26 січня о 18:00Вебінар: Співпраця вчителя з батьками дитини з особливими освітніми потребами

Досвід роботи з теми:“ Формування комунікативних умінь та мовленнєвої культури молодших школярів на уроках з рідної мови “.

Про матеріал
Формування культури усного та писемного мовлення, як засобу вільного спілкування та самовираження. Використання сучасних педагогічних технологій, як шлях розвитку позитивної мотивації навчання. Формування самостійної пошукової активності
Зміст слайдів
Номер слайду 1

ПАЩЕНКО ВАЛЕНТИНА ТРОХИМІВНА , вчитель початкових класів Курахівської ЗОШ l-lll ст. № 5

Номер слайду 2

“ “ Формування комунікативних умінь та мовленнєвої культури молодших школярів на уроках з рідної мови “. Досвід роботи з теми:

Номер слайду 3

Провідна ідея досвіду ШЛЯХИ ДОСЯГНЕННЯ Використання сучасних Формування самостійної педагогічних технологій, пошукової активності як шлях розвитку позитивної мотивації навчання Узгодженість дій вчителя та учнів Формування культури усного та писемного мовлення, як засобу вільного спілкування та самовираження

Номер слайду 4

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ ГРУПИ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ КОМУНІКАТИВНА СОЦІАЛЬНА Учень вміє: ПОЛІКУЛЬТУРНА - спілкуватися усно і письмово рідною та іншими мовами; ІНФОРМАЦІЙНА - аргументувати свої думки; САМОРОЗВИТКУ І - планувати висловлювання. САМООСВІТИ Оволодіває нормами мовного етикету. ПРОДУКТИВНОЇ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Збагачує свій словниковий запас.

Номер слайду 5

Комунікативна функція вчителя Спонукати учнів Розвивати вміння учнів до співпраці слухати та розуміти Розвивати та вдосконалювати Встановити на уроці такі мовленнєві уміння та навички взаємовідносини, які учнів і на їх базі навчати допомагатимуть підвищенню читання й письма ефективності учбового процесу

Номер слайду 6

Діяльність учителя та учнів, щодо формування комунікативної компетенції учнів Діяльність учителя Діяльність учнів - використовує діалогічні методи; - висловлює свою думку; - організує дискусії, спонукає висловлювати - вміє аргументовано її довести; власну думку ; - робить доповіді; - вчить правильно ставити запитання та - вміє написати тези,план,реферат; давати відповіді на них; - відповідає на запитання вчителя та - слідкує за культурою мовлення учнів і сам учнів,вміє сам ставити запитання; є взірцем цього; - здатний до толерантності у спілкуванні; - створює проблемні ситуації; - визначає свої помилки; - провадить нестандартні уроки, - уникає категоричності; що розвивають комунікативні вміння; - додержується культури дискусії. - використовує інтерактивні методи - використовує адекватну лексику. навчання та прийоми педагогічної техніки комунікативної спрямованості - мозковий штурм, ділові ігри тощо; - пропонує письмові роботи у формі твору, есе,листа, звіту…

Номер слайду 7

Розповідь за власним малюнком, спостереженнями, досвідом. Висловлювання “ланцюжком” за початком,який задає вчитель. Створення ситуацій для спілкування в парах з метою одержання інформації. Інсценізація прослуханих або колективно складених казок,оповідань. Розігрування мовленнєвих ситуацій, складених на основі ситуативних малюнків (здогадайся про що говорять герої?) Розігрування уявних (за словесним описом) мовленнєвих ситуацій. Проведення рольових ігор. Співпраця в парах, у мінігрупах,під час якої учні змушені у ході спільної діяльності,спілкуючись, домовлятися про розподіл ролей та особливості виконання завдання. Переказування тексту з орієнтацією на слухача. Використання природних мовленнєвих ситуацій в урочний і позаурочний час. Види роботи спрямовані на формування комунікативно - мовленнєвих умінь.

Номер слайду 8

ВИДИ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕПРОДУКТИВНІ ПРОДУКТИВНІ (слухання-розуміння,читання) ( говоріння і письмо ) націлені на Формування аудіативних умінь Розвиток усного мовлення Тт тестових малюнків графічного питань до тексту зображення Перевірка розуміння прослуханого за допомогою розмальовування окремих епізодів

Номер слайду 9

Можливості продуктивного навчання . - Обговорення проблеми; - Формування власної точки зору; - Вміння доводити власну позицію; - Розвиток культури мовлення; - Вміння презентувати свій продукт; - Можливість для безпосереднього спілкування; - Адекватне ставлення до критики; - Стимулювання критичного ставлення до себе; - Вміння адаптуватися в мовному середовищі

Номер слайду 10

Мовленнєва діяльність на уроці рідної мови поєднує в собі розвиток умінь учнів, а саме: Мовні уміння : - формування базових понять; - засвоєння норм літературної вимови; - оволодіння опорними вміннями логічного мислення. Мовленнєві уміння : - удосконалення культури мовлення; - збагачення, уточнення і активізація словника; - опанування граматичного ладу мовлення. Комунікативні уміння: - орієнтація в умовах, змісті висловлювання, формі його викладу; - групування зібраного матеріалу ; - визначення послідовності частин тексту; - виділення слів, важливих для висловлювань; - удосконалення власного тексту.

Номер слайду 11

Формування комунікативних здібностей учнів передбачає: 1. Оволодіння мовою (лексикою, граматичним ладом, синтаксичними одиницями,культурою мовлення). 2.Набуття умінь застосовувати мову з метою спілкування в різних комунікативних ситуаціях, що передбачає побудову розгорнутого тексту і встановлення інтерактивної взаємодії. Це уміння : - почати розмову; привернути увагу співрозмовника; підтримувати розмову; при необхідності змінити тему; виявити розуміння; - запитати; відповісти; порадити; побажати; погодитись ( не погодитись); - завершити розмову.

Номер слайду 12

Мовний матеріал спрямований на комунікативне спілкування - Привітання. - Запрошення. - Оголошення. - Лист. - Замітка. - Діалоги ситуативного характеру. - Сюжетно-рольові ігри. - Діалоги-усмішки.

Номер слайду 13

Мотиви і комунікативні задачі діалогу - Повідомити щось співрозмовнику; - Привернути увагу до певного об’єкта чи події; - Поділитися своїм враженням; - Констатувати факти,які стосуються співрозмовника; - Узгодити різні підходи до розв ’язання конкретної справи; - Обмінятися із співрозмовником думками,переживаннями; - Виразити свої емоції. Діалог - це форма спілкування

Номер слайду 14

Вправи та мовленнєві ситуації, що сприяють розвитку комунікативних умінь та мовленнєвої культури учнів на уроках рідної мови . сСссссс “ Розмова у бібліотеці ” Рольові ігри: “ Світлофор ввічливості ”, ” Трик - трак ” Діалог “ У магазині ” Діалоги - жарти Ситуація - зустріч однокласників Ситуація “ Розмова по телефону “ а) з товаришем; б) з дорослими людьми;

Номер слайду 15

Етапи Засоби діалогічного мовлення 1.Словесне змалювання обставин реальної дійсності учителем. 2.Мовленнєве завдання. Обговорення, формулювання реплік героїв. 3.Призначення учнів на ролі. 4. Діалог. Розігрування ситуації. 5. Аналіз результатів мовленнєвої діяльності: Чи досягнуто мети у спілкуванні ? Чи доброзичливий тон розмови ? Чи вдало вибрано силу голосу? Чи правильно вжито слова ввічливості? Чи правильно співрозмовники будували розповідні й питальні речення? Засоби виразності: інтонація; темп мовлення; сила та тембр голосу 1.З використанням діалогу - зразка. 2. На основі поступового створення діалогу. 3. Через створення ситуації спілкування.

Номер слайду 16

Уроки розвитку мовлення Учні вчаться: - формують навички складання текстів різних типів: розповідь, - Складанню зв’язних висловлювань опис,роздум; на задану тему; - Підбору заголовків до текстів; - вчать відгадувати та складати - Написанню переказів, як з опорою загадки; на допоміжний матеріал і колективно складений план,так і творче - вчать проводити корекцію завдання: висловити свою власну деформованих текстів та думку, використовуючи вирази: речень; ”я гадаю…”,” мені здається…”, - збагачують активний і “я переконаний…” та ін. пасивний словник учнів.

Номер слайду 17

Коротка підготовча бесіда; Проведення словникової роботи; Розглядання дитячої книжки, в якій надруковано твір, відшукування його; Виразне читання твору; Обговорення прочитаного; Рекомендації щодо читання книжок удома. Аудіативні вміння перевіряються за допомогою тестових запитань, які стосуються фактичного змісту твору (хто?що?де? коли? як?) Структура роботи з дитячою книжкою

Номер слайду 18

Результат Учням властивий високий рівень позитивного ставлення до школи, мотивації навчання Створення атмосфери зацікавленості кожного учня в роботі класу Наявність у більшості учнів сформованих пізнавальних мотивів, збереження якості знань Швидка адаптація до нових умов навчання. Вироблений стиль взаємодії в системі “ учень-учень” “ учитель -учень ” Формування творчої, компетентної особистості. Збереження позитивного спілкування в колективі, учні використовують словник ввічливих слів. ПРОБЛЕМИ Учні до школи зростають у російськомовному середовищі і недостатньо оволодівають українським мовленням Недостатній рівень сформованості самоосвітньої компетентності Недостатній словниковий запас. Діти мало читають. Перспектива Оцінювання діяльності учнів не тільки за кінцевим результатом, а й процесом його досягнення. Створення системи підтримки педагогічного досвіду Створення управлінського пакету щодо самоосвітньої діяльності учнів

Номер слайду 19

Спасибі за УВАГУ!

ppt
Додано
21 лютого 2019
Переглядів
811
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку