2 грудня о 18:00Вебінар: Предмет «Захист України» у школі: теоретичні засади, цікаві ідеї, поради для дистанційного навчання

Готуємось до ЗНО. Клітина як цілісна біосистема. Клітинний рівень розвитку живої матерії.

Про матеріал
Матеріали для підготовки до ЗНО з теми "Клітинна теорія. Будова, властивості та процеси життєдіяльності клітин"
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Клітина - єдина система, структурна та функціональна одиниця живих організмів. Може як входити до складу живих істот так і бути окремим організмом. Антоні ван Левенгукрозробив мікроскоп. Роберт Гуквідкрив наявність клітин. Роберт Броунвідкрив наявність ядра в клітині

Номер слайду 2

Номер слайду 3

Номер слайду 4

Номер слайду 5

Номер слайду 6

Форма клітин. Зірчасті ЦиліндричніПризматичніКубічніКулястіВидовжені Веретеновидні ДисковидніДіхтяр Тамара Василівна

Номер слайду 7

За розміром найчастіше трапляються клітини 10-100 мкм, рідше - 1-10 мм (клітини м'якуша кавуна, цитрусових, залозисті клітини) дуже рідко - до 10-20 см (гігантські яйцеклітини птахів - гусей, пінгвінів, страусів). Розміри клітин

Номер слайду 8

ТИПИ КЛІТИНПрокаріотичніЕукаріотичніДоядерні,сформованого ядра не мають, генетичний матеріал - нуклеоїд (кільцева ДНК)Ядерні, мають чітко сформоване ядро, генетичний апарат - ДНК у вигляді хроматину та хромосом.

Номер слайду 9

ТИПИ КЛІТИНКлітини рослин. Клітини тварин. Клітини грибів. Мають тверду целюлозну клітинну стінку, великі запасаючі вакуолі та хлоропласти. Мають еластичну цитоплазматичну мембрану, не мають вакуолей та хлоропластіцв. Мають тверду клітинну стінку,що містить хітин, великі запасаючі вакуолі, не мають хлоропластів

Номер слайду 10

Будова клітини. Оболонка. Цитоплазматична мембранаеластична, білково-біліпідний шар. Клітинна стінкатверда, статична, целюлоза, хітин, муреїн. Золь. Гель. Двомембранніядро, мітохондрії, пластиди. ОдномембранніЕПС, вакуолі, пероксисоми, лізосомикомплекс ГольджіНемембранніклітинний центр, цитоскелет, рибосоми. Цитоплазма. Органели. Включеннябілкові, ліпідні, вуглеводні

Номер слайду 11

Будова клітинноїоболонки. Ліпіди

Номер слайду 12

Транспорт веществ через плазматические мембраныдиффузія (гази, жиророзчинні молекули проникают напряму через плазматичну мембрану); під час полегшеної диффузії розчинна у воді речовина проходе через мембрану по особливому каналу, що утворює будь-яка специфічна молекула; осмос (диффузиія води через напівпроникну мембрану проти градієнту концентрації); активний транспорт (перенос молекул з області з меншою концентрацією до області з большою, наприклад, зарахунок спеціальних транспортних білків, вимагає енергії АТФ);підчас ендоцитозу мембрана утворює вгинання, яке потім трансформується у пухирі чи вакуолі. екзоцитоз – процес, зворотній ендоцитозу; з клітини виводяться продукти метаболізму - решткитвердих частинок та рідин. Розрізняють фагоцитоз – поглинання твердихчастинок – та піноцитоз – поглинання рідин;

Номер слайду 13

Транспорт веществ через плазматические мембраны. Ендоцитоз. Хищная инфузория дидиниум поедает инфузорию-туфельку. Екзоцитоз

Номер слайду 14

Номер слайду 15

Надмембранний комплекс бактерій

Номер слайду 16

Номер слайду 17

Ознаки для порівняння. Поверхневий апарат клітиндроб’янок рослин грибівтварин. Надмембранні комплекси: а) клітинна стінка. Основа – високомолекулярна речовина – мурен. Складається з полісахаридів (целюлози і ін)Основа – полісахариди (хітин, глікоген) ___________б) глікокалікс___________________________________З глікопроте-їдів. Плазмалема. Оточує цитоплазму складається з ліпідів, білків і вуглеводів. Оточує цитоплазму складається з ліпідів, білків і вуглеводів. Оточує цитоплазму складається з ліпідів, білків і вуглеводів. Оточує цитоплазму складається з ліпідів, білків і вуглеводів. Підмембранні комплекси_____________Структури білкової природи_____________Структури білкової природи. Порівняння поверхневого апарату клітин бактерій, грибів, рослин, тварин

Номер слайду 18

Цитоплазма. Відмежований від зовнішнього середовища напіврідкий субстрат, що представляєсобоюколоїдний розчин солей та органічних речовин у воді. Може перебувати у двох станах: Золь - рідкий, та гель - напіврідкий. Розмежована цитоскелетом на відділи - компартмнети. Різниця стану в різних компартментах утворює циклоз - рухцитоплазми. Функція. Поєднання всіхструктур клітини в єдину систему, забезпечення тургору та перебігу біохімічних процесів. Цитоплазма

Номер слайду 19

Будова клітинного центру:2 Центріолі у тварин та низчих рослин (розташовані перпендикулярно одна одній). У вищіхрослин їхнемає. Будова центріолей: Білкові триплети мікротрубочок. Властивості: здатні до подвоєння. Функції: Утворюють веретено поділу. Формують цитоскелет (мікротрубочки та мікрофіламенти)Немембранні органели. Цитоскелет та клітинний центр

Номер слайду 20

Номер слайду 21

Будова: Мала. Велика. Склад: р-РНК (рибосомальна) Білки. Функції: Забезпечують біосинтез білкусубодиниціНемембранні органели. Рибосоми

Номер слайду 22

являют собою мембранні кульки наповнені ферментами. Найбільша їхкількість в тваринних клтинах Функції:розщеплення речовин та травлення великих частинок;в деяких випадках (відмирання тканин чи органів) викидаються в клітину для її загибелі. Пероксисоми.являют собою мембранні кульки наповнені перекисом водню Функціїкаталітичне окиснення органічних речовин;Одномембранні органели. Лізосоми

Номер слайду 23

Одномембранні органели. ЕПС ендоплазматична сіткасітка змембранни канальців, що пронизує цитоплазму.зв'язує органели між собою, відповідає за синтез та трансорт речовин. Гладка ЕПС - представлена тільки мембранними трубочками. відповідаєзасинтез ліпідів та вуглеводів. Гранулярна або шорстка ЕПС - на мембранах має рибосоми. Відповідає за синтез білків.

Номер слайду 24

Вакуоля – наповнений рідиною мембранний мішечок. У Protozoa наявні травні та скоротливі вакуолі. Перші відповідають за травлення, другі - за виділення. У рослин вакуолі заповнені клітинним соком - концентрованим розчином різних речовин. Функція:накопичення води та різних речовин;підтримання тургору;підтримання осморегуляції в клітині. Одномембранні органели. Вакуолі

Номер слайду 25

Одномембранні органели. Комплекс ГольджіЯвляє собою стовпчики мембранних мішечків (цистерн) та пов'язаних з ними пухирців - везикул. Функції: транспорт речовин в цитоплазмі та у позаклітинний простір;синтез жирів та вуглеводів (глікопротеїнів та муцину), восків та рослинного клею;приймає участь у оновленні та збільшенні плазматичної мембрани та формуванні лізосом.

Номер слайду 26

Будова: Подвійна оболонка з великими ядерними порами;Каріоплазма;Ядерце(я);Хроматин. Функції: Збереження,передача та реалізація спадкових ознак;Контроль та регуляція процесів у клітині;Синтез рибосом та РНК;Утворення хромосом. Двомембранні органели. Ядро

Номер слайду 27

Будова: Дві мембрани, зовнішня та внутрішня;Внутрішня утворює вигини - кристи;Заповнена мітохондріальним матриксом,має свою ДНК, РНК та білки, та може самостійно реплікуватися (позаядерна спадковість) Функції: Синтез АТФДвомембранні органели. Мітохондрії

Номер слайду 28

Будова: Зовнішня мембрана - покривна та захисна. Внутрішня мембрана утворює вирости тилакоїди, які зібрані у стовпчики - грани;Грани з'єднані перетяжками - ламелами;В середені заповнені рідинию - стромою.головний пігмент - хлорофіл. Функції: Хлоропласти - фотосинтез. Хромопласти - утворюють барвники переважно червоного спектра. Лейкопласти - зберігання органічних речовин: білків (протеінопласти), жирів (ліпідопласти) и крахмалю (амілопласти). Двомембранні органели. Мітохондрії

Номер слайду 29

складові

Номер слайду 30

Діючі речовини: ДНК, і-РНК, т-РНК, рибосоми, ДНК-полімераза, ферменти. Стадії: Транскрипція (розкручення ДНК ферментом РНК-полімераза, синтез на основі ДНК і-РНК за принципом комплементарності, сплайсинг);Перехід і-РНК в цитоплазму та об'єднання з рибосомою;Трансляція (синтезв рибосомі на основі і-РНК за допомогою т-РНК молекули білку із амінокислот) складається з трьох етапів - ініціація, елонгація, термінація. Кодон - триплет (три нуклеотиди) кодуючий амінокислоту. Антикодон - триплет т-РНК, що відповідає кодону. Анаболізм. Синтез білка

Номер слайду 31

Таблиця генетичного коду. Складає три ряда нуклеотидів і четвертий ряд кодованих ними амінокислот. Триплети складаються від центру. Три триплети - УАА, УАГ та УГА є стоп-кодонами або термінуючими кодонами. Триплет АУГ - кодон-ініціатор, починає процес синтезу білка.

Номер слайду 32

Анаболізм. Фотосинтез. Кисень, який виділяють фотосинтетики, змінив склад атмосфери Землі. З нього поступово сформувався озоновий екран, здатний затримувати ультрафіолетові сонячні промені.

Номер слайду 33

Подготовчий етап. БЕЛКИВУГЛЕВОДИЖИРЫтравний канал. АМИНОКИСЛОТИГЛЮКОЗАC6 H12 O 6 ГЛИЦЕРИНЖИРНІ КИСЛОТИцитоплазма. ПіРОВИНОГРАДНАКИСЛОТА 2 C3 H6 O3 Гліколіз (Анаеробний етап)60%40%2 АТФ + 2 НАД۰ Н22 Н2 О + ТЕПЛОКлітинне дихання (Аеробний етап) 42 Н2 О + 6 СО2 + ТЕПЛО (45%)Мітохондрії55%36 АТФ + 2 НАД۰ Н2 Катаболізм.fillcolorfill.typefill.onfillcolorfill.typefill.onfillcolorfill.typefill.onfillcolorfill.typefill.onfillcolorfill.typefill.onfillcolorfill.typefill.onstyle.colorfillcolorfill.typestyle.colorfillcolorfill.type

Номер слайду 34

Клітинний поділ. Каріотип - загальна кількість хромосом в клітиніХромосоми. Статевіn Аутосоми2n (3n+)1 — пелікула; 2 — хроматиди; 3 — матрикс; 4 — хроматин; 5 — центромера; 15432

Номер слайду 35

Хромосоми. МетацентричніАкроцентричніТелоцентричніСубметацентричні

Номер слайду 36

Мітоз

Номер слайду 37

Мейозконьогаціякросинговер

pptx
Пов’язані теми
Біологія, Інші матеріали
Додано
13 жовтня 2019
Переглядів
740
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку