Розробка бінарного заняття з дисципліни "Економіка підприємства" та "Інформатика та ІКТ"

Про матеріал

Тема «Спеціалізація, концентрація та інтеграційні процеси в сільськогосподарському виробництві. Проведення розрахунків використовуючи електронні таблиці Ms. Excel.»

Мета: закріплення теоретичного матеріалу та набуття практичних навичок з методики визначення коефіцієнта спеціалізації в аграрних підприємствах.

Актуальність даної теми для бухгалтерів полягає у тому, що розвинута і ефективно організована бухгалтерська справа є одним з невід'ємних елементів економіки. І внутрішні, і зовнішні бухгалтери відіграють важливу роль в наданні доказової правильної інформації, необхідної для прийняття рішень щодо постачання, найму кадрів і використання ресурсів, від чого залежить ефективність ринкової економіки.


Перегляд файлу

Інструкційна картка

з дисциплін «ЕКОНОМІКа ПІДПРИЄМСТВА» і «ІНФОРМАТИКА ТА КОМП’ЮТЕРНА ТЕХНІКА»

студент(а/ки) групи: __________________________

Тема: Спеціалізація, концентрація та інтеграційні процеси в сільськогосподарському виробництві. Проведення розрахунків використовуючи електронні таблиці Ms. Excel.

Навчальна мета: закріплення теоретичного матеріалу та набуття практичних навичок з методики визначення коефіцієнта спеціалізації в аграрних підприємствах.

 Розвиваюча мета:

 • Сприяти логічному мисленню, уваги, пам’яті.
 • Вміння порівнювати набуті знання.
 • Розвивати вміння аналізувати.
 • Розвивати пізнавальну активність та самостійність, логічне мислення при вирішенні конкретних виробничих ситуацій.
 • Вміння проводити розрахунки використовуючи комп’ютерні програми.

Виховна мета:  формування професійних рис:

 • колективізму
 • відповідальності за спільну справу
 • зосередженості
 • охайності

Обладнання: конспект лекції, лічильна техніка.

 

Рекомендована література:

 1. Іванілов О. С. Економіка підприємства : підручник для студентів вищих навчальних закладів / О. С. Іванілов. - 2-ге вид. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 727 с.
 2. Березін О.В., Бутенко Н.В. Економіка підприємства: практикум: навч. посіб. /О.В.Березін, Н.В. Бутенко. — К. Знання, 2009.
 3. Гринчуцький В.І. Економіка підприємства : навчальний посібник / В.І. Гринчуцький, Е.Т. Карапетян, Б.В. Погріщук – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : ЦУЛ, 2012. – 304 с.
 4. Гетьман О.О. Економіка підприємства : навчальний посібник / О.О. Гетьман, В.М. Шаповал. – 2-е вид. – К. : ЦУЛ, 2010. – 488 с. 
 5. Верлань А.Ф. Основи інформатики і обчислювальної техніки: Підручник. – К.: Освіта, 2007.
 6. Інформатика (підручник) Володіна І.Л., Володін В.В. 9 Гімназія 2009
  Інформатика (підручник) Гуржій А.Н., Зарецька І.Т., Колодяжний Б.Г., Соколов А.Ю. 10-11 Факт, Навчальна книга, 2002,2004, 2006
 7. Гаєвський О.Ю. Інформатика : 7-11 кл. Навч. Посіб. – К.: Видавництво А.С.К., 2004. – 512 с.: іл.
 8. Руденко В.Д., Макарчук А. М., Патланжоглу М. А. Курс информатики / Под ред. Мадзигона В.Н. – К.: Феникс, 2000. – 368 с.
 9. Інформатика: 10 кл.: Дворівн. навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закл./В.А. Ребрина, Й.Я.Ривкінд, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько; За заг. ред. М.З.Згуровського. - К.:Генеза, 2008. - 344 с.: іл. ISBN 978-966-504-617-2.

 

Теоретичні відомості:

Спеціалізація фірми – це переважно виробництво відповідного виду продукції, для якого тут є відносно найкращі природно-економічні умови.

Кс = 100 / ∑р (2і - 1)

р  - питома вага і – ї галузі товарної продукції, %;

І – порядковий номер і- ї галузі в ранжируваному ряду, побудованому за спадаючою ознакою:

 • Перше місце – присвоюється галузі з найбільшою питомою вагою в структурі товарної продукції, а останнє  - з найменшою. Слабкий рівень спеціалізації, коли коефіцієнт становить 0,21 – 0,30;
 • Середній рівень – 0,31 – 0,40;
 • Вищесердній – 0,41 – 0,50;
 • Високий – 0,51 – 0,60;
 • Глибокий – понад 0,60

При проведенні розрахунків над даними, що подані в табличній формі, широко використовуються спеціальні програми для роботи з електронними таблицями, які називаються табличними процесорами.

Обчислення проводиться за допомогою формул та функцій.

Діаграма – це подання даних таблиці в графічному вигляді, що використовується для аналізу і порівняння даних.

Хід роботи:

Завдання 1. Фронтальне опитування студентів.

 1. Дайте визначення й трактування поняття “спеціалізація сільського господарства”?
 2. Залежно від об’єкта спеціалізації скільки існує форм спеціалізації?
 3. Дайте характеристику територіальній спеціалізації?
 4. Дайте характеристику спеціалізації аграрних підприємств?
 5. Дайте характеристику внутрішньогосподарській спеціалізації?
 6. Які Ви знаєте чотири види територіальної спеціалізації? (зональна, мікрозональна, обласна і районна)
 7. Дайте визначення  й трактування поняття “галузева спеціалізація” та “внутрішньогалузева спеціалізація”?
 8. Дайте визначення  й трактування поняття «галузь»?
 9. Відобразити на дошці формулу коефіцієнта спеціалізації?
 10. Назвіть основні рівні спеціалізації?
 11. Що таке електронні таблиці?
 12. Основні об’єкти електронних таблиць?
 13. Клітинки, які розміщенні поряд називаються…?
 14. Дайте визначення й трактування поняття «адреса клітинки»?
 15. Графічне відображення даних таблиці називають…?
 16. На чому зберігаються дані електронних таблиць?
 17. Що таке «Функція»
 18. Які Ви знаєте категорії функцій?
 19. Як відбувається сортування?
 20. Що таке константа?

Завдання 2. Графічне представлення команди (зобразити емблему своєї команди на аркуші паперу і за допомогою програми Paint).

Завдання 3. Пов’яжіть визначення з терміном. Для цього у колонці «Відповідь», навпроти терміну проставте цифру, яка відповідає даному визначенню. 

Терміни

Відповідь

Визначення

Спеціалізація сільського господарства

5

 1. переважаюче виробництво в них відповідного виду (видів) продукції, для якого тут існують найсприятливіші природно-економічні умови

Спеціалізація аграрних підприємств

1

 1. відокремленість виробництва в межах однієї і тієї самої галузі

Галузева спеціалізація

6

 1. зосередження землі, засобів виробництва, робочої сили й обсягу виробництва продукції на одних і тих же підприємствах, що зумовлює збільшення їх розмірів

Внутрішньогалузева спеціалізація

2

 1. посилення економічних і виробничих зв’язків між різними країнами (прикладом таких зв’язків є створення ЄС і СНД), окремими сферами і суміжними галузями, а також між різними підприємствами, організаціями та іншими суб’єктами ринку

Постадійна спеціалізація

7

 1. складний процес, що розвивається в різноманітних формах

Концентрація сільськогосподарського виробництва

3

 1. спеціалізація, за якої певна галузь функціонує в підприємстві за принципом замкнутого (закінченого) циклу виробництва

Галузь

8

 1. виділення у самостійні вироб­ництва окремих стадій технологічного циклу галузі

Інтеграція

4

 1. частина сільськогосподарського виробництва, яка відрізняється від його інших    частин    кінцевою    продукцією,    набором    засобів    виробництва,   технологією

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 4.1. Визначити коефіцієнт спеціалізації даного аграрного підприємства, якщо відомо:

Продукція

2015 р.

2016 р.

2017 р.

В середньому за три роки

Структура, %

Зернові

131

350

207

229,3

39,6

Цукрові буряки

141

40

105

95,3

16,4

Ріпак

-

31

-

10,3

1,8

Овочі

5

-

15

6,7

1,2

Інші продукти галузі

5

9

62

25,3

4,4

Разом по рослинництву

282

430

452

366,9

63,4

ВРХ: на м'ясо

10

4

7

7

1,2

          на племінні цілі

57

132

110

99,7

17,2

М'ясо свиней

6

7

24

12,3

2,1

Молоко

19

24

229

90,7

15,6

Мед

-

1

-

0,3

0,05

Інші продукти галузі

3

1

4

2,7

0,47

Разом по тваринництву

95

169

374

212,7

36,62

ВСЬОГО

377

599

826

579,6

100

 

Кс = 100 / Σ Пв(2 N - 1)

Кс=100/39,6*(2*1-1)+17,2*(2*2-1)+16,4(2*3-1)+15,6(2*4-1)+4,4(2*5-1)+2,1*

(2*6-1)+1,8(2*7-1)+1,2(2*8-1)+1,2(2*9-1)+0,47(2*10-1)+0,05(2*11-1)=0,26

Відповідь:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

4.2. Визначити структуру товарної продукції, встановити спеціалізацію підприємства та дати оцінку відповідності галузевої структури природно - економічним умовам зони.

Види продукції та галузі

Базисний рік

Звітній рік

Номер галузі у ранжирному ряді

Сума, тис.грн.

Структура,

%

Сума, тис.грн.

Структура, %

Зерно

20,3

0,8

20,3

0,8

7

Цукрові буряки

100,4

4,1

100,0

4,0

6

Соняшник

7,0

0,3

7,0

0,3

9

Льон

10,0

0,4

8,0

0,3

8

Картопля

258,6

10,5

260,0

10,5

3

Овочі

205,0

8,3

210,0

8,5

5

Разом по рослинництву

601,3

24,3

605,3

24,4

Х

Молоко і молочні продукти

697,4

28,2

700,0

28,2

2

М'ясо ВРХ, яловичина

934,5

37,8

935,0

37,7

1

М'ясо свиней

237,1

9,6

240,0

9,7

4

Разом по тваринництву

1869,0

75,7

1875,0

75,6

Х

Всього

2470,3

100

2480,3

100

Х

Рівень спеціалізації

Х

Х

0,38

Х

Х

Коефіцієнт спеціалізації

Х

Х

0,26

Х

Х

 

 

 

Методичні поради:

Рсп = ТП осн.галузей / ТП загальна

 

Рсп=935,0/2480,3=0,38

 

Кс = 100 / Σ Пв(2 N - 1)

 

Кс=100/(37,7*1)+(28,2*3)+(10,5*5)+(9,7*7)+(8,5*9)+(4*11)+(0,8*13)+(0,3*15)+(0,3*17)=0,26

Кс < 0,2 – низький;

Кс (0,2- 0,4) – середній;

Кс (0,4-0,6) – високий;

Кс > 0,6 – поглиблений.

Відповідь:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Завдання 4. Розвиваюче завдання. Кросворд.

Скласти висновки та пропозиції: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Студент повинен вміти, знати: набути практичних вмінь і навичок з методики визначення коефіцієнта спеціалізації в аграрних підприємствах.

 

docx
До підручника
Економіка (профільний рівень) 11 клас (Крупська Л. П., Тимченко І.Є., Чорна Т. І.)
Додано
11 січня 2018
Переглядів
2324
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку