18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Інтелектуальна гра для учнів 9-11 класу "Географічне доміно"

Про матеріал
Матьріал для проведення предметного тижня, розрахований на учнів 9-11 класів.
Перегляд файлу

«ГЕОГРАФІЧНЕ ДОМІНО»

 

Категорія учнів: учні 9-10 класу 

Мета:

 •    закріпити головні поняття розділів „Україна на карті світу” та «Населення».
 •    організувати активну діяльність учнів, спрямовану на відбір істинних та інших інваріативних ознак, що відображають суть предмету.
 •    розвивати навички роботи в групі, спираючись на довіру, відкритість, творчий пошук та зацікавленість.
 •    поставити учнів в однакові умови оцінювання через групову роботу та індивідуальний підхід.

Обладнання:

 •    три поля (на 2-х зображенні контури України, на 1 – Європи). Поля розграфлені на 21 клітинку кожне. В клітинки вписано відповіді на запитання ведучого;
 •    63 картки з фрагментами різних карт України з одного боку та номери запитань з другого;
 •    2 аркуші із запитаннями до гри;
 •    пояснювальна записка з правилами гри.

Правила гри:

 •    розділити клас на групи. Доцільно створити групи по 5-10 чоловік, що дає можливість кожному учасникові взяти участь у грі. Кількість відповідей фіксує командир;
 •    ведучий тримає у себе банк карток і запитання. Гравці не повинні бачити картки;
 •    ведучий дістає з банку картки і зачитує запитання;
 •    гравці швидко шукають на своїх полях відповідь, яку вони вважають правильною (кожен на своєму полі). Правильною є відповідь лише на одному з полів;
 •    коли гравець вважає, що знайшов правильну відповідь, він піднімає руку;
 •    хто перший піднімає руку, той отримує картку від ведучого. Командир команди фіксує учня та номер картки;
 •    отриману картку гравець накладає на клітинку-відповідь таким чином, щоб зверху був номер:

а)    якщо відповідь правильна, картка лягає на своє природне місце;

б)  якщо відповідь неправильна, то при перевірці виявиться, що картка лежить не на своєму місці;

в)  якщо жоден із гравців не вважає, що має у себе на полі правильну відповідь, ніхто не піднімає руки, то проігнорована картка вилучається з гри.

 •    Ведучий ставить запитання доти, доки в нього не залишиться карток. Проігноровані картки вважаються задіяними і другий раз у гру не вводяться.
 •    Після цього ведучий або командири команд-суперників перевертають картки на ігрових полях так, щоб фрагменти карт були зверху.
 •    Переможцем вважається та група, в якої утворилася найправдивіша карта України чи Європи.
 •    Для команд, що не вибули з гри, пропонується додаткове завдання на карті.

Запитання до гри:

 1.   Як називається перевищування рівня смертності над рівнем народжуваності? (депопуляція)
 2.   Як називається результат перевищення народжуваності над смертністю? (природній приріст)
 3.   Як називається переміщення людей з одного місця проживання на інше? (міграція)
 4.   Як називається процес зростання частки міського населення, поширення міського способу життя та підвищення ролі міст у житті суспільства? (урбанізація)
 5.   Назвіть процес, у результаті якого виникла українська діаспора. (еміграція)
 6.   Як називається форма державно-політичного устрою суспільства заснована на визнанні народу як джерела влади, його права брати участь у вирішенні державних справ? (демократія)
 7.   Як називається форма правління, за якої суверенні права на владу належать або всім дієздатним громадянам або їхній більшості? (республіка)
 8.   Як називається форма державного устрою, за якою територія держави не має у своєму складі федеративних одиниць? (унітарна)
 9.   Як називається визначення лінії державного кордону на місцевості? (демаркація)
 10. Як називається процес закріплення державного кордону міжнародними угодами? (делімітація)
 11. Як називається насильницьке приєднання однієї держави чи її території іншою? (анексія)
 12. Як називається наука, що досліджує територіальну організацію суспільства? (економічна географія)
 13. Як називаються населені пункти разом із зв’язками між ними, розміщені на певній території? (система розселень)
 14. Злиття багатьох міст і населених пунктів у єдине міське поселення називається ... (агломерація)
 15. Як називається лінія на суходолі або воді та уявна вертикальна площина, яка проходить через неї в повітряному просторі, і в надрах Землі і яка визначає рубіж держави та відділяє її від інших держав? (державний кордон)
 16. Незалежність держави, що полягає в її праві на власний розсуд вирішувати свої внутрішні й зовнішні справи без втручання в них будь-якої  іншої держави називається... (суверенітет)
 17. Розташування певної території і господарських об’єктів на ній відносно інших територій та господарських об’єктів на них визначає... (ЕГП)
 18. Місце країни на політичній карті світу і її ставлення до різних держав та інтеграційних об’єднань визначає ... (геополітичне положення)
 19. Яка кількість адміністративних одиниць в Україні? (24 області + АРК)
 20. Слідування пасажирів, вантажів від місця відправлення до пункту призначення через проміжні території називається ... (транзит)
 21. Частина поверхні суші з властивими їй природними, а також створеними в результаті людської діяльності властивостями і ресурсами становить ... (територія)
 22. Наука, яка розглядає вплив географічних чинників на внутрішню і зовнішню політику називається ... (геополітикою)
 23. Як називається здатність суб’єкта до самоуправління на основі власного законодавства, право і можливість створювати будь-які національно-територіальні утворення і самостійно регулювати своє внутрішнє життя? (автономія)
 24. Політичне, соціальне і культурне співтовариство організоване державою та засноване на його географічному просторі називається ... (країна)
 25. Що є основним законом держави, який визначає її суспільний і державний лад, державний устрій, основні права і обов’язки громадян і має найвищу юридичну силу? (Конституція)
 26. Як називаються корінні жителі будь-якої країни чи місцевості? (аборигени)
 27. Як називаються території на яких історично проживає певний народ? (етнічні території)
 28. Як називаються народи, що мають місцеве походження? (автохони)
 29. Як називається сукупність зображень, які становлять офіційну емблему держави? (державний герб)
 30. Як називається розподіл населення за віковими групами і контингентами з метою вивчення демографічних і соціально-економічних процесів? (вікова структура)
 31. Як називається процес збереження в часі і просторі конкретної історичної міри даного населення, його кількісного та якісного складу? (відтворення)
 32. Як називається поділ країни на менші частини з метою організації управління на місцях? (адміністративно-територіальний устрій)
 33. Як називається цілеспрямована діяльність державних органів та інших соціальних установ з метою збереження або зміни існуючих тенденцій в демографічних процесах? (демографічна політика)
 34. Назвіть глибоке порушення відтворення населення, яке загрожує самому його існуванню. (демографічна криза)
 35. Як називаються різні види територіального переміщення населення? (механічний рух)
 36. Яка величина виражає відношення кількості населення до площі території? (густота населення)
 37. Співвідношення чисельності чоловіків і жінок у складі населення відображає ... (статевий склад)
 38. Вимушені мігранти, переселення яких було викликане загрозою втрати життя, здоров’я, обмежень в життєдіяльності, називаються... (біженці)
 39. Розміщення населення на території і форми його територіальної організації у вигляді системи поселень називається ... (розселення населення)
 40. Як називається в’їзд до країни? (імміграція)
 41. Частина населення країни, зайнята суспільно-корисною діяльністю, що приносить їй прибуток називається ... (ЕАН)
 42. Процес приєднання прилеглої до великих міст сільської місцевості називається ... (субурбанізація)
 43. Як називається історично-сформована стійка спільнота людей – плем’я – народність – нація – ... (етнос)
 44. Як називається населення визначеної території, яке має спільні звичаї, походження, історію та мову? (нація)
 45. Як називається частина населення країни, яка володіє необхідними фізичними та духовними здібностями, загальноосвітніми та професійними навичками для роботи в господарстві? (трудові ресурси)
 46. При досягненні якого віку за українським Законодавством жінкам надається право на пенсію? (55 років)
 47. Переважання пропозиції робочої сили над попитом на неї призводить до ... (безробіття)
 48. При досягненні якого віку за українським законом чоловікам надається право на пенсію? (60 років)
 49. „Вирощування” – специфічний спосіб організації і розвитку людської життєдіяльності представлений в продуктах матеріальної та духовної праці в системі соціальних норм і закладів, в духовних цінностях, в сукупності відносин людей з природою і між собою називається ... (культура)
 50. Суверенне політичне утворення,  яке здійснює свої повноваження на певній території через діяльність особливої системи органів та організацій називається ... (державою)
 51. Ким і коли була створена перша Конституція України? (Пилип Орлик, 1710 рік)
 52. Система поглядів і уявлень, норм і оцінок, що регулюють поведінку людей називається ... (мораль)
 53. Суспільно-корисна діяльність громадян пов’язана із задоволенням особистих і суспільних потреб, яка приносить їм заробіток, називається ... (зайнятість)
 54. Свідома, доцільна діяльність людини, в процесі якої вони видозмінюють зовнішню природу, опосередковують, регулюють і контролюють обмін речовин між собою та водночас змінюють власну природу називається ... (праця)
 55. Яким документом було остаточно закріплено незалежність України? (Акт проголошення незалежності України, 24 серпня 1991 р.)
 56. Примусове виселення людей з місця постійного проживання називається ... (депортація)
 57. Яким документом вперше в радянські часи був дійсно проголошений державний суверенітет України? (Декларація про державний суверенітет України, 16 липня 1990 р.)
 58. Показники якості життя, що визначаються тривалістю життя, рівнем освіти та рівнем життя називаються ... (ІЛР)
 59. За якою ознакою об’єднані ці міста: Київ, Донецьк, Дніпропетровськ, Одеса, Харків? (міста-мільйонери)
 60. Сфера людської діяльності функцією якої є вироблення та використання теоретично-систематизованих знань про дійсність називається ... (наука)
 61. Суспільно-економічна форма руху трудових ресурсів; особливий спосіб залучення робочої сили до економічної системи називається ... (ринок праці)
 62. Знищення населення за національною ознакою називається ... (геноцид)
 63. Кому належать ці слова: „Держави стоять не на династії, а на внутрішній єдності і силі народу”? (Олена Теліга)

 

Підсумок гри: Виявлення переможця. Переможцем вважається та група, в якої утворилася найправдивіша карта України чи Європи.

 

doc
Додано
6 листопада 2019
Переглядів
1135
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку