Досвід роботи " Рольова гра як засіб формування комунікативної компетентності та розвитку креативності школярів при вивченні англійської мови "

Про матеріал

Метою даного досвіду є показати, що в методиці викладання іноземної мови існують різні способи оптимізації навчальної діяльності, в тому числі й гра. Ігри періодично висвітлюються в методичній літературі, оскільки викликають інтерес викладачів іноземної мови своєю розважальністю, навчаючою дією, можливістю використання як засобу емоційної розрядки, мотивації навчальної діяльності, з метою тренування, для контролю знань і навичок учнів.

Перегляд файлу

ПЕРЕДМОВА

 

Метою даного досвіду є показати, що в методиці викладання іноземної  мови існують різні способи оптимізації навчальної діяльності, в тому числі й гра. Ігри періодично висвітлюються в методичній літературі, оскільки викликають інтерес викладачів іноземної мови своєю розважальністю, навчаючою дією, можливістю використання як засобу емоційної розрядки, мотивації навчальної діяльності, з метою тренування, для контролю знань і навичок учнів.

Про навчальні можливості ігор відомо досить давно, бо у грі проявляються дуже добре, а іноді несподівано, здібності дитини. За її допомогою діти пізнають світ. Без гри дітям жити нудно, нецікаво. За вмілого використання гра може стати незамінним помічником педагога.

  Задовольняючи потребу дитини гратися, перевтілюватись, рухатись, учитель забезпечує умови для вивчення іноземної мови. Така форма навчання не виснажує нервову систему та організм дитини, а реалізується головним чином за рахунок мимовільних процесів сприйняття і пам'яті. Більшість учнів оцінюють ігри позитивно, вбачаючи в них велику практичну користь і охоче включаються у цей вид роботи.  Він має безсумнівну дидактичну цінність. Одна і таж гра може бути використана на різних етапах уроку, але учителю, який включив рольові  ігри в практику своєї роботи, варто критично ставитися до механічних тренувальних вправ, віддаючи перевагу таким видам роботи, як діалоги (драматизація, піднесення нового матеріалу у формі мікродіалогів), зображення (один учасник за допомогою жестів зображує яке-небудь слово, вираження чи дію, а інші повинні угадати і прокоментувати його дії). 

    Учитель ділиться   своїми здобутками та порадами, різноманітними іграми, але зазначає, що практично будь-яку не комунікативну та не інтерактивну вправу за бажання можна завжди зробити комунікативною.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Анотація

Досвід «Рольова гра як засіб формування комунікативної компетентності та розвитку креативності школярів при вивченні англійської мови» доводить, що саме рольова гра наділена величезним потенціалом щодо підтримки в учнів інтересу до навчального матеріалу та активізації їхньої діяльності, саме ігрова ситуація є найоптимальнішим способом вивчення іноземної мови, бо така форма навчання реалізується за  рахунок мимовільних процесів сприйняття і пам’яті.

Рекомендовано вчителям англійської мови загальноосвітніх шкіл для використання в урочній та позаурочній діяльності в процесі вивчення англійської мови.

                                              Актуальність досвіду

У наш час все більше розширюються зв’язки України із зарубіжними країнами й інтерес до вивчення іноземної мови невпинно зростає. У методиці викладання іноземної  мови існують різні способи оптимізації навчальної діяльності, в тому числі й гра. Ігри періодично висвітлюються в методичній літературі, оскільки викликають інтерес викладачів іноземної мови своєю розважальністю, навчаючою дією, можливістю використання як засобу емоційної розрядки, мотивації навчальної діяльності, з метою тренування, для контролю знань і навичок учнів. Отже, предметом дослідження є гра, саме рольова гра як засіб формування комунікативної компетентності та креативності  школярів будь-якого віку при вивченні англійської мови. Комунікативний підхід до навчання іноземним мовам є сьогодні методичним стандартом. Реалізація комунікативного підходу означає, що формування іншомовних мовленнєвих навичок і умінь відбувається шляхом  і завдяки здійсненню учнем іншомовної мовленнєвої діяльності, а процес навчання іноземної мови будується адекватно реальному процесу мовленнєвого спілкування. Досягти високого рівня комунікативної компетенції в англійській мові, не знаходячись серед ії носіїв, дуже важко. Тому важливим завданням є створення на уроці іноземної мови реальних і уявлюваних ситуацій спілкування, використовуючи для цього різні прийоми роботи.

Про навчальні можливості ігор відомо досить давно. Більшість відомих педагогів справедливо звертали увагу на ефективність використання ігор в процесі навчання. У грі проявляються дуже добре, а іноді несподівано, здібності людини, особливо дитини. У дитячі роки гра є основним видом діяльності людини. За її допомогою діти пізнають світ. Без гри дітям жити нудно, нецікаво.

За вмілого використання гра може стати незамінним помічником педагога.

Актуальність полягає в тому, що в методиці викладання іноземної мови все ще гостро стоїть питання як допомогти дитині як можна скоріше перебороти

мовний бар’єр та привити любов до іноземної мови.

 

                                                     Теоретична база

 Методичне підґрунтя досвіду роботи та його практична реалізація спирається на Національну доктрину розвитку освіти, Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Концепцію загальної середньої освіти (12-річна школа)» тощо.  Більшість вчених оцінюють ігри позитивно, вбачаючи в них велику практичну користь. Це доводиться результатами досліджень Е. С. Аргустанянц, О. А. Колесникова, Г. М. Фролова, О. В. Шадрина і закордонних фахівців,   таких як J. С. Shwerdfeger, Н. Rosenbuch, М. Knight. Вчені вважають, що оволодіння формами усного іншомовного спілкування можливо тільки  за допомогою ігор, причому успішність гри залежить від рівня і старанності її підготовки, правильності організації,  регулярності застосування даного прийому навчання і, звичайно, від майстерності вчителя і його відданості своїй справі. 

Сутність досвіду

     Досвід роботи дозволяє оцінити потенціал використання рольової гри як засіб формування комунікативної компетентності та креативності школярів при вивченні англійської мови.

 

Об’єктом досвіду  виступає процес використання рольової гри як засобу формування комунікативної компетентності  та креативності школярів при вивченні англійської мови.

 

Предмет досвіду-рольова гра.

 

Методи дослідження проблеми:

           а) спостереження, аналіз;

б) розробка науково-методичних матеріалів з проблеми;

в) впровадження рольової гри  під час навчальних занять;

г) запровадження елементів аналізу діяльності роботи під час уроку;

д) самоаналізу, взаємоаналізу;

е) розробка дидактичного матеріалу, тестових завдань;

є) моніторинг якості навчальних досягнень учнів;

ж) узагальнення досвіду роботи з проблеми дослідження.

 

Завдання досвіду:

 1. Виявити можливості  використання рольової гри для  формування комунікативної компетентності та розвитку креативності учнів під час викладання англійської мови.
 2. Обґрунтувати та експериментально підтвердити ефективність використання рольової гри у процесі формування компетентної і креативної особистості.

                                                       Гіпотеза досвіду

       Якщо систематично використовувати на уроках  рольові ігри, то можна очікувати якісного формування  креативності і комунікативної компетентності в учнів, що в свою чергу сприятиме:

1) продуктивному засвоєнню навчального матеріалу та розвитку навичок його   практичного використання;

2) збагаченню соціального та комунікативного досвіду школярів;

3) підвищенню пізнавальної активності та мотивації навчання в учнів.

 

 

 

 

 

                                     Опис досвіду роботи

Учитель – людина,

 яка може робити важкі речі легкими.

Ральф Валдо Емерсон

Основне призначення іноземної мови як предметної галузі шкільного навчання – сприяти в оволодінні учнями уміннями і навичками спілкування в усній і писемній формах відповідно до мотивів, цілей і соціальних норм мовленнєвої поведінки у типових сферах і ситуаціях. Головна мета навчання іноземної мови у загальноосвітніх закладах полягає у формуванні в учнів комунікативної компетенції та розвитку креативності, базою для якої є комунікативні уміння, сформовані на основі мовних знань і навичок. Я працюю над проблемою «Рольова гра як засіб формування комунікативної компетентності та розвитку креативності школярів при вивченні англійської мови». Гра – це діяльність, гра – це життя людини, тому очевидні переваги використання ігрових технологій в освіті. Формування ключових компетенцій відбувається на кожному уроці. Для забезпечення широкого спектру умінь, навичок, практичного застосування набутих знань, добираю систему уроків: уроки-лекції, уроки-захист проектів, уроки самоактуалізації і звичайно ж використовую різноманітні види рольових ігор. Вивчаю питання роботи з обдарованими учнями. Вирішую завдання розвитку творчої особистості як невід’ємної умови соціалізації школярів.  З цією метою створюю на уроках умови для творчого розвитку особистості, розвиваю провідні компетенції, сприяю формуванню інтересу до предмета, бажання втілити на практиці здобуті теоретичні знання. Намагаюся створити на уроках атмосферу співробітництва, зацікавленості в отриманні кінцевого результату.  Виховую шанобливе ставлення до рідної та іноземної мови і культури. Беру  участь у роботі районного методичного об’єднання вчителів англійської мови, виступаю  з доповідями. Результативність впровадження досвіду ми можемо спостерігати, проглянувши моніторинг навчальних досягнень учнів з англійської мови .

 

Практична реалізація досвіду

Приклади практичного використання  методів та прийомів рольової гри на уроках англійської мови  та теоретичне підґрунтя ми систематизували в методичній роботі «Рольова гра як засіб формування комунікативної компетентності та розвитку креативності школярів при вивченні англійської мови». Практичне значення досвіду полягає в тому, що його матеріали можуть бути використані вчителями англійської мови  при плануванні та здійсненні навчально-виховного процесу з предмету, в організації роботи з обдарованими учнями, в діяльності творчих груп тощо.

 

Висновки та результативність

На сучасному етапі розвитку методики існує багато методів викладання іноземної мови. Але найбільш результативним та дієвим методисти називають природний метод, тобто навчання іноземної мови проходить за тих же умов, що й засвоєння рідної мови. Враховуючи психологічні та фізіологічні особливості дітей  різного шкільного віку, найоптимальнішим способом початкового навчання є ігрова ситуація. Гра – це один з найдавніших, до тепер актуальних методів навчання. Для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку гра має виключне значення: гра для них – це навчання, праця, серйозна форма виховання. У різних системах навчання грі відводиться незвичайне місце. Визначається це тим, що гра відповідає природі дитини. Дитина від народження і до зрілості приділяє велику увагу іграм. Діти із задоволенням самі вигадують ігри, за допомогою яких найбанальніші побутові речі переносяться в особливий та цікавий світ пригод.

Задовольняючи потребу дитини гратися, перевтілюватись, рухатись, учитель забезпечує умови для вивчення іноземної мови. Така форма навчання не виснажує нервову систему та організм дитини, а реалізується головним чином за рахунок мимовільних процесів сприйняття і пам’яті. Оскільки гра, що охоплює елемент змагання, мотивує мовленнєву діяльність, а мотиви – це чинники активізації психічних процесів, то вона позитивно впливає на психічний розвиток дитини. Гра сприяє розвитку класифікуючого сприйняття, довільної уваги і пам’яті, а також мови, виробленню вміння спілкуватися, інтелектуальному зростанню. Завдання педагога полягає в тому, щоб знайти максимум педагогічних ситуацій, у яких може бути реалізоване прагнення дитини до активної пізнавальної діяльності. Педагог повинен постійно удосконалювати процес навчання, що дозволяє дітям ефективно і якісно засвоювати програмний матеріал. Тому так важливо використовувати ігри на уроках іноземної мови. Ігри допомагають спілкуванню, сприяють передачі накопиченого досвіду, одержанню нових знань, правильній оцінці вчинків, розвитку комунікативних навичок людини, її сприйняття, пам’яті, мислення, уяви, емоцій, таких рис, як колективізм, активність, дисциплінованість, спостережливість, уважність. Крім того, що ігри мають величезну методичну цінність, вони просто цікаві як учителю, так і учню.

Більшість вчених оцінюють ігри позитивно, вбачаючи в них велику практичну користь. Це доводиться результатами досліджень Е. С. Аргустанянц, О. А. Колесникова, Г. М. Фролова, О. В. Шадрина і закордонних фахівців,таких як J. С. Shwerdfeger, Н. Rosenbuch, М.Knight. Вчені вважають, що оволодіння формами усного іншомовного спілкування можливо тільки  за допомогою ігор, причому успішність гри залежить від рівня і старанності її підготовки, правильності організації,  регулярності застосування даного прийому навчання і, звичайно, від майстерності вчителя і його відданості своїй справі.  Прийом гри має безсумнівну дидактичну цінність, адже гра сприяє ефективному засвоєнню матеріалу і поліпшенню загального настрою в класі, а також ламанню психологічних бар’єрів, як у самому класі, так і між класом і педагогом. 

Одна і таж гра може бути використана на різних етапах уроку. Але все залежить від конкретних умов роботи викладача. Тільки треба пам’ятати, що при всій привабливості та ефективності ігор необхідно мати почуття міри, в іншому випадку вони втомлять учнів і втратять свіжість емоціональної дії. Знайомлячись з тою чи іншою грою, викладач повинен добре зрозуміти її. Якщо буде театралізована дія, треба продумати деталі костюма та реквізиту – вони зроблять гру більш повноцінною та переконливою. Якщо це ігрова вправа, то все залежить від емоціональності викладача. Більшість ігор побудовані на змаганні.

Таким чином, гра додає навчальному спілкуванню комунікативну спрямованість, зміцнює мотивацію вивчення іноземної мови і значно підвищує якість оволодіння нею. Гра – це могутній фактор психологічної адаптації дитини в новому мовному просторі, що може вирішити проблему природного ненасильницького впровадження іноземної мови у світ дитини. Хочу поділитися деякими своїми здобутками та порадами відомих педагогів. Але перед цим зазначу, що практично будь-яку не комунікативну та не інтерактивну вправу за бажання можна завжди зробити комунікативною.

 

Гра «Настрій»

Вправу рекомендую використовувати в початковій та середній школі. В учнів є заздалегідь заготовлені фігурки.



Діти показують учителеві фігурки і на його прохання розповідають, чому в них такий настрій. Я також можу розпочати урок, продемонструвавши свою картку, що символізує настрій та пояснити учням причини такого настрою. Пропоную інколи закінчувати урок, користуючись сигнальними картками. Якщо посмішок стало більше, то урок був вдалий.

 

Гра «Діалог»

Інколи проблематично придумати тему для обговорення на цей етап уроку, тому я час від часу готую завдання, яке полегшує розв’язання цієї проблеми. Різні за змістом діалоги розрізаю на фрази. Репліки змішую і даю учням завдання відшукати ті репліки, що стосуються їх діалогу. Діти можуть працювати в парах, в групах чи навіть класом, від цього залежить кількість діалогів (від двох до чотирьох чи більше), кількість осіб діалогу та манера змішування реплік (змішані репліки з одного чи декількох діалогів). Якщо перемішуються фрази декількох діалогів, то зміст цих бесід повинен відрізнятися, аби учням було легше визначити, якої бесіди стосується репліка. Складені діалоги читаються по ролях.

 

Гра «Слова»

На дошці чи на картці записане слово, бажано, щоб воно містило в собі якомога більше літер. Діти складають невеликі слова, використовуючи літери слова.

 

Лексичні вправи

Ознайомлення з лексикою проводжу за принципом спроб та помилок. Частіше за все учні працюють із англо-українськими словниками, виписують складні для читання слова на дошці, попередньо знайшовши транскрипцію та переклад у словнику, часто пропоную учням самим записати транскрипцію, використавши набуті знання, чи здогадатись переклад того чи іншого слова логічно. Такого типу завдання пропоную під час ознайомлення з новою лексикою або перед опрацюванням тексту. Для засвоєння лексичних одиниць застосовую вправу «Відгадай», яка цікава для учнів різних вікових категорій. У цю гру охоче грають як другокласники, так і учні старших класів.

 

Гра «Відгадай»

По черзі школярі записують на дошці слова, що вивчаються. Потім хтось загадує слово, а решта повинна його відгадати. Таким чином, слова промовляються багато разів, учитель коригує вимову. Завдання можна ускладнити, слова-відгадки називаються українською мовою, в такий спосіб учні запам’ятовують переклад.

 

Гра «Трансформація»

Учень називає слово і вказує, кому з однокласників воно призначається. Той, хто отримав слово, складає із ним словосполучення, після цього називає вже нове слово іншому. Таким чином, діти наче опитують один одного самостійно, при чому можна бути впевненим, що всі учні візьмуть участь у грі. За аналогією школярі можуть трансформувати словосполучення в речення.

 

Гра «Лови помилку»

В усному мовленні чи на дошці навмисне роблю помилки. Звичайно, спочатку учнів треба попередити про це, а після кількох уроків використання цієї гри можна робити помилки без попередження. Треба привчати дітей негайно реагувати на помилку. Результативним буде, якщо вчитель робить велику перерву у використанні цієї гри, тоді діти забувають про пильність, але найуважніші все одно уловлюють неточність. На ранньому етапі навчання, це 2-гі та 5-ті класи, велику увагу приділяю засвоєнню фонетичних навиків. Для цього використовую різні наглядні засоби, рифмівки, з картинками, фонетичні вправи. Паралельно розвиваю лексичні навики. Крім того роблю спроби імітувати реальне мовлення.

Досвід показує, що не можливо засвоїти мовний матеріал, не вивчаючи граматичний матеріал. Засвоєння граматичного матеріалу широко практикую на середньому етапі: 6-8-мі класи. Це вивчення правил, граматичних структур, виконання різних вправ, широке застосування граматичних карток з різним завданням, наприклад:

 1. поставити слово, що в дужках в правильній граматичній формі;
 2. знайти помилки в реченнях;
 3. перекласти речення;
 4. визначити час .

Звичайно, важко зробити кожний урок англійської мови захопливим, але реальністю є те, що діти чутливо реагують на складні, незрозумілі та нецікаві вправи. Моє завдання – зробити урок цікавим і динамічним. Тоді мотивація дитини зросте. Для цього потрібно пам’ятати наступне:діти живуть у світі, що їх оточує і який психологи називають «зараз і тепер». Завдання і теми повинні бути максимально прив’язані до оточуючого світу дитини, урок бажано планувати як серію різноманітних завдань (бажано чергувати фізичну і розумову діяльність), діти дуже допитливі. Використовую це у своїх цілях – те, що цікаво, діти краще запам’ятовують,шукаю матеріали, які, окрім повсякденних знайомих ситуацій, показали б дітям світ казки і мали б велику кількість цікавих ігор, пісень і віршиків. У своїй роботі у 2-5 класах велику увагу приділяю ігровим моментам, бо саме ігри сприяють мимовільному засвоєнню лексичних одиниць та граматичних структур, поглибленню набутих знань та використання їх в усному та писемному мовленні.

Хочу запропонувати різноманітні граматичні ігри та цікаві завдання. Ці ігри можна використовувати для індивідуальної та групової роботи. Ними можна користуватись на різних етапах уроку: для пояснення нового матеріалу, закріплення навчальних досягнень та повторення вивченого.

 

«Опиши свою групу»

Гру варто проводити під час вивчення Present Indefinite. Об’єдную учнів у групи по 5-6 гравців. Кожен учасник упродовж визначеного часу повинен описати дії, які виконує щодня, у неділю, лише влітку. У групах учні читають речення вголос,викреслюють ті, що повторюються. Представники груп розповідають про свою групу.

Наприклад:

Vira never watches TV. She plays the guitar every day.

Dmytryk goes to the swimming pool on Sundays.

Визначаючи групу – переможця, підраховую кількість правильно побудованих речень.

 

                                                              «Луна»

Я промовляю правильні дієслова, а учні, добавляючи закінчення –ed, називають їх другу форму. Якщо називаю неправильне дієслово, учні повинні промовчати. Той, хто помилково додасть до неправильного дієслова закінчення – вибуває. Перемагає той, хто залишився у грі.

Приклад завдання:Change, say, close, clean, come, dress, make, gather, open, jump, know, look, start, speak, love, leave, plant, repeat.

 

«Пророк»

Гру доцільно проводити для вивчення майбутнього часу. Об’єдную учнів у групи. Кожна команда складає веселі загальні запитання, пов’язані з майбутнім.

Наприклад:

l. Will I marry Prince William?

2. Shall I visit my friends next week?

3. Should I go to the party tomorrow?

Один учень («пророк») дістає з мішечка картки з написаними «Yes», «No», «Your future is uncertain»і відповідає на запитання. Завдання і теми повинні бути максимально прив’язані до оточуючого світу дитини; урок планую як серію різноманітних завдань (бажано чергувати фізичну і розумову діяльність).

 

Звичайно, урок іноземної мови – це не тільки гра. Довіра та не примусове спілкування між учнями та викладачем, яке виникло завдяки загальній ігровій атмосфері та самим іграм, дозволяють викладачеві розмовляти на серйозні теми, обговорювати будь-які реальні  ситуації.  

 

Креативна освіта  визначається як:

 1. освіта, спрямована на розвиток загальної креативності учасників педагогічного процесу;
 2. освіта з гнучкою системою форм організації навчально-виховного процесу, відповідно до здібностей, нахилів, потреб учнів; 
 3. освіта, зорієнтована на використання інноваційних педагогічних технологій,  що забезпечують особистісне зростання та розвиток творчого потенціалу учнів;
 4. креативність – це психологічний механізм, що зумовлює творчу активність людини для самоактуалізації та творчої самореалізації у різних видах життєдіяльності;
 5. креативною вважається творча особистість, спроможна реалізувати свій творчий потенціал за власною ініціативою і з вибором відповідних засобів;
 6. креативність розглядається як передумова для будь-якої творчої діяльності, вмотивованої прагненням індивідуума до самоствердження.;
 7. в системі освіти творчі можливості,закладені у кожній людині природою, мають бути розвинені та педагогічно скориговані, школа повинна закласти підґрунтя розвитку творчого потенціалу особистості та визначити сталий напрямок цього процесу;
 8. креативна освіта – це така організація навчання, виховання і розвитку творчої активності, у якій як педагог, так і учень має сприятливі умови для самореалізації,прагне до отримання творчого продукту інтелектуальної діяльності і самостійного створення нового.

 

Правила, яких повинен дотримуватися вчитель,   формуючи креативну особистість засобами продуктивних технологій:

 1. Головним є не предмет, якому ви навчаєте, а особистість, яку ви формуєте. Не предмет формує особистість, а вчитель своєю діяльністю, пов’язаною із викладанням предмета.
 2. Допомагайте учням оволодівати найпродуктивнішими методами навчання, вчіть їх учитися.
 3. Не шкодуйте часу та зусиль на виховання активності.
 4. Сьогодні-активний учень, завтра-небайдужий член суспільства.
 5. Щоб навчити мислити причинно-наслідково, необхідно частіше використовувати запитання  «чому»?
 6. Завжди пам’ятайте, що знає не той ,який переказує інформацію, а той, який застосовує її на практиці.
 7. Привчайте учнів думати і діяти самостійно.
 8. Творче мислення розвивайте всебічним аналізом проблеми, пізнавальні завдання вирішуйте кількома способами, частіше практикуйте творчі.
 9. Показуйте учням перспективи їхнього навчання.
 10. У процесі навчання обов’язково враховуйте суб’єктивний досвід дитини, її індивідуальні особливості та інтереси.
 11. Будьте поінформованими у галузі наукових досліджень зі свого предмета.
 12. Стимулюйте дослідницьку діяльність учнів.

 

 

 

Пам’ятайте:

1.Щоб забезпечити креативний розвиток особистості, самому вчителю слід бути компетентним.

2.У результаті удосконалення професійної компетентності народжується така риса, як професійна майстерність, що тісно пов’язана із педагогічною творчістю.

3.Педагогічна творчість-це творча педагогічна діяльність учителя і творча навчальна діяльність учня у взаємодії та взаємозв’язку.

4.Ефективність формування творчої особистості учня залежить від професійної майстерності вчителя.

5.Навчити творчості може тільки творча особистість, яка наділена яскраво вираженими креативними рисами, розвиненою уявою, фантазією та інтуїцією, схильністю до педагогічних інновацій, з продуктивним мисленням, здатністю до комбінування, свободи асоціацій.

6.Творчий педагог створює в класі атмосферу пошукової активності учнів, ініціативності, що стимулює розробку  і конструювання нових форм навчальної взаємодії, широке застосування інтерактивних технологій навчання.

7.Творчість можливо не тільки розвивати, а й навчати їй.

Навчання творчості і продуктивному мисленню можливе шляхом «механізму переносу»,тобто вправляння у творчій діяльності.

8.Створюйте на уроці відповідний емоційний настрій, який впливає не тільки на розум, а й на емоційну сферу учнів і сприяє розвитку креативної складової особистості.

9.Намагайтеся так організовувати навчальний процес, щоб учень якомога частіше знаходився у  «ситуації успіху» .

 

 Алгоритм створення ситуації успіху:

      а)зняття страху. Це допомагає перебороти невпевненість у власних силах. (Люди вчаться на своїх помилках і знаходять інші шляхи вирішення проблем),

      б)авансування успішного результату. Допомагає вчителю висловити тверду переконаність у тому, що його учень обов’язково впорається з поставленим завданням. Це ,в свою чергу, переконає дитину у своїх силах і можливостях. (У тебе обов’язково вийде, я навіть не сумніваюсь у позитивному результаті),

      в)прихований інструктаж дитини про способи і форми здійснення діяльності. Це допомагає їй уникнути поразки. Досягається шляхом побажання. (Можливо, краще почати з …, виконуючи роботу, не забудьте про…),

     г)мотивування. Дитина має знати заради чого, кого   здійснюються певні дії, кому буде добре після їх виконання. (Без твоєї допомоги твоїм друзям не впоратись…),

      д)персональна винятковість. Визначає важливість зусиль дитини у здійснюваній діяльності. (Тільки ти міг би …,тільки тобі й можу доручити …),

      е)висока оцінка деталі допомагає емоційно пережити не результат в цілому, а якусь окрему деталь. (Найбільше мені сподобалось у твоїй роботі…, найбільше тобі вдалося…).

      Щоб виховати креатину особистість, треба вчителеві навчитися працювати творчо, на засадах партнерства та нових підходів.

 

 

« Викладання є мистецтво,а не ремесло-у цьому суть учительської справи. Випробувати десять методів і обрати свій, переглянути десять підручників і не дотримуватися жодного беззастережно-ось єдино можливий шлях живого викладання. Завжди бути у пошуках, удосконалюватися-це єдино можливий курс учительської праці.»

Василь Сухомлинський

 

 

 

 

 

 

 

 

Рецензія

 

        Досвід «Рольова гра як засіб формування комунікативної компетентності та розвитку креативності школярів при вивченні англійської мови» містить теоретичний матеріал та розробки уроків з використанням різноманітних рольових ігор. Використання цього матеріалу дозволить підтримувати в учнів інтерес до вивчення англійської мови, активізувати їхню діяльність, удосконалювати аудіювання, письмо, читання та говоріння, формувати комунікативну компетентність та креативність.

       Робота  Якубич В.С.в цілому виконана на належному рівні. Учитель показала себе досвідченим фахівцем, який продемонстрував глибоке знання предмета і хороші навички практичної діяльності. Результати, отримані в досвіді можуть бути використані вчителями для розвитку мовної і мовленнєвої компетенції учнів.

Вважаємо, досвід Якубич В.С. заслуговує на впровадження в практику роботи вчителів іноземних мов.

Рецензент:

 методист КЗ «Царичанський районний методичний кабінет» Романова О.Л.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список використаної літератури

 1.     Александр Долгоруков. Метод case-study как современная технология профессионально-ориентированного обучения. [Електронний ресурс]http://www.vshu.ru

 

 1.     Г.Л. Багиев, В.Н. Наумов.Руководство к практическим занятиям по маркетингу с использованием кейс-метода. [Електронний ресурс]http://www.marketing.spb.ru

 

 1.     Боровская О.Р. Использование интерактивных форм обучения в украинской школе // Преподавание истории в школе. – 2001. - №4. – С.70-71.

 

 1.     Гін А. Безкровна атака: Технологія проведення навчального мозкового штурму: [Цікава і проста форма навчальної діяльності] // Завуч (Перше вересня). – 2000. - №8. – С.7-8.

 

 1.     Кларин М.В. Интерактивное обучение – инструмент обучения нового опыта // Педагогика. – 2000. - №7. – С.12-18.

 

 1.     Крамаренко С.Г. Інтерактивні техніки навчання, як засіб розвитку творчого потенціалу учнів // Відкритий урок. – 2002. - № 5-6. – С.7-10.

 

 1.     Пометун О. Як оцінити діяльність учнів на інтерактивному уроці // Доба. – 2002. - №2. – С.2-6.

 

 1.     Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. — К., 2004. — 192 с.

 

 1.     Ігри дорослих. Інтерактивні методи навчання/Упорядн. Л. Галіцина. – К.: Ред. загальнопед. газ., 2005. – 128с.

 

 1. Інтерактивні методи навчання в практиці роботи початкової школи/ Упорядн. О.В. Стребна, А.О. Соценко. – Х.: Вид. група «Основа», 2008. – 147с.

 

 1. О.Барташніков, І.Барташнікова, І.Зелена. Ігри для початкового навчання англійської мови. - Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2001.-64с.

 

 1. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи: Підручник для студентів педагогічних факультетів – К.: Абрис, 1997. – 416 с. (Трансформація гуманітарної освіти в Україні.)

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1