Фінансова культура, 7 клас, КТП

Про матеріал
Календарно-тематичне планування курсу "ФІНАНСОВА КУЛЬТУРА" (7 клас, 35 годин, 1 година на тиждень). Складено за навчальною програмою з основ фінансової грамотності для 7 класy загальноосвітніх навчальних закладів, схваленою комісією з економіки Науково-методичної ради з питань освіти МОН України (лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 29.05.2015 № 14.1/12-Г-331).
Перегляд файлу

 

 

ФІНАНСОВА КУЛЬТУРА

(7 клас, 35 годин, 1 година на тиждень)

Складено за навчальною програмою з основ фінансової грамотності для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів, cхваленою комісією з економіки Науково-методичної ради з питань освіти МОН України (лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 29.05.2015 № 14.1/12-Г-331)

 

І семестр (15 год.)

уроку

Дата

уроку

 

Зміст уроку та види навчальної

діяльності

 

Прим.

Тема 1. ТОВАРНО-ГРОШОВІ ВІДНОСИНИ (4 год.)

1

 

Фінансова культура. Складові фінансової культури. Значення фінансової грамотності населення. Фінансові відносини. Добробут, багатство, бідність. «Замкнене коло бідності».

 

2

 

Товарні відносини у Стародавньому світі. Бартерний товарообмін. Товарні гроші. Поява металевих грошей. Мідь, срібло і золото.

Навчальна гра «Бартер і торгівля».

 

3

 

Готівка і безготівкові розрахунки. Поява паперових грошей. Банкноти. Гроші в період війн та революцій. Альтернатива сучасним грошам. Електронні платежі.

 

Учень/учениця визначає поняття фінансової культури, добробуту, грошей, кредиту; називає основні форми фінансових відносин; розповідає про «замкнене коло бідності»; розуміє, від чого залежить добробут країн світу і кожної людини; усвідомлює значення товарно-грошових відносин для економічного розвитку країн; розповідає про бартер, замінники грошей, гроші; наводить приклади з історії розвитку товарно-грошових відносин.

4

 

Узагальнення і контроль знань за темою «Товарно-грошові відносини»

 

Тема 2. БІРЖОВА ТОРГІВЛЯ (3 год.)

5

 

Біржа та біржовий товар. Значення гуртової торгівлі. Біржова торгівля. Види та функції бірж. Види біржових товарів.

 

6

 

Історія розвитку біржової торгівлі. Караванна торгівля Стародавнього світу. Базари і ринки. Ярмаркова торгівля Середньовіччя. Епоха первісного накопичення капіталу у Європі. Поява товарних бірж  (16-18 ст.). Амстердамська біржа (17 ст.).

 

Учень/учениця  розповідає про біржовий товар; розрізняє види бірж; розуміє роль бірж у товарно-грошових відносинах; наводить приклади з історії розвитку біржової торгівлі;

7

 

Узагальнення і контроль знань за темою «Біржова торгівля»

 

Тема 3. БАНКІВСЬКА СИСТЕМА (3 год.)

8

 

Зародження банківської системи. Банк і банківська система. Міняйли у Стародавній Греції. Лихварство у Європі Нового часу. Перші безготівкові операції. Перші банкірські доми (15-16 ст.).

 

9

 

Банківська система різних країн світу. Перший банк Європи (Генуя, поч. 15 ст.). Амстердамський банк (17 ст.).  Формування банківської системи окремих країн у 18-19 ст. Центральний банк. Комерційні і спеціалізовані банки.

 

Учень/учениця розповідає про виникнення банківської системи; розрізняє окремі банківські операції; порівнює лихварство з діяльністю сучасних фінансових установ; розуміє роль банківської діяльності для розвитку товарно-грошових відносин; наводить приклади найбільш відомих банківських установ світу.

10

 

Узагальнення і контроль знань за темою «Банківська система».

 

Тема 4. ПОДАТКОВА СИСТЕМА (3 год.)

11

 

Податки в Стародавньому світі. Життя без податків. Види податків Стародавнього світу.  Поява грошових податків. Закони і податки за часів античності.

 

12

 

Податки Середньовіччя і Нового часу. Візантійська імперія. Середньовічна Європа. Іррегулярні податки. Абсурдні податки.

 

Учень/учениця наводить приклади з історії податків; розрізняє окремі види податків; усвідомлює призначення податкових платежів.

13

 

Узагальнення і контроль знань за темою «Податкова система».

 

14

 

Узагальнення і контроль знань за темами І-го семестру. Навчальна гра «Брейн-ринг». Поява та розвиток товарно-грошових відносин людського суспільства.

 

РЕЗЕРВ (1 год.)

 

 

ІІ семестр (20 год.)

уроку

Дата

уроку

 

Зміст уроку та види навчальної

діяльності

 

Прим.

Тема 5. СТРАХУВАННЯ (4 год.)

15

 

Страхування в Стародавньому світі. Поява страхування в Месопотамії. Особисте страхування. Взаємострахування ремісників. Морська торгівля і страхування в епоху античності. Товариства взаємострахування (Європа, кін. 15 ст.).

 

16

 

Страхування і Великі географічні відкриття. Страхові каси в епоху пізнього Середньовіччя. Морська торгівля. Страхові акціонерні компанії (кін. 17 ст.). Лондонська страхова корпорація (19 ст.).

 

17

 

Навчальна гра. Страховики і страхувальники різних історичних епох.

 

Учень/учениця; розповідає про призначення страхування; наводить приклади з історії страхування; порівнює форми страхування у різні часи; усвідомлює місце страхування в системі фінансових відносин.

18

 

Узагальнення і контроль знань за темою «Страхування».

 

Тема 6. ФІНАНСОВА СИСТЕМА КИЇВСЬКОЇ РУСІ (4 год.)

19

 

Бартерна торгівля і готівкові розрахунки. Мінова торгівля. Замінники грошей. Карбування монет. Назви грошей Київської Русі. Поява гривні. Безмонетна епоха (12-14 ст.).

 

20

 

Борги і позики. Кредитування в Київській Русі. «Руська правда». Лихварство (12-14 ст.). Збори данини татарам (13 ст.). Кредитні відносини з іноземцями (13-14 ст.).

 

21

 

Бізнес і податки. Нерегулярні податки. Данина. Поземельне оподаткування. Торгівельне мито. Судове мито (вира).

 

Учень/учениця розповідає про безмонетну епоху та історію виникнення гривні;
характеризує кредитні відносини в часи Київської Русі; порівнює умови позик в Київській Русі та сучасній Україні; наводить приклади податків того часу.

22

 

Узагальнення і контроль знань за темою «Фінансова система Київської Русі». Навчальна гра «Подорож в історію». Історія появи гривні. Правила регулювання фінансових відносин у «Руській правді». Бізнес і податки в Київській державі.

 

Тема 7. ГРОШОВИЙ ОБІГ І ФІНАНСИ УКРАЇНИ ПІД ВПЛИВОМ КРАЇН-ЗАГАРБНИКІВ (5 год.)

23

 

Лихва і кредити. Доба Нового часу в Європі (17-19 ст.). Річ Посполита. Московське царство. Австро-Угорська імперія. Османська імперія. Лихварство. Кредитні операції. Побожні банки.

 

24

 

Випуск грошей. Карбування монет в Московській державі. Мідний бунт. Грошова реформа в Речі Посполитій (18 ст.)

 

25

 

Податки. Натуральні та грошові податки за доби Гетьманщини. Стація. Податки «показанщина», «покабанщина», «поколющина».

 

26

 

Кредити та страхування. Ощадно-позичкові товариства. Сільські кредитні спілки. Ощадні каси. Перші національні страхові товариства «Дністер» та «Карпатія».

 

Учень/учениця розповідає про окремі події з історії розвитку кредитно-фінансових відносин в Україні у 15-19 ст.; наводить приклади податків того часу; розуміє передумови виникнення страхування в Україні.

27

 

Узагальнення і контроль знань за темою «Грошовий обіг і фінанси України під впливом країн-загарбників».

 

Тема 8. ФІНАНСОВІ ВІДНОСИНИ В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ (5 год.)

28

 

Грошова реформа. Закон України «Про банки і банківську справу». Купоно-карбованці багаторазового використання. Грошова реформа 1996 року. Сучасні грошові знаки.

 

29

 

Банківська система сучасної України. Історія формування банківської системи. Функції кредитно-фінансових установ України. Найбільші українські банки.

 

30

 

Сучасна система страхування. Поява приватних страхових компаній. Види і форми страхової діяльності. Закон України «Про страхування».

 

Учень/учениця знає про грошові одиниці незалежної України; характеризує грошову реформу 1996 року; наводить приклади сучасних податків; розуміє необхідність сплати податків; розповідає про перспективні форми страхування; розповідає про фінансову культуру українського народ у в різні історичні епохи; називає характерні риси менталітету українців; аналізує вплив менталітету на прийняття фінансових рішень.

31

 

Узагальнення і контроль знань за темою «Фінансові відносини в незалежній Україні».

 

32

 

Узагальнення і контроль знань за темами ІІ-го семестру. Навчальний проект. Фінансова культура українського народу.

 

РЕЗЕРВ (2 год.)

 

 

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

  1. Фінансова культура. 7 клас: навч.-метод. посібник для вчителя / авт. кол.; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т.С. Смовженко. – К.: УБС НБУ, 2015. – 114 с.
  2. Фінансова культура. 7 клас: робочий зошит / А.І. Довгань, О.В. Часнікова, О.Б. Рябова та ін.; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т.С. Смовженко. – Тернопіль: Мандрівець, 2021. – 48 с.
  3. Закон України «Про банки і банківську справу» [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/go/2121-14 
  4. Закон України «Про страхування» [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/go/85/96-%D0%B2%D1%80

 

1

 

doc
Пов’язані теми
Економіка, Планування
Додано
26 серпня 2023
Переглядів
796
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку