19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Доповідь "Профорієнтаційна робота в школі"

Про матеріал
ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА В ШКОЛІ ЯК УМОВА ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ СТАРШИХ ШКОЛЯРІВ
Перегляд файлу

Профорієнтаційна робота

в школі як умова професійного самовизначення старших школярів

Проблема професійного самовизначення школярів та профільного навчання у школі наразі надзвичайно актуальна. Одним з найважливіших завдань, яке ставить перед собою сучасна молодь, є пошук і знаходження певної професії, профілю, які дадуть можливість не тільки забезпечити себе і майбутню сім’ю матеріально, але й отримувати задоволення від улюбленої справи.

Професійне самовизначення постає як серйозна життєва потреба. Щороку сотні тисяч юнаків і дівчат, що завершили шкільне навчання, починають шукати застосування своїм силам і здібностям «у дорослому житті». При цьому, як свідчить статистика, більша частина молодих людей зіштовхується з серйозними проблемами, пов'язаними з вибором професії, профілю подальшої освіти, наступним працевлаштуванням тощо. І причини не тільки в «закритості» ринку праці для молодих і недосвідчених, але й у тім, що більшість старшокласників має досить приблизні уявлення про сучасний ринок праці, про існуючі професії, вони не в змозі співвіднести пропоновані тією або іншою сферою професійної діяльності вимоги зі своєю індивідуальністю.

Перехід до ринку праці не тільки вніс корективи, але й істотно змінив підходи до розробки теорії та практики професійного самовизначення молоді. Справа в тому, що в умовах ринку не всі працівники будуть мати постійно оплачувану роботу протягом усього трудового життя, тим більше пов'язану з однією й тією же професією, спеціальністю. У зв'язку з цим кожному фахівцеві необхідно не тільки постійно вдосконалюватися в професії, але й бути готовим до зміни виду професійної діяльності, проявляти економічну активність, уміти самореалізуватися в іншій площині суспільних робіт, виконуючи функції «вільного відвідувача» соціальних послуг.

Разом з тим, в силу низки об'єктивних і суб'єктивних причин сучасна молодь виявилася не досить підготовленою до нових вимог політичної соціально-економічної й кадрової ситуації. Серйозному перекручуванню піддалася система знань про престижність освіти, відбулася переоцінка моральних цінностей, знизилася культура праці тощо.

Тому в умовах переходу до ринкової економіки, коли інтенсифікується процес вивільнення робочої сили і підвищуються якісні вимоги до кваліфікації працівників, особливого значення набуває проблема розроблення цілісної системи професійної орієнтації. Її основу складають Концепція державної системи професійної орієнтації населення, Положення про професійну орієнтацію молоді, яка навчається, закони України «Про освіту», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» та ін. Вагома увага звертається на необхідність наукового обґрунтування проблем професійної орієнтації і професійного самовизначення. У цьому аспекті вартісними є дослідження таких вітчизняних та закордонних вчених, як Т.Буякас, Л.Виготський, І.Дубровіна, І.Кондаков, Дж.Крайтс, І.Кулагіна, А.Леонтьєв, Л.Мітіна, Є.Павлютенков, Н.Подлєснова, А.Реан, С.Рубінштейн, А.Сазонов, В.Сахаров, Д.С’юпер, С.Чистякова, В.Ярошенко та ін. Вчені доводять, що науково обґрунтований і усвідомлений вибір громадянами професії створює передумови для отримання максимальних результатів від трудової діяльності. Підготовка до вибору професії важлива ще й тому, що вона є невід'ємною частиною всебічного й гармонічного розвитку особистості, і її варто розглядати в єдності й взаємодії з моральним, трудовим, інтелектуальним, політичним, естетичним і фізичним вдосконаленням особистості, тобто з усією системою навчально-виховного процесу.

У зв’язку з цим актуальним постає питання організації ефективної профорієнтаційної роботи у загальноосвітній школі, спрямованої на сприяння молоді у професійному самовизначенні.

Зрозуміло, що в початковій та середній школі вибір професії, особистісне самовизначення в ній носить попередній характер. Його мета – спробувати передбачити помилки в майбутньому й уникнути їх. У молодших школярів можна успішно формувати почуття любові та сумлінне ставлення до праці, розуміння їх ролі в житті людини та суспільства, інтерес до професій батьків, близького оточення. Це початковий етап формування у школярів професійної спрямованості, коли починають усвідомлюватися інтереси, здібності, цінності, пов’язані з вибором професії. Пізніше, у старшій школі, це безумовно, допоможе школярам визначитися у сфері їхньої трудової діяльності, виборі конкретної професії.

Відомо, що обирати професію треба обдумано, враховуючи свої нахили та здібності, особисті і громадянські інтереси. Не буває поганих і хороших, цікавих і нецікавих, легких та важких професій. Значення професії в житті людини залежить не стільки від характеру роботи, скільки від того, як до нього ставиться сама людина, наскільки професія відповідає її запитам і можливостям.

„Хочу – можу – необхідно” – формула успішного вибору професії. Позитивна відповідь на питання „Що я хочу?”, „Що я можу?” та „Яка професія є актуальною на ринку праці?” – означає, що підліток обрав вірний напрямок на шляху вибору своєї майбутньої професії. Але йому треба допомогти пізнати себе, світ професій та стан ринку праці.

У цій ситуації актуально і гостро постає проблема конкретної допомоги старшим школярам в професійному самовизначенні засобами професійної орієнтації. Сьогодні формування психологічної готовності випускників школи до усвідомленого вибору професії, до праці стало не тільки гострою необхідністю, але й багатогранним і складним процесом. Його не можна здійснювати розрізнено, навіть, за допомогою досить гарних заходів. Тут вимагається систематична, послідовна і довготривала робота. Забезпечити ефективність цього процесу може тільки чітко поставлена профорієнтаційна робота, що враховує вплив на вибір молодою людиною професії різноманітних факторів.

Отже, суспільна актуальність проблеми професійної орієнтації, її наукова й практична значущість зумовили вибір теми нашого дослідження «Профорієнтаційна робота в школі як складова професійного самовизначення старших школярів».

Об’єктом дослідження - професійне самовизначення старших школярів, предмет - професійна орієнтація учнів як умова їх професійного самовизначення.

Мета: на основі загальної характеристики процесу професійного самовизначення старших школярів розкрити особливості змісту й організації профорієнтаційної роботи в сучасній школі; обґрунтувати роль соціального педагога у підвищенні її ефективності.

Завдання:

  •       проаналізувати й узагальнити підходи до розкриття сутності професійного самовизначення і професійної орієнтації;
  •       проаналізувати етапи профорієнтаційної роботи, розкрити її завдання у загальноосвітній школі;
  •       на основі наукової психолого-педагогічної літератури та емпіричних даних з’ясувати соціально-психологічні особливості професійного самовизначення старших школярів;
  •       охарактеризувати основні напрями, форми й методи профорієнтаційної роботи в школі, розкрити роль соціального педагога у підвищенні її ефективності;
  •       обґрунтувати необхідність психолого-педагогічної діагностики професійної спрямованості учнів як складової профорієнтаційної роботи в школі.

Для вирішення поставлених завдань застосовувались такі методи дослідження: теоретичні (аналіз, узагальнення наукових та літературних джерел, порівняння, моделювання, системно-структурні, системно-функціональні методи, які дозволили систематизувати теоретичний матеріал з проблеми дослідження), емпіричні (опитування, анкетування, спостереження, бесіди, методи математичної обробки даних, контент-аналіз).

Теоретичне значення дослідження полягає у тому, що розкрито концептуальні підходи до профорієнтації підлітків в рамках шкільного закладу; сутність поняття “професійне самовизначення” та “профорієнтація” у контексті діяльності шкільного навчального закладу; охарактеризовано основні методи й форми організації профорієнтаційної роботи в школі.

Практична значущість дослідження полягає у розробці та застосуванні положень, висновків, рекомендацій щодо вдосконалення процесу професійного самовизначення особистості в умовах шкільного навчання. Охарактеризовані й систематизовані форми й методи організації профорієнтаційної роботи в школі, підібрані методики психологічного діагностування готовності школяра до свідомого вибору професії можуть стати ефективним інструментарієм реалізації актуальних завдань професійної орієнтації молоді, що навчається.

Завдання реалізовані в основному змісті роботи, який включає три розділи, список використаних джерел .

 


doc
Додав(-ла)
Бешлей Ірина
Пов’язані теми
Психологія, Інші матеріали
Додано
16 жовтня 2019
Переглядів
1938
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку