Формування екологічних умінь і навичок при вивченні фізики

Про матеріал
Розглянуто екологічний зміст умінь і навичок, що набувають студенти в процесі вивчення загальноосвітнього курсу фізики у фаховому коледжі. Розкрито можливості фізики у формуванні мотивів природоохоронної діяльності студентів.
Перегляд файлу

Формування екологічних умінь і навичок при вивченні фізики

У  сучасних  умовах  розвитку  суспільного  життя  і  загрози екологічної кризи надзвичайно важливим є набуття студентами екологічної компетентності, адже від рівня сформованості у них вказаної  компетентності  в найближчому майбутньому буде залежати стан довкілля. Екологічна  компетентність – це інтегрований  результат навчальної діяльності студентів, пов'язаний із набуттям системи знань, умінь та ціннісних орієнтацій особистості у сфері екологічної діяльності, які формуються передусім завдяки опануванню змісту дисциплін екологічного спрямування серед яких  значиме місце займає фізика.

Специфіка знань, умінь і навичок, що їх набувають студенти в процесі вивчення загальноосвітнього курсу фізики, наповнює певним змістом і загальні екологічні вміння, які можуть бути сформовані на заняттях. Так, розвиток у студентів уміння оцінювати стан навколишнього середовища в процесі вивчення фізики передбачає наявність у них знань про фізичні показники нормальних природних умов життя і вмінь вимірювати або знаходити за таблицями значення фізичних характеристик середовища, як у нормальних умовах, так і в умовах дії антропогенних факторів; порівнювати ці характеристики і робити певні висновки щодо можливих реакцій на них живих організмів. Важливим умінням з цієї групи є вміння оцінювати стан природних ресурсів, яке грунтується на знаннях про запаси ресурсів у природі і ступінь їх витрачання людиною.

Взаємозв`язок екологічних умінь з навчальними, які формуються в процесі вивчення фізики, визначає ті види діяльності студентів, залучення до яких сприяє розвитку операційного компоненту природоохоронної діяльності. У випадку вміння оцінювати стан навколишнього середовища – це робота з джерелами інформації, спостереження, розв`язування різних типів задач.

Формування вміння правильно поводитися в конкретній ситуації в процесі вивчення фізики пов`язане насамперед із свідомим додержанням правил витрачання води, газу, енергії, визначенням розумних потреб їх споживання. З умінь, пов`язаних з культурою поведінки в навколишньому середовищі, можна виділити вміння додержуватись тиші. Процес розвитку цих умінь спирається на розвиток таких практичних умінь з фізики, як уміння користуватися побутовими приладами і робити вимірювання за допомогою фізичних приладів, здійснювати математичну обробку здобутих результатів і розв`язувати різні типи фізичних задач, уміння спостерігати, аналізувати і робити висновки. Перелічені вміння можуть бути сформовані на заняттях фізики під час розв`язування задач з екологічної тематики, спостережень за поведінкою інших людей, складання задач на основі домашніх дослідів і спостережень. Знання, як необхідний елемент свідомого вибору поведінки у вищеназваних сферах діяльності, передбачаються програмою з фізики і входять до складу відповідних тем.

Реальне значення в житті має вміння захистити навколишнє середовище від забруднення і руйнування. До складу цього вміння входять як уміння передбачати і попереджати негативні дії людей відносно природи, так і вміння виконувати посильні трудові операції щодо запобігання негативним впливам на природу, поліпшення умов розвитку рослин тощо. У процесі вивчення фізики ці вміння можуть успішно розвиватись під час роботи з вимірювальними приладами, виконання завдань на конструювання приладів або пристроїв для контролю за станом навколишнього середовища, а також установок для очищення води й повітря від різноманітних забруднень. Ці вміння також розвиваються під час виконання студентами лабораторних робіт.

Великі можливості для організації такої діяльності студентів має позанавчальна робота з фізики, насамперед гурткова. Крім тематики з конструювання і виготовлення очисних пристроїв, до плану роботи гуртка можна включити питання біофізичного характеру, залучивши студентів до досліджень впливу електричних і магнітних полів, світлового режиму, вібрацій, фізичних факторів на розвиток рослин.

Велике значення для позитивного розвитку екологічних проблем має залучення до активної природоохоронної діяльності широких мас населення. У зв`язку з цим значне місце в групі екологічних умінь посідають уміння і навички з пропаганди сучасних проблем екології та охорони природи. До групи вмінь з пропаганди екологічних знань входять уміння цікаво і емоційно донести до слухачів екологічну інформацію, обґрунтовано відстояти свою точку зору, переконати аудиторію в необхідності бережливого ставлення до природи. Виробленню цих умінь сприяють уміння логічно будувати відповідь, користуватися кількома джерелами інформації для висвітлення питання.

Гуманістичні мотиви охорони природи виникають разом з почуттям жалю і співчуття до представників живого світу і збуджують людину на дії з метою допомоги і рятування живих істот. Соціальна значимість цих мотивів зростає з кожним роком. Видатний педагог В.О. Сухомлинський зазначав, що коли добрі почуття не виховані в дитинстві, їх ніколи не виховати, бо істинно людське в душі людини стверджує одночасно з пізнанням світу. Пробудження світлих і добрих почуттів, доброзичливого і турботливого ставлення до живого і прекрасного зумовлює розвиток і формування гуманістичних мотивів охорони природи.

Пізнавальні мотиви охорони природи пов`язані з мотивами інтересу і спонукають людину до дій у природі з метою пізнання процесів, що в ній протікають. Організація науково обґрунтованого природокористування і охорони навколишнього середовища невіддільна від прагнення до пізнання законів об`єктивного світу, розуміння взаємозв`язків у системі «людина-природорзнавство».

Патріотичні мотиви охорони природи виникають тоді, коли людиною керують почуття єдності з Батьківщиною, відповідальності за її майбутнє, прагнення відстоювати її ідеали, бажання безкорисливо служити загальній справі, якою є справа охорони природи.

Естетичні мотиви охорони природи пов`язані з почуттям прекрасного. Для людей природа завжди була і є джерелом натхнення і краси. Краса природи, за висловом В.О.Сухомлинського, – одне з джерел, що живить доброту, сердечність і любов. Особливо чутливі до естетичного сприйняття природи діти, тому розвиток в них естетичних мотивів відіграють література і образотворче мистецтво, фізика теж здатна внести свій внесок у цю справу.

Значне місце серед природоохоронних мотивів на сучасному рівні розвитку виробництва посідають санітарно-гігієнічні мотиви. Вони пов`язані з відповідними реакціями людей на порушення санітарно-гігієнічних умов їх існування , а також умов життя представників рослинного і тваринного світу.

Особливого значення в процесі розвитку мотивів природоохоронної діяльності на заняттях фізики набувають економічні мотиви. З розвитком цієї групи мотивів насамперед пов`язані задачі економного ведення народного господарства, раціонального витрачання природних ресурсів і вирішення проблеми збагачення природи в процесі її освоєння. Розв`язання цих завдань у процесі навчання забезпечить підготовку до життя покоління, здатного економити у всьому і скрізь – на виробництві і в побуті, не проходити байдуже повз марнотратство і безвідповідальність; покоління, якому під силу здійснити реконструкцію сучасного народного господарства не на базі нарощування паливно-сировинних ресурсів, а внаслідок поліпшення їх використання.

Під час вивчення тем фізики, пов`язаних з висвітленням теоретичних основ технологій, будови і застосування технічних пристроїв, пошуків нових видів екологічно чистих джерел енергії, створюються сприятливі умови для формування економічних мотивів.

Характеризуючи в цілому можливості фізики у формуванні мотивів природоохоронної діяльності студентів, слід зауважити, що не всі з них можуть бути розвинуті під час вивчення дисципліни в однаковій мірі: економічні, пізнавальні, санітарно-гігієнічні – значніше, а естетичні, гуманістичні, патріотичні – слабше. Взагалі, процес формування кожного з мотивів охорони природи не повинен протікати ізольовано один від одного. Тільки у взаємозв`язку одного мотиву з іншим може відбутися повноцінне становлення мотиваційної сфери студентів.

docx
Додано
11 грудня 2021
Переглядів
279
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку