Інформаційна культура. Формування інформаційної культури майбутніх педагогів.

Про матеріал

У наш час людство переживає науково-технічну революцію, матеріальною основою якої є електронно-обчислювальна техніка. На базі цієї техніки з'явився новий вид технологій - інформаційні. До них відносяться процеси, де “початковим матеріалом“ і “продукцією“ (виходом) стала інформація

Зміст слайдів
Номер слайду 1

«Інформаційна культура. Формування інформаційної культури майбутніх педагогів»Підготувала:студентка 6 М-ПО групи. Дмитрук С. М.

Номер слайду 2

У  наш час людство переживає науково-технічну революцію, матеріальною основою якої є електронно-обчислювальна техніка. На базі цієї техніки з’явився новий вид технологій - інформаційні. До них відносяться процеси, де “початковим матеріалом“ і “продукцією“ (виходом) стала інформація. 

Номер слайду 3

Номер слайду 4

Інформаційна культура - уміння цілеспрямовано працювати з інформацією і використовувати для її отримання, обробки і передачі комп'ютерну інформаційну технологію, сучасні технічні засоби і методи. Інформаційна культура - це знання і вміння в області інформаційних і комунікаційних технологій, а також знання юридичних та естетичних норм в цій сфері.

Номер слайду 5

Інформаційна культура - багатоаспектне поняття, можливості і здібності людини орієнтуватися в інформаційному просторі, користуватися можливостями інформаційного оточення, вміти застосовувати інформаційні технології, володіння комп'ютерною грамотністю.

Номер слайду 6

Для вільної орієнтації в інформаційному потоці людина повинна володіти інформаційною культурою як однієї зі складових загальної культури.  Інформаційна культура пов'язана із соціальною природою людини. 

Номер слайду 7

Ознакою інформаційної культури є не тільки отримання найрізноманітнішої і різноякісної інформації, а й уміння вибрати з величезного масиву наявної інформації найбільш важливу і потрібну. 

Номер слайду 8

Інформаційні технології дозволяють досліджувати та взаємопов’язувати складові ділянки діяльності організації між собою. Вони розвиваються надзвичайно швидкими темпами і захоплюють все ширші сфери діяльності таким чином, що будь-яка конкурентноспроможна діяльність в майбутньому не може бути сформована без детального аналізу можливостей застосування інформаційних технологій.

Номер слайду 9

Для нової технології переробки інформації, що пов’язана з фіксацією даних на машинних носіях і активно впливає на середовище застосування, потрібно радикальна перебудова сформованих інформаційно-комунікаційних процесів. 

Номер слайду 10

Одночасно інформаційна культура виступає в якості необхідного і ефективного чинника освоєння людиною культурної реальності, всього того культурного потенціалу суспільства, який накопичило людство в процесі свого багатовікового історичного шляху. Тому не слід обмежувати область функціонування інформаційної культури лише сферою комп'ютеризації або інформаційної техніки взагалі. У дійсності, ця сфера набагато ширша і охоплює процеси наукової діяльності, освіти, управління природними та соціальними процесами, сферу побуту, дозвілля тощо .

Номер слайду 11

У технологічному сенсі інформаційна культура - це оптимальні способи звернення зі знаками, даними, інформацією та подання їх зацікавленому споживачу для вирішення теоретичних і практичних завдань, механізми вдосконалення технічних засобів виробництва, зберігання і передачі інформації. У такому розумінні вона є показником не загальної, а швидше професійної культури.

Номер слайду 12

Успіх освіти багато в чому залежить від педагогів, від рівня сформованості у них інформаційної культури. Інформаційна культура педагога - це різновид інформаційної культури фахівця, частина інформаційної культури особистості, детермінована сферою професійно-педагогічної діяльності, що представляє собою сукупність інформаційного світогляду та інформаційної компетентності, яка транслюється в освітній процес, що визначає якість інформаційно-освітніх продуктів і спрямовану на формування інформаційної культури учнів. У першому розділі описані критерії та показники, які характеризують рівень інформаційної культури педагога.

Номер слайду 13

ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА ВІДБИВАЄ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ: ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНЯПРОБУДЖЕННЯ В НЬОМУ ПОСТІЙНОЇ ПОТРЕБИ В ІНФОРМАЦІЇІ ЗНАННЯВИКОРИСТАННЯ ОТРИМАНИХ ДАНИХ, КРИТИЧНОЇ ЇХ ОЦІНКИ І ВІДБОРУРОЗВИТОК НАВИЧОК ПРАВИЛЬНОГО ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАПИТУ, ПОШУКУ, ФІКСАЦІЇ

Номер слайду 14

В даний час існують різніпідходи до визначення «інформаційна культураособистості педагога». У науковій та навчальній літературі публікується безліч поглядів, часомпротилежних. Однак однозначноїі всеосяжного визначення цьому поняттюдослідники не дають. Проблеми формування інформаційної культури особистості педагога в останні двадцять років досить активно вивчаються. При цьому єдиного і чіткого визначення немає. Вивченням інформаційної культури вчителя займалися Н. І. Гендина, Л. І. Лазарева, С. М. Конюшенко та ін.

Номер слайду 15

Н. І. Гендина під інформаційною культурою педагога розуміє одну зі складових загальної культури особистості, пов'язану з соціальною природою людини і що є продуктом його різноманітних творчих здібностей. Вона зазначає, що інформаційна культура вчителя характеризує його інформаційне світогляд, систему знань і умінь, які забезпечують самостійну діяльність по оптимальному задоволенню професійних інформаційних потреб з використанням як традиційних, так і нових інформаційних технологій.

Номер слайду 16

Л. І Лазарева вважає, що інформаційна культура педагога - це різновид інформаційної культури фахівця, частина інформаційної культури особистості, детермінована сферою професійно-педагогічної діяльності, що представляє собою сукупність інформаційного світогляду та інформаційної компетентності, яка транслюється в освітній процес, що визначає якість інформаційно-освітніх продуктів і спрямовану на формування інформаційної культури учнів.

Номер слайду 17

ВАЖЛИВИЙ АСПЕКТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ВЧИТЕЛЯ БУВ РОЗГЛЯНУТО С. М. КОНЮШЕНКОНа думку Конюшенко С. М., інформаційна культура вчителя ширше, ніж просто інформаційна культура особистості, оскільки включає в себе ще й професійну складову. При створенні авторської концепції вона виходила з головної ідеї про те, що формування інформаційної культури педагога має передбачати використання проектно-рефлексивного підходу, який відображає кілька положень:

Номер слайду 18

розвиток інформаційної культури педагога можливо тільки в діяльності, що вимагає від педагога інтеграції його комп'ютерної компетентності з педагогічної компетентністю;- не всяка діяльність може сприяти розвитку інформаційної культури педагога. До діяльності, що володіє такою можливістю, відноситься проектна діяльність, яка виконується педагогом із застосуванням інформаційних технологій. Результатом такої діяльності виступає, з одного боку, авторське вирішення певної педагогічної задачі (наприклад, блочно-модульна організація вивчення теми), а з іншого боку, результат проектної діяльності полягає в підвищенні якості освіти учнів, у розвитку інформаційної культури учнів і самого педагога;- формування інформаційної культури педагога вимагає розвитку рефлексивних процесів, які виступають системоутворюючим фактором розвитку психологічного, діяльнісного та інформаційного компонентів інформаційної культури, надаючи вплив на здатності педагога інтегрувати названі аспекти у своїй професійній діяльності;- розвиток рефлексії як основи формування інформаційної культури вимагає спеціальної роботи педагога з аналізу власної проектної діяльності, виконаної з застосуванням інформаційних технологій »

Номер слайду 19

Дякую за увагу!

pptx
Додано
8 лютого 2018
Переглядів
1892
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку