Прикладні фінанси, 8 клас, КТП

Про матеріал
Календарно-тематичне планування курсу "ПРИКЛАДНІ ФІНАНСИ" (8 клас, 35 годин, 1 година на тиждень). Складено за навчальною програмою з основ фінансової грамотності для 8 класy загальноосвітніх навчальних закладів, схваленою комісією з економіки Науково-методичної ради з питань освіти МОН України (лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 29.05.2015 № 14.1/12-Г-331).
Перегляд файлу

 

 

ПРИКЛАДНІ ФІНАНСИ

(8 клас, 35 годин, 1 година на тиждень)

Складено за навчальною програмою з основ фінансової грамотності для 8 класy загальноосвітніх навчальних закладів, схваленою комісією з економіки Науково-методичної ради з питань освіти МОН України (лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 29.05.2015 № 14.1/12-Г-331)

 

І семестр (16 год.)

уроку

Дата

уроку

Зміст уроку та види навчальної

діяльності

Прим.

Тема 1. РОЛЬ ГРОШЕЙ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ (4 год.)

1

 

Добробут і фінансова поведінка людини. Фінансова грамотність населення. Фінансова освіта. Управління власними фінансами.

 

2

 

Гроші як засіб задоволення потреб. Життя за статками. Аналіз активів. Рентабельність та ліквідність. Значення грошей людини, родини, суспільства.

 

3

 

Практична робота № 1. Обираємо першочергові фінансові цілі.

 

Учень/учениця розповідає про шляхи досягнення добробуту; розуміє від чого залежить добробут людини; усвідомлює необхідність раціональної фінансової поведінки; розуміє роль грошей для досягнення життєвих цілей; називає основні функції грошей; оцінює власні фінансові можливості; визначає фінансові цілі; уміє ранжувати фінансові цілі; аналізує дохідні та витратні статті власного бюджету.

4

 

Узагальнення та контроль знань за темою «Роль грошей у житті людини».

 

Тема 2. РОЗУМНЕ СПОЖИВАННЯ (2 год.)

5

 

Раціональний вибір споживача. Безмежність потреб і обмеженість ресурсів. Модель ухвалення рішень. Альтернативна вартість. Навички економії (розв’язування математичних задач).

 

6

 

Купівля і оренда. Можливості заощадження. Іпотека. Прокат (майновий найм). Переваги та недоліки оренди (розв’язування математичних задач).

 

Учень/учениця розповідає про раціональний вибір споживача; уміє співставляти затрати і вигоди від купівлі товарів та послуг; отримує навички економії власного бюджету; оцінює переваги та недоліки оренди.

Тема 3. ПЛАНУВАННЯ БЮДЖЕТУ (3 год.)

7

 

Фінансове планування. Сімейний та особистий бюджет. Типи сімейного бюджету. Розрахунок прибутків та витрат (розв’язування математичних задач). Заощадження.

Навчальна гра «Фінансово-аналітичний центр».

[3]

8

 

Фінансова безпека. Фінансова загроза. Фінансова захищеність та фінансова незалежність. Фінансова документація. Обачлива фінансова поведінка.

[3, 4]

9

 

Практична робота № 2. Ознайомлюємось з основними правилами захисту грошей.

[4]

Учень/учениця пояснює значення термінів «бюджет», «заощадження», «фінансова безпека»; уміє планувати власний бюджет; усвідомлює роль заощаджень для досягнення особистого добробуту; розуміє, як уникнути фінансових загроз.

Тема 4. ЗАПОЗИЧЕННЯ У ФІНАНСОВОМУ ЖИТТІ ЛЮДИНИ (3 год.)

10

 

Борги. Борг і заборгованість. Причини виникнення боргів. Позика і позичка.

 

11

 

Управління боргом. Витрати на запозичення (розв’язування математичних задач). Права та обов’язки споживача фінансових послуг.

[3, 4]

Учень/учениця називає причини виникнення боргів; розуміє роль запозичень у фінансовому житті людини; розрізняє види запозичень; аналізує шляхи управління боргами.

12

 

Узагальнення та контроль знань за темами «Раціональне споживання», «Планування бюджету» та «Запозичення у фінансовому житті людини».

 

Тема 5. ВИБІР ВИДУ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ МОЛОДІ (3 год.)

13

 

Молодіжний ринок праці. Праця молоді в Україні. Світова практика.  Робочі місця для підлітків. Заробітна плата. Підприємницький дохід.

 

14

 

Альтернативна вартість навчання. Необхідність вибору. Ціна вибору. Інвестиції в освіту. Професійне самовизначення.

Навчальна гра. Більше навчаєшся – більше заробляєш.

 

Учень/учениця знає про законодавчі основи регулювання ринку праці молоді; визначає власні можливості щодо заробітку; розуміє значення інвестицій у навчання; аналізує місцевий ринок праці молоді; розраховує альтернативну вартість навчання.

15

 

Узагальнення і контроль знань за темою «Вибір виду діяльності для молоді».

 

РЕЗЕРВ (1 год.)

 

 

ІІ семестр (19 год.)

уроку

Дата

уроку

Зміст уроку та види навчальної

діяльності

Прим.

Тема 6. БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ (4 год.)

16

 

Банки і банківська діяльність. Особливості банківської діяльності. Види та функції банків. Джерела прибутків банку (розв’язування математичних задач).

Віртуальна екскурсія до банку (філії банку).

 

17

 

Банківські рахунки. Види рахунків. Відкриття рахунку Критерії надійності банківської установи. Рейтинг банків України.

 

18

 

Банківські послуги. Пластикові картки. Електронні платежі. Грошові перекази. Обмін валют.

[3, 4]

Учень/учениця пояснює, що таке банк, банківська система, банківський рахунок, банківська картка; характеризує джерела банківського прибутку; усвідомлює значення банківської системи в житті сучасної людини.

19

 

Узагальнення та контроль знань за темою «Банківська система України».

 

Тема 7. ДЕПОЗИТИ (3 год.)

20

 

Депозитний рахунок. Депозит. Класифікація депозитів. Відкриття депозитного рахунку. Депозитний договір. Банківські та небанківські депозити. Способи накопичення грошей.

[3, 4]

21

 

Практична робота № 3. Обираємо вигідний варіант банківського вкладу.

 

22

 

Картковий рахунок. Можливості платіжної картки. Види платіжних карток. Особисті платіжні картки. Плата за користування карткою. Основні помилки користувачів.

 

Учень/учениця знає що таке депозит; називає способи накопичен; розрізняє нагромаджувальний та кредитний рахунки; уміє робити заощадження; співставляє доходність за різними банківськими вкладами.

Тема 8. КРЕДИТИ (3 год.)

23

 

Банківський кредит. Кредити. Види кредитів. Види кредиторів. Кредитна історія.

[3, 4]

24

 

Вибір і погашення кредиту. Умови вибору кредитів. Плата за користування кредитними коштами. Реструктуризація кредиту.  Кредитні договори.

[3, 4]

25

 

Практична робота № 4. Обираємо найкращий варіант придбання комп’ютера в кредит.

 

Учень/учениця пояснює, що таке кредит; називає різні види кредитів; розуміє значення кредитної історії як запоруки фінансової довіри до споживача; визначає вигідність кредиту та можливості щодо його погашення; аналізує інформацію про банківські продукти.

26

 

Узагальнення та контроль знань за темами «Депозити» і «Кредити».

 

Тема 9. ПІДПРИЄМНИЦТВО ТІ ІНВЕСТИЦІЇ (8 год.)

27

 

Підприємницька діяльність.  Підприємництво. Види підприємництва. Комерційне підприємництво. Ознаки підприємницької діяльності.

 

28

 

Етика підприємництва. Складники підприємницької етики. Культура підприємництва. Діловий етикет. Юридична і соціальна відповідальність у бізнесі.

Навчальна гра. Кожна людина – підприємець.

[5]

29

 

Інвестиційна діяльність. Інвестиції.  Класифікація інвестицій. Об’єкти інвестиційної діяльності. Правила інвестування.

 

30

 

Види інвестицій. Фінансовий ринок країни. Цінні папери. Колективне інвестування. Інвестиційні фонди. Майно, дорогоцінні метали, витвори мистецтва.

 

31

 

Практична робота № 5. Встановлюємо власні фінансові цілі.

 

Учень/учениця розповідає про основні риси підприємця; називає джерела прибутку підприємниця; розуміє роль підприємницької діяльності у житті сучасної людини; розповідає про успішні інвестиційні проекти; розуміє значення інвестицій для економічного розвитку країни; називає види інвестицій родини; називає джерела залучення грошей для реалізації власних фінансових цілей; уміє оцінювати власні фінансові можливості; упорядковує особисті економічні потреби.

32

 

Узагальнення та контроль знань за темами «Підприємництво та інвестиції».

 

РЕЗЕРВ (2 год.)

 

 

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

  1. Прикладні фінанси. 8 клас: навч.-метод. посібник для вчителя / авт. кол.; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т.С. Смовженко. – К.: ДВНЗ «Університет банківської справи», 2016. – 117 с.
  2. Прикладні фінанси. 8 клас: робочий зошит / А.І. Довгань, О.В. Часнікова, О.Б. Рябова та ін.; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т.С. Смовженко. – Тернопіль: Мандрівець, 2021. – 80 с.
  3. Фінансова грамотність: навч. посібник / авт. кол.; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т.С. Смовженко. – Вид. 2-ге, випр. і доп. – К., 2013. – 312 с.
  4. Фінансова грамотність: робочий зошит для учня / авт. кол.; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т.С. Смовженко. – Вид. 2-ге, випр. і допов. – К., 2013. – 115 с.
  5. Варналій З.С. Основи підприємницької діяльності: Підручн. для учнів 10-11 кл. загальноосвіт. шк., ліцеїв та гімназій / З.С. Варналій, В.О. Сизоненко. – К.: Знання України, 2004. – 404 с.

 

1

 

doc
Пов’язані теми
Економіка, Планування
Додано
26 серпня 2023
Переглядів
1256
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку