Інноваційний урок як сучасна форма якісної підготовки кваліфікованого робітника

Про матеріал

Якісна підготовка кваліфікованих робітників потребує творчого підходу викладачів професійних освітніх закладів до вибору змісту, форм, методів та засобів навчання, максимального використання досягнень сучасної педагогічної науки, нових педагогічних і виробничих технологій. Які мають бути орієнтованими не лише на передачу готових знань, а й відображати ідеї розуміння та визнання чужої точки зору, повагу до особистості, організації співпраці та самовираження в діяльності, в творчості, тобто на формування комплексу особистісних якостей учнів.

У зв'язку з цим, одним із напрямків удосконалення змісту професійного навчання, що забезпечує конкурентоспроможність випускника на ринку праці, є впровадження нових методик навчання, інноваційних технологій, нових форм і методів професійної підготовки учнів, поширення ідей передового виробничого досвіду, зміцнення і вдосконалення навчальної бази, відповідного законодавчого та нормативно-правового забезпечення.

Не дивлячись на різноманіття освітніх технологій, найвищим ступенем їх розвитку і втілення, системним виявом ефективності і результативності, є урок як основна форма організації навчання у професійних освітніх закладах.

Тільки на уроці набувають цілеспрямованого вияву всі способи і форми взаємодії вчителя й учнів, що прогнозуються процесуальною частиною технологій.

Сучасна педагогіка визначила учня суб'єктом, рівноправним партнером процессу навчання. Нова педагогічна теорія спрямовує викладача на діалог з учнем. Отже, є всі підстави говорити про необхідність розширити межі діалогового поля, залучення учнів до діалогу з автором підручника чи тексту, викладачем, однолітками.

Перегляд файлу

Учитель готується до хорошого уроку все життя.

Така духовна і філософська основа професії і технології

нашого труда: щоб дати учням іскорку знань,

учителю потрібно увібрати ціле море світла.

В. Сухомлинський

Якісна підготовка кваліфікованих робітників потребує творчого підходу викладачів професійних освітніх закладів до вибору змісту, форм, методів та засобів навчання, максимального використання досягнень сучасної педагогічної науки, нових педагогічних і виробничих технологій. Які мають бути орієнтованими не лише на передачу готових знань, а й відображати ідеї розуміння та визнання чужої точки зору, повагу до особистості, організації співпраці та самовираження в діяльності, в творчості, тобто на формування комплексу особистісних якостей учнів.

      У зв’язку з цим, одним із напрямків удосконалення змісту професійного навчання, що забезпечує конкурентоспроможність випускника на ринку праці, є впровадження нових методик навчання, інноваційних технологій, нових форм і методів професійної підготовки учнів, поширення ідей передового виробничого досвіду, зміцнення і вдосконалення навчальної бази, відповідного законодавчого та нормативно-правового забезпечення.

Не дивлячись на  різноманіття освітніх  технологій, найвищим ступенем їх розвитку і втілення, системним виявом ефективності і результативності, є урок як основна форма організації навчання у професійних освітніх закладах.

Тільки на уроці набувають цілеспрямованого вияву всі способи і форми взаємодії вчителя й учнів, що прогнозуються процесуальною частиною технології.

З огляду на важливість і актуальність поширення та застосування освітніх інновацій, я і обрала для себе тему виступу:«Інноваційний урок як сучасна форма  якісної підготовки кваліфікованого робітника».

       Сучасна педагогіка визначила учня суб’єктом, рівноправним партнером процессу навчання. Нова педагогічна теорія спрямовує викладача на діалог з учнем. Отже, є всі підстави говорити про необхідність розширити межі діалогового поля,  залучення учнів до діалогу з автором підручника чи тексту, викладачем, однолітками.

Близько 2,5 тис років тому Конфуцій сказав:

                                                                      ТЕ, ЩО Я ЧУЮ, ЗАБУВАЮ,

                                                                      ТЕ, ЩО Я БАЧУ, ПАМ´ЯТАЮ,

                                                                      ТЕ, ЩО Я РОБЛЮ, Я РОЗУМІЮ.

І тільки зараз ці три прості твердження обґрунтовують необхідність змін у системі навчання. За результатами дослідження проведеного Національним тренінговим центром у 90-х р.р. видно, що найменших результатів можна досягти за умови пасивного навчання (лекції – 5%, читання – 10%), а найбільших за умови інтерактивного (дискусійні групи – 75%, навчання інших і засвоєння отриманих знань відразу ж після засвоєння – 90%). Досягнення середнього рівня в процесі засвоєння відео-аудіоматеріалів – 20 %, демонстрація 30%.

Ці дані підтверджуються дослідженнями сучасних психологів. За їхніми оцінками учень, може, читаючи очима запам’ятати 10% інформації, слухаючи – 26%, розглядаючи – 30%, обговорюючи – 70%, спільна діяльність, діяльність з обговоренням – 90%, навчання інших – 95%.

Отже, набагато важливіше навчити, ніж просто розповісти. Хоча, розповісти – набагато простіше, доступніше і безумовно, швидше. Ми можемо швидко повідомити учням те, що вони повинні знати, і вони забудуть це ще швидше.

Процес навчання не автоматичнее вкладання навчального матеріалу в голову учня. Він потребує напруженої розумової роботи учня і його власної активної участі в цьому процесі. Пояснення і демонстрація, самі по собі, ніколи не дадуть справжніх стійких знань.

Існує один аспект у системі освіти, якого сучасні зміни торкнулись несуттєво. Це провідна організаційна форма навчальної діяльності - урок. Урок є основоположним елементом освітньої системи. З яких би позицій не розглядалась загальна освіта, будь-якийїї аспект так чи інакше націлений на організацію і проведення ефективного уроку.

Одноманітність і пасивність у навчальній діяльності формують в учнів безсилля при розв'язуванні проблем, які виникають у житті, безініціативність, утриманство. Дійсно, з часом вони звикають до того, що їм усе дається в готовому вигляді, думати не треба. Вони і не вчаться думати самі. З цим вони й виходять у життя.

(вставити з презентації Пасивне, активне..)

При сучасних  технологіях навчання процесс відбувається за умов постійної, активної взаємодії всіх учнів. Це співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове), де учень і викладач є рівноправними, рівнозначними суб'єктами навчання. Педагог виступає лише в ролі організатора процессу навчання, лідером групи.

Організація сучасного уроку передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне розв'язання проблем. Воно ефективно сприяє формуванню вмінь, навичок і цінностей, створенню атмосфери співробітництва, взаємодії, дозволяє педагогу стати справжнім лідером учнівського колективу.

Тож, прості твердження Конфуція обґрунтовують необхідність використання в системі освіти активних методів навчання. Де що змінивши слова великого філософа, можна сформулювати кредо інноваційного  уроку

Те, що я чую, я забуваю.

Те, що я бачу і чую, я трохи пам'ятаю.

Те, що я чую, бачу і обговорю - я починаю розуміти.

Коли я чую, бачу, обговорюю і роблю - я набуваю знань і навичок.

Коли я передаю знання іншим, я стаю майстром.

 

Інноваційний (нестандартний) урок — це імпровізоване навчальне заняття, що має нетрадиційну структуру. Назви уроків дають деяке уявлення про цілі, завдання, методику проведення таких занять. (подивитися слайд презентаці)Найпоширенішими типами таких уроків є: уроки-прес-конференції, уроки-аукціони, уроки-ділові ігри, уроки-занурення, уроки-змагання, уроки типу КВК, уроки-консультації, комп'ютерні уроки, театралізовані уроки, уроки з груповими формами роботи, уроки взаємного навчання учнів, уроки творчості, уроки, які ведуть учні, уроки-заліки, уроки-сумніви, уроки-творчі звіти, уроки-формули, уроки-конкурси, уроки-фантазії, уроки -«суди», уроки пошуку істини, уроки-концерти, уроки-діалоги, уроки-ролеві ігри, уроки-екскурсії, інтегральні уроки тощо.

Іноваційні уроки спрямовані на активізацію навчально-пізнавальної діяльності учнів, бо вони глибоко зачіпають емоційно-мотиваційну сферу, формують дух змагальності, збуджують творчі сили, розвивають творче мислення, формують мотивацію навчально-пізнавальної та майбутньої професійної діяльності. Тому такі уроки найбільше подобаються учням і викликають у них творчий інтерес.

Ефективність інноваційних уроків забезпечується за умов володіння викладачем методикою їх проведення та умілого використання таких уроків у певній системі в поєднанні з традиційними формами роботи.

Задача викладача  вміло та раціонально застосовувати надбання педагогічної та інших наук з метою формування високого професіонального, інтелектуального, духовного рівня учня завдяки застосуванню принципів демократизації та гуманізації в організаційній діяльності і використання інноваційних методів і форм організації педагогічної діяльності.

Тип уроку викладач обирає, залежно від теми, яка вивчається, та на підставі системного підходу до викладання свого предмета.

При проведенні уроків свою роботу я спрямовую на підвищення самостійності і активності учнів в процесі навчання, ефективне управління та самоуправління їх пізнавальної діяльності, поєдную індивідуальну роботу групи.

       У своїй роботі застосовую наступні типи уроків: 

   Урок самостійної діяльності – форма навчального процесу на основі організації самостійної роботи учнів. Мета таких уроків – формування та розвиток механізмів незалежності учнів, затвердження самостійних якостей особистості. Для підвищення самостійності учнів в процесі навчання провожу урюки-семінари, до яких учні готуються самостійно. Перед проведенням семінару пропоную учням літературу, за допомогою якої учні можуть підготуватися до уроку, короткий зміст теми уроку; основні питання, за якими учні повинні готуватися до уроку. Учні групи діляться на підгрупи (кількість підгруп відпо­відає кількості основних питань). При підготовці до уроку учні повинні підготувати необхідні малюнки та схеми, підготувати відповідь на конкретне питання. Така форма проведення уроку дає можливість учням показати свої знання, проявити свої творчі здібності. Викладач тут виступає в ролі професійного консультанта.

       Проблемні уроки – форма організації навчання учнів на основі створення проблемної ситуації. На такому уроці перед учнями або ставлю, або разом з ними визначаємо проблему. Мета проблемного уроку – активізація пізнавальної сфери діяльності учнів на основі виявлення причинно-наслідкових зв’язків.

Кожний урок будується так, щоб учні постійно виявляли своє технічне мислення під час роботи над новим матеріалом. Критерії оцінки кожної роботи в таких випадках - уміння аналізувати, узагальнювати матеріал, який вивчається, активно використовувати його в нестандартних ситуаціях. Сучасне навчання проблемно-діалогічне. Воно починається з постановки та розв'язання проблеми. Тому-то пояснення нового матеріалу на кожному уроці розпочинаю з постановки проблемного завдання. А це породжує в учнів потребу шукати нові, більш ґрунтовні відомості.

        Так наприклад на уроці Основи діловодства під час розглядання теми «Ділові папери», я обрала епіграфом уроку проблемне питання: «Ділові необхідні папери у стосунках людей ділових». Протягом уроку учні знайомились із діловими паперами, їх реквізитами, складали їх, виправляли помилки. А підбиваючи підсумки, використовуючи інтерактивну вправу «Асоціативний кущ», я запропонувала пригадати зміст проблемного питання, та запитала які думки, асоціації з приводу проблемного питання в учнів виникли. Як результат роботи над проблемним питанням уроку  склали «Асоціативний кущ»

Ділова людина в сучасному світі

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Урок на основі групової технології – робота в мікрогрупах, за варіантами, залік в парах. Мета групової технології – навчання вмінню працювати в колективі. Кожен учасник включається в спільну роботу. Найбільш ефективні уроки групової технології на основі методів діалогу, співбесіди, обміну думками, спільної діяльності.

     Так, наприклад  на уроці з професійної етики і культури спілкування, учні працювали в малих групах, отримали інструкцію з вивчення питання в якій чітко зазначене завдання.

 

(на слайді)

► Інструкція з вивчення питання:

1. Уважно прочитайте пропонований матеріал.

2. Зверніть увагу на правила мовленнєвої поведінки керівника та підлеглого в офіційній ситуації, а також на правила спілкування підлеглих. Самостійно сформулюйте висновок.

3. Відтворіть одну (дві) ситуацію (готується в парі з одногрупником), дотримуючись правил ведення службової бесіди.

1) Вам потрібно на завтра відпроситися з роботи. Спробуйте умовити свого керівника.

2) Ви — начальник відділу. Попросіть свого підлеглого вийти на роботу у вихідний день.

3) Ви — керівник відділу. Ваш підлеглий дуже просить надати йому відпустку. Відмовте у проханні.

4) Ви запізнилися на роботу, і, дізнавшись про це, вас викликає керівник.

Однією з основних проблем для викладача є проблема раціональ­ного використання часу на уроці. На ряду з цією проблемою стоїть проблема активізації пізнавальної діяльності учнів на уроці.

Для вирішення проблеми раціонального використання часу на залікових уроках я пропоную варіант проведення заліку, на якому практично всі учні отримують оцінки. Для проведення заліку, я пропоную декілька завдань (картки-завдання, технологічний диктант, бліц - опитування), які охоплюють весь матеріал теми. Картки-завдання розробляю у формі тестів, тобто пропоную декілька варіантів відповідей на завдання. Для проведення бліц - опитування пропоную учням короткі відповіді. Важливе значення для оперативного заліку має  підготовка роздаткового матеріалу.  Всі питання повинні бути сформульовані так, щоб вони були доступні для учнів всіх категорій і передбачали конкретні відповіді, тоді і результат буде позитивним.

В кожній групі є учні різних категорій:

- з високими навчальними можливостями;

- з добрими можливостями;

- з посередніми і низькими навчальними можливостями.

І при складанні учнями заліків буває важко оцінити знання учнів всіх категорій за короткий час уроку.

Для вирішення цієї проблеми при проведенні заліків я пропоную учням тести, які містять певну кількість елементарних питань, виходячи з програмного мінімуму, які за допомогою бальної системи дозволяють оцінити знання учнів усіх категорій.

Головна заслуга уроків з нетрадиційною структурою - дуже потужна активність учнів на уроці, але потрібно мати на увазі, якщо нестандартні уроки проводити повсякденно, то цікавість до навчання в учнів пропадає.

 

Висновок

Йде час, удосконалюються технологічні процеси, розробляються новітні технології, але будь-що не обходиться без людини, робітника, спеціаліста, професіонала. І у будь-які часи не було і немає вищого звання, ніж робітнича людина, людина праці.

Конкуренція на ринку праці та підвищення якості продуктивності праці вимагає від робітника високих професійних знань, технічної грамотності та рівня культури праці. Професійно-технічний заклад повинен гарантувати рівень підготовки, який відповідає міжнародним вимогам, інтересам розвитку України і регіональним потребам. На вирішення зазначених проблем спрямована діяльність викладачів та майстрів виробничого навчання  нашого навчального закладу.

Впроваджуючи інноваційні методи навчання учні ліцею набагато більше почали знайомитися з технічною літературою, навчальними посібниками, підручниками, рекламними каталогами, матеріалами, розміщеними в Інтернеті. У процесі дослідження, пошуку необхідної інформації покращилася і пошукова творча діяльність учнів під час розв’язання нових для них задач і проблем. Учні підбирають матеріал, використовуючи сучасні друковані видання, опрацьовують його самостійно складають проблемні задачі і намагаються розв’язати їх.  Важливим аспектом є те, що учні творчо підходять до вивчення кожної теми, шукають нестандартні рішення виконання роботи із заданої технологічної схеми. І коли на уроці вони вміло демонструють свої проекти, творчі роботи, реферати, то підвищується їх самооцінка, що спонукає до більшої активності.

Під час навчання із застосуванням інноваційних методів  на уроці учень стає не об’єктом, а суб’єктом навчання, він відчуває себе активним учасником подій і власної освіти та розвитку. Це забезпечує внутрішню мотивацію навчання, що сприяє його ефективності. Завдяки ефекту новизни та оригінальності інтерактивних методів при правильній їх організації зростає цікавість до процесу навчання. Інтегрування звичайного уроку з інноваційними методами навчання дозволяє зробити процес навчання більш цікавим, різноманітним, інтенсивним. На тих уроках де використовувємо мультимедійні презентації, схеми, таблиці різного змісту, інструкційні та технологічні карти, зразки  виробів, індивідуальні картки-завдання різних рівнів складності, навчальні та наочні посібники кінцевий результат на багато вищій.  Ми на власному досвіді переконалися: при впровадженні інноваційних форм і методів навчання у навчально-виробничий процес значно зросли:

  •  рівень технічного і творчого мислення учнів;
  •  зацікавленість майбутньою професією;
  •  рівень розвитку мислення і здібностей учнів (застосування знань у проблемних ситуаціях);
  •  самостійність учнів (вміння працювати з інструкційно-технологічними картами, вирішення продуктивних завдань).

Використання інноваційних технологій допомагає викладачу краще оцінити здібності і знання учня, зрозуміти його, спонукає шукати нові, нетрадиційні форми і методи навчання, стимулює його професійний ріст і подальше освоєння нових методів.

Таким чином, безумовно, інноваційні технології навчання – шлях до підвищення якості професійної освіти, зацікавленості учнів у навчанні.

Майбутнє професійної освіти за інноваційними технологіями навчання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновки

 

Отже,освоюючи та застосовуючи інноваційні методи, ми маємо памятати:

 -на сучасному етапі роботи  в основу педагогічної практики слід     покласти творчий підхід;

 -новації мислення мають бути педагогічно впровадженими та відповідати     основним вимогам навчання й виховання;

 -на уроці необхідно досягти поєднання ігрової та навчальної форми діяльності;

 -нетрадиційні заняття дають змогу урізноманітнювати форми і методи     роботи на уроці, позбавлятися шаблонів, виховувати цілісну, творчу     особистість;

 -використання інноваційних форм навчання сприяє формуванню     пізнавальних інтересів учнів, їхніх життєвих компетенцій;

  -уміле поєднання традиційних і нетрадиційних форм роботи забезпечує     високу ефективність нестандартних уроків, бажання учнів навчитися,    належний рівень навчальних досягнень учнів.

Інноваційні форми проведення уроків дають можливість не тільки підняти інтерес учнів до досліджуваного предмета, але й розвивати їхню творчу самостійність, навчати роботі з різними джерелами знань.

Такі форми проведення занять «знімають» традиційність уроку, пожвавлюють думку. Однак необхідно відзначити, що занадто часте звертання до подібних форм організації навчального процесу недоцільно, тому що нетрадиційне може швидко стати традиційним, що в остаточному підсумку приведе до падіння в учнів інтересу до предмета.

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
16 жовтня 2018
Переглядів
3635
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку