12 травня о 18:00Вебінар: Лайфхаки з використання сервісу LearningApps в освітньому процесі

Досвід роботи Формування комунікативної компетенції засобами ІКТ на уроках англійської мови

Про матеріал
З розвитком зв’язків України з іншими державами, її вихід в Європейський та світовий простір, нові політичні, соціально - економічні та культурні реалії вимагають радикальних змін у галузі вивчення іноземних мов. Процеси реформування національної освіти України вимагають оновлення і модернізації навчальних технологій і методів навчання. Розвиток сучасного суспільства відбувається в епоху інформатизації, яка характеризується застосуванням засобів інформаційних технологій у багатьох сферах діяльності людини, в тому числі в сфері освіти. Раціональне поєднання традиційних освітніх засобів з сучасними інформаційними і комп'ютерними технологіями є основною провідною лінією цього матеріалу.
Перегляд файлу

ВСТУП………………………………………………………...……........................ 3

РОЗДІЛ І  Інноваційні технології в навчанні іноземної  мови ..................… 5

1.1 ІКТ    складова формування комунікативної компетентності особистості………………………............................................................................. 8

1.2 Особливості  використання   ІКТ   на   уроках  англійської мови………… .10  

РОЗДІЛ ІІ  Шляхи реалізації комунікативної компетентності школярів...12

2.1 Урок  – основна форма організації освітнього процесу ................................ 15

2.2 Використання ІКТ в позакласній роботі……………………………………...20

ВИСНОВКИ………………………..………………………………………………24

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………….................26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 3

ВСТУП

  З розвитком зв’язків України з іншими державами, її вихід в Європейський та світовий  простір,  нові  політичні,  соціально - економічні  та  культурні  реалії вимагають  радикальних  змін  у  галузі  вивчення  іноземних  мов.       Процеси реформування національної освіти України вимагають оновлення і модернізації навчальних  технологій  і  методів  навчання.   Розвиток   сучасного суспільства  відбувається   в  епоху   інформатизації,   яка   характеризується   застосуванням засобів інформаційних  технологій  у  багатьох   сферах  діяльності  людини,    в  тому   числі   в   сфері   освіти.   Раціональне   поєднання   традиційних  освітніх  засобів  з  сучасними  інформаційними  і  комп'ютерними  технологіями  (далі    ІКТ)   є  одним   з  можливих  шляхів  вирішення  завдання  модернізації  освіти. Відомий вислів Н. Ротшильда про те, що «хто володіє інформацією, той володіє світом»,   у  сучасному  розумінні  безсумнівно  можна  перефразувати  на  «хто  володіє     інформаційними     технологіями,     той     володіє    світом     освіти». Інформаційно - комунікаційні   технології   є   основою   сучасного  суспільного розвитку.  Засоби  ІКТ  сприяють  розвитку  особистісних  якостей  особистості, варіативності  та  індивідуалізації  шкільної  освіти. Сучасні  ІКТ  забезпечують активне,  творче  оволодіння  учнями   досліджуваного   предмета.   У   сучасній  методиці  викладання   іноземних  мов  значна  роль  відводиться  застосуванню  інформаційно -комунікаційних  технологій.

 Отже,     освіта   в  Україні   набуває   нових   рис:   комп'ютеризація  освітнього процесу  спонукає   до   перегляду    традиційних  форм   і  методів   викладання  іноземної   мови,   виникнення   нових   форм   проведення   уроків.  На  відміну  від    традиційних    методик,   коли     вчитель   звик   надавати  певні  знання   і вимагати    їх    засвоєння,    при   використанні  інтерактивних   форм  навчання  учень    сам    стає   головною    фігурою    і   сам   відкриває   шлях до засвоєння знань.  Учитель  виступає  в цій ситуації активним помічником і його головною  

функцією     є      організація     і       стимулювання      навчального        процесу .                    Актуальність     проблеми     обумовлена     кількома    аспектами:    підвищення

4

мотивації  учнів  до  навчання та підвищення результативності; можливість для вчителя     поєднати    корисне   та  цікаве,   навчання  та  розваги,  наочність  та інформативність;    орієнтація    навчання     на    сучасне   освітнє   середовище.        Провідна   педагогічна   ідея     розвиток       і      формування     комунікативної компетентності    особистості   засобами     сучасних   інноваційних  технологій.

Новизна   виявляється у постійній зміні предмета розмови, завдань, обставин та  інше.

 

Сутність    роботи    дозволяє    оцінити   потенціал     комп’ютерної   технології навчання  з   позиції   її   адекватності   завданню   формування   комунікативної  компетентності   школярів.

Виходячи   з    теми    та    мети,     я      окреслила   для    себе   коло       завдань:

 

1. Вивчити   стан    проблеми    через   опрацювання  різних  джерел  інформації   з  педагогіки    та     психології.

2. Виявити  шляхи  підвищення  ефективності  інтенсивного навчання іноземної

мови   під    час    використання    ІКТ.

3. Розробити систему завдань  з використанням засобів ІКТ, що   забезпечують 

 створення   ситуації   успіху    на   уроках    іноземної    мови.

4. Підвищити     мотивацію      учнів.

5. Розширити   можливості   індивідуалізації  і  диференціації  навчання    учнів.

6. Визначити    ступінь   ефективності   застосування    ІКТ    для     формування мовленнєвих     навичок     на      уроках      англійської       мови.

 

 

Практична значущість полягає в сприянні кращому оволодінню різними видами мовленнєвої діяльності при викладанні англійської мови; є ефективним засобом візуалізації          навчального          матеріалу,           дозволяючи             вчителю

 

 

5

реалізувати   свій   творчий   потенціал;   допомагає  формувати   комунікативну компетентність  учнів,  сприяє  розширенню   кругозору   учнів  і підвищення їх культурного  рівня;  є  засобом  підвищення  мотивації  до  вивчення   предмета; стимулює пошукову діяльність учня і сприяє розвитку його творчих здібностей.

 

РОЗДІЛ І.   ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

  Методичне  підґрунтя  досвіду  та   його  практична  реалізація  спирається   на Національну  доктрину  розвитку  освіти,  Закони  України  «Про  освіту», «Про загальну  середню  школу»,  «Концепції  загальної  середньої освіти». Навчання комунікативній   компетентності  особистості  має як  наукове,  так  і практичне значення,  оскільки   впливає  на  успішність  порозуміння, уміти спілкуватися і  налагоджувати  стосунки.   У   результаті  аналізу  дослідження  комунікативної компетентності  було виявлено, що вона розглядається як комунікативні знання (Л.Е. Орбан-Лембрик, Л.А. Петровська, А.П. Панфілова, Н.М.Мельникова, В.П. Черевко,Т.Д. Щербан,  О.І.Гринчук,  А.М. Сухов,  А.О. Деркач). Узагальнюючи проаналізовані    дані    визначимо,    що  комунікативна    компетентність    має динамічний   характер,  представляє  собою  сукупність  знань,  які  дозволяють розвивати  здібності,  орієнтуватися  в  комунікативних  ситуаціях  і  формувати сталі    комунікативні   характерники.

   Згідно  з  методичними  рекомендаціями  щодо організації освітнього процесу зміст  навчання  іноземної  мови  має бути зорієнтованим на розвиток мотивації до  вивчення  і  на  формування комунікативних умінь та навичок у всіх    видах      мовленнєвої       діяльності.

   У     сучасному      мовному       просторі       інформаційно     -    комунікативні   технології  стали   невід’ємною  частиною  спілкування,  отримання інформації,   розвитку  творчих   здібностей  та самоосвіти.     Впровадження  ІКТ  в  освітній процес    стимулює        інтерес       до       навчальної        діяльності,         сприяє     формуванню   інформаційної   культури.   Також   дозволяє внести кардинально

6

нове   у    звичайні    форми   роботи   вчителя,  сприяє   цікавому  і   повнішому, всебічному   розкриттю,    зрозумілішому    поданню    навіть   дуже   складного навчального    матеріалу,    і    тим    самим    сприяє     значному      скороченню   навчального      часу     для     успішного    засвоєння     теми.      Залучення      до   процесу     засвоєння     знань   міжпредметних  інтегрованих завдань розширює можливості   дотримання  гуманістичних  принципів  навчання і створює умови для    врахування   індивідуальних    особливостей    учня    під   час   організації освітнього   процесу.     Спираючись    на   базові    знання   інших    навчальних дисциплін,    комп'ютерна     грамотність     забезпечить      формування  умінь  і навичок,    необхідних    для    вирішення     реальних     інформаційних     задач.

Проектуючи   ІКТ  на  освітню  практику   необхідно  зазначити,  що  основним завданням, яке стоїть перед їх впровадженням є адаптація людини до   життя   в   інформаційному    суспільстві.

По-перше, впровадження  ІКТ у сучасну освіту суттєво прискорює передавання знань і накопиченого   технологічного та соціального досвіду людства не тільки від   покоління   до   покоління,   а    й    від     однієї     людини    до     іншої.

По-друге,  сучасні ІКТ,  підвищуючи   якість   навчання   й   освіти, дають змогу людині  успішніше  й  швидше  адаптуватися до навколишнього середовища, до соціальних  змін.  Це  дає  кожній  людині  можливість  одержувати     необхідні      знання.

По-третє,   активне   й   ефективне   впровадження   цих   технологій  в  освіту  є важливим  чинником створення нової системи освіти, що відповідає вимогам ІС і    процесу     модернізації     традиційної    системи    освіти    в    світлі    вимог постіндустріального      суспільства.

Таким  чином,  використання  інформаційних  технологій  на  уроках  іноземної мови  сприяє тому, щоб знайти шляхи включення кожного учня в процес уроку, використовуючи  його  індивідуальні  здібності; створити доброзичливу творчу атмосферу  на  уроці;  постійно  звертатися  до  суб'єктного досвіду школярів як досвіду їхньої власної життєдіяльності; шукати і знаходити найбільш ефективні

7

шляхи  засвоєння  знань;  розкривати і реалізовувати   особистісні   особливості   учня      і       вчителя.

Впровадження  комп’ютерних   технологій   в  практичну  діяльність   учнів   на   уроках     англійської      мови      сприяє:

• розвитку   усіх   чотирьох   мовних  навичок    читання,  писання,  мовлення  і аудіювання;

• оволодіння      усним      спонтанним      мовленням;

• адаптації    учнів    до    проведення    незалежного   зовнішнього   оцінювання:

• розвитку      критичного      мислення.

Переваги   впровадження   ІКТ  - це ефективний допоміжний технічний наочно-слуховий  засіб; допоміжний  засіб  учбово-пізнавальної  діяльності учнів; засіб підвищення   мотивації   та   бажання   учнів   вивчати   англійську   мову;  засіб    підвищення      інтерактивної      та      комунікативної      діяльності.

Переваги використання ІКТ: за короткий час особистість спроможна засвоїти та переробити  великий  обсяг  інформації. Фактичне сприйняття демонстраційних матеріалів   є   в    60   тисяч    разів    швидшим,   аніж   тексту,   який   читаємо.

Організація    самостійної   роботи   з   допомогою   інформаційних    технологій забезпечує оптимальну для кожного конкретного учня послідовність, швидкість сприйняття   матеріалу,   можливість   самостійної   організації  роботи;  формує навички    аналітичної    і   дослідницької   діяльності;   забезпечує    можливість  самоконтролю   якості    здобутих    знань    і   навичок;   заощаджує   час   учня; сприяють       формуванню      комунікативної      (граматичної,      країнознавчої, лінгвістичної)     та       інтелектуальної        компетенції       учнів.

Використання    ІКТ  у    викладанні   англійської   мови   дозволяє   відійти   від традиційних форм навчання; підвищити індивідуалізацію навчальної діяльності учнів;   оптимізувати   засвоєння   мовних   структур   та   граматичних   правил; подолати монотонність заняття при формуванні мовленнєвої та комунікативної     компетенції       учнів       при       навчанні     англійській      мові.

 

8

  З   власного     досвіду    -     використання       інформаційних      технологій   у освітньому     процесі     значно   підвищує   ефективність   засвоєння  матеріалу учнями.    Великих    результатів      можна      досягти,      застосовуючи       дані   технології   у   викладанні   англійської    мови в  молодшій,  середній і  старшій  школі.    У   старших    класах      використання        інформаційних    технологій дозволяють   розкривати    можливості  учнів   у створенні серйозних дослідних, проектних      робіт:

• оволодіння   усним    спонтанним     мовленням;

• адаптації    учнів    до     проведення   незалежного   зовнішнього   оцінювання:

• розвитку    критичного    мислення.

Переваги   впровадження   ІКТ -  це ефективний допоміжний технічний наочно-слуховий   засіб;   допоміжний засіб учбово-пізнавальної діяльності учнів; засіб підвищення   мотивації   та   бажання   учнів   вивчати   англійську   мову;  засіб   підвищення     інтерактивної     та      комунікативної      діяльності.

Переваги використання ІКТ: за короткий час особистість спроможна засвоїти та переробити   великий  обсяг інформації. Фактичне сприйняття демонстраційних матеріалів  є   в   60   тисяч   разів   швидшим,   аніж    тексту,    який     читаємо.

Організація    самостійної   роботи   з   допомогою   інформаційних    технологій забезпечує оптимальну для кожного конкретного учня послідовність, швидкість сприйняття     матеріалу,      можливість     самостійної      організації       роботи,

формує      навички       аналітичної    і     дослідницької   діяльності;   забезпечує можливість     самоконтролю     якості здобутих знань і навичок; заощаджує час учня;     сприяють            інтелектуальної        компетенції        учнів.

Використання    ІКТ     у    викладанні   англійської   мови   дозволяє відійти  від традиційних форм навчання; підвищити індивідуалізацію навчальної діяльності учнів;  оптимізувати   засвоєння   мовних   структур   та   граматичних    правил; подолати монотонність заняття при формуванні мовленнєвої та комунікативної     компетенції      учнів      при  навчанні    англійській     мові.

 

9

  З     власного     досвіду -       використання     інформаційних     технологій      у освітньому   процесі    значно    підвищує    ефективність   засвоєння   матеріалу учнями.  Великих результатів  можна  досягти,   застосовуючи дані  технології у викладанні    англійської   мови  в   молодшій,     середній і   старшій   школі.   У старших   класах     використання     інформаційних     технологій     дозволяють розкривати    можливості    учнів  у  створенні  серйозних дослідних, проектних робіт  з   мультимедійними   презентаціями   і т. д.  У поєднанні з аудіозасобами дозволяє   реалізовувати   принципи   наочності,    доступності  та    системності викладу    матеріалу.

Психолого - педагогічною  наукою  обґрунтовано  важливу  роль  використання нових  інформативно - комунікаційних  технологій  під час  навчання  іноземної мови.  Праці    таких    вітчизняних    вчених,  як   Биков   Валерій     Юхимович, Карташова   Любов   Андріївна,   Лапінський  Віталій Васильович   свідчать про те,  що  стрімкий  розвиток  та впровадження комп’ютерних технологій у життя та  процес  навчання  спонукає і  вчителів  іноземної  мови шукати нові підходи, методи       реалізації    поставлених    завдань     навчання    іноземним     мовам.

На уроках використовую наочність за допомогою комп’ютерних технологій для формування  навичок  та  розвитку  мовленнєвих  умінь  учнів  з  такою  метою:

1)створення   мовленнєвого   зразка     (вимовного,      інтонаційного,    лексико-граматичного);

2)обмеження  кола тільки тих предметів та явищ, словесний вираз яких відомий тому,   хто   говорить;

3)створення   смислової   опори   (заданістю   логічної   послідовності  й об’єкта   висловлювання)     для       побудови      всього       ланцюга         висловлювання;

4)створення    ситуації    спілкування,   яка   б    стимулювала     висловлювання.

   Використання    ІКТ   дозволяє   досягти    цілей, поставлених комунікативно-орієнтованим       викладанням      англійської      мови,    яких     додержуюсь   у педагогічній     діяльності.         Такий          підхід            дає              можливість   стимулювання    когнітивних      процесів   учнів     (здатність   до     розумового

10

сприйняття       і  переробки  зовнішньої інформації),  адже вони беруть активну участь  у   процесі   навчання,   заохочення      висловлення      власної      думки,    вираження     своїх    почуттів    і   використовування     власного    досвіду.    За   такого    підходу    учні    стають активними учасниками навчальної діяльності, яка   імітує  або  створює реальні чи реалістичні  ситуації.   Учень   від   об’єкта   навчання,      отримувача      готової      навчальної            інформації,            стає            активним    суб’єктом   навчання,    він  може  самостійно  здобувати  необхідну  інформацію   і   навіть   вміти       винайти,      сконструювати       необхідні   для    цього     способи     дій.

Під   час   навчальної   діяльності   я,   як   учитель,   намагаюсь     застосовувати технологію   проникнення,   згідно якої застосування комп’ютера не  є кінцевою метою   навчання,   а   лише   ефективним   засобом    формування  мовленнєвих   навичок     учнів.

У  своїй  діяльності    за допомогою    комп’ютера   використовую   різноманітні комп’ютерні    технології:     мультимедійні    презентації,    електронні  таблиці, відеоматеріали,    Інтернет-ресурси,    програмне   забезпечення  до   навчально-методичних         комплексів,       електронні        словники,               інтерактивні

посібники з граматики. Їх вид залежить від типу уроку, його мети та  структури.

     На    уроці     введення     нового     матеріалу    незамінним   є   використання мультимедійних      презентацій,     інтерактивного     проектора     й     таблиць - найефективніших   під   час   семантизації   лексичних  одиниць  та  первинного відпрацювання   їх   використання.

На  уроках   формування   навичок  і  розвитку  умінь, процес засвоєння знань із застосуванням ІКТ стає цікавішим та ефективнішим, автоматизується вживання граматичних  структур  в   усному   мовленні,  а  також  формується граматична правильність   мовлення   за   рахунок   багаторазового вживання   мовленнєвих    структур.

Ефективним    для     розвитку    мовних   та   мовленнєвих    навичок,    зокрема граматичного   аспекту   говоріння,   є   використання  наочності,  відтвореної за

11

допомогою  комп’ютера.  Наприклад,  застосування комп’ютерних технологій є   доцільним     під     час   тренування   та   закріплення  вживання  часових форм.

На  уроках  узагальнення  та  систематизації знань використання комп’ютерних технологій    допомагає    структуруванню  отриманих  знань. Електронні тести, вікторини,    анімаційні    таблиці,   малюнки    та  схеми, відеофільми сприяють підвищенню         результативності        засвоєння       навчального       матеріалу, ефективному      використанню     часу     на  уроці,     мають    велику практичну направленість    завдяки   зв’язку    з   реальним  життям  та  іншими шкільними предметами.     Наприклад,    під   час роботи над монологічним висловлювання

учнів можна використовувати наочність, відтворену за допомогою комп’ютера, як  засіб  створення  смислової опори. У зазначених типах уроків інформаційно-комунікаційні   технології   сприяють   повній    реалізації    поставленій     мети.

ІКТ відіграють важливу роль у організації освітнього процесу завдяки тому, що вони надають учителю можливість урізноманітнити форми та методи роботи на уроці.      Використовуючи      комп’ютер,     маю       можливість     організувати індивідуальну, парну й групову форми роботи.   Наприклад,  під час   перегляду   відео     фрагменту   у   беззвучному     режимі,   учні     відтворюють    ситуацію   спілкування   у власному мовленні. Така робота передбачає участь тієї кількості учнів,  яка   потрібна для інсценізації даного фрагменту.     Також використання інформаційно-комунікаційних   технологій   стають   у  пригоді для наближення  навчальної  ситуації  до реальної під час рольових ігор, дискусій, обговорень та інтегрованих    уроків,  що   сприяє   розвитку    мовленнєвих    навичок     учнів.

Зазначені   форми   роботи   вже   мають    свої   результати,  а саме: підвищення мотивації   вивчення   англійської   мови,   активізація  навчальної діяльності  та висока    якість      знань      учнів.

Перевагами   застосування   інформаційно-комунікаційних   технологій  під  час проведення уроків англійської мови, на мій погляд, можна вважати: підвищення якості  навчання  та  ефективності  контролю,  збільшення  кількості додаткової інформації,  скорочення   часу   подачі   матеріалу,   зорієнтованість  на   сучасні

12

методи  навчання,  які  стимулюють  мотивацію учнів. Застосування зазначених видів роботи підвищує ефективність засвоєння навчального матеріалу,    сприяє   міцному    формуванню     мовленнєвих       навичок       учнів.

Як   показує   практика,   володіючи  елементарною комп'ютерною грамотністю, вчитель  здатний  створювати оригінальні навчальні матеріали, які захоплюють, мотивують  і  націлюють  учнів  на  успішні  результати. Комп'ютерна програма PowerPoint   є   найефективнішим   засобом.   Освітній   потенціал  цього нового технічного   засобу    навчання  став   гарною  допомогою  в здійсненні  наочної   підтримки     навчання    іноземної    мови   в     нашій     школі.

Таким   чином,     впровадження     інформаційно -  комп'ютерних      технологій

створює  передумови  для  інтенсифікації освітнього процесу. Вони дозволяють на     практиці     використовувати      психолого -педагогічні     розробки,       що   забезпечують     перехід     від    механічного   засвоєння   знань  до   оволодіння

 умінням    самостійно    здобувати    нові    знання.    Комп'ютерні      технології сприяють     розкриттю,      збереженню    і     розвитку     особистісних   якостей учнів.

 

РОЗДІЛ ІІ.  ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ШКОЛЯРІВ

 

       Компетентнісний підхід до вивчення іноземних мов розглядається  як такий засіб   організації   навчально-пізнавальної   діяльності   учнів,   що    забезпечує засвоєння мети навчання при розв’язанні певних проблемних завдань.  Сучасна педагогіка  визначає  декілька  груп  компетентностей .  Відповідно до  рішення Європейської   Ради    основною   компетенцією   на   уроках  іноземної мови є комунікативна   компетентність,   тому що   вона   забезпечує   набуття   учнями вміння обговорювати проблеми, доводити свою точку зору, розвивати критичне і   креативне   мислення   та   адаптуватися  у  мовному   середовищі.  Найбільш

 

13

ефективними  засобами  реалізації  комунікативної  компетентності    являються інтерактивні     та      комп’ютерні     технології     навчання       іноземних    мов.

     Впровадження   комп’ютерних  технологій надає можливість інтегрувати всі види мовленнєвої діяльності.  Оволодіння  основами  іншомовного  спілкування передбачає  учнями   такого  рівня,  який  дає  можливість  висловлювати   свою думку,  не  боятися  помилитися, насичувати свій розум знаннями, підвищувати пізнавальну   діяльність,    розвивати   творчі   здібності.   Процес     вироблення механізму   відтворення   мовлення    складний  і  потребує  від  вчителя  вмінь диференціювати  прийоми  і  методи,  які  забезпечують  результат  цієї  роботи. Тому  я  організую  навчальну діяльність учнів так, щоб вона мала практичний і творчий   характер.

    Урок є основною формою організації навчально-виховного процесу. Для себе я  визначила   основні   вимоги,   яким   повинен   відповідати   сучасний    урок:

• високий   рівень   засвоєння   учнями   навчального    матеріалу;

• практико – орієнтована   спрямованість;

• висока   щільність   комунікативних   зв’язків    між   учасниками    навчально-виховного   процесу;

• спілкування   побудоване    за   стилем   товариськості   та   взаємоповаги;

• розвиток   особистісних   якостей    школярів;

• створення   умов   для   самореалізації   здібностей   і   потреб   дитини.

Урок   складається    так,   щоб  механізм  мовлення  дотримувався трьох етапів:

І етап    формування    лексико -  граматичних    навичок    усного     мовлення;

ІІ етап – удосконалення   лексико -  граматичних   навичок   усного    мовлення;

ІІІ етап    розвиток     умінь      непідготовленого       мовлення.

Навчання  будується  таким  чином, щоб той, хто навчається, спочатку оволодів мовленнєвою  формою,  а  потім  використовуючи форму, вчився висловлювати певний    зміст.    Пріоритетом    виступають   тренувальні     вправи.     Система тренувальних   вправ   має  велике   значення,   оскільки    запуск   мовленнєвих механізмів неможливий без добре сформованих  лексико -граматичних навичок

14

говоріння.    Ці   вправи    забезпечують   закріплення   пам’яті   учнів    лексики,   граматично    правильний    зв'язок     слів   у будові  ситуативно    обумовлених      висловлювань.

Тренувальні  вправи  мають  бути  ситуативними,  під  час  їх   виконання    учні виконують   практичні   завдання   (доведи,  підтвердь,  вислови       здивування,   запитай).

Підстановочні    вправи   складаються     з     таких     завдань:

• замініть   пропуски  в  реченні,  вибираючи  слова  з  пар синонімів, антонімів;

• внесіть      слова   зі    списку    в     підстановочну    таблицю;

• складіть  самостійно  речення  за  наведеним   мовленнєвим   зразком;

• вставте  в  репліки  слова,  яких  не  вистачає,  і  складіть  із  них  діалог;

• виправте   в   підкреслених   словах   помилки,

• розкрийте   дужки   в   реченнях,   використовуючи   слова,   що   підходять   за змістом;

• поставте   дієслова   в   необхідній   часовій    формі   в   діалог.

Трансформаційні     вправи        спрямовують       учнів      на      такі     завдання:

• поширте     речення      за     зразком,     вживаючи     нові      слова;

  заповніть     пропуски    в      тексті,      вживши      нові         слова;

  замініть      слова     у     тексті,     використовуючи     список  слів;

• трансформуйте         діалог       у       монолог,        і             навпаки.

Крім того,  доречно  учням давати підстановочні таблиці, які дають  можливість активізувати  вживання  в  мовленні розмовних кліше, комбінувати різноманітні структури  в  мовленні   залежно  від  поставленого  комунікативного  завдання. Структури      відпрацьовуються     з   учнями    хором     (механічна       робота),      індивідуальна         ( трансформація,         підстановка).

У  процесі навчання учні набувають комунікативної компетентності – здатності користуватися  мовою    залежно  від  конкретної   ситуації.   Вони   навчаються комунікації  у  процесі  самої   комунікації.  Мовленнєва взаємодія за співучасті вчителя  в  різноманітних   формах:  парах,   тріадах,   невеликих групах,   усією

15

групою.    Із   самого   початку    учні   оволодівають   усіма    чотирма    видами мовленнєвої        діяльності.      У   рамках     навчання       мовлення        широко використовуються   опори   різних    видів:    змістовні   і   смислові ; словесні   і  зображальні.   Саме   останні   допомагають   керувати  змістом  висловлювання (текст,  мікротекст,   план,   логіко -  синтаксична   схема),  а  також  засвоювати  граматичний   матеріал,   мовні ігри,   що   дають   змогу   спілкуватися в різних соціальних контекстах та в різних ролях. На уроках доцільно   використовувати    такі    тренувальні      вправи:

• добирання   малюнків   до  вправ   (1-4 класи)

• визначення      відповідності        (5-9 класи);

• пошук    і    аналіз    нової   інформації  в  тексті   (10-11 класи)   для   розвитку      мовленнєвої      лінії     освіти.

В старших класах інтенсивність навчання здійснюється за допомогою трансформаційних     вправ:

• поширте      речення     за    зразком;

• перефразуйте         речення,        вживаючи         нові            слова;

• розгорніть окремі  висловлювання,  обов’язково використовуючи нові    слова;

• зробіть     синхронний      усний       переклад     тексту.

Тренування  проходить  не  як  змагання,  а  як  багаторазове  виконання   вправ. Процес  навчання  говорінню  здійснюється  багаторазовим повторенням кліше, структури.    Навчальний     процес     організовую     так,     щоб     учні     могли використовувати  іноземну  мову  як  під  час  спілкування в реальних життєвих  ситуаціях,  так  і  для  набуття  знань.   Практика   показала,  що  цьому значною мірою  сприяла  атмосфера  колективного  спілкування, організована на   основі комунікативних    ситуацій.   Тобто   мова  йде про використання інтерактивних технологій   на    уроках    англійської    мови,  які  є досить частими і звичними. Кількість   учнів    дозволяє   на   уроках    використовувати   такі  види робіт як: робота    в    парах     або    група   із   трьох-п’яти учнів. Існує постійна,  активна взаємодія    між    учнями.    Цікаво  відмітити, що кожен школяр залучається до

16

співпраці   вже   з   самого   початку  уроку.    Дуже  важливим  у   цьому плані є необхідність   зосередити    учнів    на    темі  розмови,  дати можливість уважно слухати  одне  одного  й  одночасно  думати про те, як би вони самі відповідали на   ці   питання.      Доцільно  на    уроках    застосовував   різні   типи   зарядки:

1.Фраза - стимул.  Створює  такі  ситуації,  які  спонукають  учнів    допомагати   почати   урок.

2.Фраза - обговорення.

Під    час     вивчення     теми     «Дні   тижня».

3.Бесіда   за   тематичною     картинкою  з    нерозгорнутою   ситуацією.

4.Факти     з   конкретного    життя   класу    або    окремого     учня.

Таке    ситуативне   мовлення   допомагає   засвоїти   певний   обсяг    матеріалу, конструкцій,  кліше з тієї чи іншої теми. Якщо в початкових класах комунікація учнів проходить в основному з опорою на наочність, то в середніх й особливо в старших  класах, поступово   усуваючи   зовнішні   опори,   пропонувати  учням  висловитись  у  тій  чи  інший  ситуації.   З метою міцного тренування   лексики,    граматики,    кліше      використовуються     такі   методи:

«Папуга»  -  повторення  за  диктором або за вчителем хором змісту тексту   або   діалогу.

«Уяви  собі»  -   складання     проблемної   ситуації,    діалоги,    рольової , інсценування   в    парі    або  в   групі.

«Розпитай»  -  ставляться   питання,   які   спонукають   учня   давати   креативні    відповіді.

«Не  здавайся   -  перепитай !»   -   партнер   в   діалозі   чогось   не  зрозумів,  не соромлячись,   можна   перепитати,    або   попросити  роз’яснити  не  зрозуміле.

«Впевнений   старт»  -  використовується  під  час  складання   діалогу.    Діалог   складається   так,    щоб      партнер      зрозумів.

«Склади   повідомлення»  -  необхідно скласти план або схему повідомлення.  З метою      надання       повідомлення      пропоную       учням      такі         поради:

17

• зроби      нотатки;       склади       короткі        речення;        побудуй          схему;

  склади      план;       випиши       ключові      слова;    склади    таблицю     тощо;

• проаналізуй   зміст;      вислови     точку    зору.

Використання  ігрових  ситуацій,  рольових  ігор  на  уроці   підсилює  емоційне сприйняття  матеріалу.  У  процесі  гри  учні  набувають  досвіду  мовленнєвого спілкування.   Таким   чином,   такі  прийоми   та  поради   допомагають   учням засвоїти  певний  обсяг  лексики  та  граматики  з тієї чи іншої теми. Наприклад, вивчаючи  тему  «Театр»,  «Кіно»,  учні  у  парах  розігрують  такі  ситуації «Як купити   квиток?»,   «Як   запросити   товариша  на виставу?» Школярі   вчаться    ділитися   враженнями   після   перегляду   фільму.

P1:   I   am so impressed and excited.   The film was wonderful and I was in suspense  from    the     beginning    to    the    end.   I   was   impressed   the   play of the actors.

P2:   I fully agree with you.   The film is unforgettable. I enjoyed every minute.   The   actors   were   brilliant.

На допомогу  вчителеві приходять уроки-казки,  уроки - подорожі до Лондону з комп’ютерною  підтримкою.      На  цьому уроці   була використана рольова гра ( діти –  переможці   різних     англомовних     конкурсів,     а      в    Лондоні  був екскурсовод).   Під  час    вивчення   теми   «Професії» діти обирають професії і розповідають   про  них.    Їм    подобається    бути   в   ролі  дорослих   і трішки помріяти  про  майбутнє.    Дуже вдало  використовую  ігрові форми навчання в початковій  школі.    Діти    із    задоволенням   беруть участь,  бо гра - це світ, в якому   живе  дитина.   Граючи,   вони  не  помічають, як засвоїли матеріал.  Гра стимулює  процес   пізнання  і  навчання, а також привчає до сумлінної праці. У

процесі       гри      в      дітей        виробляються      навички            зосередження, самостійного  мислення,   розвивається    увага,    дисципліна.   Введення в урок ігор    чи    ігрових    елементів    робить    навчання     цікавішим,    створюється   атмосфера    високого   емоційного   підйому,  полегшує подолання труднощів у засвоєнні   навчального   матеріалу.   Гра   «Перекладач»   -   використовую  при  закріпленні  лексичних  одиниць  або  «Почуй  зайве   слово  і плесни в долоні», 

18

або   гра   «Baseball».    Для     створення      на     уроці    ситуацій,     які    дають   велику     кількість    інформації,   використовую       технологію       «Акваріум».    Вивчаючи        тему         «Шекспір        засновник     англійської     літератури»,  домашнім    завданням   було  охопити  весь  вивчений  матеріал  з  даної   теми.  Тема   складалась   із    4-х завдань,    тому   група  була   поділена   на  маленькі   підгрупи    з      3-4 учнів.      Кожна     підгрупа    мала індивідуальне   завдання.      У   свою      чергу      експерт    повинен       уважно  проаналізувати   відповідь  і оцінити кожного учня.  Такий вид роботи створює умови  для  самовираження і   саморозвитку.    самооцінки    себе,    однокласників,   здобути    і    узагальнити великий  об’єм   інформації.   В   цьому   учневі допомагає   Інтернет.   Уявні чи  реальні   ситуації   ефективно   поєднують  у   собі  елементи  як  ігрової,    так  і   навчальної   діяльності.  Вивчаючи  тему «Великобританія» або «Україна», учні отримують   роль   гіда  і  їм  пропонується   провести  екскурсію.    В     даному    випадку      використовую       інтерактивний      метод.

«Навчаючись - вчусь».   Школярі  з   задоволенням   виконують  роль режисера-постановника    і    виготовляють    презентації,     відеофільм.     Готуючись   до презентації,  учні  шукають  додаткову  інформацію  в  Інтернеті.   Комп’ютерні технології  допомагають  учителю в роботі, а також і в навчанні учнів. Робота в такому  напрямку  є  досить ефективна у навчанні іноземної мови. Інтерактивна технологія    «Снігова   куля»    відіграє    важливу   роль  у  підготовці  учня  до самостійної  наукової  діяльності.  Як  правило,  цей  метод  використовую у 9-х класах.  Перед  учнями  стоїть  проблемна  тема, додаються дискусійні питання, які  легше  розв’язуються  у  невеликій  групі.  Об’єдную  учнів  по   двоє,  троє, даючи    учням    завдання   обговорювати   проблему   протягом   5-ти    хвилин. Наступний   крок –  об’єднання    маленьких   груп   в   одну –  дві   великі,  щоб поступово, аналізуючи складне питання, зібрати достатньо матеріалу та спільно розв’язати   проблему.   Відповідають   переважно   учні,   які   обізнані  з  цього   питання,    або    ті,    кого    висуває    група.

 

19

Що  до   методу    комп’ютерної    технології,  то  підкреслю,  що  він  покращує навчальний   процес   та    підвищує   вмотивованість учнів. ІКТ – це сукупність різноманітних  технологічних   інструментів  і  ресурсів,  які використовуються для  забезпечення  процесу комунікації та створення, поширення, збереження та  управління  інформацією   (комп’ютери   та   мережа   Інтернет).  Використання  інформаційно – комунікативних   технологій   у  навчально -виховному  процесі змінює   роль   вчителя,   що,    в  свою    чергу,     створює  умови   для активної діяльності    учня,    а  комп’ютер    при   цьому      це   навчальний  інструмент. Інформаційно  -  комп’ютерні    технології    поєдную    на     уроках   з   іншими  інтерактивними    методами     навчання.    Такий    підхід   дає  можливість  для стимулювання   когнітивних процесів учнів, адже вони беруть активну участь у процесі  навчання,  заохочення   висловлення  власної  думки,  вираження  своїх почуттів  і   використання    власного    досвіду.   З   такого  підходу учні стають активними  учасниками  навчальної  діяльності, яка імітує або створює  реальні або  реалістичні  ситуації.  Також  комп’ютерні  технології стають у пригоді для наближення  навчальної   ситуації  до  реально   під час рольових  ігор, дискусії, обговорення  та  інтегрованих  уроків,   що    сприяє   розвитку  комунікативних навичок.   ІКТ  дають  можливість   проводити  уроки-дослідження. Учні ведуть пошук в  Інтернеті  і використовують його ресурси. Урок-віртуальна   екскурсія     являє    собою   мандрівку  в  столицю  Англії  - Лондон.  Підготовка  до  такого  уроку,   як  і  до попереднього, складається з трьох  етапів:   пошук,   отримання    інформації     і     на     кінець    творча     робота     презентація.      Це     сприяє   формуванню   самоосвіти,     комунікативної    інформаційної     компетентності     учнів.

   Отже,  говорячи  про  переваги  навчання  англійської  мови  із  застосуванням ІКТ,  слід  зазначити,  що   про   них   свідчить   успішне  розв’язання  основних    освітніх     завдань:

  загальнокультурний     розвиток       учнів;

  вдосконалення  навичок      володіння     комп’ютером;

20

  підвищення     рівня    володіння    англійською   мовою;

  створення     сприятливого    психологічного    клімату;

  підвищення   мотивації    і    інтересу    до     вивчення     предмету;

  можливість       реалізації    індивідуалізації     навчання;

  підвищення     естетичного    і     емоціонального    рівня    уроку   за   рахунок

    використання     музики,      анімації;

  підвищення   об’єму    виконаної    на    уроці   роботи;

  економія      витрачання      матеріалів       учителем;

  підвищення      авторитету       вчителя.

    Таким    чином,   переваг   у   використанні   ІКТ  чимало,  проте   не    можна зловживати      комп’ютеризацією.       Необхідні       «критерії          корисності»  застосування  комп’ютера    на уроках. Вважаю, що їх можна визначити  так: та чи  інша  комп’ютерна технологія є доцільною,  якщо  вона  дозволяє  отримати  такі   результати   навчання,   які   не   можна   отримати  без  застосування   цієї   технології.

Глобальні   соціально - економічні  перетворення у нашому суспільстві виявили потребу  в  людях   творчих,   активних,   не    ординарно   мислячих,  які  здатні нестандартно   вирішувати   поставлені   завдання на основі критичного аналізу. Проблема   раннього  виявлення  та  навчання талановитої молоді пріоритетна в сучасній  освіті.   Від   її  вирішення  залежить  інтелектуальний та економічний потенціал  держави.       У  державних   документах   про   діяльність     середніх  загальноосвітніх закладів підкреслюється, що вирішення проблеми формування  творчої  особистості,  розвиток   здібностей та  обдарувань  юного громадянина    значною       мірою      залежить      від       учителя.

Проблема  виявлення   розвитку  обдарованих  дітей вимагає від учителя вміння працювати  в  творчому режимі, нестандартних напрямах, постійно створювати свою  творчу  лабораторію,  опановувати   специфічні форми і методи     роботи      з      обдарованими      дітьми    у    освітньому    просторі.

 

21

Особливе   місце  займає   позакласна  роботою  з  іноземної  мови.   Правильно організована  позакласна  робота  сприяє  значному  розширенню  потенційного словника  учнів,  охоплює  велике  коло  проблем і питань, які виходять за межі шкільної  програми,  поглиблює  соціокультурні   знання   учнів.   Доведено що, позакласна робота стимулює учнів до поглибленого вивчення мов.  Учні, які  не змогли  з різних причин  реалізувати себе на уроці, мають можливість розкрити свої          приховані         здібності        під       час        позакласної           роботи.

Нестандартні  форми   проведення  позакласної  роботи   надихають   учнів    на самовдосконалення:   пошук   даних  для заповнення  інформаційної прогалини, поглиблення  набутих   знань,  розвиток  мовної та   мовленнєвої  компетенції у позакласній   роботі.    Позакласна   робота  з іноземної мови може носити      як       індивідуальний   характер, так  і  групову   форму.   Індивідуальна     позакласна робота   передбачає   виконання   різноманітних   завдань,   участь  в олімпіадах, конкурсах   на   кращу   науково - дослідницьку  роботу.   Мала   академія   наук забезпечує   інтелектуальний  і  духовний  розвиток,   підготовку   до    активної діяльності  в   певних   галузях   науки   та   сприяє самовизначенню майбутньої професії.  Мала  академія   наук   здійснює   свою діяльність в формі регулярної роботи  ШОР -  школи  олімпійського   резерву     «Спілкуємося      англійською      мовою».

Працюючи     в      цій     школі,    учні  здобувають додаткові знання з іноземної мови    та     культури,     а     також     уміння   їх    застосування,   оволодівають технологіями     критичного  та     креативного     мислення,   необхідними    для проведення  самостійного наукового дослідження. В індивідуальному режимі, з  одного     боку,   продовжується   вдосконалення    комунікативної   компетенції учнів,   з    другого   -   відбувається   вибір  теми дослідження, складання плану роботи,   пошук    необхідної   літератури,   її обробка, виконання дослідницької частини    написання    та    захист    наукової   роботи.

Вся   індивідуальна   робота   з   обдарованими   дітьми  базується   на  принципі творчої  співпраці, на   основі     особистісної   зацікавленості,    індивідуальних

22

інтересів та здібностей дитини.  Враховуючи ці принципи, учневі пропонується тема     наукової     роботи,     разом      складається     план,   ознайомлюється   з першоджерелами.  В своїй роботі з учнями використовую проблемний   метод  і    метод     прискореного      навчання.

Тема    наукової    роботи    «Запозичення   в   словниковому    складі     сучасної англійської   мови»  тісно пов’язана з розділом лінгвістики – лексикологією, яка вивчається  студентами  факультету   іноземних  мов. Саме метод прискореного навчання  дозволив  Майстренко   Андрію,   учневі 9 класу, опанувати матеріал, зрозуміти і приступити до написання наукової роботи та досліджень. Крім того, учень     ознайомився    з   науковими     публікаціями   по   даній   темі.    Метод прискореного   навчання   надав   можливість    зрозуміти   процес надходження іншомовних  запозичень  та усвідомити розвиток словникового складу сучасної англійської  мови,  провести  дослідження,  скласти   таблицю   за   тематичною   належністю.

Дослідження   іншомовних  запозичень  передбачає   користування  словниками різних   типів,аналіз та етимологію походження лексики. Необхідна інформація черпається  з  аутентичних текстів журналів “The Economist”, “The News week”.

Одним  із  умов  дослідження   являється     вміння   користуватися     Інтернет -ресурсами,   які  надають  значну   допомогу.   Після     завершення     наукового дослідження  допомагаю учневі стилістично правильно оформити текст роботи. Фіналом   наукової  роботи  є  публічний   захист,  який  відбувається   у   формі    стислої      усної      презентації     основних    положень      дослідження.

Для утримання уваги аудиторії використовується наочність. В нашому випадку – це презентація в електронному вигляді з мультимедійним пристроєм.    Учень проводить усну презентацію і потім виступ аналізується вчителем.  Позакласна робота спрямовує учнів на профорієнтацію.   Після закінчення середньої школи Ворона Ольга  стала студенткою  факультету  іноземних мов,  потім    учителем англійської  мови  в   загальноосвітній    школі.

 

23

Як бачимо  індивідуальна  форма  роботи  з   учнями   здійснюється  і   під    час підготовки  до  олімпіади.  Умови   проведення олімпіади повинні максимально відповідати умовам олімпіади наступного етапу. Завдання, що пропонуються на шкільній  олімпіаді,   повинні   враховувати  той  матеріал,  що був засвоєний на момент   проведення   даної    олімпіади   за    навчальною   програмою,    однак, складність   цих   завдань   повинна   носити  олімпіадний характер, визначаючи вміння  учнів  логічно  мислити,  застосовувати  програмний  матеріал до більш складних  завдань.    У   2018 -  2020   навчальних   роках   велику  роль  відіграє      Всеукраїнська  інтернет – олімпіада  з   англійської  мови, в якій мої учні беруть саму  активну  участь. Багато  учнів  нагороджено  Дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів.

Рекомендовано: з обдарованими учнями проводити самостійні роботи творчого характеру;  застосовувати  індивідуальний  підхід  у  навчанні;   впроваджувати розвивальні  творчі  ігри;  розв’язувати  творчі  завдання.   З метою  підвищення мотивації  серед  учнів  до  вивчення іноземної мови в школі проводиться тижні іноземних  мов.   В   рамках   тижня   іноземних  мов  відбуваються  такі заходи: конкурс  стіннівок   « We  study  English »   (5-11 кл.),  конкурс    « День загадок, прислів’їв,   ігор»  ( 5-6 кл.),  конкурс  на найкращого читця віршів англійською мовою   (7-11кл.),       День       драматизації    казок     (1-4кл),   брейн    -     ринг « Найкмітливіший   знавець     англійської    мови»   (8-9 кл.),   КВК   для   учнів  10 - 11 класу.

Велику   увагу   приділяю   учням   НУШ,  де   уже у 1-му класі кількість уроків з   англійської  мови складає 2 години на тиждень, а в  2-му класі вже 3  години.

Надзвичайно   велика   роль   надається   засобам   ІКТ,  як  найефективнішим   і інноваційним       педагогічним         сучасним         технологіям         сьогодення.

Такі  засоби   підвищують  інтерес учнів до уроків англійської мови, виховують повагу   до   традицій  і    культури  країни,   мову   якої    вивчають,   формують соціокультурну   компетенцію   учнів.       Беручи  участь   у   заходах,   школярі розвивають   творчі   здібності,   вдосконалюють   мовні,   мовленнєві   навички, виявляють  акторську  майстерність. З огляду на це, є доцільним запропонувати               

24

нестандартні   види  і   форми  позакласної  роботи,  такі  як  поетична вітальня, музичні  скриньки  та  брейн-ринг, вікторини, вечори, КВК, англомовний літній табір  та  інші.

 

ВИСНОВКИ

Кожен з методів навчання має певні переваги і недоліки. На основі проведеного аналізу науково - методичної   літератури  та  власного  досвіду  роботи  можна зазначити  таке:  на  разі  не  існує  універсального методу навчання англійської мови,  тому  що  ефективність  того  чи  іншого  методу  залежить  від  багатьох факторів.   На   сучасному   етапі   розвитку   методики  відбувається  інтеграція методів.  Можна  сказати,  що  почалось   створення  комплексного  методу,  що вбирає в себе кращі елементи різних методів. Педагог сам приймає рішення про використання   того  чи  іншого  методу на основі власного досвіду,  врахування особливостей  учнів  з  метою  максимальної   ефективності  процесу  навчання.

Інтерактивні,  інформативно - комунікативні технології та метод  прискореного навчання  відкривають  нові   можливості   для  ефективної  взаємодії  учителя і учнів,    покращують     якість     навчання,   учні   вчаться   критично    мислити, вирішувати   складні    проблеми  на   основі   аналізу   ситуацій   і    відповідної інформації,   приймати   рішення, брати участь у дискусіях, висловлювати свою думку    аргументовано.     Використання     вищеназваних   технологій    сприяє  зростанню  продуктивності   уроку,  організації   проектної    діяльності    учнів, сприймання  учнями  комп’ютера  як  універсального  інструмента для роботи в інформаційному  просторі.    Такі   технології   навчання   розвивають   в    учнів комунікативні   вміння  і   навички,   забезпечують   виховну  мету,   привчають працювати  в  команді,   знімають   нервове  напруження,  страх,  навантаження. Результатом   ефективності   використання   зазначених   методів   вчителями  в     роботі     є     участь    учнів    в      олімпіадах,      конкурсах.

Впровадження  інформаційно - комп'ютерних  технологій  створює передумови для  інтенсифікації  освітнього   процесу.     Вони    дозволяють     на     практиці

25

використовувати психолого-педагогічні розробки, що забезпечують перехід від механічного  засвоєння  знань  до   оволодіння   умінням самостійно  здобувати нові  знання.  Комп'ютерні  технології   сприяють   розкриттю,    збереженню    і     розвитку       особистісних        якостей      учнів.

Метод  прискореного   навчання   в   позакласній   роботі   стимулює   учнів   до поглибленого   вивчення   іноземної   мови  з   використанням  резервів   кожної особистості  окремо  і всього колективу ШОР. Індивідуальні форми позакласної роботи  передбачають  прискорене  навчання,  елементів  збагаченого навчання. Отже,  готуючи  учнів  до  участі  в діяльності Малої академії наук, учитель має навчити  їх  не  тільки  проводити  дослідження, але й ефективно   їх   захищати.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

СПИСОК  ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.Національна  доктрина  розвитку  освіти  в  ХХІ  столітті.  К. :  Шкільний світ.  

2.Закон  України  «Про  освіту»

3.Методичні  рекомендації  щодо  викладання  іноземної   мови у 2018-2019 н.р. Науково-методичний журнал «Англійська мова та література»№22-23,серпень 2018.

4.Барабаш І.  Інтерактивні  уроки  на основі ІКТ // Відкритий урок. №4. с. 64-67

5. Бученко І.В.      Комп'ютеризація      навчання      свідчення       професійної майстерності педагога. Інститут післядипломної педагогічної освіти.  -К., 2017.

6.ВойткоС.А.    Об   использовании     информационно   -    коммуникационных технологий     на      уроках      английского    языка    //     Интернет   -     журнал    Фестиваль   педагогических  идей  «Открытый  урок»,   2014 - 2015. // Науково-методичний     журнал      «Англійська      мова       та         література»

7.Дяченко С.Л.           Інтерактивні      навчальні        технології    //        Науково- методичний     журнал      «Англійська        мова     та      література»       №25-27,  вересень 2019

8.Казачипер О.С.   Шкільна      освіта      в      різних     країнах      світу   //  серія «Бібліотека    журналу    « англійська    мова    та    література»,    Харків,   2019

9.Киричок Т.Д.       Creative      approaches   to   New    Ukrainian   School   (НУШ) Методичний журнал «Англійська   мова   та   література»   №7-9, березень 2019      

10. Корнієнко  О.М.      Сучасні     педагогічні    технології    //  Англійська мова   та      література.  2008.  №28.  с. 9-12

11.Комунікативні   методи   та  матеріали   для    викладання англійської    мови.  К.      ОxfordUniversityPress. 1999 

12.Манжола Н.С.   Комунікативний   підхід   як   ефективний   метод    навчання англомовного спілкування //  Англійська   мова   та   література.  2019   №16-18, червень.

13.Николайко Е. З.      Использование   ИКТ  на  уроках   английского     языка// http://festival. 1september.ru/articles/507487/

14. Омельяненко  Г.А.   Інформаційно - навчальне   середовище:     дидактичний аспект  .http://intkonf.org/omelyanenko-ga-informatsiyno-navchalne  -  seredovische    -    didaktichniy     -    aspekt/

15. Перегінчук  Н.Д.  Особливості   використання    комп’ютерних     технологій   для    навчання  учнів іншомовного читання.// Англійська мова   та    література, № 30    (436),    2014

16. Ромець Л.В.    Комунікативна    культура   та     соціокультурна   освіченість школярів  під  час   вивчення  англійської  мови.    //    Англійська     мова        та     література,   №19- 21,    липень2019

17. Пометун О.І. Пироженко Л. В.  Сучасний   урок.        Інтерактивні технології   навчання:    Наук.-метод.    посібн. /  За ред. О. І. Пометун.—  К.:   Видавництво.   А.С.К.,     2014 — с.192

18.  Пассов Е.И.     Коммуникативный   метод    обучения.    М.,     Просвещение 1991.  с . 222

19. Слобожанина Е. А.     Мультимедийные презентации как средство освоения  учениками   информационно  -    коммуникативной     компетенции. http://www.wecomm.ru/structure/?idstucture=441

                                        Електронні ресурси 

20.  http://www.telegraph.co.uk;.uk;

21. http://www.bbc.co.uk;

22. http://www.britanica.com;

23. http://www.mediauk.com;

24. http://www.guardian.uk;

25. http://www.eupedia.com;

26. http://www.britroyals.com;

 

 

 

 

 

docx
До підручника
Англійська мова (9-й рік навчання) 9 клас (Несвіт А.М.)
Додано
22 листопада 2019
Переглядів
1529
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку