Економіка підприємства .Практична робота. "Мотивація та оплата праці"

Про матеріал
Мета роботи – формування вміння і навиків із розрахунку плати робітника при всіх різновидах форм і систем оплати праці. Виконання завдання за зразком.
Перегляд файлу

Практична робота №3

 

Тема: Мотивація та оплата праці

 

1.        Мета роботи – формування вміння і навиків із розрахунку плати робітника при всіх різновидах форм і систем оплати праці. Виконання завдання за зразком.

 

2.        Порядок виконання:

 

2.1        Ознайомлення з умовою завдання. 

2.2        Самостійна робота по виконання завдання.

 

3.        Матеріальне забезпечення:

 

3.1        Завдання до виконання практичної роботи 

 

4.        Література.

 

1.        О.О. Гетьман, В.М. Шаповал Економіка підприємства, Центер учбової літер атури,2010, с.309…318

2.        Бойчик І.М Економіка підприємства: підручник. / І.М.Бойчик. – К.: Кондор -Видавництво, 2016. – 378 с. с. 207-221

 

Теоретичне обґрунтовування

 

Досліджуваний матеріал розділений на питання і підпитання. Після вивчення кожного з них дане завдання на закріплення – питання або задача. По кожному питанню дати відповідь, при рішенні задачі написати формули і розшифровування до неї літерних позначень, уважно розібрати приведені приклади. Задані для самостійного рішення задачі, оформити в звіті по практичній роботі аналогічно з приведеним прикладом. При рішенні задач користуватися додатком 1 «Тарифні ставки».

 

Питання № 1

 

На промислових підприємствах застосовується дві системи оплати праці: тарифна система для робітників і система посадових окладів для інших категорій працюючих. Тарифної системної передбачається застосування двох форм заробітної плати відрядної і погодинної. Назва цих двох форм заробітної плати відповідає їхньому утриманню:

 

 

-            при відрядній формі оплати праці заробіток робітника залежить від об’єму виконаної продукції, тобто чим більше зроблено продукції, тим більше заробіток робітника;

-            при погодинній формі оплати праці ведеться в залежності від часу, відпрацьованого робітником незалежно від об’єму проробленої роботи.

У основі організації відрядної і погодинної форм заробітної плати використовуються елементи тарифної системи: тарифно-кваліфікаційні довідники, тарифна сітка і тарифні ставки.

Відрядна платня праці застосовується за наявності наступних основних умов:

-            можливості нормування і обліку робіт; 

-            можливості активної дії робочого на збільшення об'єму випуску продукції;

-            можливості контролю за якістю виконуваної роботи.

 

В даний час відрядна заробітна плата є основною і переважаючою. У її основі лежить відрядна розцінка на виріб (робити операцію), визначувану по наступних формулах:

 

                            Рі = Сг ∗ Тшт𝑖                                                    (1)

                           Рі = Сг /𝑁вир                                                       (2)

 

де      Рі     - відрядна розцінка на виріб, грн.;

          Сг  - годинна тарифна ставка відповідного розряду, грн.;

         Tштi  - штучний час на виріб, годин;

         Nвир  - норма виготовлення виробу за годину, штук.

 

Завдання № 2

 

Розрахувати відрядну розцінку на збірку підсилювача – формувача, якщо норма відпрацювання за зміну (довжина зміни 8 годин) 80 штук. Робота тарифікується ІІ розрядом.

Розрахунок зробити по обом формулам і показати викладачу. Записати коротку умову задачі в відповідь. Nфі  –  80 шт. Тзмін –  8 год Сг –  54,86 грн.

Рі      -  ?

 

Питання № 2

 

Відрядна система оплати праці має декілька різновидів основними з яких є:

1.        Пряма відрядна.

2.        Відрядно-преміальна.

3.        Відрядно-прогресивна.

4.        Непряма відрядна

5.        Бригадна відрядна.

 

Питання № 2.1

 

2.1. Пряма відрядна. Сутність прямої відрядної полягає в тому, що заробіток прямо пропорційний кількості виготовленої ввідної продукції і визначається за формулою:

 

                                            image.                               (3)

 

 

 

 

де

Pi  

- відрядна розцінка за виготовлення одного виробу і-го виду, 

 

 

грн./шт.;

 

Nфі 

- фактична кількість виробів і-го виду, виготовлених робітником за 

 

 

певний час (найчастіше місяць), шт.; 

 

 

п 

- кількість виді виробів. 

 

 

 

                Рі = Тшт, × Сг, грн.,                                              (4)

де  

 

Тшт  - час на виготовлення одного виробу і-го виду, год.  

Приклад: Працівник за місяць виконав і здав ВТК 400 виробів. Норма часу на виріб 0,5 год. , розряд ІІ, умови нормальні. Розрахувати заробітну платню працівника за місяць.

Скорочений запис умови задачі:

С г –  54,86 грн (година росцінка на  один виріб) Tшт  –  0,5 год  Nфi –  400 шт.

Зпр.відр. – ? 

Розв’язок:

1.        Визначаємо відрядну розцінку: 54,86 × 0,5 = 27,43 грн

2.        Визначаємо заробітну платню відрядної прямої: 27,43 × 400 = 10972 грн.

 

Завдання № 2.1

 

Працівник за місяць виконав і здав ВТК 200 виробів. Норма часу на виріб 2 год. , розряд V, умови нормальні. Розрахувати заробітну платню працівника за місяць. Оплата праці – пряма відрядна.

 

Питання № 2.2

 

Сутність відрядної-преміальної системи заключається в тому, що окрім зарплатні за фактично виконану продукцію по відрядній розцінці робочому нараховується премія. Премія виплачується при досягненні певних показників преміювання. Показники преміювання можуть бути різними і залежать від особливостей конкретного виробництва. Найбільш розповсюдженими показниками преміювання,  передбачені відрядно-преміальною системою є:

-          виконання і перевиконання плану;

-          за випуск бездефектної продукції;

-          за економію сировини, матеріалів, електроенергії і т.п.

 

Розмір премії визначається по встановленому відсотку пропорційно прямому відрядному заробітку.

Відрядно-преміальна заробітна плата визначається за формулою:

 

                                  image                     (5)

 

де            Звідр.прем. – заробіток при відрядно-преміальній системі оплати праці,

грн.;

          П%       – відсоток премій за виконання встановлених показників.

 

Приклад: Робітник ІІІ розряду за місяць виконав і здав ВТК 500 виробів з нормою штучного часу 0,4 год.

В місяці 176 робітничі години.

Оплата праці відрядно-преміальна. Умови преміювання: а) виконання плану – 10%

б) за кожний відсоток перевиконання – 1% відрядного заробітку Короткий запис умови задачі:

imageimageimageimageimageimageNфi –  500 виробів місштimage 

 

Умови преміювання:

а) виконання плану – 10 %

б) за кожен відсоток перевиконання плану 1% відрядного заробітку.

Звідр.прем. - ? 

Розв’язок:

1.        Розраховуємо відрядну розцінку Рвідр = Сг × imageшт =image× 0,4 = 14,52 грн.

2.        Розраховуємо планову норму відпрацювання за місяць:  Nпл =176/0,4 = 440 виробів.

3.        Розраховуємо відсоток виконання норм відпрацювання:

 

                            image                                            (6)

 

                          Ппп = 500/440 × 100% = 113,6

 

4.        Розраховуємо відсоток премії:

а)  виконання плану – 10 %

б) за перевиконання – 1% × 13,6% = 13,6 %

Всього розмір премії П% :   (10 %+13,6 %) = 23,6 %

 

5.        Розраховуємо загальний заробіток робітника:

 

Звідр.прем. = 14,52 × 500 × (1+23,6/100) = 8973,36 грн.

 

Відповідь: Звідр.прем. = 8973,36 грн.

 

Завдання № 2.2 

 

Розв’язати задачу, оформив її рішення в звіті аналогічно приведеному прикладу.

Робітник VІ розряду за місяць (176 годин) виконав 24 вироби. Час на виготовлення одного виробу – 8 годин. Всі вироби прийняті ВТК. Оплата праці відрядно-преміальна. Умови преміювання:

1.        За кожен відсоток виконання плану 1%.

2.        За виконання бездефектної продукції 5% від відрядного заробітку. Розрахувати заробіток робочого за місяць.

 

Питання № 2.3

 

Сутність відрядно-прогресивної оплати праці полягає в тому, що за продукцію, виготовлену зверх встановленої норми відпрацювання, встановлюється підвищена розцінка, а продукція виконана в межах норми відпрацювання оплачується по звичайній відрядній розцінці. Назва «прогресивна» ця система отримала тому, що розцінка за перевиконану продукції підвищується прогресивно, тобто чим більше відсоток перевищення, тим більше розцінка. 

Прогресивна розцінка розраховується шляхом множення звичайної розцінки на коефіцієнт перевищення, який зростає прогресивно, тобто східчасто. Див. приведену нижче шкалу:

 

Виконання норм відпрацювання

100 - 130%

130 - 150%

Більш ніж 150%

Коефіцієнт перевищення розцінки

1,5

1,75

2,0

 

Заробіток працівника при відрядно-прогресивній системі знаходять за формулою:

 

                               Зв.прогр = Рзв × Nпл + Рзв × К × (Nф – Nпл) , грн.,             (7)

 

де      Зв.прогр. – заробіток за відрядно-прогресивною системою оплати праці,              грн.

          Nпл     – норма виготовлення виробу, штук          Nф         – фактично виготовлення виробу, штук       К       – коефіцієнт підвищення розцінки

        Рзв       – звичайна розцінка за один виріб, грн ./шт.; 

 

Приклад: Знайти заробіток за місяць, якщо робітник ІІ розряду за місяць виконав 400 шт. виробів при нормі 350 шт. Умови праці нормальні. Норма штучного часу на виріб – 0,5 год. Оплата праці відрядно-прогресивна.

 

Коротка умова задачі: Сг  –  36,30 грн.

Nпл.  –  350 виробів. Nфакт. –  400 виробів

tшт.  –  0,5 години

 

Розв’зок:

1.       Визначаємо відрядну розцінку на виріб:

Рзв. = 36,3 × 0,5 = 18,15 грн.

2.       Визначаємо процент підвищення розцінки по вище приведеній шкалі, для цього розраховуємо відсоток виконання норм відпрацювання: (400/350) × 100 = 114 %

Користуючись шкалою з таблиці, визначаємо коефіцієнт підвищення розцінки

1,5.

3.       Визначаємо заробіток робочого за місяць:

18,15 × 350 + 18,15 × 1,5 × (400 – 350)  = 9891,75 грн.

 

 

Завдання № 2.3

 

Розв’язати задачу. Робітник має ІV розряд і зайнятий на холодних роботах. Часова норма відпрацювання 20 деталей, за місяць відпрацьовано 172 години. Фактично виготовлено за місяць 4000 виробів. Визначити заробіток працівника за місяць при відрядно-прогресивній системі оплати праці. Користуватись для визначення коефіцієнта розцінки шкалою, приведеною раніше.

 

 

 

Питання № 2.4 

 

Непряма відрядна система оплати праці використовується для оплати деяких категорій допоміжних робітників, обслуговуючих основне виробництво (наприклад: наладчиків обладнання). Сутність непрямої відрядної складається в тому, що праця допоміжних робітників оплачується по результатам роботи (відпрацювання) дільниці або робочих місць які він обслуговує. Застосування непрямої відрядної оплати праці допустимо при умові, коли робота допоміжних робітників прямо пропорційно впливає на продуктивність праці основних робітників.

Заробіток працівника при непрямій відрядній оплаті праці визначається за формулою:

 

                           Знв.доп = Тф × Сг × Квн, грн                                    (8)

 

де-     Тф - фактично відпрацьований допоміжним робітником час, год./міс.;    Сг - годинна тарифна ставка допоміжного робітника, грн./год.;

                   Квн - середній коефіцієнт виконання норм на дільниці, яку обслуговує допоміжний робітник.

 

Приклад: Налагоджувальник по обслуговуванню 5 автоматів має V розряд. Місячні норми відпрацювання робітників на відділі були виконані наступним чином:

Перший робітник – 150%

Другий і третій робітники – 140% Четвертий і п’ятий робітники – 125%

Коротка умова задачі:

Cг      –        33,62 грн. Tф        – 8 год., 22 дні

Пв1  –     150%

Пв2-3 – 140%

Пв4-5 – 125% Розв’язок:

1. Розраховуємо середній відсоток виконання норм по відділу Квн:

(150 × 1+140 × 2+125 × 2)  /  5 = 136 % 2. Розраховуємо місячну зарплатню налагоджувальника: 33,62 × 8 × 22 = 5917,12 грн.

3. Розраховуємо місячну зарплатню налагоджувальника:

5917,12 × 136 / 100 = 8047,28 грн.

 

Відповідь: місячна платня налагоджувальника дорівнює 8047,28 грн.

 

 

 

 

Завдання № 2.4

Розв’язати задачу. Визначити місячну заробітну плату налагоджувальника VI розряду. Оплата праці непряма відрядна. Налагоджувальник обслуговує шість станків-дублерів. Норма відпрацювання на кожному станку 520 штук за годину, фактично за місяць 22 робочих дня по 8 годин. Було виготовлено 625000 деталей. Умови праці нормальні.

 

Завдання № 3

 

Оформити звіт по практичній роботі у відповідності з вимогами к складанню технологічних звітів.

 

pdf
Додав(-ла)
Басюк Надія
Додано
11 березня 2023
Переглядів
1787
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку