Дослідження на тему «Іноваційні технології в процесі мовної підготовки студентів»

Про матеріал

Інформаційні технології внесли в систему освіти такий імпульс нововведень, що справедливо можуть розцінюватись як основний засіб ії інноваційного розвитку: Нині все більш потужно вчені і педагоги говорять про інформатизацію освіти як закономірний

Процес соціально-педагогічних перетворень, що зв'язані 3 насиченням освітніх систем інформаційною продукцією, засобами та технологією, впровадженням в навчально-_ виховні установи інформаційних засобів, що базуються на мікропроцесорнтй техніці, а також інформаційної продукції та педагогічних технологій що базуються на цих засобах.

Перегляд файлу

«Іноваційні технології в процесі мовної підготовки студентів»

Поняття інформаційної технології

1.1 Що таке освітні інформаційні технології

 

Інформаційні технології внесли в систему освіти такий імпульс нововведень, що справедливо можуть розцінюватись як основний засіб ії інноваційного розвитку: Нині все більш потужно вчені і педагоги говорять про інформатизацію освіти як закономірний

Процес соціально-педагогічних перетворень, що зв'язані 3 насиченням освітніх систем інформаційною продукцією, засобами та технологією, впровадженням в навчально-_ виховні установи інформаційних засобів, що базуються на мікропроцесорнтй техніці, а також інформаційної продукції та педагогічних технологій що базуються на цих засобах.

 

Поняття "інформаційні технології" - це система сукупності методів засвоєння знань 1

способів діяльності на основі взаємодії викладача, студента та засобів інформаційно* комунікативних технологій, спрямованих на досягнення результату навчального процесу. Аналіз вивченої літератури та узагальнення практики дозволяють визначити дидактичні можливості інформаційних технологій в організації навчального процесу: забезпечення гнучкості навчального процесу за допомогою варіативності, зміни змісту іметодів навчання, форм організації навчальних занять, поєднання різних методик навчання для студентів різного рівня підготовки; варіювання складності завдань, об'єму завдань та темпу `їх виконання; активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів за рахунок ігрового навчання, моделювання якісно нового типу візуалізації навчального матеріалу, як реальних, так і віртуальних об'єктів, процесів та явищ; посилення мотивації і пізнавального інтересу студентів у навчанні за рахунок новизни методів навчання, можливості індивідуалізації навчання, реалізації технічних можливостей комп'ютера, забезпечення позитивного емоційного фону навчання; організація гнучкого управління навчальним процесом на основі здійснення педагогічної корекціїі безперервного зворотного зв'язку, якісні змії-ш контролю навчальної діяльності - це здійснення контролю з діагностикою, зворотнім зв'язком і оцінюванням етапів, надання

контролю характеристик систематичності й об'єктивності.Поняття "інформаційні технології" пов'язується з використанням електронних обчислювальних систем в поєднанні з різноманітними "периферійними" припадами _ дисплей, принтер, прилади для перетворення даних з графічної та звукової форм подачі інформашї в числову і навпаки та ін.Хоча сучасні освітні технології зумовлені трьома основними чині-шками ТеХнічного

ґатунку - комп'ютерною технікою, інформаційними мережами і мультимедійними

засобами, однак спрямовані вони на людину і покликані сприяти її розвиткові

Комп'ютерна техніка допомагає індивідуалізувати навчання, налагодити зворотній зв’язок з тим , хто навчається , звільнити суб’єктів навчального процесу від рутинної роботи.

Завдяки пюдині така техніка в продесі її використання набуває особливого змісту. Щодо цього у практичній педагогіці навіть склалися не тільки такі пріоритетні напрями аналізу застосування комп’ютера, як вивчення основ Інформатики й обчислювальної техніки чи керування освітніми установами і навіть регіональними освітніми системами.Особлива увага нині 

стала приділятися і впровадженню інформаційних технологій в освітній процес , розгортанню системи освіти на підставі використання найсучасніших інформаційних технологій .

 

1.2 Напрями застосування інформаційних технологій

Інформатизація освіти є визначальним чинником формування інновацвійно-інформаційного суспільства в Україні . Адже в інформаційному суспільстві впровадження інформаційних технологій є загальним орієнтиром розвитку всіх сфер життєдіяльності спільноти , а відтак і одним із пріоритетних напрямів піднесення освіти.

Інформаційні технології позитивно впливають на процес навчання і виховання насамперед тому, що змінюють схему передачі знань і методи навчання. Водночас впровадження таких технологій у систему освіти в умовах становлення інформаційного суспільства ґрунтується на застосуванні комп'ютерів і телекомунікацій, спеціального устаткування, програмних і апаратних засобів, систем обробки інформації тощо ЕВ.

Головними засадами впровадження інформаційних освітніх технологій є насамперед висока інформаційна культура особистості, що базується на загальнолюдських цінностях та адекватній інноваційно-інформаційному суспільству моделі морального виховання його членів.Впровадження інформаційних освітніх технологій ґрунтується на особистісно

орієнтованому підході до процесу навчання, розвиткові творчого потенціалу особистості, вільному вираженні нею власних поглядів і переконань, емоцій і почуттів тощо .

В процесі впровадження інформаційних освітніх технологій особлива увага повинна приділятися формуванню інформаційної культури фахівця, Рівень її сформованості визначається, по-перше, знаннями про інформацію, інформаційні процеси, їх моделі й технології; по-друге, уміннями і навичками застосування засобів і методів обробки Та аналізу інформації в сфері педагогічної діяльності; по-третє, умінням використовувати сучасні інформаційні технології в освітній діяльності; подчетверте, світоглядним баченням навколишньої дійсності як відкритої інформаційної системи.

3 огляду на це слід наголосити, що аспект впровадження інформаційних освітніх

технологій передбачає орієнтацію на виховання базисних цінностей, які доповнюють професійну і загальноосвітню (загальнокультурну) компетентність особистості. Впровадження сучасних інформаційних освітніх технологій повинне виходити з пріоритету загальнолюдських цінностей.Досвід упровадження новітніх технологій навчання на заняттях з мовних дисциплін дозволяє визначити такі напрями застосування інформаційних технологій (далі - іТ):

 

1. Використання ІТ під час навчальних занять. 3 метою підвищення ефективності

навчально-пізнавальної діяльності студентів ІТ активно впроваджуються в навчально- виховний процес на заняттях різного типу (вивчення нового матеріалу, узагальнення та систематизації знань, підсумкових тощо). Так, під час проведення занять дієвим є використання ттерактивнот дошки, мультимедійного супроводження, що дозволяє не тільки унаочнити процес навчання, а й викласти максимальну кількість інформації за

обмежений час. На практичних заняттях студенти можуть застосовувати електронні посібники , електронні словники , а також оригінальні , самостійно створені разом з викладачем навчальні матеріали з використанням універсальних інструментальних комплексів для розробки та редагування різного роду навчальних програм (наприклад текстовий редактор Word,Excel , Power Point) .За допомогою комп’ютерних технологій і розробленої системи різних за рівнем складності завдань стає можливим оперативне проведення контролю знань, що виконує як діагностичну, так і коригувальну функцію.

2. Використовуються ІТ і під час самостійної роботи студентів, шо створює сприятливі умови для самореалізації особистості, надає можливість кожному залежно від рівня підготовки, розумових здібностей обирати послідовність, обсяг і темп опануванняматеріалу, здійснювати самоконтроль.`Гак, цікавою і творчою роботою стає робота з інтернет-ресурсами щодо пошуку потрібної інформації для написання реферату.Підготовки повідомлення, укладання анотованих списків ресурсів Інтернет на певну тему,створення мультимедійного проекту, презентацій, галерей ілюстрацій тощо. В нагоді тут стають пошукові сервери, зокрема Google тощо.Використання у навчальному процесі можливостей інформаційних технологій відкриває перспективи для дистанційного навчання. Так, зокрема, одним із шляхів оптимізації організації навчання студентів нашого коледжу стало розміщення на порталі колледжу навчально-методичних матеріалів для підготовки до занять та самостійного вивчення дисципліни: граматичного матеріалу, переліку питань для самостійного опрацювання, тестових матеріалів для закріплення й перевірки опанованого матеріалу, зразків діалогів чи текстів з тем, що вивчаються, екзаменаційних питань тощо.

 

3, Застосування ІТ у навчально-виховному процесі передбачає ретельну роботу викладача щодо підготовки до занять, Викладачі активно працюють над створенням електронних варіантів лекцій, підготовкою і подальшим застосуванням під час занять мультимедійних презентацій, що, як засвідчує досвід, значно підвищує ефективність сприйняття навчального матеріалу студентами, дозволяє збільшити обсяги інформації для засвоєння

за відведений час тощо.Сучасні інструментальні засоби відкривають можливості для візуалізації навчальних матеріалів і побудови електронних підручників, посібників, практикумів, що активно використовувалися б у начальному процесі. Тому постає питання про створення електронних бібліотек з курсами дисциплін, які викладаються в навчальному закладі. На жаль, треба відзначити, що, незважаючи на високу ефективність, підготовка навчально- методичного забезпечення із використанням ІТ - дуже трудомістка робота, адже вимагає значних витрат часу, Це нерідко стає причиною відмови викладачів у застосуванні подібних технологій,

 

4. Використання ІТ відкриває широкі можливості для науково-дослідної роботи студентів, Однією із сучасних форм комунікації стає проведення Інтернет-конференцій, організація форумів з обговорення проблемних питань. Проведення подібних заходів дозволяє значно заощадити кошти на проїзд, проживання та друк матеріалів, натомість втдкриває широкі можливості для обміну досвідом, збагачення знань, спілкування з цікавими людьми тощо.

Упровадження ІТ, надаючи широкі можливості для вільного вибору студентами форм і методів навчання, на першии погляд, може знецінювати роль викладача в освітньому процесі, проте не слід забувати, що будь-який навчальний процес має бути керованим. Викладач повинен не тільки знати, але уміти планувати й передбачати результати навчання, моделювати ситуації, спрямовувати діяльність студентів, створюючи умови для розвитку особистості та творчих здібностей.Інформаційні технології дозволяють істотно розширити творчий потенціал студентів, виходячи за рамки традиційної моделі Навчання. Навчити студентів користуватися можливостями інформаційних технологій - це складний і тривалий процес.Практичне застосування інформаційних технологій на заняттях з української мови .Питома вага кожного з видів мовленневої діяльності диктується необхідністю його використання у певній професійній сфері. Необхідність формування у студентів ВНЗ умінь писемного професійного мовлення поряд 3 усним виклишна часом. Потреба вести ділове листування, оформляти документацію з метою ділового спілкування вимагає від викладача пошуку найбільш ефективних форм та методів формування писемних професійних навичок та вмінь. Адже зміна загальної мети і вимог до рівня володіння мовою привела і до зміни вимог щодо вмінь письма, а саме: студент повинен вміти написати діловий лист відповідно до його логіко-композиційної структури, оформити ділову документацію, скласти письмове повідомлення з приводу прочитаного, написати реферат, резюме, анотацію статті тощо.

 

Важко переоцінити значення застосування сучасної комп'ютерної технології для

вирішення цих задач,

 

Багаторічні дослідження підтверджують той факт, що комп'ютерна лінгвістика дозволяє об'єднати існуючі методи навчання української мови через використання мультимедійних технологій, що здатні моделювати лінгвістикшу та комунікативну реальність, а також формувати компетенції в аудіюванні, говорінні, читанні та письмі. Тому вивчення дидактичного потенціалу та розробка методики застосування таких Інтернет-ресурсів, як блог, ВіКі, вебквест, чат та електронна пошта (е-таіІ) у викладанні української мови з

метою формування комунікативної компетентності студентів є актуальною проблемою.

Наприклад, блог - це різновид сайту, що час від часу наповнюється новою інформацією, котра представлена в хронологічному порядку. Навчальний блог може бути створений як викладачем, так і студентом або групою студентів.Викладач використовує блог для забезпечення студентів матеріалами для додаткового читання; конспекгами занять; зразками виконання завдань ДЛЯ самостійної роботи;зразками контрольних тестів;питаннями для самоконтролю; переліком геопосилань; додаткові джерела інформації з теми, що вивчається; методичними рекомендашями тощо.

Одночасно студенти заохочуються створити персональні блоги, на яких вони отримують завдання наприклад, двічі на тиждень розміщувати інформашю щодо виконання практичних завдань.

 

docx
Пов’язані теми
Педагогіка, Інші матеріали
Додано
15 липня 2018
Переглядів
224
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку