20 квітня о 19:00Вебінар: Мобінг (цькування) у педагогічному колективі: ознаки, юридичні аспекти, алгоритм подолання

Інноваційний освітній проект "Де козак, там і слава"

Про матеріал
Проект «Де козак, там і слава» - випереджальне завдання до навчальної теми з історії України , 8 клас, «Козацька Україна середини XVII – першої половини XVIII століття», що відповідає програмі. За рівнем реалізації міжпредметних зв'язків проект монопредметний, але передбачає застосування знань та умінь з інформатики. За формою представлення захисту – мультимедійний. Кінцевий результат – розширення знань з історичної теми.
Перегляд файлу

          Новодмитрівський навчально-виховний комплекс     

                          Костянтинівської районної ради

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Інноваційний освітній проект

               « Де козак, там і слава»

 

 

 

 

 

 

                                                          Автор проекту

                Данілова Олена Дмитрівна,

                                                  учитель історії

                 Новодмитрівського

                навчально-виховного комплексу

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Новодмитрівка

2 0 1 9

 

 

      Консультант – Перевозник Віктор Федорович, генерал-осавул Українського козацтва.             

      Вид проекту – індивідуально-груповий.

      Вікова категорія виконавців – учні 8-А та 8-Б класів, 13 – 14 років.

      Методи дослідження – пошукова робота, вивчення та узагальнення різних джерел інформації.

      Термін виконання – два місяці, середньостроковий.

       Короткий опис

        В ході проекту учні будуть досліджувати особливості розвитку українських земель часів Гетьманщини  середини  XVIIпершої половини  XVIII ст. та роль українського козацтва в розбудові державності. Поза програмним матеріалом познайомляться з історією Кальміуської паланки Запорозької Січі (регіональний компонент).     

          Учні створять портфоліо проекту, з якого буде видно як проходить робота над проектом. В ході проекту учні будуть проводити дослідження історичної епохи, вивчатимуть історію Руїни. Пошук інформації вони будуть здійснювати в Інтернеті, енциклопедичних виданнях та іншій навчальній літературі. На основі зібраних даних буде зроблена інтерпретація та представлення мультимедійного проекту.

          В результаті проекту учні дадуть відповіді на питання висунуті та вдосконалені впродовж розробки теми проекту та  ключове питання - Історія козацької України – трагічна чи захоплююча?

       Матеріально-технічне забезпечення проекту: комп’ютер, мультимедійний проектор, інтерактивна дошка, програми PowerPoint та Publisher, доступ до Інтернету, Wi-Fi; для екскурсії на Хортицю – батьківські кошти; матеріал для виготовлення макетів.

       Умови реалізації:

а) дидактичні - уміння учнів працювати з історичними джерелами та додатковою літературою; навички організації презентацій;

б) організаційні - налагодження зв'язків з батьками, членами шкільної ради кошу, козаками Костянтинівського козацького  полку  імені  Павла Полуботка, представниками туристичних бюро;

в) матеріальні - комп'ютерна техніка для створення та показу презентації.

 

Е                             

 

 

          Пояснювальна записка

         Проект «Де козак, там і слава» - випереджальне завдання до навчальної теми з історії України «Козацька Україна середини XVIIпершої половини  XVIII століття», що відповідає програмі.

         За рівнем реалізації міжпредметних зв'язків проект монопредметний, але передбачає застосування знань та умінь з інформатики. За формою представлення захисту – мультимедійний. Кінцевий результат – розширення знань з історичної теми.  

          Проект передбачає створення 4 - 5 груп учнів у кожному класі, які працюють над своїми проектами. Учні, які виявили бажання індивідуально працювати, проект роблять самостійно. Індивідуальні проекти здійснюються через індивідуальний підхід у навчанні,  та допомагають диференційовано підходити до завдань для кожного учня. Групові проекти формують навички співробітництва. Кожний етап роботи над проектом може мати свого ситуативного лідера.

        Знання та вміння учнів будуть оцінюватися і традиційним шляхом (написання звітів, усні відповіді), і використовуючи спеціальні форми. Для проектів, в яких використані комп’ютерні технології,  буде проведено оцінювання однолітками та вчителем за бальною системою та критеріями оцінювання. (Додатки 1, 2).

          Для оцінювання навчальних потреб учнів, їх попередніх знань і упереджень на початку вивчення теми організоване анкетування, обговорення ключового запитання, учні створюють особисті і загальну схему З-Х-Я-Д (Знаю – Хочу дізнатися –Як я про це можу дізнатися - Дізнався). Схема використовується для оцінки початкових знань, мозкового штурму, обдумування дослідницьких питань і рефлексії. Використання З-Х-Д- схеми перевіряє готовність і зацікавленість учнів, в ході всього проекту заохочує учнів до метапізнання, оскільки вони повертаються до неї декілька разів впродовж проекту.

            Оцінювання  здійснюється вчителем і на основі спостережень та перегляду продуктів діяльності учнів. Щотижнево проводяться  консультації за участю окремих учнів та груп для моніторингу просування та відповідей на запитання учнів.

                                                                                             Ми козацького роду

  І в Донбас не прийшли –

                                                                                             Гени нашого роду

   Споконвіку тут були!                              

         Актуальність проекту:

    Метою  державної  політики  України  в  області  козацтва  є  відродження  і

розвиток  духовно-культурних  основ  українського  козацтва.  І  не  випадково вважливою  метою  сучасної  вітчизняної  освіти  й  однією  з  пріоритетних  задач суспільства і держави є виховання , соціально-педагогічна підтримка становлення і  розвитку  високоморального,  творчого,  ініціативного,  компетентного громадянина України, здатного приймати національні духовні традиції.

 Концепція «Нової української школи» виділяє одним з головних завдань школи - навчити “вчитися”! Саме уміння вчитися самостійно та шукати всю необхідну інформацію, наперекір затиснутій програмі і чітко окреслених темах – це рух вперед.

 Серед багатьох завдань системи освіти на перший план висунуті:

-  забезпечення збереження, трансляції та розвитку національної культури;

-  виховання  патріотів  України,  які  поважають  права  та  свободи особистості 

та  є носіями високої моралі.

    Гостро актуальною стає проблема формування національної, етнічної        самосвідомості, наукового історичного світогляду підростаючого покоління, яке може стати духовним стрижнем виховання любові до Вітчизни, своєї малої батьківщині – Донецького краю, кращих якостей особистості, почуття  патріотизму.   В Новодмитрівському НВК існує дитяча громадська організація «Козацька республіка». Тому не підлягає сумніву необхідність у продовженні відродження традицій козацтва, поглибленого вивчення його історії.

         В Концепції «Нова українська школа» як одна із ключових компетентностей учнів виокремлюється інформаційно-цифрова компетентність. Інформаційно-цифрова компетентність передбачає здатність учнів орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та  оперувати нею відповідно до  вимог сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства. Отже, робота з різноманітною інформацією, використання можливостей інтернет-ресурсів, створення мультимедійних продуктів відповідають сучасним вимогам.

            Метою проекту є  пошук оптимальних шляхів засвоєння учнями знань з історії українського козацтва,  спонукання  до творчості,    самостійності, підвищення  розумової активності;

-   формування інтелектуальних знань, умінь використовувати різноманітні джерела

     інформації;

-   розвиток логічного  мислення, навичок самостійного планування, самоосвіти,

    комунікабельності;

-   стимулювання   соціального партнерства учнів, вчителів та козаків Костянтинів-

    ського козацького  полку  імені  Павла Полуботка  з  розвитку духовності  дітей, 

    вивчення історії козацтва, виховання свідомого громадянина, патріота, гармоній-

    но цілісної  особистості.

Головні завдання проекту:

-     навчити учнів здобувати  знання самостійно,  застосовувати їх для розв’язання нових пізнавальних і практичних завдань  на уроках  історії;

-      навчити вибирати найоптимальніші й водночас конкурентоспроможні варіанти

 розв'язання поставленої проблеми;

-    розвинути навички історичного дослідження на прикладі історичних джерел  різного виду;

-  сформувати уміння користуватися на практиці дослідницькими прийомами: збирати необхідну інформацію, уміти її аналізувати під різними кутами зору, висувати наукові гіпотези та різноманітні припущення, збирати аргументовані докази, спростовувати, формулювати висновки;

-    за допомогою проекту поглибити вміння працювати разом, досліджуючи історичну проблему;

-   підготувати матеріали для презентації, створити мультимедійну хрестоматію з історії українського козацтва.

        Реалізація проекту здійснюється через різні види діяльності:  навчальну діяльність,  проектну діяльність,  виховну діяльність,  позакласну роботу.

          Проект  розрахований  на  два місяці – лютий – березень 2019 року.

Очікувані результати

Учні  самостійно зможуть:

 • набувати нові знання, еффектвно застосовувати їх на практиці;  критично і творчо мислити, знаходити раціональні шляхи подолання труднощів, генерувати нові ідеї; 
 • грамотно працювати з інформацією: уміти збирати необхідні факти, аналізувати їх, висувати гіпотези вирішення проблем, робити необхідні узагальнення, встановлювати закономірності, формулювати аргументовані висновки, знаходити рішення; 
 • бути комунікабельним, контактним, працюючи в групах;  самостійно працювати над розвитком власної моральності, інтелекту, культури.

Кінцевий результат:

- створення мультимедійної хрестоматії з теми «Козацька Україна середини XVIIпершої половини  XVIII століття»;   

- проведення козацьких квестів «Козацькому роду нема переводу» для учнів 1 – 4-х  та 5 – 8-х класів;

- виготовлення наочності – 3D-макетів Запорозької Січі,  козацької зброї, символів-клейнодів;

- організація автобусної екскурсії на острів Хортиця та виготовлення фото звіту.

Ключове питання проекту - Історія козацької України – трагічна чи захоплююча? ( Додаток 4)

Ет                  Етапи роботи над проектом

 1. Ознайомлення учнів із задумом вивчення теми, мети, вироблення ідей.
 2. Об’єднання учнів у групи та визначення завдань для кожної групи, розподіл ролей між учасниками груп.
 3. Знайомство з текстами підручників, перегляд художніх фільмів «Богдан Хмельницький» (2009), «Вогнем і мечем» (реж. Єжи Гофман, 2009 р.), документального фільму «Скарби нації» з серіалу «Україна. Повернення своєї історії».
 4. Етап планування роботи кожною групою, збір та обробка інформації.
 5. Виконання учнями проекту.
 6. Контроль та корекція вчителям.
 7. Презентація проекту.
 8. Козацький квест  та автобусна екскурсія на о. Хортиця (проводиться під час весняних канікул).
 9. Оцінка результатів роботи ( аналіз виконання та захисту проекту, з’ясування причин успіху та невдач).

 Форми та тематика індивідуальних та групових проектів

 1. Мультимедійні презентації

 «Запорозька Січ – козацька республіка»,           « Козацька зброя»,

           « Козацькі символи – клейноди»,                        « Одяг та їжа козаків»,

           « Побут та звичаї козацтва»,                                «Видатні гетьмани «Руїни»,

           «Кальміуська паланка запорозької Січі»,            «Основні заняття козаків»,

           «Б. Хмельницький – видатний полководець, громадський діяч, дипломат»,

           « Іван Мазепа – гетьман і меценат»,                    

           «Адміністративно-територіальний устрій Гетьманщини».

 1. 3D-макети - Запорозької Січі,  козацької зброї, символів-клейнодів.
 2. Проект автобусної поїздки Костянтинівка - Запоріжжя та екскурсія «Острів Хортиця – колиска українського козацтва».
 3.  Розробка сценаріїв та проведення квестів «Козацькому роду нема переводу» для учнів різних вікових категорій (1 – 4-х  та 5 – 8-х класів).                                                   Корисні інтернет-ресурси

Запорозька Січ - Вікіпедія http://uk.wikipedia.org

 Виникнення українського козацтва та Запорозької Січі. Реєстрове козацтво 

 http://poplavok.wordpress.com

 Дмитро Яворницький. Історія запорозьких козаків http://exlibris.org.ua/cossacks/index.html 

 Виникнення українського козацтва та Запорозької Січі http://histua.com/ua 

Українське козацтво: формування соціального стану. 

http://ukrainaforever.narod.ru/firmoteka/ukrainian-cossacks.html

 Процес заснування Запорозької Січі, воєнна організація, побут, звичаї та вірування запорозьких козаків  http://soclist.by.ru/pollit3.htm 

Запорозька Січ - історичний проект http://www.sich.in.ua

 Енциклопедія українського козацтва http://web.znu.edu.ua 

Землі запорізьких козаків та їх межі http://www.kazak-kozak.com 

 Бойко О.Д. - посібник "Історія України" http://history.vn.ua/book/boyko.html

 Виникнення українського козацтва та Запорозької Січі http://images.yandex.ua

            

               План реалізації проекту «Де козак, там і слава» (Додаток 5 )

 

Л І Т Е Р А Т У Р А

 1. Антонович В.Б. Про козацькі часи на Україні. – К.: Дніпро, 1991. – 238 с.
 2.  Аркас М.М. Історія України-Русі. – К.: Вища школа, 1991. – 456 с.
 3.  Величко С.В. Літопис. – К.: Дніпро, 1991. – Т.1. – 371 с.; Т.2. – 642 с.
 4. ВербицькийВ. Проектна форма навчання і вихованя у загальноосвітніх навчальних закладах та позашкільних закладах освіти еколого-натуралістичного напряму // Рідна школа . – 2007. – № 3. – С. 35–47.
 5. Грушевський М.С. Ілюстрована історія України. - К.: Наукова думка, 1992. – 544 с.
 6. Єрмаков І.Г., Пузіков Д.О. Життєвий проект особистості: від теорії до практики: Практико-зорієнтований збірник. – Київ: “Освіта України”, 2007. - 212с.
 7. Зазуліна Л.В. Педагогічні проекти: Науково-методичний посібник. – Кам’янець-Подільський: Абетка – Нова, 2006. 40с.
 8. Інформаційні технології в навчанні. – К.: ВНV, 2004. – 240 с.
 9. Кравчук Л. В. Метод проектів: особливості застосування в початковій школі: Метод. посіб. — Київ: Видавництво Київського міського педагогічного університету ім. Б. Д. Грінченка, 2009. — 42 с.
 10.  Лотоцький А. Історія України для дітей. – Івано-Франківськ: Обласне Товариство української мови ім. Т.Г.Шевченка „Просвіта”, 1991. – 256 с.
 11.  Пометун О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчанн осіб. —  Київ: А.С.К., 2004. — 192 с.
 12.  Пометун О.Особливості проектування й методики уроку в контексті оновлення змісту історичної освіти.//Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання. – 2013. - №5-6. – С.16-32.
 13.  Проектна діяльність у школі / Упоряд. М.Голубенко. – К.: Шкільний світ, 2007. – 128 с.
 14.   Рігельман О.І. Літописна оповідь про Малу Росію та її народ і козаків узагалі. К.: Либідь, 1994. – 768 с.
 15.  Сас П.М. Історія України. ХVI – XVIII століття: Навч. Посібник. – Львів: Дивосвіт, 2001

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             Додаток 1

   ПРОЕКТ „Де козак, там і слава”

оцінювання PowerPoint презентації

 

 

 

МАКСИМУм БАЛІВ

ОЦІНЮВАННЯ УчнЯМИ

ОЦІНЮВАНнЯ ВЧИТЕЛЕМ

ВСТУП

 

 

 

 

Розробка сценарію

5

 

 

Взаємодія в роботі групи

10

 

 

ЗМІСТ

Пояснення презентації

10

 

 

Постановка проблеми і її зв’язок з темою

10

 

 

Логічність побудови

20

 

 

Висновки на основі зібраних даних

10

 

 

Для чого це в майбутньому

10

 

 

 

Використані різні можливості PowerPoint

 

 

 

 

Малюнки (чіткість, оригінальність, доцільність)

1-5

 

 

 

 • графіка

1-5

 

 

 

 • шрифт

1-5

 

 

 

 •  зміна слайдів/ефекти

1-5

 

 

 

Орфографія

 

 

 

 

 • стиль мови відповідно до віку, помилки

10

 

 

 

 • ресурси Інтернету

10

 

 

 

 • оформлення

5

 

 

 

ВСЬОГО БАЛІВ

Перевід балів в оцінку:

120

 

 

 

Примітка:  Кожна презентація має бути переглянута і оцінена іншими групами і вчителем.

 

 

 

Додаток 2

                                              Таблиця самооцінки

 

4

3

2

1

Кіл-сть

балів

Внесок

     у

роботу групи

Я послідовно й активно вношу свій внесок до групового обговорення групової роботи

Я беру участь у групових обговореннях

 

Іноді я вношу свій внесок в обговорення  

групи

 

Я вважаю за краще не брати участі  в роботі групи

 

 

Я приймаю і виконую всі доручені мені завдання

Я виконую свої завдання

 

Я виконую свої завдання, якщо мені допомагають

 

Я не виконую свої завдання

 

 

Я допомагаю групі в визначенні цілей

 

Я беру участь у постановці завдань

 

Зрідка я беру участь у постановці завдань

Я заважаю постановці завдань

 

 

Я допомагаю групі в досягненні загальних цілей

Я допомагаю групі в досягненні цілей

Мені важко формулювати і пропонувати  

цілі

Я затримую досягнення мети

 

Взаємо-дія з групою

Я пропоную до обговорення безліч ідей і ділюся необхідною інформацією

 

Я ділюся своїми ідеями, коли мене до цього спонукають

 

Я ділюся своїми ідеями, коли мене до цього спонукають

 

Я не люблю ділитися своїми ідеями

 

 

 

Я спонукаю інших ділитися своїми ідеями.

 

Я дозволяю всім ділитися своїми ідеями.

 

Я дозволяю більшості ділитися своїми ідеями.

 

Я беру участь в групових обговореннях.

 

 

Я підтримую баланс між вислуховуванням і висловлюванням

Я можу слухати інших

 

Іноді я слухаю інших людей

 

Я перебиваю інших, коли вони висловлюють свої ідеї Я не слухаю інших людей

 

Я завжди уважно ставлюсь до почуттів і думок інших людей.

Я виявляю увагу до почуттів і думок інших людей.

Іноді я приймаю до уваги почуття і думки інших людей.

Я не уважний до почуттів і думок інших людей

 

 

 

 

 

 Додаток 3

 

     Пам'ятка для учнів, які працюють над створенням презентації

          Починаючи роботу над проектом:

 

 •                               Розгляньте теми та мету запропонованих навчальних проектів. Оберіть проект, який відповідає вашим інтересам, а також інтересам ваших товаришів, так як передбачається робота в команді.
 •                               Визначтесь із темою, обговоріть у групі рольовий розподіл, визначте шляхи пошуку відповідей на проблемні питання відповідно до зазначеної мети дослідження; сформулюйте завдання для дослідження проблеми; створіть план реалізації проекту; сплануйте передбачуваний результат реалізації проекту та спосіб його презентації.

 

       У процесі виконання проекту потрібно знайти відповіді на такі запитання:

 1.                                                    Які основні ідеї ви розглядатимете у своєму проекті? Які ідеї вам потрібно буде дослідити та вивчити додатково?
 2.                                                    Де ви шукатимете потрібні відомості? Які відомості ви можете знайти у книжках або в Інтернеті? З якими людьми ви, можливо, зможете зустрітися й обговорити проблему?
 3.                                                    Що буде результатом вашого проекту? У який спосіб ви плануєте провести презентацію результатів дослідження?
 4.                                                    Яких ресурсів (інформаційних, матеріальних, людських) вам бракує для виконання завдань проекту і яким чином можна розв’язати цю проблему?

        Працюючи над виконанням проекту, залежно від обраного напрямку, ви можете підготувати такі матеріали: список корисних інформаційних джерел, програмний проект, власну колекцію зображень та фото, звуковий файл і відеоролик, текстові документи, а також презентацію й комп’ютерний фотоальбом.

          Під час підготовки до “Захисту проекту” вам потрібно узагальнити всі ваші наробки, підготувати мультимедійну презентацію для супроводу виступу. Реалізацію більшості сучасних навчальних проектів важко уявити без використання комп’ютерних програм. Вони можуть стати вам у пригоді на різних етапах роботи над проектом.

 

          Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

 

 

 

           Додаток 4

           "Історія козацької України – трагічна чи захоплююча?"

Захоплююча

                  Трагічна

 • Багатство, дикість і неприступність Великого Лугу постійно приваблювали втікачів переселенців.
 • Кінець ХІ ст.. – період виникнення відважних волелюбних людей – козаків.
 • Навіть вороги визнавали авторитет і хоробрість засновника першої Запорізької Січі - Дмитра Вишневецького (легенда про серце).
 • Побут, звичаї і традиції козацького товариства і сьогодні викликають захоплення і повагу.
 • Це була доба героїчних походів, коли козаки нібито з’явилися перед ворогом з дна моря, на «підводках», займалися «шарпаниною».
 • Козацькі хитрощі просто вражають: різні способи подолання ланцюгів, маневреність «чайок», робота розвідників, раптова поява з боку сонця, взяття галер на абордаж, перетягування чайок суходолом, «гуляй-городи», знищення корабля та ін.
 • Подвиги запорозького війська стали відомі в багатьох країнах світу, бо вони протягом трьох століть рятували Європу від татарсько-турецького ярма.
 • Українська земля породила славетних рицарів української землі: Петра Конашевича-Сагайдачного, Богдана Хмельницького, Максима Кривоноса, Павла Полуботка та ін.
 • Війна 1648-1657 рр. стала всенародною війною, Національно-визвольною; таких перемог як під Жовтими Водами і Корсунем козаки ще не знали.
 • Козацька Україна – це й Іван Сірко, про народження якого навіть існує легенда, згідно з якою він з’явився на світ уже із зубами і схопив зі столу пирога.
 • Це був період розвитку науки і меценатства. Як свідчив арабський мандрівник Павло Алеппський, «…майже всі мешканці уміють читати, навіть сироти…».
 • Це була доба козацького бароко – грандіозні, пишні архітектурні споруди.
 • Саму з козацькою Україною пов’язано багато легенд, дум, переказів, наприклад, про характерників, небачену козацьку силу, про заховані скарби Полуботка, про козацьку кмітливість.
 • Саме з козацьких часів найбільшою святинею для козаків став  прапор (корогва). Якщо губили цю святиню, це була страшна ганьба.
 • Іваном Мазепою було побудовано стільки церков, скільки всіма останніми гетьманами разом взятими.
 • Про Івана Мазепу писали такі видатні діячі європейської культури, як Даніель Дефо, Франсуа Вольтер, Джордж Байрон, Віктор Гюго, а Ференц Ліст присвятив йому симфонію, яка так і називалась – «Мазепа».
 • Саме в ті часи завдяки Пилипу Орлику з’явилася перша українська  Конституція.
 • Останній гетьман України Кирило Розумовський провів ряд реформ, будував церкви та школи, прагнув перетворити Глухів на маленький Петербург. Він підтримував талановитих людей, наприклад, М.В. Ломоносова.
 • Українці не втратили ані гідності, ані любові до своєї багатостраждальної Батьківщини,  ані  прагнення до волі та незалежності. Доброта, порядність, співчуття – національні риси, які завжди були властиві українському народові.

 

 

 • У ХV-XVIII ст. Україна перебувала під владою іноземних держав: Великого князівства Литовського, Польщі, Угорщини, Московської держави та її васала – Кримського ханства.
 • Україна постійно потерпала від набігів турків та татар.
 • Після Люблінської унії 1569р. більшість українських земель опинилися в ще гірших умовах  - у руках Речі Посполитої, під потрійним гнітом: національним, релігійним і феодальним.
 • Поступово поляки дедалі більше і більше обмежували українців у правах, а турки й татари постійно здійснювали напади з Криму.
 • Православні церкви перетворювалися на католицькі костьоли; до суду не приймалися скарги українською мовою.
 • Український народ часто зраджували і поляки, і татари, і росіяни.
 • Поляки збільшили панщину, заборонили козакам обирати гетьмана і полковників, на старшинські посади ставили польських шляхтичів.
 • 1654р. – Переяславська рада. Шукаючи союзника для боротьби з Річчю Посполитою, Україна потрапила до рук іншого «хижака» - Московської держави.
 • У відповідь на договір між Україною та Москвою Туреччина об’єднує  свої сили з Річчю Посполитою. Це була пряма загроза для України.
 • «До булави треба ще й голови». Тричі приходив до влади й тричі був позбавлений гетьманської булави Юрій Хмельницький. Сподівання батька і народу не виправдав. Навіть заслужив ненависть з боку українського народу. Був страчений за наказом турецького султана.
 • Настав 30-річний період Руїни, коли точилася боротьба між Польщею, Москвою та Туреччиною за українські землі, яка супроводжувалася підкупами, змовами, воєнними втручаннями, боротьбою за владу.
 • І знову розділено українські землі на Лівобережжя та Правобережжя, а народ промовив: «Від Богдана до Івана не було у нас гетьмана».
 • Козаки мусили воювати на боці московського війська, працювати на виснажливих роботах з будівництва каналів та Петербурга. Через голод, хвороби, виснажливу працю загинуло багато тисяч вільних українців.
 • Трагізм у тому, що спроба визволити Україну, відновити державну самостійність Мазепі так і не вдалося.

Звучала анафема (прокляття) в церквах, ним же побудованих.

 • Палили Чигирин і Батурин, двічі знищували Запорозьку Січ.
 • Конституція Пилипа Орлика так і залишилася на папері.
 • Малоросія – так називали росіяни ту українську землю, яка перебувала під владою московського царя. І Малоросійська колегія, і правління гетьманського уряду стали повновладними господарями України.
 • Під загрозою смертної кари «за зраду» російська імператриця Катерина ІІ змусила Кирила Розумовського написати прохання про          звільнення з посади гетьмана .
 • Трагічною була і доля останнього кошового отамана Запорозької Січі Петра Калнишевського, якого було жорстоко покарано і на 25 років ув’язнено у Соловецькому монастирі.
 • Жодна країна, жодна нація світу не пережила стількох воїн, утисків, страждань, скільки довелося витерпіти українському народові.

                 Додаток 5

План  реалізації  проекту

Діяльність учителя

На початку проекту

 

 

 

 

 

 

 

В ході проекту

 

 

 

 

 

 

 

Наприкінці проекту

 

1.Вивчає  теоретичні матеріали, які стосуються методів проекту;

2. Готує презентацію для ознайомлення учнів з темою, завданнями, формами оцінювання;

3. Допомагає учням об’єднатися в групи, обрати лідера та створити графік роботи.

4. Пропонує додаткову літературу й корисні інтернет-ресурси.

 

1.Консультує учнів під час роботи над проектом;

2.Відстежує роботу учнів, створює ситуацію успіху для невпевнених дітей;

3. Готує учнів до публічної презентації.

4. Долучається до організації екскурсійної поїздки на о.Хортиця.

 

1.Проводить презентацію проекту для запрошених (учні інших класів, батьки, адміністрація, шкільна рада кошу);

2. Підводить підсумки проекту, допомагає учням проаналізувати свою роботу (що вийшло, що ні та чому?).

3. Розміщує результати робіт учнів на шкільному сайті

 

Діяльність

 учнів

На початку проекту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ході проекту

 

 

 

 

 

 

 

Наприкінці проекту

1. Учні ознайомлюються з презентацією завдань проекту, якою вони будуть керуватися під час роботи над проектом.

2.Об’єднуються в 5 груп, обирають лідера, створюють графік роботи;

І група - роблять макети козацької зброї;

ІІ група - роблять макети клейнодів;

ІІІ група - роблять макет Запорозької Січі;

ІV група – складають сценарій квесту «Козацькому роду нема переводу»;

V група – організовують автобусну поїздку маршрутом – Костянтинівка – Запоріжжя та екскурсію на острів Хортиця.

Окремі учні – обирають тему мультимедійної презентації для індивідуальної роботи.

3. Знайомляться з текстами підручників, переглядають художні фільми «Богдан Хмельницький», «Вогнем і мечем», документальний фільм «Скарби нації».

4. Знайомляться з формами оцінювання та інструкціями.

 

 

1. Збирають та обробляють інформацію з теми;

2. Виконують творчі завдання;

3.Консультуються з керівником, радяться з учителями та батьками;

4. Готуються до публічної презентації своєї роботи;

4.Готують обладнання та наочність до проведення квестів.

 

1.Презентують свою роботу;

2. Проводять козацький квест з командами 1-4 класів (або 5 - 8 класів)  (Додаток 8);

3. Проводять екскурсійну поїздку на Хортицю;

4.Підводять підсумки проекту, роблять аналіз (що вийшло, що ні?)

 

Форми та критерії

оцінювання

Вхідне

 

 

 

Поточне

 

 

 

 

Підсумкове

Мета: визначення навчальних потреб учнів.

Форма:таблиця З-Х-Я-Д, структуроване інтерв’ю (Додатки 6, 7)

Мета: відслідковування прогресу в навчанні учнів.

Форма: тести, консультації за індивідуальними графіками роботи учнів та груп, усні відповіді на уроках,  структуроване інтерв’ю

 

Мета: перевірка рівня здобутих учнями знань та отриманих навичок; самооцінювання презентації групової та індивідуальної роботи.

Форма: таблиця З-Х-Я- Д; структуроване інтерв’ю, самооцінка, оцінювання іншими командами та вчителем за формою 1, 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6

     Таблиця З –Х –Я- Д     

   Козацька Україна середини XVIIпершої половини  XVIII століття

 

Що я Знаю з історії україн-ського козацтва?

    Що я хочу

 дізнатися ще про період  «Руїни»?

Як я про це можу дізнатися?

Про що я дізнався?

 

 

 

 

 

Додаток 7

                                         Структуроване інтерв'ю.

 

Вхідне

 

1. Чому ви це вивчаєте?

2. Які знання з попередньої роботи можуть допомогти Вам в роботі над цим проектом?

З. Як ви збираєтеся використовувати свої сильні сторони в цьому проекті? 

4. Наскільки Ви зацікавлені у вивченні цієї теми?

5. Наскільки важко буде для вас вивчити це?

6. Що вам слід зробити в першу чергу?

7. Що в рамках цього проекту буде вам важко зробити?

 

Поточне

 

1. Що ви робитимете, якщо в ході роботи над проектом Ви опинитеся не в змозі зробити щось?

2. Які стратегії ви можете використовувати, щоб продовжувати роботу?

3. Як ви запам'ятовуєте інформацію?

4. Як ви помітите помилку, якщо зробите її?

5. Можете ви пояснити це? Яким за логікою повинен бути наступний крок?

 6. Можливо, щось варто переглянути? Чому ви так думаєте?

 

 Підсумкове

 

 1. Що ви можете розповісти  про свій проект?

 2. Що найважливіше,  ви зрозуміли з цього? Чому?

 3. Що було легко зробити, а що важко зробити? Чому?

 4. Які зміни ви хочете зробити?

 5. Чи досягли ви всіх поставлених цілей?

 6. Як ваше планування допомогло успіху проекту?

 7. Що вам вдалося дізнатися про себе, виконуючи цей проект?

 

Додаток 8

               Фрагменти квесту «Козацькому роду нема переводу»

 

На початку гри всі команди збираються в одному місці для одночасного отримання завдання, маршрутного листа, нагадування  умов та правил гри.

  Кожна команда має пройти за своїм, відмінним від інших команд,  маршрутом, розгадати загадки, в яких зашифровані місцезнаходження  станцій, знайти усі станції, виконати завдання на кожній станції.

Переможцем вважається команда, яка правильно виконала завдання на всіх станціях та раніше інших прийшла до фінішу.

 

     І завдання (знаходиться у конверті)   

 - Ой! Трапилась маленька неприємність, у посланні загубилися усі голосні. Але ж ви не злякаєтесь такої перешкоди))

            Д БР Г   ДН , Ш Н В Н   К З К !  М СЦ   В Ш Ї   СТ НЦ     Ш К ЙТ   С Р Д     Г Л Ш НЬ.

                                                                                                  УДАЧІ!!!

 

    Пояснення для організаторів квесту:  У тексті вилучені голосні літери. Учасникам треба здогадатися,  які саме голосні відсутні, та прочитати текст, потім знайти потрібну підказку, в якій вказано місце потрібної їм станції.

    У закодованій фразі захована наступна інформація:

       ДОБРОГО ДНЯ, ШАНОВНІ КОЗАКИ! МІСЦЕ ВАШОЇ СТАНЦІЇ ШУКАЙТЕ  СЕРЕД ОГОЛОШЕНЬ.

   Учасники мають серед оголошень, які зазвичай розміщені у фойє школи, знайти  і  таке:  

                                                  УВАГА!!!

ВПЕРШЕ В НОВОДМИТРІВЦІ!

НЕ ПРОПУСТІТЬ!

БЕСКОШТОВНО!

КОЗАЦЬКИЙ КВЕСТ !

МЕРЩІЙ У МУЗЕЙ! ТАМ НА ВАС ЧЕКАЄ ЗАВДАННЯ!

 

     Завдання на першій станції:   Зібрати пазли, на яких зображена картина

І. Рєпіна «Запорожці пишуть листа турецькому султану».

 

Ведучий оцінює правильність та час виконання завдання, робить помітку у маршрутному листі і віддає учасникам конверт з наступною загадкою. 

ІІ завдання: (знаходиться у конверті)

 

 Цей вірш, козаки, вам підкаже дорогу до потрібної вам  станції.

 Читайте та будьте УВАЖНИМИ!

 

   Браття, єдина вам подруга – воля,

   І честь козаку – то є рідна сестра.

   Буде, козаче, буде щасливою доля,

   Ланцюг розірвати настала пора.

   І сонце засяє промінням яскравим.

   Одна лише кличе в дорогу мета:

   То - воля, якій ми співаємо славу,

   Енергію нам подарує віра свята!

   Козаче, у тебе  країна єдина,

   А зветься вона - свята  Україна!!!

 

        Пояснення для організаторів квесту:  У цьому вірші закодоване слово «бібліотека» (читати по перших літерах кожної строки), тобто наступна станція, на який треба виконати завдання - це бібліотека.    

 

doc
До підручника
Історія України 8 клас (Сорочанська Н.М., Гісем О.О.)
Додано
30 травня 2019
Переглядів
442
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку