Економіка промисловості,основи підприємницства (Тести) Підсумковий контроль знань по всім темам.

Про матеріал
Критерії оцінювання до підсумкового контролю знань з дисципліни «Економіка промисловості, основи підприємництва» При оцінюванні студентів враховується правильність відповідей студентів. Структура тесту пропонує до кожного питання контрольної роботи від 3-х до 5-ти варіантів відповідей. При цьому вірною є тільки одна. Обравши одну відповідь, студент отримає чи залік за це питання, чи не залік, (якщо вибрана невірна відповідь). Підсумкова оцінка «5» (відмінно) за національною шкалою при 100 % - 90 % вірних відповідей, а саме від 40 до 37 вірних відповідей варіанту тесту. Оцінка «4» (добре) буде від 89 % - 70 % правильних відповідей, а саме від 36 – до 28 залікових питань. Оцінка «3» (задовільно) буде від 69 % - 60 % правильних відповідей, а саме від 27 до 24 залікових питань. Оцінка «2» (незадовільно) буде від 59 % - 2,5 % правильних відповідей, а саме менше, як 24 залікових питань.
Перегляд файлу

Економіка промисловості, основи підприємництва

Варіант 1

1.          Головне завдання підприємства:

а)  задоволення потреб ринку;  

в) підвищення продуктивності праці;

б) використання основних фондів;

г) поліпшення якості продукції. Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4)г.

 

2.          Фактори, що визначають виробничу структуру:

а) масштаб виробництва;

б) складність конструкції;

в) віддаленість від природних ресурсів;

 г) характер технологічного процесу. Відповіді: 1) а; 2) а; б; в; г.

 

3.          Найпростіша форма об’єднань підприємств є:

а) концерн; 

б) корпорація;

в) асоціація; 

г) холдинг.  Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.

 

4.          У якому цеху виконуються роботи, які пов’язані з виготовленням профільної продукції:

а) головному;

б) допоміжному;

в) обслуговуючому;

г) побічному. Відповіді: 1) в; 2) а; 3)г; 4)б.

 

5.          Яка структура управління передбачає створення при лінійному керівництві спеціальних функціональних служб:

а) лінійна; 

б) функціональна;

в) лінійно-штабна; 

 г) дивізіональна.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.  

 

6.          Ознаки основних фондів:

а) використаються у виробництві більш одного року;

б) переносять свою вартість на готову продукцію поступово;

в) піддаються амортизації;

г) не змінюють свою форму і розміри.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) а; б; в; г.

 

7.          Витрати, які включаються до первісної вартості основних фондів:

а) ціна придбання основних фондів;

б) витрати на транспортування основних фондів;

в) витрати на монтаж і налагодженість;

г) реєстраційні збори та інші державні платежі. Відповіді: 1) а;;2) а; б; в;  г; 3)б; 4)в. 

 

8.          Існують такі методи розрахунку амортизаційних відрахувань:

а) рівномірні;

 б) зменшення залишкової вартості;

в) виробничий;

г) балансовий. Відповіді: 1) а; б; в; г; 2) а; 3)б; 4) в; 5) г.

 

9.          Згідно з податковим законодавством України річна норма амортизації для обладнання:

а) 8%;

б) 24%; 

в) 40%; 

г) 60%.

Відповіді: 1)в; 2) а; 3) б; 4)г.

 

10.     Який показник вказує кількість продукції, що виготовлена однією гривнею вартості основних виробничих фондів:

а) фондовіддача;

б) фондоозброєність;

в) рентабельність; Відповіді: 1) в; 2) б; 3) а.

 

11.     Які показники використовуються для оцінки ефективності використання основних виробничих фондів:

а) фондовіддача; 

б) фондоозброєність; 

в) рентабельність;

г) коефіцієнт використання обладнання у часі. Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) а; б; в; г.

 

12.     Який показник відображає відношення фактичної продуктивності до його нормативної продуктивності:

а) коефіцієнт інтенсивного навантаження обладнання;

б) коефіцієнт екстенсивного навантаження обладнання;

в) рентабельність. Відповіді: 1)а; 2)б; 3)в.

 

13.     Оборотні засоби вимірюються в :

а) грошовому виразі;

б) натуральному виразі;

в) умовно-натуральному виразі. Відповіді: 1)а; 2)б; 3)в.

 

14.     Оборотні кошти мають у своєму складі:

           а) оборотні виробничі фонди;

           б) фонди обігу;

в) основні виробничі фонди.

Відповіді: 1) а; 2) а; б; 3) б; 4) в.

 

15.     Що показує коефіцієнт оборотності оборотних коштів:

а) кількість оборотів, що здійснили оборотні кошти за певний період;

б) тривалість одного обороту;

в) скільки реалізованої продукції припадає на одиницю нормативу оборотних коштів.

Відповіді: 1) а; 2) а; в; 3) б; 4) в.

 

16.     Вкладення капіталу з метою відтворення реальних матеріальних і нематеріальних активів підприємства – це:

а) фінансові інвестиції; б) реальні інвестиції;

в) капітальні вкладення.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3)в. 

 

17.     Строк окупності додаткових капітальних вкладень розраховується:

 а) Ток.р image 

 б) Ток.р image    

 в) Ток.р image 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в.

 

18.     Більш ефективний варіант капітальних вкладень в якому випадку:

а) С + ЕнК → max; б) С + ЕнК → min; в) С + ЕнК → 0;

 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3)в.

 

19.     Частина потенціалу підприємства, яка характеризується відсутністю матеріальної основи з добування доходів називається: а) кредит;

б) нематеріальні ресурси;

в) патентами. Відповіді: 1) б; 2) а; 3)в.

 

20.     Оригінальні позначення, за допомогою яких товари і послуги одних виробників відрізняються від однорідних товарів і послуг інших виробників – це:

а) винахід;

б) товарний знак;

в) промисловий зразок;

г) еталон. Відповіді: 1) а; 2)б; 3) в; 4)г.

 

21.     За допомогою патентів засвідчується право на:

а) промислові зразки;

б) винаходи; 

в) товарні знаки; 

г) фірмові найменування. Відповіді: 1) а; 2)б; 3)в; 4)а; б; 5)г.

 

22.     Працівники, які здійснюють підготовку і оформлення документації, господарське обслуговування, облік і контроль – це: а) робітники; 

б)службові;

в) спеціалісти;

г) керівники. Відповіді: 1) а; 2)б; 3)в; 4)г.

 

23.     Вид трудової діяльності, яка потребує спеціальних знань та практичних навичок:

а) професія; 

б) спеціальність;

в) кваліфікація. Відповіді: 1) а; 2)б; 3)в.

 

24.     Показник, що характеризує ефективність праці і здатність випускати певну кількість продукції за одиницю часу – це:

а) продуктивність праці;

б) норма часу; 

в) трудомісткість. Відповіді: 1) а; 2)б; 3)в.

 

25.     Ділення обсягу виробленої продукції у фізичних одиницях на кількість витраченого часу – це:

а) натуральний метод розрахунку;

в) трудовий метод розрахунку.

б)вартісний метод розрахунку; Відповіді: 1) а; 2)б; 3)в.

 

26.     Численність основних виробничих робітників встановлюється за допомогою:

а) норми часу; 

б) норми виробітку;

в) норми численності; 

г) норми обслуговування. Відповіді: 1) а; 2)б; 3)а; б; 4) в; г.

 

27.     Які витрати робочого часу входять у структуру норми часу:

а) підготовчо-завершальний час; 

б) оперативний час;

в) час обслуговування робочого місця;

г) час перерв з організаційно-технічних причин;

д) час на відпочинок і особисті потреби. Відповіді: 1) а;б; в; г; 2) г. 

 

28.     Час отримання завдання у майстра – це:

а) основний час; 

б) допоміжний час;

в) оперативний час;

г) час підготовчо-завершальний. Відповіді: 1) а; 2)б; 3)в; 4)г.

 

29.     Номінальна заробітна плата – це:

а) грошова сума, яку одержує працівник за виконану роботу;

б) законодавчо зафіксовані тарифні розцінки і тарифні ставки;

в) мінімальний розмір ЗП підприємства;

г) грошовий еквівалент матеріальних благ мін. ЗП.

Відповіді: 1) а; 2)б; 3)в; 4)г.

 

30.     Мінімальна заробітна плата встановлюється:

а) підприємством; 

б) державою; 

в) міністерством. Відповіді: 1) а; 2)б; 3)в.

 

31.     Розцінок розраховується за формулою:

а)Ra=tшт•Сгод

б) Raimage 

в) Raгод (1 + 𝑡шт)

г) Raгод • Тфакт Відповіді: 1) а; 2)б; 3)в; 4)г.

 

32.     Вибрати вірну відповідь:

Одноелементними є витрати:

а) заробітна плата;

б) сировина і матеріали;

в) адміністративні витрати;

г) зально-виробничі витрати. Відповіді: 1) а; 2)б; 3)а; б; 4) в; 5) г. 

 

33.     Залежно від ступеня однорідності витрати поділяються на:

а) прості (елементні); 

б) комплексні;

в) основні; 

г) накладні. Відповіді: 1) а; б; 2)в; г.

 

34.     Джерелами фінансування інвестиційних витрат є:

а) амортизаційні відрахування; 

б) прибуток;

в) кредит;

г) емісія цінних паперів. Відповіді: 1) а; б; 2)а; б; в; г; 3)в; г. 

 

35.     Назва документу, що визначає собівартість одиниці продукції:

а) кошторис витрат на виробництво;

б) калькуляція;

в) кошторис загальновиробничих витрат.

Відповіді: 1) а; 2)б; 3)в.

 

36.     До складу оптової ціни підприємства належать:

а) виробнича собівартість;   

б) адміністративні витрати;

в) витрати на збут; 

г) прибуток;     

д) податок на додану вартість. Відповіді: 1) а; 2)б; 3)а; б; в; г; 4)в; 5) г.

 

37.     До якої статті калькуляції належать витрати на заробітну плату допоміжних працівників по обслуговуванню цеху:

а) основна заробітна плата виробничих робітників;

б) загальновиробничі витрати; в) адміністративні витрати;

г) витрати на збут. Відповіді: 1) а; 2) б; 3)в; 4)г.

 

38.     Роздрібна ціна складається з таких елементів:

а) гуртова ціна;

б) витрати на прибуток торгових підприємств;

в) ПДВ торгівлі. Відповіді: 1) а; 2)б; 3)в; 4)а; б; в.

 

39.     При якому методі ціноутворення прибуток визначається у відсотках до собівартості:

а) метод «витрати + прибуток»; 

б) оцінка споживчої вартості;

в) пропорційне ціноутворення.

Відповіді: 1) а; 2)б; 3)в; 

 

40.     Валовий прибуток розраховується:

а) як різниця між чистим доходом від реалізації продукції та

собівартістю реалізованої продукції;

б) як прибуток скоригований на величину фінансових та інших доходів

і фінансових та інших витрат. Відповіді: 1) а; 2)б; 

 

Варіант 2

 

1.        Основний документ, що регламентує діяльність підприємства:

а) господарський кодекс;    

б) статут;

в) ліцензія; 

г) патент. Відповіді: 1) а; 2) а; б; 3)в; 4)г.

 

2.        Виробнича структура може бути:

а) цеховою;                             б)без цеховою;

в) спеціалізованою;                г) універсальною. Відповіді: 1) а; 2) б; 3)а; б; 4)г.

 

3.        Як юридична особа підприємство має:

а) самостійний баланс;

б) печать;

в) своє найменування; 

г) інші юридичні особи в складі підприємства. Відповіді: 1) а; 2) б; 3)г; 4) а; б; в.

 

4.        Які цеха оказують послуги головному та допоміжному виробництвам підприємства:

а) головні; 

б) допоміжні;

в) обслуговуючі;

г) побічні. Відповіді: 1) а; 2)б; 3)в; 4)г.

 

5.        Лінійна структура використовується:

а) на невеликих підприємствах;

б) на великих підприємствах;

в) на підприємствах монополістах;

г) на підприємствах приватної форми власності. Відповіді: 1) а; 2) б; 3)в; 4)г.

 

6.        До основних виробничих фондів належать:

а) земельні дільниці;

б) будівлі, споруди;

в) робочі машини, силові машини;

г) готова продукція підприємства. Відповіді: 1) а; 2) а; б; в; 3)б; 4)г.

 

7.        Вартість основних фондів, яка відображає витрати на їх відтворення у сучасних умовах – це: а) початкова;

б) реальна; 

в) відновлена;

г) залишкова.

Відповіді: 1) а; 2)в; 3)б; 4)г.

 

8.        Норма амортизації основних фондів - це:

А) процент втрати ними первісної вартості;

Б) щорічний відсоток відшкодування вартості зношеної частини основних фондів;

В) процент щорічного оновлення основних фондів;

Відповіді: 1) а; 2)б; 3)в; 

 

9.        Згідно з податковим законодавством України річна норма амортизації для електронного обладнання (ПК): а) 24%;

б) 40%; 

в) 60%. Відповіді: 1) а; 2)б; 3)в.

 

10.   Співвідношення між обсягом виготовленої продукції у вартісному виразі та середньорічною вартістю основних виробничих фондів: а) фондовіддача;

б) фондоозброєність; 

в) рентабельність. Відповіді: 1) а; 2) б; 3)в.

 

11.   Який показник вказує вартість основних фондів, що приходиться на одну людину промово-виробничого персоналу: а) фондовіддача;  

б) фондоозброєність; 

в) рентабельність. Відповіді: 1) а; 2)б; 3)в.

 

12.   Сума коштів, яку підприємство може отримати від ліквідації основних виробничих фондів після закінчення строку їх корисного використання – це:

а) залишкова вартість;

б) ліквідаційна вартість;

в) відтворювальна вартість;

г) балансова вартість. Відповіді: 1) а; 2)б; 3)в; 4)г.

 

13.   Фонди, які використовуються в кожному виробничому циклі повністю, переносять свою вартість на вартість готової продукції та змінюють свою натуральну форму – це: а) основні фонди;

б) оборотні засоби;

в) оборотні виробничі фонди. Відповіді: 1) а; 2)б; 3)в.

 

14.   Оборотні виробничі фонди поділяються на:

а) виробничі запаси; б) незавершене виробництво;

в) витрати майбутніх періодів. Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) а, б, в.

 

15.   До чого призводить збільшення коефіцієнта оборотності:

а) к збільшенню обсягу продукції; 

б) к збільшенню розміру прибутку;

в) к зменшенню нормативу оборотних коштів.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в. 4)а, б, в.

 

16.   Інвестиції, що направляються на розширення відтворення основних фондів – це:

а) фінансові інвестиції; 

б) реальні інвестиції; 

в) капітальні вкладення. Відповіді: 1) а; 2)б; 3)в.

 

17.   Термін окупності капітальних вкладень обчислюється з формулою: а)Ток image  

б) Ток image         

в) Ток image 

Відповіді: 1) а; 2)б; 3) в; 4) а; б; в;

 

18.   Виробнича потужність підприємства – це:

а) перелік асортиментних позицій продукції;

б) продуктивність обладнання підприємства;

в) пропускна здатність виробничих цехів;

г) максимально можливий обсяг випуску продукції за певний час при повному завантаженні обладнання. Відповіді: 1) а; 2)б; 3)в; 4) г.

 

19.   Показник порівнянної ефективності капітальних вкладень:

а) Ер image;  

б) Ер image

 в) Ток image

г) Зпр = Сі + Ен • Кі

 

Відповіді: 1) а; 2)г; 3)б; 4) в.

 

20.   Виберіть об’єкти, які охороняються авторським правом:

а) винаходи; 

б) твори науки;

в) літературні твори;

г) раціоналізаторські пропозиції.

Відповіді: 1) а; 2) а; б; в; 3)б; 4) г.

 

21.   Стале позначення підприємства, або особи, від імені якого здійснюється виробнича діяльність – це: а) фірмове найменування;

б) промисловий зразок;

в) товарний знак. Відповіді: 1) а; 2)б; 3)в.

 

22.   Працівники, які займаються інженерно-технічними, економічними та іншими роботами – це: а) робітники;

б) службовці;

в) спеціалісти;

г) керівники. Відповіді: 1) а; 2)б; 3)в; 4) г.

 

23.   Виділення в межах певної професії відносно вузького різновиду трудової діяльності – це:

а) професія;

б) спеціальність;

в) кваліфікація.

Відповіді: 1) а; 2)б; 3)в; 

 

24.   Показники, що характеризують рівень продуктивності праці: а) виробіток;

б) трудомісткість;

в) прибуток; 

г) рентабельність. Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а; б; 4) в; г.

 

25.   При визначенні виробітку треба знати:

а) обсяг продукції в натуральному виразі;

б) обсяг продукції у вартісному виразі;

в) обсяг продукції у нормо годинах.

Відповіді: 1) а; 2)а; б; в; 3) б; 4) в.

 

26.   Норма, що показує кількість продукції, яка повинна бути виготовлена за одиницю часу: а) норма часу; 

б) норма виробітку;

в) норма чисельності;

г) норма обслуговування. Відповіді: 1) а; 2)б; 3)в; 4) г.

 

27.   Чисельність інженерно-технічних працівників встановлюється за допомогою:

а) норми часу;

б) норми виробітку;

в) норми чисельності;

г) норми обслуговування;

д) норми керування. Відповіді: 1) а; 2) б; 3)в; 4) г; 5) д.

 

28.   Час зміни інструменту протягом робочого часу – це:

а) основний час;

б) допоміжний час;

в) оперативний час;

г) час обслуговування. Відповіді: 1) а; 2)б; 3)в; 4) г.

 

29.   Реальна заробітна плата – це:

а) номінальна ЗП, скоригована на % інфляції;

б) вираз кількості товарів і послуг, які може придбати працівник за номінальну заробітну плату;

в) сума основної і додаткової заробітної плати.

Відповіді: 1) а; 2)б; 3)в; 

 

30.   Основна заробітна плата – це:

а) виплати з фонду матеріального заохочення;

б) оплата праці за тарифними ставками, розцінками, окладами;

в) сума виплат, яка залежить від результатів роботи працівника;

г) законодавчо зафіксовані ставки згідно з рівнем кваліфікації. Відповіді: 1) а; 2) б; 3) б; в; 4) г. 

 

31.   При якій системі оплати праці заробітна плата розраховується за формулою:

Зп = Тфакт • Сгод

а) прямої  відрядної;  

б) відрядно-преміальної;

в) погодинної; 

г) погодинно-преміальної. Відповіді: 1) а; 2) б; 3)в; 4) г.

 

32.   Умовно-постійні витрати – це які;

а) пов’язані з асортиментом продукції;

б) зростають пропорційно зростанню обсіла виробництва;

в) не змінюються залежно від обсягу виробництва. Відповіді: 1) а; 2)в; 3)б.

 

33.   Витрати, які охоплюють кілька економічних елементів – це:

а) елементи;

б) комплексні; 

в) основні; 

г) прямі. Відповіді: 1) а; 2)б; 3)в; 4) г.

 

34.   Придбання устаткування для підприємця – це:

а) поточні витрати;

б) інвестиційні витрати;

в) соціально-культурні. Відповіді: 1) а; 2)б; 3)в.

 

35.   Витрати на амортизаційні відрахування на повне відтворювання виробничого устаткування, транспортних засобів належать до статті калькуляції:

а) витрати на утримання й експлуатацію машин та обладнання;

б) загальновиробничі витрати;

в) адміністративні витрати. Відповіді: 1) а; 2)б; 3) в.

 

36.   До яких витрат належать витрати на оренду приміщення:

а) загальновиробничих витрат;

б) адміністративних витрат;

в) витрат на збут. Відповіді: 1) а; 2)б; 3)в.

 

37.   Пропорційно чому визначається прибуток при розрахунку ціни:

а) виробничої собівартості;

б) основної заробітної плати виробничих працівників;

в) виробничої собівартості за витягом матеріальних витрат. Відповіді: 1) а; 2) б; 3)в 4) а; в.

 

38.   Продаж товарів населенню торговельними підприємствами здійснюється за цінами: а) гуртовими;

б) роздрібними;

в) закупівельними;

г) кошторисними. Відповіді: 1) а; 2)б; 3)в.

 

39.   Який метод ціноутворення використовується з метою активного продажу великих обсягів продукції і швидкого повернення затрачених коштів:

а) метод «витрати + прибуток»;

б) метод «очікування прибутку»;

в) метод швидкого повернення витрат. Відповіді: 1) а; 2)б; 3)в.

 

40.   Прибуток від звичайної діяльності – це:

а) операційний прибуток, скоригований на величину фінансових та інших доходів і фінансових та інших витрат;

б) прибуток, що находиться у розпорядженні підприємства після оплати податку на прибуток. Відповіді: 1) а; 2)б.

 

 

Варіант 3 

1.        Ознаки підприємства:

а) виробничо-технічна єдність; 

б) організаційно-економічна єдність;

в) фінансово-економічна єдність;

г) спільність території. Відповіді: 1) а; 2)б; 3)а; б; в; 4) г.

 

2.        Загальна структура підприємства включає:

а) виробничі підрозділи; 

б) підрозділи апарата управління;

в) лабораторії; 

г) підрозділи збуту продукції.

Відповіді: 1) а; 2)б; 3) а; б; в; г; 4) в.

 

3.        Підприємство має право самостійно визначати:

а) свою організаційну структуру; 

б) чисельність робітників;

в) представництва; 

г) інші підрозділи. Відповіді: 1) а; б; в; г; 2)а; 3) б; 4) в.

 

4.        При виготовленні Р/Т продукції інструментальний та ремонтномеханічний цехи – це:

а) головні цехи; 

б) допоміжні цеха;

в) обслуговуючі цеха; 

г) побічні цеха. Відповіді: 1) а; 2)б; 3)в; 4) г.

 

5.        Найбільш поширеними типами організаційних структур управління підприємством є:

а) лінійна; 

б) функціональна;

в) об’єднання; 

г) виробнича. Відповіді: 1) а; 2)б; 3)в; 4) г.

 

6.        Первісна вартість основних фондів – це:

а) ринкова вартість на момент оцінки;

б) фактична вартість на момент придбання;

в) вартість їх після переоцінки. Відповіді: 1) а; 2)б; 3)в.

 

7.        Фізичне зношування основних фондів можна визначити як:

а) втрата ними своїх споживчих властивостей;

б) заміна старих основних фондів новими;

в) втрата основними фондами початкових властивостей у результаті дії зовнішнього середовища. Відповіді: 1) а; 2)б; 3) в; 4) а; в.

 

8.        Процес амортизації основних фондів – це:

а) вихід із ладу основних фондів;

б) втрата основними фондами своїх властивостей;

в) перенесення вартості основних фондів на вартість новоствореної продукції.

Відповіді: 1) а; 2)б; 3)в.

 

9.        Згідно з податковим законодавством України річна норма амортизації для I групи: а) 8%;

б) 10%;

в) 15%;

г) 24%.

Відповіді: 1) а; 2)б; 3)в; 4) г.

 

10.   Фондовіддача основних фондів обчислюється за формулою:

а) image  

б) image   

в) image.

Відповіді: 1) а; 2)б; 3)в.

 

11.   Який показник характеризує рівень завантаження обладнання у часі:

а) коефіцієнт екстенсивного завантаження; 

б) коефіцієнт інтенсивного завантаження;

 в) рентабельність.

Відповіді: 1) а; 2)б; 3)в. 

 

12.   Процес переносу вартості основних фондів на вартість виготовленої продукції: а) фізичний знос; 

б) моральний знос; 

в) амортизація.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в.

 

13.   Вартість основних фондів, яка визначається як різниця між балансовою та сумою, що перенесена на собівартість готової продукції:

а) залишкова вартість;  

б) ліквідаційна вартість; 

в) амортизаційна вартість. Відповіді: 1) а; 2)б; 3) в. 

 

14.   Яка частина оборотних фондів найбільша:

а) виробничі затрати;

б) незавершене виробництво;

в) витрати майбутніх періодів. Відповіді: 1) а; 2)б; 3в. 

 

15.   Сукупність усіх видів майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької діяльності – це: а) інвестиції;

б) інтелектуальна властивість; 

в) ліцензія.

Відповіді: 1) б; 2)в; 3)а.

 

16.   До складу капітальних вкладень включаються:

а) вартість будівельно-монтажних робіт;

б) вартість устаткування;

в) вартість земельних ділянок;

г) вартість проектних робіт. Відповіді: 1) а; 2)б; 3) в;  4) а; б; в; г.

 

17.   Приведені витрати обчислюються як:

а) Зпр = С + Ен × К;

б) Зпр = С + Ен + К;

в) Зпр = С × Ен + К.

Відповіді: 1) а; 2)б; 3) в. 

 

18.   Вихідна виробнича потужність – це:

а) на початок розрахункового періоду;

б) на кінець розрахункового періоду;

в) введена за плановий період.

Відповіді: 1) а; 2)б; 3)в.

 

19.   Об’єкти інтелектуальної властивості включають:

а) об’єкти промислової властивості;

б) об’єкти, охороняються авторськими та сумісними правами;

в) раціоналізаторські пропозиції;

г) «ноу-хау».

Відповіді: 1) а; 2)б; 3) в; г; 4) а; б; в; г.

 

20.   До нетрадиційних об’єктів інтелектуальної власності належать:

а) «ноу-хау»;

б) винахід;

в) раціоналізаторські пропозиції; 

г) фірмові найменування.

Відповіді: 1) а; 2)б; 3) а; в; 4) в; 5) г.

 

21.   Постійні працівники, які отримали необхідну професійну підготовку та мають практичний досвід і навики роботи – це: а) персонал підприємства;

б) примислово-виробничий персонал підприємства;

в) робітники;

г) керівники. Відповіді: 1) а; 2)б; 3)в; 4) г.

 

22.   Працівники, які займають посади керівників підприємства та його структурних підрозділів – це: а) робітники; 

б) службовці; 

в) спеціалісти; 

г) керівники.

Відповіді: 1) а; 2)б; 3)в; 4) г.

 

23.   Складність праці і сукупність спеціальних знань і навиків, які визначають ступень підготовленості працівника до виконання професійних функцій обумовленої складності – це: а) професія;

б) спеціальність;

в) кваліфікація.

Відповіді: 1) а; 2)б; 3)в.

 

24.   Методи визначення виробітку:

а) натуральний;

б) вартісний;

 в) трудовий.

Відповіді: 1) а; 2)б; 3) в; 4) а; б; в.

 

25.   Ділення обсягу продукції, представленої в витратах робочого часу в норма-годинах, на кількість робітників – це: а) натуральний метод розрахунку;

б) вартісний метод розрахунку;

в) трудовий метод розрахунку. Відповіді: 1) а; 2)б; 3)в.

 

26.   Норми витрат праці необхідні для розрахунків:

а) заробітної плати;

б) собівартості виробу;

в) чисельності робітників;

г) кількості обладнання.

Відповіді: 1) а; 2)б; 3) в; 4) а; б; в.

 

27.   Час закріплення деталі на платі – це:

а) основний час;

б) допоміжний час;

в) оперативний час;

г) час обслуговування.

Відповіді: 1) а; 2)б; 3)в; 4) г.

 

28.   У оперативний час входять:

а) основний час;

б)допоміжний час;

в) час обслуговування; 

 г) час підготовчо-завершальний.

Відповіді: 1) а; 2)б; 3)а; б; 4) в; 5) г.

 

29.   Державне регулювання оплати праці полягає у:

а) встановлені мінімального рівня оплати праці;

б) встановлення міжгалузевих співвідношень в оплаті праці;

в) встановлення розмірів оплати праці в бюджетних установах;

г) встановлення певного рівня оподаткування доходів працівників. Відповіді: 1) а; 2)б; 3) в; 4) а; б; в; г; 5) г.

 

30.   Тарифна система складається з таких елементів:

а) тарифні сітки;

б) тарифні коефіцієнти;

в) тарифні ставки; 

 г) тарифно-кваліфікаційні довідники.

Відповіді: 1) а; 2)б; 3)а; б; в; г; 4) в; 5) г.

 

31.   При якій системі оплати праці заробітна плата розраховується за формулою:

 

а) прямої відрядної; 

б) відрядно-преміальної;

в) погодинної; 

г) погодинно-преміальної. Відповіді: 1) а; 2)б; 3)в; 4) г.

 

32.   Умовно-змінні витрати  - це які:

а) пов’язані з асортиментом продукції;

б) зростають пропорційно зростанню обсягу виробництва;

в) не змінюються залежно від обсягу виробництва. Відповіді: 1) а; 2)б; 3)в.

 

33.   За способом обчислення на окремі види продукції витрати поділяються на:

а) основні; 

б) накладні; 

в) прямі; 

г) непрямі.

Відповіді: 1) а; 2)б; 3)в; г.

 

34.   До складу елемента «Витрати на оплату праці» входять:

а) виплати ЗП по окладам та тарифам;

б) премії;

в) компенсаційні витрати; 

г) оплата відпусток.

Відповіді: 1) а; 2)б; 3) в; 4) г; 5) а; б; в; г.

 

35.   Витрати на оплату відпустки основних виробничих робітників входять до складу статті калькуляції: а) основна заробітна плата робітника; 

б) додаткова заробітна плата робітника;

 в) загальновиробничі витрати.

Відповіді: 1) а; 2)б; 3)в.

36.   Витрати на оплату заробітної плати адміністративноуправлінському персоналу належать до статті: а) загальновиробничі витрати;

б) адміністративні витрати;

в) витрати на збут.

Відповіді: 1) а; 2)б; 3)в.

 

37.   Ціна товару (виробу) – це:

а) сукупність витрат на його виробництво і збут;

б) грошовий еквівалент вартості товару;

в) кошторис витрат на виробництво. Відповіді: 1) а; 2)б; 3)в.

 

38.   Залежно від особистостей процесу куплі - продажу ціни поділяються на:

а) світові;  б) гуртові;  в) роздрібні;  г) закупівельні. Відповіді: 1) а; 2)б; 3) в; 4) г; 5) а; б; в; г.

 

39.   При якому методі ціноутворення фірми встановлюють ціну виходячи із цін конкурентів:

а) метод «витрати + прибуток»;

б) оцінка споживчої вартості;

в) пропорційне ціноутворення. Відповіді: 1) а; 2)б; 3)в.

 

40.   Чистий прибуток – це:

а) операційний прибуток, скоригований на величину фінансових та інших доходів і фінансових та інших витрат;

б) прибуток, що находиться у розпорядженні підприємства після оплати податку на прибуток.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3)а; б.

 

Варіант 4

 

1.        Виробнича структура підприємства – це:

а) склад, кількісне співвідношення внутрішніх підрозділів, форми їх побудови і взаємозв’язку;

б) чисельність працівників підприємства. Відповіді: 1) а; 2)б; 3) а; б.

 

2.        За формою власності підприємство класифікуються на:

а) приватні;

б) державні;

в) колективні;

г) спільні.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3)в; 4) а; б; в; г; 5) г.

 

3.        Види цехів підприємства при цеховій структурі:

а) головні; 

б)допоміжні; 

в) обслуговуючі; 

г) побічні.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3)а; б; в; г; 4) в;  г.

 

4.        При виготовлені р/т продукції транспортний та енергетичний – це: а) головні цеха; 

б) допоміжні цеха;

в) обслуговуючі цеха;

г) побічні цеха. Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.

 

5.        Організаційна структура управління – це:

а) кількість функціональних підрозділів на підприємстві;

б) склад організаційно відокремлених підрозділів підприємства та зв’язки між ними.

в) чисельність вищих керівників підприємства;

г) методи впливу вищих керівників підприємства на структурні підрозділи. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3)в; 4) г.

 

6.        Облік основних фондів здійснюється у таких формах:

а) вартісний; 

б) натуральний; 

в) трудовий; 

г) умовно-натуральний.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) а; б; 5) г.

 

7.        Залишкова вартість основних фондів визначається як різниця між:

а) початковою і ліквідаційною вартістю;

б) реальною вартістю і сумою зношення;

в) первісною вартістю і сумою зношення;

г) відновленою вартістю і сумою зношення. Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) в; г.

 

8.        Моральне зношування основних фондів – це:

а) втрата основними фондами споживчих власностей в наслідок використання;

б) втрата вартості основними фондами внаслідок появи на ринку більш дешевих або більш продуктивних основних фондів. Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а; б.

 

9.        Існують такі методи розрахунку амортизаційних відрахувань:

а) рівномірний;

б) прискореного зменшення залишкової вартості;

в) кумулятивний;

г) згідно існуючого податкового законодавства. Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) а; б; в; г.

 

10.   Фондовіддача основних фондів обчислюється за формулою:

а) image  

б) image  

в) image  

Відповіді: 1) а; 2) б; 3)в.

 

11.   Який показник вказує розмір прибутку з кожної одиниці вартості основних виробничих фондів у відсотках:

а) фондовіддача; 

б) фондоозброєність; 

в) рентабельність.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в.

 

12.   Сума амортизаційних відрахувань залежить від:

а) вартості основних фондів;

б) групи основних фондів;

в) норми амортизаційних відрахувань;

г) методу розрахунку амортизаційних відрахувань. Відповіді: 1) а; б; в; г; 2) а; б; 3) в; г.

 

13.   Вартість відтворення основних виробничих фондів в сучасних умовах виробництва (по сучасним цінам) – це:

а) відновлена;

б) залишкова;

в) ліквідаційна;

г) амортизаційна.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.

 

14.   До складу виробничих запасів входять:

а) сировина та матеріали;

б) куповані полу фабрикати та комплектуючі вироби;

в) запасні частини; 

г) паливо;

д) тара та тарні матеріали;

е) незавершене виробництво.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) а; б; в; г; д; 5) г.

 

15.   Капітал, що використовується для придбання цінних паперів – це:

а) фінансові інвестиції;

б) реальні інвестиції;

в) капітальні вкладення.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) а; в.

 

16.   Джерелами фінансування капітальних витрат можуть бути:

а) власні кошти підприємства;

б) позичкові інвестиційні кошти;

в) залучені інвестиції.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) а; б; в.

 

17.   Абсолютна економічна ефективність оцінюється:

а) Ерimage;

б) Ерimage;

                   в) Тimage ;

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а; б; в; 4) в.

 

18.   Порівняна ефективність капітальних вкладень оцінюються за допомогою:

а) Ерimage;

б) Ерimage;

                   в) Тimage ;

г) Зпр = Сі + Ен•Кі

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.

 

19.   Нове художньо-конструктивне вирішення виробу, в якому досягається єдність технічних і естетичних властивостей – це: а) винахід;

б) товарний знак;

в) промисловий зв'язок;

г) еталон.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4)г.

 

20.   Технічне рішення, яке є новим і корисним для підприємства незалежно від його використання деінде – це:

а) раціоналізаторська пропозиція;

б) промисловий зразок;

в) «ноу-хау»;

г) корисна модель.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.

 

21.   Персонал підприємства поділяється на такі категорії:

а) керівники;

б) робітники;

в) спеціалісти;

г) службовці; 

д) працівники охорони.

Відповіді: 1) а; б; в; г; д; 2) а; б; в. 

 

22.   На які групи підрозділяються робітники в залежності від відношення до процесу створення продукції:

а) основні;

б) допоміжні;   

в) кваліфікаційні;   

г) не кваліфікаційні.

Відповіді: 1) а; б; 2) в; г.

 

23.   Як характеризується відповідний рівень кваліфікації робітників: а) розрядами; 

б) категорій;  

в) стажем праці.

Відповіді: 1) б; 2) в; 3) г; 4) а.

 

24.   Ділення обсягу виробленої продукції в гривнях до витрат часу, вираженого в середньосписочної численності виробників – це:

а) натуральний метод розрахунку;

б) вартісний метод розрахунку;

в) трудовий метод розрахунку. Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в.

 

25.   Між виробітком та трудомісткістю існує залежність:

а) прямо пропорційна;

б) зворотно пропорційна;

в) не існує.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в.

 

26.   Норма, що встановлює витрати часу на виготовлення виробу – це: а) норма часу; 

б) норма виробітку;

в) норма чисельності;

г) норма обслуговування. Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.

 

27.   Час «узяти та відкласти плату» - це;

а) основний час; 

б) допоміжний час;

в) оперативний час; 

г) час обслуговування. Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.

 

28.   Норма часу залежить від організаційно-технічних умов виробництва:

а) да;

б) ні;

в) нема вірної відповіді.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в.

 

29.   Тарифна ставка будь якого розряду може бути визначена:

а) Сі image

б) Сі = С1 • Кі;

в) Сі = С1і – К1); 

г) Сі = С1(1 + Кі).

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.

 

30.   Якщо при нарахуванні ЗП використовується розцінок за весь обсяг виконаних робіт, - то це:

а) безтарифна система;

б) контрактна;

в) акордна; 

г) погодинна.

Відповіді: 1) а;  2) б; 3) в; 4) г.

 

 

 

31.   При якій системі оплати праці заробітна плата розраховується за формулою:

Зп = Ra • Афimage

а) прямої відрядної; 

б) відрядно-преміальної;

в) погодинної; 

г) погодинно-преміальної.

Відповіді: 1) а; 2) в; 3) б; 4) г.

 

32.   На підставі елементів витрат складається:

а) кошторис витрат на виробництво;

б) планова калькуляція;

в) обсяг необхідних інвестицій;

г) розрахунок адміністративних витрат. Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.

 

33.   За економічною роллю у формуванні собівартості продукції витрати поділяються на:

а) прості; 

б) комплексні;

в) основні;

г) накладні. Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) в; г; 5) г.

 

34.   Відрахування на пенсійне забезпечення, на соціальне страхування та на випадок безробіття відносяться до складу елемента витрат:

а) соціальний внесок;

б) на оплату праці;

в) інші витрати.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в.

 

35.   Калькуляція собівартості – це:

а) розрахунок собівартості одиниці продукції;

б) розрахунок витрат на весь обсяг продукції;

в) розрахунок собівартості товарної продукції. Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в.

 

36.   Витрати на юридичні послуги, аудиторські послуги, поштовотелеграфні, канцелярські, зв'язок належить до статті:

а) загальновиробничі витрати;

б) адміністративні витрати;

в) витрати на збут.

Відповіді: 1) а; 2) в; 3) г; 4) б.

 

37.   Головними елементами ціни є:

а) собівартість;

б) прибуток; 

в) податок на додану вартість;

г) акцизний збір.

Відповіді: 1) а; б; 2) а; б; в; г.

 

38.   За способом встановлення є такі ціни:

а) державні;

б) договірні;

в) вільні; 

г) відпускні.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а; б; в; 4) г.

 

39.   При якому методі ціноутворення, фірми намагаються встановити ціну з прибутком, що планується у відсотках на інвестований капітал:

а) метод «витрати + прибуток»;

б) оцінка споживчої вартості;

в) отримання цільової норми прибутку. Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.

 

40.   Чистий прибуток використовується у напрямах:

а) створення фонду нагромадження (резервного фонду, фонду розвитку виробництва, інвестиційні потреби);

б) фонд споживання (виплати власникам, акціонерам, персоналу, вирішення соціальних проблем).  Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а; б.

 

 

Критерії оцінювання до підсумкового контролю знань з дисципліни

«Економіка промисловості, основи підприємництва»

 

При оцінюванні студентів враховується правильність відповідей студентів. Структура тесту пропонує до кожного питання контрольної роботи від 3-х до 5-ти варіантів відповідей. При цьому вірною є тільки одна. Обравши одну відповідь,  студент отримає чи залік за це питання, чи не залік, (якщо вибрана невірна відповідь).

Підсумкова оцінка «5» (відмінно) за національною шкалою при 100 % - 90 % вірних відповідей, а саме від 40 до 37 вірних відповідей варіанту тесту.

Оцінка «4» (добре) буде від 89 % - 70 % правильних відповідей, а саме від 36 – до 28 залікових питань.

Оцінка «3» (задовільно) буде від 69 % - 60 % правильних відповідей, а саме від 27 до 24 залікових питань.

Оцінка «2» (незадовільно) буде від 59 % - 2,5 % правильних відповідей, а саме менше, як 24 залікових питань.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pdf
Додав(-ла)
Басюк Надія
Додано
18 лютого 2023
Переглядів
1805
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку