима вага. Присідання на ступнях, В.П.: стійка ноги нарізно, ступені паралельно, руки на поясі. Згинаючи ноги, опуститися втсійку на колінах. – В.П. Те саме- ноги разом.

 ВПРАВИ, ЩО СПРИЮТЬ РОЗВИТКУ М’ЯЗІВ СПИНИ І ШИЇ

1.     В.П.: упор лежачи на зігнутих руках. Руки в сторони, голову і ноги трохи підняти, прогнутися.

2.     Лежачи на табуретці обличчям вниз, ноги закріплені, тіло розслаблене, голова опущена, піднімаючи голову, руки вперед вгору – В.П.

3.     В.П. : ноги на ширині плеч, руки вгору, кисті в «замок». Глибокий нахил вперед, не згинаючи ніг, махом опустити руки вниз і пронести їх якнайдалі між ногами.

4.     В.П. : стати щільно до столу, нахилитись вперед, лягти на нього, обхопити дошку стола руками. Піднімання прямих ніг.

 ВПРАВИ, ЩО СПРИЯЮТЬ РОЗВИТКУ М’ЯЗІВ ЧЕРЕВНОГО ПРЕСУ.

1.     Лежачи на спині, руки вздовж тіла. Поперемінно піднімати прямі ноги.

2.     В.П. : вис на прямих руках, піднімання зігнутих ніг.

3.     В.П.: лежачи на спині, руки в сторони. Кут з опусканням прямих ніг вбік, доторкаючись підлоги (дівчатка виконують ці вправи з зігнутими ногами).

4.     В.П. : лежачи на спині, руки вгору. Сід з нахиляннями вперед, достаючи долонями носків ніг.

5.     В.П.: сидячи, ноги нарізно, нахиляння вперед до правої і лівої ноги.

6.     «Кут» - у висі. Спочатку тільки піднімати без фіксації в горизонтальному положенні.

 ВПРАВИ, ЩО СПРИЯЮТЬ РОЗВИТКУ М’ЯЗІВ ТУЛУБА

1.     1.  В.П. : ноги на ширині плеч, руки на поясі. Нахили вперед, назад,       обертання  тулубом.

2.     В.П. :ноги на ширині плечей, руки на поясі. Згинаючи ліву ногу, пружні    нахиляння, руки на поясі. Згинаючи ліву ногу пружні нахиляння, руки на поясі. Згинаючи ліву ногу пружні нахиляння, торкаючись обома руками носка правої ноги. Те саме, торкаючись носка лівої ноги.

3.     В.П. : ноги нарізно, руки на поясі. Повороти тулуба вправо, руки в сторони. Те саме з поворотом ліворуч.

4.     В.П. : сидячи, ноги нарізно, руки на поясі. Нахили вперед, руками доторкаючись носків ніг.

5.     В.П. : лежачи на спині, руки вздовж тулуба. Піднімання прямих ніг.

6.     Те саме, тільки доторкаючись носками підлоги за головою.

7.     Лежачи на спині, підняти ноги – кругові рухи ногами.

8.     Упор лежачи, згинання і розгинання рук; пересовуватись вліво і вправо, відштовхуватись руками від підлоги.

9.     В.П. : лежачи на підлозі обличчям вниз, руки вздовж тулуба. Прогнутися в попереку.

 ВПРАВИ, ЩО СПРИЯЮТЬ РОЗВИТКУ М’ЯЗІВ НІГ

1.     Ходьба на п’ятках, на носках.

2.     Ходьба приставними і схресними кроками, ходьба в напівприсід, в присіді.

3.     Ходьба з маховими руками, ногами вперед, назад.

4.     Біг на місці з високими підніманнями стегна, приставними і схресними кроками праворуч та ліворуч.

5.     Присідання на обох ногах, одній нозі, різними положеннями рук.

6.     Стрибки на місці на обох ногах, на одній нозі, з поворотом на 90 градусів і 180 градусів, з просуванням вперед, назад і в сторону.

7.     Стрибки з доставанням рукою підвищеного предмета або м’яча.

 

Клас

час

Хлопці

Дівчатка

5

15 сек

38 разів

40 разів

6

20 сек

44 разів

46 разів

7

20 сек

48 разів

50 разів

8

25 сек

54 разів

60 разів

9

25 сек

56 разів

64 разів

10

30 сек

64 разів

74 разів

11

30 сек

74 разів

84 разів

 

Тести домашнього завдання перевіряти на початку та в кінці кожного семестру.

ПІДГОТОВЧІ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ВПРАВИ З СТРИБКАМ

1.     Повторні стрибки «скоком» на одній нозі.

2.     Повторні стрибки «кроком» з однієї ноги на іншу.

3.     Повторні стрибки «жабкою» поштовхом обох ніг.

4.     Повторні підстрибування і стрибки на одній нозі з активним махом другою.

5.     Стрибки вгору на пружних ногах (ноги майже не згинаються).

6.     Присідання на одній нозі – «пістолет» - високими підстрибуваннями вгору.

7.     Стрибки з місця в довжину, відштовхуючись обома ногами.

8.     Стрибки через коротку скакалку на прямих ногах від 1 хвилини до 5 хвилин в залежності від класу.

9.     В.П.: ноги на ширині пліч, згинання ніг в колінах з нахилянням тулуба назад (прогнутись), дістати позаду (пальцями рук), п’ятки ніг, - В.П.

10.   В.П.: ноги ширше плечей, руки в сторону. Повороти тулуба в бік з махом рук, згинаючи ноги в колінах.

11.   В.П. О.С. : мах лівою ногою назад з одночасним махом рук вгору, назад (прогнутись). Руки вниз, а потім назад з одночасним махом лівої ноги вперед.

12.  На місці поштовхом обох ніг стрибки вгору, дістаючи руками носків прямих ніг.

13.  Біг в повільному темпі до 3 хвилин, виконуючи правильно дихання (на 4 кроки вдих, на 4 кроки видих).

 ЗАГАЛЬНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА

 1. Повторити стройові вправи.
 2. Вивчити загально розвивальні вправи на місці.
 3. Повторити техніку безпеки на уроках фізичної культури.
 4. Повторити перешикування та шикування.
 5. Підготувати виступ на тему «Гігієна учня».
 6. Виконувати вправи на гнучкість.
 7. Виконувати стрибкові вправи: в – 3х10 р.; с – 2х7 р.; н – 2х5 р.
 8. Виконувати силові вправи: в – 3х7 р.; с – 2х7 р.; н – 2х5 р.
 9. Повторити вправи для формування постави.
 10. Виконувати вправи рівноваги.
 11. Повторити правила спортивних ігор.
 12. Підготувати виступ на тему «Олімпійські ігри сучасності».
 13. виконувати нахили тулуба.
 14. Вивчити комплекс вправ.
 15. Виконувати стрибки через скакалку: в – 3х15; с – 2х10; н – 2х5.
 16. Виконувати вправи для розвитку сили рук.
 17. Виконувати вправи для розвитку сили ніг.
 18. Виконувати багатоскоки: в – 3х10 р.; с – 2х7 р.; н – 2х5 р.
 19. Підготувати виступ на тему «Самоконтроль під час занять спортом».
 20. Виконувати багатократні стрибки з ноги на ногу.

Орієнтовні домашні завдання для учнів 6 – 7 класів згідно програми фізичної культури, де кожен вчитель може змінити або варіювати розділи програми та вдосконаленості фізичної вправи або теоретичні питання

Легка атлетика

 1. Підготувати повідомлення «Історія розвитку легкої атлетики».
 2. Повторити техніку безпеки під час занять спортом.
 3. Вивчити комплекс вправ на місці.
 4. Повторити стройові команди та вправи.
 5. Повторити вправи на дихання.
 6. Виконувати спеціальні вправи для метання.
 7. Виконувати спеціальні вправи для стрибків.
 8. Підготувати повідомлення «Рухові якості на уроках легкої атлетики».
 9. Повторити техніку старту та фінішування.
 10. Повторити техніку бігу на дистанції.

 

 

                                                                  Баскетбол

 1. Повторити правила техніки безпеки на уроках баскетболу.
 2. Підготувати повідомлення «Розвиток баскетболу в Україні».
 3. Повторити стройові команди.
 4. Вивчити комплекс ЗРВ.
 5. Повторити пересування в баскетболі.
 6. Вивчити правила гри.
 7. Вивчити правила зонного захисту.
 8. Виконувати серійні стрибки.
 9. Виконувати силові вправи: в – 3х10 р.; с – 2х7 р.; н – 2х5 р.
 10. Виконувати вправи на рухливість стопи.
 11. Виконувати нахили тулуба.
 12. Виконувати вправи на координацію.
 13. Підготувати повідомлення «Спеціальна підготовка баскетболіста».
 14. Закріпити подвійний крок.
 15. Підготувати рухливу гру.
 16. Виконувати жонглювання м’яча.
 17. Закріпити техніку дії в захисті.
 18. Закріпити техніку дії в нападі.
 19. Повторити різновиди прийомів у баскетболі.
 20. Повторити техніку взаємодії гравців.

Футбол

 1. Повторити правила техніки безпеки на уроках футболу.
 2. Підготувати повідомлення «Історія розвитку українського футболу».
 3. Повторити стройові вправи.
 4. Вивчити комплекс ЗРВ.
 5. Повторити пересування в футболі.
 6. Виконувати жонглювання м’яча стегном.
 7. Вивчити правила гри.
 8. Повторити різновиди ударів у футболі.
 9. Виконувати силові вправи: в – 3х10 р.; с – 2х7 р.; н – 2х5 р.
 10. Виконувати вправи на розвиток черевного пресу.
 11. Підготувати повідомлення «Видатні футболісти України».
 12. Закріпити техніку гри воротаря.
 13. Закріпити індивідуальні дії в нападі.
 14. Підготувати цікаву рухливу гру.
 15. Підготувати естафету з футбольним м’ячем.
 16. Виконувати жонглювання м’яча головою.
 17. Закріпити групові дії у захисті.

Гімнастика

 1. Повторити правила техніки безпеки на уроках гімнастики.
 2. Підготувати повідомлення «Розвиток гімнастики в Україні».
 3. Повторити стройові команди.
 4. Повторити шикування та перешикування.
 5. Вивчити комплекс вправ на місці.
 6. Виконувати піднімання тулуба з положення лежачи.
 7. Виконувати силові вправи: в – 3х10 р.; с – 2х7 р.; н – 2х5 р.
 8. Виконувати вправи рівноваги.
 9. Виконувати вправи на гнучкість.
 10. Виконувати вправи на згинання та розгинання рук в упорі лежачи.
 11. Виконувати нахили тулуба.
 12. Виконувати вправи для розвитку гнучкості.
 13. Підготувати повідомлення «Розвиток фізичних якостей засобами гімнастики».
 14. images (11)Вивчити комплекс ЗРВ.
 15. Повторити прийоми страхування.
 16. Закріпити вправи акробатики.
 17. Виконувати різновиди стрибків.
 18. Виконувати вправи зі скакалкою.
 19. Повторити танцювальні кроки.
 20. Виконувати вправи на координацію рухів.

Волейбол

 1. Повторити правила техніки безпеки на уроках волейболу.
 2. Підготувати повідомлення «Розвиток українського волейболу».
 3. Вивчити комплекс ЗРВ.
 4. Повторити стройові вправи.
 5. Повторити пересування в волейболі.
 6. Виконувати вправи для розвитку сили нижніх кінцівок.
 7. Виконувати вправи на розтягування.
 8. Виконувати вправи на розвиток черевного пресу.
 9. Виконувати жонглювання м’яча.
 10. Вивчити правила гри в волейбол.
 11. Повторити прийоми м’яча в волейболі.
 12. Виконувати присідання: 3х10 р.; с – 3х5 р.;  н – 2х5 р.
 13. images (3)Підготувати повідомлення «Профілактика спортивного травматизму».
 14. Повторити дії гравців у захисті.
 15. Повторити дії гравців у нападі.
 16. Закріпити взаємодії гравців на майданчику.
 17. Відпрацювати техніку розбігу для нападу.
 18. Виконувати силові вправи: в – 3х10 р.;  с – 2х7 р.; н – 2х5р.
 19. Виконувати стрибкові вправи: в – 3х10 р.; с + н – 2х5 р.
 20. Закріпити правила страхування гравців.

ПЕРЕВІРКА ДОМАШНІХ ЗАВДАНЬ

Домашні завдання дають велику користь тоді, коли в класі здійснюється систематична перевірка їх виконання.

Виконання підготовчих і спеціальних вправ дома і перевірка їх на наступних уроках має велике значення для кращого засвоєння учнями програмного матеріалу з фізичного виховання.

Учитель фізичного виховання обов’язково повинен перевірити завдання на уроці, інакше вони втратять свою ефективність, це доведено досвідом.

Досвід показує, що найбільшого ефекту досягають тоді, коли діти виконують задані вправи щоденно. А результати завдань перевіряють раз на тиждень, через 2 тижні, через місяць, це залежить від заданих вправ додому.

Систематична перевірка домашніх завдань необхідна. Вона може бути вибірковою. Учитель перевіряє одного або кількох викликаних учнів. Але в кінці кожного семестру перевіряти всіх учнів класу.

Учні показують, як вони засвоїли задані вправи або розповідають техніку їх виконання: наприклад, виконати подвійний крок після ведіння м’яча, або виконати присідання та вставання на одній нозі.

Перевірку домашніх завдань також можна проводити фронтальним способом.

В день перевірки учнями даються завдання на наступний тиждень, ав тижні, місяць, семестр.

На контрольних заняттях треба давати три-чотири хвилини на розминки. Потім клас поділяють на дві, три групи. Одна група здає контрольні вправи, друга в цей час відпочиває. Під час виконання кожної вправи записується результат, а в кінці уроку ставиться і оголошується оцінка за кожну вправу.

Виставляючи оцінку, треба зважати не тільки на кількісний показник, а й на якісний, правильне виконання.

Оцінка за виконання домашніх завдань повинна виставлятися в класному журналі. Учні повинні знати, що одержана оцінка за виконання домашніх завдань впливає на загальну оцінку з фізичної культури.

Найкраще домашні завдання перевіряти в основній частині уроку під час вивчення відповідального навчального матеріалу, а потім перед початком – це залежить від того, які підготовчі і спеціальні вправи дає учитель.

Крім того, учнів, у яких збільшиться кількісний і якісний показник, треба стимулювати підвищенням оцінки.

Внаслідок введення домашніх завдань і самостійної роботи в режим дня, підвищився інтерес в учнів до занять фізичною культурою. Особливо в юнаків старших класів.

Підвищився рівень фізичної підготовленості учнів, які стали більш сильними, спритними і витривалими.

Значно підвищився рівень спортивних результатів і в цілому підвищення успішності з фізичної культури.

Висновок

             Необхідність розширювати фізкультурну та спортивну роботу, покращувати її організацію за місцем проживання і навчання є однією з актуальних проблем фізичного виховання в школі. Велике значення тут має формування у школярів прагнення до фізичного самовдосконалення. 
             В основних напрямках реформи загальноосвітньої школи знайшов своє відображення питання про необхідність організації щоденних занять всіх учнів фізичною культурою на уроках та в позаурочний час. Вирішення цієї проблеми багато в чому залежить від уміння учнів використовувати засоби фізичної культури для зміцнення свого здоров'я, підтримання високої працездатності, навичок самостійних занять. 
              Розуміння того, що майбутнє будь-якої країни неможливе без здорових членів суспільства, призвело до посилення ролі фізичної культури і спорту в діяльності по зміцненню держави і суспільства та активному використанню фізичної культури і спорту в підтримці і зміцненні здоров'я населення. 
              Турбота про розвиток фізичної культури і спорту є найважливішою складовою соціальної політики держави, що забезпечує втілення в життя гуманістичних ідеалів, цінностей і норм, що дає широкий простір для виявлення здібностей людей, задоволення їх інтересів та потреб, активізації людського фактора. 
              Фізична культура, будучи однією з граней загальної культури, багато в чому визначає поведінку людини в навчанні, на виробництві, у побуті, у спілкуванні, сприяє вирішенню соціально-економічних, виховних та оздоровчих завдань. 
              Фізичні вправи - це рухові, цілеспрямовані, свідомі дії людини, пов'язані з цілою низкою психічних процесів: уявленнями про рух, розумової роботою, переживаннями. Наші руху надзвичайно різноманітні, але не всі вони є фізичними вправами. Наприклад, ходьба і біг тільки тоді стають фізичними вправами, коли використовуються з метою фізичного виховання: як навчити техніці бігу, розвинути витривалість, підготувати до участі в змаганнях. 
               Взаємозв'язок фізичних вправ та фізичної праці полягає не в тому, що вони можуть заміняти один одного, а в тому, що фізичні вправи, виникнувши з трудових дій, стали незамінним засобом підготовки до праці. 
               Постійні заняття фізичними вправами вдосконалюють діяльність всіх органів і систем, перебудовується вся робота організму людини. Разом із загартовуванням фізичні вправи-найважливіший засіб попередження захворювань. Щоб заняття фізичними вправами принесли найбільшу користь, необхідно підбирати фізичні вправи і навантаження, що відповідають віковим особливостям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛІТЕРАТУРА

            1. Горовина Л. Проблема самостоятельных занятий физической культурой учащихся младшего школьного возраста / Л. Г оровина, Ю. Копылов, Л. Каверник // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. - 2004.           2. Левандовська Л. Значення рухової активності для зміцнення здоров’я школярів / Л. Левандовська // Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні : зб. наук. праць. - Рівне : РЕГІ, 2010.

           3. Надім’янова Т. Роль фізичного виховання у формуванні засад здорового способу життя школярів / Т. Надім’янова // Реалізація здорового способу життя - сучасні підходи : монографія / за заг. ред. М. Лук’янченка, А. Матвєєва, А. Подольських [та ін.]. - Дрогобич : Коло, 2007.

           4. Теорія і методика фізичного виховання. Загальні основи теорії і методики фізичного виховання / за заг. ред. Т. Круцевич. - К. : Олімп. літ., 2008.

           5. Шерета В. Підготовка підлітків до самостійних занять фізичними вправами / В. Шерета, С. Кодацька // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. праць / ред. кол. : О. С.Куц [та ін.]. - Київ=Вінниця, 2001.

            6. Шиян Б. Теорія і методика фізичного виховання школярів / Б. Шиян. - Тернопіль : Навч. книга - Богдан, 2004.

docx
Додав(-ла)
Муляр Олена
Додано
26 квітня
Переглядів
333
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку