Доповідь на тему : "Інтерактивні методи навчання на уроках біології"

Про матеріал
Презентація на тему "Інтерактивні методи навчання на уроках біології , як розвиток креативного мислення школярів", в якій описані основні інтерактивні методи, можна використовувати як доповідь для опису досвіду роботи , або використовувати окремі методи на уроках.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Використання інтерактивних вправ на уроках біології, як розвиток креативного мислення школярів  

Номер слайду 2

«Передати інформацію - це не навчання. Насамперед треба намагатися довести до того,щоб кожний сам думав та робив усе сам»Картер Вудсон

Номер слайду 3

Проблема : «Формування інформаційної компетентності на уроках біології із використанням інтерактивних вправ»Компетентність - це перелік стандартів, які чітко описують, що саме необхідно людині для того, щоб якнайкраще виконувати свою роботу. Вона описує необхідні навички, знання й розуміння, які є значущими для компетентного ви­конання роботи.

Номер слайду 4

Наскрізні лініїє засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, навчальних предметів та предметних циклів; їх необхідно враховувати при формуванні шкільного середовищає соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях. Мета наскрізних ліній – «сфокусувати» увагу й зусилля вчителів-предметників, класних керівників, зрештою, усього педагогічного колективу на досягненні життєво важливої для учня й суспільства мети, увиразнити ключові компетентності.

Номер слайду 5

Наскрізні лінії«Екологічна безпека та сталий розвиток»«Громадянська відповідальність» «Здоров'я і безпека»«Підприємливість і фінансова грамотність» Реалізація наскрізних змістових ліній полягає у відповідному трактуванні навчального змісту тем і не передбачає будь-якого його розширення чи поглиблення.  У рубриці програми «Зміст навчального матеріалу» виокремлено питання, що вивчаються в біології й належать до наскрізних змістових ліній.

Номер слайду 6

Щоб досягнути мети, необхідно реалізувати такі завдання:·        створити оптимальні  умови для розвитку творчої особистості дитини;·        сприяти позитивній мотивації учнів до пізнавальної діяльності;·        розвивати потреби в самопізнанні, самореалізації, самовдосконаленні;·        створити атмосферу співпраці і взаємодії вчителя та учня;·        сформувати в учнів навички отримувати, осмислювати та використовувати інформацію з різних джерел;·        ефективно та творчо застосовувати набуті знання та досвід на практиці;сприяти участі школярів в різних конкурсах, олімпіадах. 

Номер слайду 7

Вправа "Повітряна куля"Мета: зняти напруження, заспокоїти дітей. Хід вправи: Учні сидять у колі. - Уявіть собі, що ми з вами будемо надувати кульки. Вдихніть повітря, уявіть, що, роздуваючи щоки, повільно, через відкриті губи ви надуваєте кульку. Стежте очима, як ваша кулька стає більшою і більшою. Уявили? Надувайтеобережно, щоб кульки не лопнули. А тепер покажіть їх одне одному. Потім можнавідпустити їх летіти.

Номер слайду 8

"Ажурна пилка" Ділова гра. Метод"Навчаючи – учусь"Метод «Займи позицію»Робота в парах. Круглий стіл. Метод проєктів. Кейс – метод«Мікрофон»Проблемна дискусія. Мозковий штурм (прийом «Ромашка Блума»)Самі дієві та універсальні інтерактивні методи

Номер слайду 9

Метод «Займи позицію»1. Розмістіть плакати в різних місцях класу. На одному напишіть "Згоден/-а", на другому - "Не згоден/-а", на третьому - "Не визначився/-лася". Озвучте тему для обговорення.                                                           2. Об'єднайте учнів та учениць спершу в пари й дайте можливість обговорити вибір власної позиції.   3. Об'єднайте дітей у групи (4-5 осіб), дайте можливість обговорити вибір кожного/-ї та дійти згоди щодо чіткості зайнятої позиції.                     4. Попросіть учнів та учениць після обговорення стати біля плакату відповідно до їхньої думки з обговорюваної проблеми. Дайте кілька хвилин на обгрунтування власної позиції.                 5. Вислухайте різні точки зору (три учасники/-ці від кожної позиції).6. Запитайте, чи змінив хтось із учасників/-ць свою думку, чи бажає перейти до іншого плакату? Якщо такі є, то слід пояснити причини переходу. 7. Проведіть дебрифінг

Номер слайду 10

Метод «Навчаючи - учусь»Цей метод використовується при узагальненні та повторенні вивченого. Він дає можливість дітям взяти участь у передачі своїх знань однокласникам. Використання цього методу дає загальну картину понять і факторів, що їх необхідно вивчити на уроці, а також викликає певні запитання та підвищує інтерес до навчання. Тема «Кровоносна система людини. Повторення вивченого». Кожен учень отримує картку із завданнями : підписати будову серця, порівняти форменні елементи крові і т.д. На картці написані прізвища, з ким учень працює. Таким чином, один учень пояснює , другий слухає ( якщо є помилки, виправляє). Потім другий виконує таку ж роботу. Тоді переходять до наступного однокласника.

Номер слайду 11

Метод «Ажурна пилка»Цей метод допомагає учням засвоїти досить великий обсяг інформації. Вони виступають у ролі «експертів», коли навчають одне одного певної частини навчального матеріалу. Кожен учень відіграє активну роль, навчаючи й навчаючись, глибше розуміє матеріал і використовує мислення вищого рівня. Під час застосування цього методу учні повинні допомагати одне одному вчитися. Цей метод можна використати, коли учні читають текст, слухають повідомлення або проводять групове дослідження. У методі «Ажурна пилка» застосовують звичайні («домашні») групи й експертні групи. Для того щоб скористатися цим методом, учителеві потрібно провести певну попередню роботу, зокрема слід заздалегідь підготувати аркуші із завданням.

Номер слайду 12

Метод «Мозковий штурм (Ромашка Блума)»У кожній пелюстці ромашки Блума є : практичні запитання , уточнюючі запитання,творчі, прості, оцінюючі та пояснюючі запитання(Чи правильно я зрозумів? Що?Де?Коли?Навіщо?Чому?Це добре?Це погано?Що було би якби?... Як би ви поступили якби?...)

Номер слайду 13

Метод «Ділова гра»Педагогічна суть ділової гри - активізувати мислення учнів ,підвищити самостійність , внести дух творчості в навчанні, наблизити його, підготувати до практичної діяльності. Головним питанням в діловій грі - «що було б, якби .». Ділова гра - це контрольована система, тому що процедура гри готуватися, і коректується вчителем. У підготовці ділової гри можна виділити наступні операції: Вибір теми й діагностика вихідної ситуації. Темою гри може бути практично будь-яка тема. Потрібно побудувати гру в одній ситуації. Визначення структури з урахуванням мети, завдань, теми, складу учасників. Для підготовки ділової гри можуть використатися всі дидактичні методи: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемний виклад, частково-пошуковий, дослідницький. Позитивне в застосуванні ділові ігри: висока мотивація, емоційна насиченість процесу навчання; формуються знання й уміння, післяігрове обговорення сприяє закріпленню знань.

Номер слайду 14

Кейс - метод Метод кейсів – метод навчання, який використовує опис реальних ситуацій. Учасники навчального процесу повинні досліджувати ситуацію, розібратися в суті проблем, запропонувати можливі рішення і вибрати найкраще з них. Кейси ґрунтуються на реальному, фактичному матеріалі або ж наближені до реальної ситуації. Суть технології полягає в тому, що в основі його використовується опис конкретних ситуацій або випадку (від англійського «case» - випадок). По-перше, бажано, щоб представлений для аналізу випадок відображав реальну життєву ситуацію. По-друге, в описі має бути присутня проблема або ряд прямих чи непрямих труднощів, протиріч, прихованих завдань для вирішення дослідником. По-третє, потрібно оволодіння попереднім комплексом теоретичних знань для використання їх у практичній площині вирішення конкретної проблеми або ряду проблем. У процесі роботи над кейсом часто потрібно додаткове інформаційне підживлення самих учасників роботи над аналізом ситуації. В кінцевому результаті учні знаходять власні висновки, рішення проблемної ситуації і нерідко як неоднозначні множинні рішення. Наприклад , при вивченні екологічних проблеми нашої місцевості.

Номер слайду 15

Метод проєктів. Класифікація проєктів. ГРУПОВІІНДИВІДУАЛЬНІЗА КІЛЬКІСТЮ УЧНІВЗА ТРИВАЛІСТЮ ВИКОНАННЯКОРОТКОЧАСНІСЕРЕДНЬОЇ ТРИВАЛОСТІДОВГОТРИВАЛІ

Номер слайду 16

ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ПРОЄКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙНАВЧИТИ ЗДОБУВАТИ ЗНАННЯ САМОСТІЙНО, ЗАСТОСОВУЮЧИ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ НОВИХ ПІЗНАВАЛЬНИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬСПРИЯТИ ФОРМУВАННЮ В УЧНІВ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОКФОРМУВАТИ УМІННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ НАВИЧОК: ЗБІР ІНФОРМАЦІЇ, АНАЛІЗУВАННЯ, ВИСУВАННЯ ГІПОТЕЗ, ВМІННЯ РОБИТИ ВИСНОВКИ

Номер слайду 17

Учні об’єднуються в групи за інтересом;учні отримують певний досвід;учні набувають соціальних навичок;інтеграція знань учнів з різних видів діяльності;робота в команді;уміння відстоювати власну точку зору;формування відповідальності за роботу. ПЕРЕВАГИ ПРОЄКТНОЇ МЕТОДИКИ

Номер слайду 18

Метод «Круглий стіл»«Круглий стіл» - метод проведення заняття із учасниками які, як правило, мають досвід роботи, практичну діяльность з питання, що обговорюється. На «круглому столі» слухачі можуть і повинні спробувати обґрунтовано поставити питання по темі обговорення, серйозно аргументувати підходи до їхнього вирішення, а також повідомити про вдалий і невдалий досвід. «Круглий стіл» - це свого роду нарада по обміну досвідом і обговоренню практичного досвіду, досягнень і помилок. В такий спосіб учасники освоюють зміст теми, її ключові проблеми. На уроках біології участь в круглому столі можуть взяти , наприклад , медичні працівники, навівши кокретні приклади з своєї діяльності ( з теми : «Надання першої допомоги при кровотечах»).

Номер слайду 19

Метод «Проблемна дискусія»Активний метод проведення уроків, покликаний мобілізувати практичні й теоретичні знання, погляди на проблему, що розглядається. Дискусія доречна при розгляді спірних питань, але у навчальному процесі може не виникати ситуації спірності трактувань. Із цих причин заздалегідь планувати проведення заняття як дискусію не цілком коректно. Основні передумови використання дискусії в активному навчанні такі: необхідно в складі теми, що досліджується знайти питання, про які учні усвідомлено дотримуються істотно різних точок зору. Наприклад , при вивченні в 9 класі генно – модифікованих організмів, можна подискутувати про їхнє позитивне та негативне значення.

Номер слайду 20

Метод «Робота в парах»Є різновидом роботи в малих групах. Ця форма роботи дозволить учням набути навичок співробітництва, оволодіти уміннями висловлюватись та активно слухати. Організація роботи:1. Учні читають надане завдання та інформацію до його виконання2. Визначають, хто буде говорити першим.3. Висловлюють свої думки, погляди на проблему по черзі4. Доходять до спільної думки.5. Визначають, хто буде очолювати результати роботи групи та готуються до нього. Наприклад , у 7 класі при вивченні особливостей гетеротрофного живлення, можна розділити учнів на пари, кожна з яких буде описувати одну групу гетеротрофних організмів.

Номер слайду 21

Метод «Мікрофон»Надає можливість кожному і кожній сказати щось швидко, по черзі, відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку чи позицію. Правила проведення такі:-говорити має тільки той чи та, у кого "символічний" мікрофон,"-відповіді не коментуються і не оцінюються;-коли хтось висловлюється, інші не можуть говорити або викрикувати з місця. Цей метод можна використовувати на будь якому уроці без попередньої підготовки.

Номер слайду 22

Кожна грань кубика має початок запитань: ЧОМУ…ПОЯСНИ…НАЗВИ…ПРИДУМАЙ…. ЗАПРОПОНУЙ…ПОДІЛИСЬ….“Кубик Блума” Прийом розвитку критичного мислення учнів «кубик Блума» універсальний. Його можна використовувати:на початку уроку, у вступній частині, під час переходу до основної частини для остаточного осмислення навчального матеріалу учнями під час рефлексії.

Номер слайду 23

Ментальні карти

Номер слайду 24

Переваги використання ментальних карт

Номер слайду 25

Застосування ментальних карт на різних етапах уроку

Номер слайду 26

Номер слайду 27

Номер слайду 28

«Мета вчителя полягає не в тому, щоб зробити себе необхідними нашим дітям, а навпаки, в тому, щоб допомогти їм скоріше навчитися обходитись без нас». К. О. Конраді

pptx
Пов’язані теми
Біологія, Інші матеріали
Додано
11 лютого 2023
Переглядів
1189
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку