18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

доповідь на тему «Розвиток креативної особистості засобами використання інноваційних технологій на уроках мистецьких дисциплін»

Про матеріал
У доповіді «Розвиток креативної особистості засобами використання інноваційних технологій на уроках мистецьких дисциплін» освітлені проблеми виховання творчої людини за допомогою інформативно-комунікативних технологій, внутрішніх здібностей, що здатні на саморозвиток. Певна увага приділена актуальному сьогодні дистанційному навчанню.
Перегляд файлу

«Розвиток креативної особистості  засобами використання інноваційних технологій на уроках мистецьких дисциплін»

       Вивчення  мистецтва засобами інноваційних технологій допомагає учням осягнути свої невичерпані можливості, що сприяє розвитку творчих здібностей виховує естетичні почуття, формує відчуття краси, духовності. Бажання не лише слухати чи дивитися, а й самим активно брати участь у створенні прекрасного, вдосконалюючи навколишній світ і самого себе.

        Реформування системи освіти, висуває розвиток творчої особистості  як одне з пріоритетних завдань. Використання інформаційних технологій дозволяє  здійснювати задумане, зробити урок сучасним та цікавим. Розвиток комп'ютерних технологій відкриває нові шляхи в процесі викладання мистецтва.   Впровадження   інновацій  в  освітню  сферу  стало    сьогодні особливо    актуальним.

        Мистецтво супроводжує людину протягом усього життя. Прояви творчих здібностей можуть бути різними — від яскравого таланту до скромних і малопомітних, але суть творчого процесу однакова для всіх. Різниця — в конкретному матеріалі творчості, масштабах досягнень та їх значущості для суспільства.

        Відомий психолог Л. Виготський наголошував: результат творчої діяльності може бути новим щодо системи знань, способів дій, оціночних орієнтацій, стосовно конкретної людини, а не абсолютно новим. Творчість сприяє розвитку особистості, культури. Творчим може бути не лише результат діяльності, а й сам процес пошуку результату. Ми мусимо пам’ятати, що результат розв’язання проблеми може бути однаковим, а от способи його досягнення можуть дуже відрізнятися один від одного. У багатьох випадках ця «родзинка» має найбільшу цінність. Адже недарма у розвивальному навчанні акцент переноситься із результату на процес його досягнення.

Педагог має обережно підтримувати, іноді навіть фантастичні, ідеї дітей. Адже саме такі ідеї в майбутньому можуть стати основою найсучасніших розробок.. Дуже добре, якщо учні прагнуть міркувати самостійно, не бояться обстоювати власну думку, наполегливо шукають кілька варіантів розв’язання, порівнюють їх і знаходять (якщо це справді можливо) найкращий.

         У XXI столітті діти володіють комп'ютерною технікою, мультимедійними засобами набагато краще, ніж їх однолітки 10-15 років тому.     
         Досвід роботи показує, що в учнів, які активно працюють з комп'ютером, формується більш високий рівень самоосвітніх навичок, умінь орієнтуватися в бурхливому потоці інформації, вміння виділяти головне, узагальнювати, робити висновки. 

         Кожен вчитель мистецьких дисциплін створює нові, використовує і впроваджує відомі та власні інформаційні джерела та технології у навчальному  процесі та в процесі організації  позаурочної діяльності загальноосвітнього навчального закладу, з метою підвищення рівня знань учнів та розширення загального інтересу школярів до мистецтва. Комплексний підхід до виховання творчої особистості охоплює широке коло питань, що відносяться до проблем загально-естетичного і морального виховання.

      Активізація діяльності школярів залежить від методів стимулювання їхнього інтересу до мистецтва: це створення проблемних, ігрових ситуацій на уроках, демонстрація та інтерпретація найкращих зразків світової культури, застосування мультимедійних презентацій, використання відеоматеріалів, створення творчих проектів.

        Комп’ютерні технології в сучасній системі освіти розглядаються як один із необхідних засобів професійної діяльності вчителя.  .

Процес використання комп’ютерних технологій поєднує такі складові:   

а) комп’ютерні технології у викладанні мистецтва;

б) комп’ютерні технології в творчій діяльності школярів.

            Використання комп’ютера на уроках мистецьких дисциплін здійснюється за такими напрямками:

*застосування мультимедійного проектора на уроці, в презентаціях, що дає можливість більш ретельного відбору матеріалу, робить візуальний ряд більш якісним і разом з тим дозволяє виносити на екран необхідні терміни, таблиці та схеми;

*використання мультимедійних підручників: комп’ютери, оснащені мультимедіа, можуть відтворювати одночасно кілька видів інформації самого різноманітного характеру, що впливає на перспективи розвитку та форми сучасного процесу навчання.       Важливою властивістю мультимедіа також є інтерактивність, що дає змогу користувачеві отримати зворотний зв’язок.

    Підбір комп’ютерних програм зорієнтований на методику  навчання мистецтву в школі. Нові комп’ютерні технології допомагають активізувати творчу уяву учнів, розвивають внутрішню пам’ять, зацікавленість мистецтвом.  Застосування    ІКТ   на   уроках   мистецтва   сприяє  всебічному  і    гармонійному   розвитку    особистості    дитини,   адже  це  дозволяє :

 • підвищувати   продуктивність   уроку;
 • підвищувати  якість  рівня  використання  наочності  на   уроці;
 • об’єктивно  та  своєчасно  проводити  контроль  та  підведення   підсумків ;
 • залучати   учнів  до  створення  творчих  робіт ;
 • підвищувати   пошук  інформації  з  найрізноманітніших   джерел;
 • розвивати  самостійне   мислення.

  Використання інноваційних технологій дає змогу залучати дітей до:

 • зацікавленого сприймання матеріалу
 • створення творчих робіт;
 • пошукової роботи під час вивчення народної творчості, кращої мистецької спадщини світу, творчості видатних людей;
 • оформлення результатів роботи у вигляді різних проектів за певними темами.

 

          Комп’ютер – не тільки джерело інформації, а й організатор навчально – пізнавальної діяльності школярів.  

 Позитивні моменти роботи учнів з комп’ютером:

-підвищення інтересу й загальної мотивації навчання завдяки нцікавим формам роботи і причетності до пріоритетного напрямку науково-технічного прогресу;

-індивідуальність навчання: кожен працює в режимі, який його задовольняє;

-об'єктивність контролювання;

-суттєва активізація навчання завдяки найширшому використанню привабливих і швидкозмінних форм подання інформації

-розширення інформаційного і тестового «репертуарів»; посилення доступу учнів до «банків інформації», можливість оперативно отримувати необхідні дані у достатньому обсязі.

      Завдячуючи впровадженню інтерактивних технологій на уроках мистецтва, з'являється можливість на високому рівні якості проводити «нестандартні» уроки, де  використовуються  інтерактивні методи навчання: «Ланцюжок», «Коло ідей», «Аукціон», «Мозковий штурм». «Ажурна пилка».

  Правила інтерактивного навчання  для учнів.           

 Кожна думка важлива.
Не бійся висловитися! 
Обговорюємо сказане, а не людину

 • Завдяки  поєднанню всіх засобів, форм і методів на уроках, формуються в учнів освітні компетенції:
 • Загальнокультурна компетенція;
 • Предметна компетенція та компетенція особистісного  самовдосконалення;
 • Комунікативна компетенція;
 • Інформаційна та  навчально – пізнавальна компетенція;
 • Ціннісно – сенсорна компетенція.
 • Основні напрямки роботи і завдання педагогічної діяльності, які я використовую і планую використовувати надалі:
 • формування  в  учнів системи мистецьких (музичних) знань, умінь  та  навичок;
 • розкриття  зв’язку музичного  мистецтва з  іншими  навчальними дисциплінами;
 • формування    стійкого  пізнавального  інтересу  до  музики;
 • формування   загально - навчальних  умінь і  навичок;
 • Розвиток  самостійного,  критичного, креативного, наукового  мислення    учнів  та формування  у них  навичок  свідомого  здійснення  основних  розумових  операцій;
 • Виховання  в учнів  позитивних  психологічних та  особистісних  якостей

  Запровадження інноваційних   технологій    на    уроках   мистецтва  забезпечує    вирішення  завдань    всебічного    розвитку    природних, творчих  здібностей  учнів, а  саме:

· фантазії   і    художньої    уяви;

· асоціативного  сприйняття  і  мислення на основі художнього   матеріалу;

· розуміння   поняття   ритму  в  природі  і  мистецтві.

Використання   мультимедійного   устаткування   дозволяє   учням    глибше    засвоювати    матеріал.

          Отже, послідовне й систематичне використання на уроках мистецьких дисципліцн інноваційних технологій, інтерактивних форм навчання, особистісно-зорієнтованих розвивальних технологій дає можливість  спостерігати за творчим розвитком учнів, формувати спеціалізовані знання в процесі навчання й виховання особистості, реалізувати можливості сучасних засобів навчання.

  Уроки мистецьких дисциплін не тільки розвивають фантазію, креативність, але й дають школярам безліч корисних, практичних навичок, які потім використовують у житті. Навчання  може стимулювати формування та реалізацію креативних здібностей особистості лише в тому випадку, якщо процес навчання стане творчим, орієнтованим не на механічне тренування, а на набуття учнями відповідних вмінь та навичок щодо творчого вирішення проблем за умови взаємозв`язку формування розумових та творчих здібностей.

    Використання інформаційних-комунікаційних технологій є необхідним інструментом для сучасного уроку музичного мистецтва, а також важливим кроком до  виховання гармонійної особистості ХХІ століття. Але стійкими цінностями для правильного виховання залишається жива музика, картина, книга, театральна вистава.

Лише комплексне використання в навчанні інноваційних технологій і живих мистецьких шедеврів буде ефективним для виховання сучасної креативної особистості.

 

  БІБЛІОГРАФІЯ

1.Зязюн І. А., Миропольська Н. С., Хлєбнікова Л. О. та ін. Виховання    естетичної культури школярів. – К.: ІЗМН, 1998. – 156 с.

2. Казанцева І. П. Дидактичні ігри в системі особистісно орієнтованого навчання школярів // Проблема імітаційно-ігрового підходу до організації навчального процесу у вищій школі: 3б.наукових праць. – Кривий Ріг: КДПУ, 2001. – С. 105.

3. Клокар Н.І., Чубарук О.В., Вітюк О.П., Концепція діяльності наукової лабораторії інформаційних технологій навчання КОІПОПК//

4. Кравцова І. Ігрова діяльність учнів в процесі навчання та формування інноваційної особистості. // Педагогіка вищої та середньої школи. – Кр.Ріг,  КДПУ 2007. – Вип..17. – С. 337-344.

5. Обрізан К.М. Програмні засоби навчального призначення // Інформатизації середньої освіти програмні засоби, технології  досвід, перспективи / За ред. В.М.Мадзігона, Ю.О.Дорошенка . – К.: Педагогічна думка, 2003. – С.156-165

6. Основи нових інформаційних технологій навчання: Посібник для вчителів / Авт. кол. за ред. Ю.І.Машбиця. - К.: ІЗМН, 1997.

7. Пометун О.І. та ін. Сучасний урок.  Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. посібник / О.І.Пометун, Л.В.Пироженко / За ред. О.І. Пометун – К.: А.С.К., 2004. – 192 с.        

8. Поспєлкіна І. Інтерактивні технології навчання// Початкова освіта. Методичний порадник.-2006.№44.- ст. 3-7.

9. Ніколаєнко С. Освіта в інноваційному поступі суспільства// Трудова підготовка в закладах освіти.- 2006. №5.- ст. 2-5.

10. Пометун О., Пироженко Л. Інтерактивні технології у навчальному процесі// Директор школи.- 2006. №47.- ст. 6-9

docx
Додано
24 листопада 2020
Переглядів
164
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку