2 березня о 18:00Вебінар: Як казка допомагає навчати образотворчому мистецтву учнів 5-7 класів

Індивідуальний навчальний план з «Хімії» за сімейною формою навчання.

Про матеріал
Індивідуальний навчальний план з «Хімії» учня/учениці 7 класу, який/яка здобуває освіту за сімейною формою навчання. 2- косультації на семестр; 2- контрольні роботи на семестр.
Перегляд файлу

 Затверджую

 Директор _________

 ______________ П.І.Б

 

Індивідуальний навчальний план

з «Хімії»

Учня ____ класу _____________________П.І.Б.,

Який/яка здобуває освіту за сімейною (домашньою) формою навчання

 

План складено згідно програми затвердженої Наказом міністерства освіти і науки України від 07.06. 2017 №804

 

Теми навчальних занять

Дата/час проведення консультацій,

видів контролю

Вступ. Хімія – природнича наука. Речовини та їх перетворення у навколишньому світі. Короткі відомості з історії хімії. Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. Ознайомлення з  лабораторним посудом та обладнанням кабінету хімії, маркуванням небезпечних речовин. Правила безпеки під час роботи з лабораторним посудом та обладнанням кабінету хімії. Лабораторні  досліди №1. Дослідження будови полум’я. №2. Ознайомлення з маркуванням небезпечних речовин (на прикладі побутових хімікатів). Практична робота №1. Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівними приладами. Виконання найпростіших лабораторних операцій.

називає  лабораторний посуд і основне обладнання кабінету хімії;

знає і розуміє  правила поведінки учнів у хімічному кабінеті та правила безпеки  під час роботи з лабораторним посудом і обладнанням кабінету хімії;

пояснює призначення лабораторного посуду та обладнання кабінету хімії.

висловлює судження про застосування хімічних знань та історію їхнього розвитку; доцільність марковання небезпечних речовин,  які  входять до складу харчових продуктів і побутових хімікатів; 

робить висновки щодо безпечного використання речовин, з урахуванням їхнього маркування;

 

 

 

Тема 1. Початкові хімічні поняття. Речовини. Як вивчають речовини. Спостереження й експеримент у хімії. Фізичні тіла. Матеріали. Фізичні властивості речовин. Чисті речовини і суміші. Способи розділення сумішей. Молекули.  Лабораторний дослід №3 «Ознайомлення з фізичними властивостями речовин. Опис спостережень. Формулювання висновків.» Чисті речовини і суміші. Способи розділення сумішей. Практична робота № 2. Розділення сумішей. Атоми. Поширеність хімічних елементів у природі. Ознайомлення з Періодичною системою хімічних елементів. Маса атома. Атомна одиниця маси. Відносні атомні маси хімічних елементів. Хімічні формули речовин. Прості та складні речовини. Багатоманітність речовин. Метали й неметали. Металічні та неметалічні елементи, їх розміщення в періодичній системі. Лабораторний дослід №4 «Ознайомлення зі зразками простих і складних речовин.» Валентність хімічних елементів. Визначення валентності елементів за формулами бінарних сполук. Складання формул бінарних сполук за валентністю елементів.

називає хімічні елементи (не менше 20-ти) за сучасною науковою українською номенклатурою, записує їхні символи;  найпоширеніші хімічні елементи в природі;

наводить приклади простих і складних речовин, хімічних явищ у природі та побуті;

пояснює зміст хімічних формул;

розрізняє фізичні тіла, речовини, матеріали, фізичні та хімічні явища, фізичні та хімічні властивості речовин, чисті речовини і суміші, прості й складні речовини, металічні та неметалічні елементи, використовуючи періодичну систему; метали й неметали, атоми, молекули;

описує якісний і кількісний склад речовин за хімічними формулами;

використовує Періодичну систему як довідкову для визначення відносної атомної маси елементів;

складає формули бінарних сполук за валентністю елементів, план розділення сумішей;

визначає валентність елементів за формулами бінарних сполук;

 

Консультація з розділів: «Вступ», «Початкові хімічні поняття».

 

Оцінювання навчальних досягнень вивченого матеріалу розділів: «Вступ», «Початкові хімічні поняття». Контрольна робота.

 

Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою. Розв’язування розрахункових задач №1 Обчислення відносної  молекулярної маси речовини за її формулою. Масова частка елемента у складній речовині. Розв’язування розрахункових задач №2.Обчислення масової частки елемента в складній речовині. Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують. Лабораторний дослід №5-9 «Дослідження хімічних реакцій, що супроводжуються виділенням газу, випаданням осаду, зміною забарвлення, появою запаху, тепловим ефектом.». Хімічні властивості речовин. Практична робота №3. Дослідження фізичних і хімічних явищ.

обчислює відносну молекулярну масу речовини за її формулою; масову частку елемента в складній речовині та масу елемента в складній речовині за його масовою часткою, обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання;

пояснює сутність закону збереження маси речовин, рівнянь хімічних реакцій;

описує явища, які супроводжують хімічні реакції;

 

 

 

 

Консультація з розділу: «Початкові хімічні поняття».

 

Оцінювання навчальних досягнень вивченого матеріалу розділу: «Початкові хімічні поняття».

 

Тема 2. Кисень. Повітря, його склад. Оксиген. Поширеність Оксигену в природі. Кисень, склад його молекули, поширеність у природі. Фізичні властивості кисню. Закон збереження маси  речовини під час хімічних реакцій. Схема хімічної реакції. Хімічні рівняння. Лабораторний дослід №5-9 «Дослідження хімічних реакцій, що супроводжуються виділенням газу, випаданням осаду, зміною забарвлення, появою запаху, тепловим ефектом.» Добування кисню в  лабораторії та промисловості.  Реакція розкладу.  Поняття  про каталізатор. Способи збирання кисню. Доведення  наявності кисню. Хімічні властивості кисню: взаємодія з простими речовинами (вуглець, водень, сірка, магній, залізо, мідь). Реакція сполучення. Практична робота №4. Добування кисню з гідроген пероксиду, збирання, доведення його наявності. Взаємодія кисню зі складними речовинами (повне окиснення метану, гідроген сульфіду, глюкози). Поняття про оксиди, окиснення (горіння, повільне окиснення, дихання).Умови виникнення та припинення горіння. Колообіг Оксигену в природі. Озон. Проблема чистого повітря. Застосування та біологічна роль кисню.

називає склад молекул кисню, оксидів, якісний та кількісний склад повітря;

наводить приклади оксидів, реакцій розкладу і сполучення;

пояснює суть реакцій розкладу і сполучення, процесів окиснення, колообігу Оксигену.

розрізняє процеси горіння, повільного окиснення, дихання, реакції розкладу і сполучення;

описує поширеність Оксигену в природі;  його фізичні властивості;

характеризує хімічні властивості кисню;

аналізує умови процесів горіння та повільного окиснення;

складає рівняння реакцій: добування кисню з гідроген пероксиду; кисню з воднем, вуглецем, сіркою, магнієм, залізом, міддю, метаном, гідроген сульфідом;

 

Консультація з розділу: «Кисень».

 

Оцінювання навчальних досягнень вивченого матеріалу розділу: «Кисень»

 

Тема 3. Вода. Вода, склад її молекули, поширеність у природі, фізичні властивості. Вода – розчинник. Значення води і водних розчинів у природі та житті людини. Кислотні дощі. Розчин і його компоненти: розчинник,  розчинена речовина. Виготовлення розчину. Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини. Розв’язування розрахункових задач №3 Обчислення масової частки і маси розчиненої речовини в розчині. Практична робота №5 «Виготовлення водних розчинів із заданими масовими частками розчинених речовин.» Взаємодія води з оксидами. Поняття про кислоти й основи. Поняття про індикатори. Лабораторний  дослід №10 «Випробування водних розчинів кислот і лугів індикаторами.» Взаємодія води з оксидами металічних елементів. Поняття про основи.

Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення. Очищення води на водоочисних станціях та в домашніх умовах.

називає склад молекули води;

наводить приклади водних розчинів; формули кислот і основ.

описує поширеність води у природі, фізичні властивості води;

розрізняє розчинник і розчинену речовину;

складає рівняння реакцій води з кальцій оксидом, натрій оксидом, фосфор(V) оксидом, карбон(ІV) оксидом;

обчислює масову частку і масу розчиненої речовини, масу і об’єм  води в розчині, обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання;

виготовляє розчини з певною масовою часткою розчиненої речовини;

розпізнає дослідним шляхом кислоти і луги;

використовує здобуті знання та навички в побуті для раціонального використання води та збереження довкілля;

володіє елементарними навичками очищення води в домашніх умовах;

 

 

Консультація з розділу: «Вода».

 

Оцінювання навчальних досягнень вивченого матеріалу розділу: «Вода».

 

 

 

 

 

      Ознайомлена, згодна ___________________

     

      Дата __________________

docx
Пов’язані теми
Хімія, 7 клас, Планування
Додано
6 листопада 2020
Переглядів
232
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку