Інтерактивні методи навчання на заняттях з іноземної мови на основі підручника "Real Life" Pearson

Про матеріал

Методичний посібник на тему: «Інтерактивні методи навчання на заняттях з іноземної мови на основі підручника “Real Life” Pearson» Укл. Заіченко Н. В. – Богуслав, 2018 – ст.37.

Обговорено та схвалено на засіданні циклової комісії викладачів іноземних мов Богуславського гуманітарного коледжу ім. І.С. Нечуя-Левицького

Протокол № 3від25.10.2018

Затверджено на засіданні методичної ради КВНЗ КОР «Богуславський гуманітарний коледж імені І.С. Нечуя-Левицького»

Протокол № 2від15.11.2018

Укладач:

Надія Вікторівна Заіченко – викладач іноземної мови Богуславського гуманітарного коледжу ім. І. С. Нечуя-Левицького, викладач першої кваліфікаційної категорії

У посібнику проаналізовано та висвітлено можливості використання інтерактивних методів навчання для формування мовної та мовленнєвої компетенції на заняттях з іноземної мови за професійним спрямуванням. Продемонстровано на прикладах варіативність вибору методів і форморганізації процесу навчання студентів.

Методичний посібник складений відповідно до сучасних суспільних умов і вимог та розрахований на студентів та викладачів іноземних мов.

Перегляд файлу

Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації

КВНЗ КОР «Богуславський гуманітарний коледж

імені І.С. Нечуя-Левицького»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інтерактивні методи навчання на заняттях з іноземної мови на основі підручника “Real Life

Pearson

 

 

Методичний посібник

 

 

Н.В.Заіченко

 

 

 

 

 


Методичний посібник на тему: «Інтерактивні методи навчання на заняттях з іноземної мови на основі підручника “Real Life” Pearson» Укл. Заіченко Н. В. – Богуслав, 2018 – ст.37.

 

Обговорено та схвалено на засіданні циклової комісії викладачів іноземних мов Богуславського гуманітарного коледжу ім. І.С. Нечуя-Левицького

Протокол № 3від  25.10.2018

 

Затверджено на засіданні методичної ради КВНЗ КОР «Богуславський гуманітарний коледж імені І.С. Нечуя-Левицького»

Протокол № 2від  15.11.2018

Укладач:

Надія Вікторівна Заіченко – викладач іноземної мови Богуславського гуманітарного коледжу ім. І. С. Нечуя-Левицького, викладач першої кваліфікаційної категорії

 

 

 

 

У посібнику проаналізовано та висвітлено можливості використання інтерактивних методів навчання для формування мовної та мовленнєвої компетенції на заняттях з іноземної мови за професійним спрямуванням. Продемонстровано на прикладах варіативність вибору методів і форм  організації процесу навчання студентів.

Методичний посібник складений відповідно до сучасних суспільних умов і вимог та розрахований на студентів та викладачів іноземних мов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП..................................................5

1. Гра як одна із інтерактивних форм роботи на занятті з іноземної мови оцінюється вченими як активний спосіб засвоєння знань, формування мовленнєвої компетенції.

2. Дискусія як метод активізації студентів.

3. Робота в парах та малих групах на занятті з іноземної мови.

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

 ВСТУП

Актуальність обраної теми визначається вимогами сучасної освітянської системи.

Сучасна парадигма іншомовної освіти зорієнтована на таку організацію навчання, котра забезпечує формування мовної та мовленнєвої компетенції в інтеграції з міжкультурним спрямуванням її змісту. Цей підхід зумовлений процесами глобалізації міжнародних контактів, де іноземній мові належить роль важливого засобу спілкування.

Специфіка підготовки фахівця у навчальних закладах I-II рівня акредитації полягає в тому, що багато завдань є водночас навчальними і професійними. Вирішуючи ці завдання викладач готує студентів до активної мовної та мовленнєвої діяльності.

Основною формою навчання іноземної мови є заняття. Зміст його визначає сам викладач. Він спирається на матеріал підручника, який використовує у своїй роботі, враховує рівень навченості студентів і умови, у яких відбувається навчання. Види діяльності на занятті залежать від мети і завдань, вікових особливостей та інтересів студентів, які вивчають іноземну мову відповідно до обраної спеціалізації. Заняття мають бути комунікативно спрямованими, а тому пріоритетними видами діяльності є ті, що пов’язані з формуванням в студентів умінь і навичок використовувати мову як засіб спілкування для задоволення власних потреб, у тому числі перспектив професійного самовизначення. Зацікавленість студентів у засвоєнні мови значною мірою залежить від умотивованості навчальних дій, які виконуються на занятті.

Надзвичайно важливо розуміти, що мовленнєва компетенція формується цілком інакше, ніж набуваються знання. Для засвоєння знань достатньо передати інформацію від викладача до студента вербальним способом, компетенція формується і вдосконалюється тільки під час діяльності, зокрема мовленнєвої.

Щоб здобути компетенцію, потрібно стати активним. Пасивний студент не здобуде її, навіть якщо буде уважно слухати викладача і старанно повторювати його слова, читати книжки, а потім повторювати здобуту інформацію. Усім відомо, що неможливо навчитися грати на фортепіано, якщо лише читати підручники і посібники про техніку гри та повторювати музичну абетку. Щоб навчитися грати, власне треба грати! Аналогічно з формуванням та розвитком мовленнєвої компетенції. Її треба формувати та розвивати у процесі мовлення.

Інтерактивні методи навчання належить розуміти передовсім як способи активної діяльності студентів. Вони допомагають зрозуміти інформацію, поглиблюють зацікавленість, полегшують засвоєння нових знань, розвивають власні думки та ідеї.

При використанні автентичних підручників студент стає активним суб’єктом навчального процесу, а не його пасивним об’єктом. Він набуває знань власним пошуком, здобуваючи власний досвід. Викладач як старший, більш досвідчений, допомагає у цьому, скеровуючи на шлях пізнання, створюючи умови для розв’язання проблем.


1. Гра як одна із інтерактивних форм роботи на занятті з іноземної мови оцінюється вченими як активний спосіб засвоєння знань, формування мовленнєвої компетенції.

Гра як одна із інтерактивних форм роботи на занятті з іноземної мови оцінюється вченими як активний спосіб засвоєння знань, формування мовленнєвої компетенції, адже вживання в ролі інших осіб і реалізація різних мовленнєвих реакцій на поведінку та мову оточуючих сприяє засвоєнню знань через діяльність, що, власне, є найважливішим для формування компетенції[2].

Надзвичайно важливо розуміти, що мовленнєва компетенція формується цілком інакше, ніж набуваються знання. Для засвоєння знань достатньо передати інформацію від викладача до студента вербальним способом, компетенція формується і вдосконалюється тільки під час діяльності, зокрема мовленнєвої[10].

Щоб здобути компетенцію, потрібно стати активним. Пасивний студент не здобуде її, навіть якщо буде уважно слухати викладача і старанно повторювати його слова, читати книжки, а потім повторювати здобуту інформацію. Усім відомо, що неможливо навчитися грати на фортепіано, якщо лише читати підручники і посібники про техніку гри та повторювати музичну абетку. Щоб навчитися грати, власне треба грати! Аналогічно з формуванням та розвитком мовленнєвої компетенції. Її треба формувати та розвивати у процесі мовлення.

Активні методи навчання належить розуміти передовсім як способи активної діяльності студентів. Вони допомагають зрозуміти інформацію, поглиблюють зацікавленість, полегшують засвоєння нових знань, розвивають власні думки та ідеї[2].

При використанні автентичних підручників Real Life студент стає активним суб’єктом навчального процесу, а не його пасивним об’єктом. Він набуває знань власним пошуком, здобуваючи власний досвід. Викладач як старший, більш досвідчений, допомагає у цьому, скеровуючи на шлях пізнання, створюючи умови для розв’язання проблем.

Гра – це одночасно і мила забава, і чудова база для здобуття навичок дискутування у подальшому.

 Рухливі ігри та вправи є незамінним засобом у навчанні дітей англійської мови. Вони вирізняються емоційною насиченістю, викликають у дітей радість та задоволення. А ще - сприяють розвитку таких особистісних якостей, як дисциплінованість, сміливість, винахідливість, швидкість реакції[6].

Це сприяє повторенню та закріпленню вивченого матеріалу, а також доповнює володіння студентами новою лексикою та граматичними структурами, а також є професійно спрямованими.

Рольова гра як одна із активних форм роботи на занятті з іноземної мови оцінюється вченими як активний спосіб засвоєння знань, формування мовленнєвої компетенції, адже вживання в ролі інших осіб і реалізація різних мовленнєвих реакцій на поведінку та мову оточуючих сприяє засвоєнню знань через діяльність, що, власне, є найважливішим для формування компетенції.

Гра – це творчий підхід викладача до процесу навчання. У ній найповніше проявляються індивідуальні особливості, інтелектуальні можливості, задатки, здібності та таланти студентів. Гра належить до традиційних і визнаних методів навчання й виховання дітей. Цінність цього методу полягає в тому, що в ігровій діяльності освітня, розвиваюча й виховна функції діють у тісному взаємозв’язку [1].

Рольові ігри мають такі переваги:

 • студенти можуть адаптувати мовний матеріал та використовувати його в реальному житті;
 • у студентів з'являється бажання спілкуватись іноземною мовою в позааудиторний час, тобто проявляються внутрішні мотиви до вивчення мови;
 • рольові ігри покращують засвоєння вивченого матеріалу та стимулюють активність студентів;
 • рольові ігри дозволяють викладачу та студентам згуртуватись та об’єднатись.

Надзвичайно важливо розуміти, що мовленнєва компетенція формується цілком інакше, ніж набуваються знання. Для засвоєння знань достатньо передати інформацію від викладача до студента вербальним способом, компетенція формується і вдосконалюється тільки під час діяльності, зокрема мовленнєвої.

Щоб здобути компетенцію, потрібно стати активним. Пасивний студент не здобуде її, навіть якщо буде уважно слухати викладача і старанно повторювати його слова, читати книжки, а потім повторювати здобуту інформацію. Усім відомо, що неможливо навчитися грати на фортепіано, якщо лише читати підручники і посібники про техніку гри та повторювати музичну абетку. Щоб навчитися грати, власне треба грати! Аналогічно з формуванням та розвитком мовленнєвої компетенції. Її треба формувати та розвивати у процесі мовлення[2].

Рольові ігри на занятті з іноземної мови належить розуміти передовсім як способи активної діяльності студентів. Вони допомагають зрозуміти інформацію, поглиблюють зацікавленість, полегшують засвоєння нових знань, розвивають власні думки та ідеї.

При використанні рольових ігор студент стає активним суб’єктом навчального процесу, а не його пасивним об’єктом. Він набуває знань власним пошуком, здобуваючи власний досвід. Викладач як старший, більш досвідчений, допомагає у цьому, скеровуючи на шлях пізнання, створюючи умови для розв’язання проблем.

Гра - це одночасно і мила забава, і чудова база для здобуття навичок дискутування у подальшому.

 Рольові ігри та вправи є незамінним засобом у навчанні студентів англійської мови. Вони вирізняються емоційною насиченістю, викликають у студентів радість та задоволення. А ще - сприяють розвитку таких особистісних якостей, як дисциплінованість, сміливість, винахідливість, швидкість реакції.

Це сприяє повторенню та закріпленню вивченого матеріалу, а також доповнює володіння студентами новою лексикою та граматичними структурами та є професійно спрямованими[4].

Рольові ігри спонукають студентів до дискусії під час якої студенти обмінюються між собою та з викладачем своїми поглядами, думками, враженнями на тему заняття[9].

Використання рольових ігор створює ситуацію, в якій можна використати раніше набуті знання, тому участь в ній мотивує засвоєння нової інформації з книжок, статей, лекцій, з переглянутих фільмів та різних матеріалів. Під час дискусії студенти поглиблюють розуміння проблеми, використовують власні інтелектуальні можливості, демонструють свою компетенцію перед товаришами та викладачем, обстоюють свої переконання та погляди і одночасно привчаються вислуховувати та чути думки, відмінні від своїх, що сприяє формуванню толерантності та культурі міжособистісного спілкування.

Щоб ігрова діяльність на занятті проходила ефективно і давала бажані результати, необхідне дотримання таких вимог:

1. Готовність всіх учасників до гри. Кожний студент повинен засвоїти правила гри, зрозуміти її, чітко усвідомити її мету, кінцевий результат та послідовність дій.

2. Підготовка до гри. Викладач має нагадати студентам словосполучення, кліше, якими вони оперуватимуть під час гри, записати їх на дошці. Гра має будуватись на знайомому для студентів матеріалі.

3. Постановка завдання гри. Студенти мають чітко розуміти мету та завдання гри, кожен студент має розуміти свою роль.

4. Якщо гра дуже об’ємна, то краще проводити її поетапно, щоб студенти засвоїли всі елементи гри.

5. Студентам слід допомагати, спрямовувати їх, контролювати дисципліну та звертати увагу на кожного студента [2].

Успіх гри у навчальному процесі забезпечується також позитивним налаштуванням та переконанням викладача, що учні обов’язково досягнуть позитивних результатів.

У процесі організації рольової гри викладач може розподілити студентів по командах, або грати з усією групою. Застосовувати рольові ігри краще наприкінці заняття, після того, як студенти підготуються до сприйняття іншомовного мовлення та опрацюють основний матеріал заняття. Тож ігри доцільно використовувати при закріпленні вивченого матеріалу. Викладач має побудувати гру так, щоб до неї залучились всі студенти. У грі не має бути пасивних спостерігачів. Викладачу слід подбати про те, щоб для кожного студента знайшлася роль, в якій він зможе найповніше розкрити свій внутрішній потенціал.

Під час гри у багатьох студентів підвищується інтерес до навчального процесу. Адже саме у рольовій грі відбувається невимушене спілкування студентів з колективом, зростає командний дух, взаєморозуміння між викладачем та студентом. Студенти стають більш зосередженими, у них підвищується увага, самостійність тощо. Дуже важливим елементом гри є те, що в захопленні, студенти не помічають, що вчаться, пізнають нове, запам’ятовують, порівнюють, застосовують набуті знання та навички.

Викладач має слідкувати за тим, щоб урок не перетворювався на суцільну розвагу, адже діти розіграються і гра не буде мати навчальної та виховної мети. Викладач, хоч і залучений у процес гри, але повинен слідкувати за загальним процесом та поведінкою студентів. Він має дати студентам певну свободу у грі. Але в той же час необхідно слідкувати за процесом та скеровувати його у певне русло [2].

Викладач повинен надати студентам якомога більше рольових позицій, щоб їх досвід спілкування був ширшим та пізнавальнішим. Адже створюючи різні рольові позиції, педагог створює все нові й нові комунікативні ситуації, а навчання, яке організоване подібним чином, ефективно впливає на розвиток іншомовної комунікативної компетентності студентів, що є основною метою навчання іноземній мов. Викладачу не слід забувати про індивідуальний підхід до кожного студента під час організації ігор. Зазвичай студенти, які під час заняття неактивні або сором’язливі, в іграх розкривають свій творчий потенціал [3]. Рольова гра дозволяє студентам мислити нестандартно, творчо, що дає змогу фантазувати, проявляти своє внутрішнє «Я». Кожен момент гри дарує студентам радість, задоволення від процесу та гарний настрій.

 

Висновок

У результаті дослідження ми змогли розкрити особливість використання рольових ігор на заняттях іноземної мови. Ми дійшли висновку, що рольові ігри потрібно використовувати на заняттях іноземної мови, адже вони дають змогу студентам зануритись в цікавий та різнобарвний світ гри. Під час рольової гри студенти не лише засвоюють та закріплюють знання, вміння та навички, здобуті на заняттях, занурюються в комунікативну ситуацію, а й приміряють на себе цікаві ролі, працюють у команді, проявляють себе нестандартно, творчо, залучивши всю свою уяву та фантазію. У подальшому вважаємо за необхідне дослідити сучасні інноваційні технології у використанні рольових ігор на заняттях іноземної мови.

Ось деякі ігри, які я використовую під час роботи зі студентами[11].

Гра «Викладач – студент»

Мета: повторити та активізувати у мовленні лексику теми

Роль викладача виконує один із студентів, ставлячи іншим певні запитання. Наприклад, під час вивчення теми «Famous People» “викладач”, вказуючи на плакат, питає «Who is this?”, а студенти мають відповісти. Хто првильно дав відповідь,стає «викладачем».

Гра «Розсипані літери».

Мета: розвиток писемного мовлення

Викладач пише слово й розрізає його на літери ( або на склади). Завдання студентів – скласти слово. Гра використовується з метою закріплення будь-якої теми.

Гра: «Допоможи знайти річ»

Мета: закріпити у мовленні використання прийменників at, in, under, on.

Студент ховає якусь річ та питає: “Where is…..(a pencil)?” Завдання студентів – знайти очима, або рухаючись по аудиторії, цю річ і відповісти: «It is at the window (….on the stand)».

Гра «Назва слова на цю літеру».

Мета: активізувати в пам’яті студентів відому їм лексику, повторити літери алфавіту

Гра проводиться з м’ячем.

Викладач називає літеру англійського алфавіту та кидає м’яча якомусь студенту. Піймавши м’яча, студент має назвати будь-яке слово на певну тему.

Цю гру бажано проводити по командах. Яка команда назвала більше слів, та й перемогла.

Гра «Тime»

Ця та подібні ігри проводяться при вивченні та закріпленні лексики до теми: «Час. Години»

Викладач приносить в аудиторію макет годинника зі стрілками. Пересуваючи стрілки, він почергово запитує студентів з кожної команди: «What time is it now?» За кожну правильну відповідь команда одержує 1 бал.

Гра «Can You Read These Combinations of Letters?»

Мета: розвиток навичок читання буквосполучень

Студенти заздалегідь готують картки з вивченими буквосполученнями (ee, ea, ar, or, oo, er, ir, ck, ur, ou, ow, th, sh, ch). Потім викладач вимовляє один звук і пропонує студентам показати буквосполучення, яким графічно цей звук передають на письмі.

Щоб гра була більш цікавішою викладач може забирати картку з неправильною відповіддю. Виграють студенти, у яких залишиться більше карток.

Гра « Ноw old are you?»

Мета: розвиток лексики по темі «Числівники» та мовлення студентів

Гра проводиться по парах.

Викладач роздає студентам по одній картці з будь-яким числівником від 1 до 100. Викладач починає гру, питаючи у одного зі студентів: «Ноw old are you?». Студент повинен відповісти: “I am 16”, бо в нього на картці написано «16» Потім студенти ланцюжком по черзі питають один одного про вік.

Грa «Word lottery»

Мета: розвивати вміння використовувати граматичні структури: “Have you got….?”, “Yes, I have got/No, I have not got”.

1 варіант гри: викладач роздає студентам по 2-3 картинки зі знайомими їм словами і звертається до одного з студентів: “Have you got a (dog)?”. Учень, до якого звернулися, повинен відповісти «Yes, I have got» або «No, I have not got».

2 варіант гри: викладач тримає картку зі словами на певну тему (наприклад, “Animals”) студент ставить запитання: «Have you got (Do you have) a frog?», студент відповідає і, якщо у нього є ця картка, віддає її студентові. Перемагає той студент, у якого більше карток.

Гра «Відгадай предмет»

Мета: закріпити лексичні одиниці певної теми та розмовну структуру «Is it a (pen)?».

Викладач виставляє на дошці малюнки предметів і загадує якусь річ. Завдання студентів – відгадати цю річ за допомогою запитання «Is it a (pen, соруbооk…)?»

 


2. Дискусія як метод активізації студентів.

Дискусія як метод навчання [2,99] - це метод формування компетенції. Під час дискусії студенти обмінюються між собою та з викладачем своїми поглядами, думками, враженнями на тему заняття.

У житті кожна людина проводить чимало часу у розмовах з іншими людьми для обміну інформацією, враженнями, ідеями, для обстоювання своєї думки, для впливу на співрозмовника. Дискусія дає студентам можливість набути умінь та навичок налагодження мовленнєвої комунікації. Ці навички відіграють надзвичайно важливу роль у житті (міжособистісні контакти в родині та в трудовому колективі, в транспорті, в магазині, в органах управління тощо).

Дискусія створює ситуацію, в якій можна використати раніше набуті знання, тому участь в ній мотивує засвоєння нової інформації з книжок, статей, лекцій, з переглянутих фільмів та різних матеріалів. Під час дискусії студенти поглиблюють розуміння проблеми, використовують власні інтелектуальні можливості, демонструють свою компетенцію перед товаришами та викладачем, обстоюють свої переконання та погляди і одночасно привчаються вислуховувати та чути думки, відмінні від своїх, що сприяє формуванню толерантності та культурі міжособистісного спілкування.

Дискусія може стати альтернативою опитуванню и тому дозволяє усунути його негативні психологічні чинники (відстань між викладачем і студентом, розгубленість під час відповіді біля дошки, нервування тощо). Ситуація дискусії у більшій мірі вимагає від студентів переконливого мовлення і тим самим мотивує вдосконалення мовленнєвої компетенції. Можна впевнено стверджувати, що участь у дискусії позитивно впливає на формування мовленнєвої компетенції студентів.

Якщо говорити про розвиток дискусійних навичок студентів на занятті іноземної мови, то перш за все слід звернути увагу на один із найбільш продуктивних та ефективних методів навчання - метод створення ситуації пізнавальної суперечки, навчальних дискусій.

Цей прийом використовується для того, щоб викликати підвищений інтерес до більш глибокого вивчення тих чи інших питань, для формування навичок монологічної мови, виховання толерантності. Елементи дискусії, на мій погляд, на заняттях з іноземної мови просто обов'язкові. Немає такої теми у програмі, в якій би не можна було провести дискусію.

Питання для дискусії і література пропонуються завчасно. Під час заняття дискусійні питання вивішуються на видному місці або записуються на дошці. Готується група лідерів (доповідач, співдоповідач, ведучий, техніки). На початку уроку встановлюється дружня, неформальна атмосфера, з побажанням, щоби всі присутні були активними слухачами і учасниками дискусії. Можна запропонувати всім учасникам самим скласти правила дискусії або внести зміни і доповнення в запропоновані.

Правила повинні бути вивішені на дошці. Щоб зберегти доброзичливість, можна не робити зауважень порушникам цих правил, а придумати який-небудь жест, наприклад, підняти догори відкриті долоні.

Роль викладача полягає в тому, щоб залишатися нейтральним і направляти дискусію у відповідності до правил, а не втручатися. Потрібно відходити від бажання групи зробити з вас експерта або відповідача на питання. Учитель повинен взяти на себе піклування про створення атмосфери, в якій всі точки зору, поза залежністю від їх джерела, мають рівну вагу й увагу. До дискусії треба спробувати залучити всіх і не дозволяти комусь особисто домінувати [10]. Час від часу необхідно підводити підсумки. Викладач втручається до розмови лише з таких причин:

 • щоб поновити основні правила;
 • вияснити щось;
 • ліквідувати конфлікт;
 • просувати розмову далі;
 • залучати пасивних учасників;
 • утримувати від домінування.

Використовуючи своє "третє око", викладач зможе спостерігати, наскільки добре учасники спілкуються між собою - хто висловився, хто ні, чию думку ще не вислухали. Необхідно пам'ятати, що дискусія - це не дебати, а діалог групи. При закінченні дискусії можна попрохати дітей поділитися своїми враженнями, новими ідеями або думками, які у них виникли в результаті дискусії.

Деякі зразки активних видів завдань для активізації дискусії:

 • «Знайди когось, хто...». Студенти отримують (або складають самі) перелік якихось видів діяльності та ходять по аудиторії, ставлячи відповідні запитання та занотовуючи відповіді.
 • «Подарунок». Студенти в парах обирають (або отримують перелік) кілька відомих людей та обговорюють ідеальний подарунок для кожного.
 • «Фотомодель». Студенти в групах обговорюють п'ять фотографій різних людей, вирішуючи, хто з них міг би бути кращою фотомоделлю, після чого обговорюють свої кандидатури у групі та приходять до єдиного рішення.
 • «Знайомство». Студенти розігрують ситуацію спілкування, в якій вони мають відрекомендувати себе та познайомитись з іншими.
 • «Експромт». Студенти мають розмовляти на будь-яку тему впродовж певного відрізку часу.
 • «Виступ». Студенти роблять доповідь на певну тему.
 • «Дилема». Студентам пропонується певна моральна дилема та варіанти її вирішення. Завдання в групах обговорити можливий розвиток подій та дійти консенсусу.
 • «Опитування». Дуже мотивуючі вправи, особливо якщо студенти розробляють анкети для опитувань самостійно.

Наш досвід переконує, що студенти охоче беруть участь у роботі в парах та групах, при виконанні яких вони вчать один одного не за завданням викладача, а за власним рішенням. При цьому, здобуваючи знання, студенти вдосконалюють компетенцію. 

Нова парадигма навчання мови заохочує студентів до перебирання відповідальності за результати навчання на себе. Студенти усвідомлюють, що успіху можна досягти тільки власною працею. Коли навчання спирається на власний досвід, джерелом знань стає сам студент, а його діяльність формує його компетентність.

Отже, завдання викладача полягає в тому, щоб знайти якомога більше педагогічних ситуацій, у яких може бути реалізоване прагнення студента до активної мовної та мовленнєвої діяльності. Педагог повинен постійно вдосконалювати процес навчання, що дає змогу студентам ефективно і якісно засвоювати новий матеріал.

Використання активних методів позитивно впливає на результати навчання, стимулює зацікавленість студентів у навчальній діяльності. Студенти, які спробували працювати в новій парадигмі, ніколи не бажають повернення до старої, коли викладач - суб’єкт, а студент - об’єкт навчання.


3. Робота в парах та малих групах на занятті з іноземної мови.

Надзвичайно важливо розуміти, що мовленнєва компетенція формується цілком інакше, ніж набуваються знання. Для засвоєння знань достатньо передати інформацію від викладача до студента вербальним способом, компетенція формується і вдосконалюється тільки під час діяльності, зокрема мовленнєвої.

Методика сучасного заняття іноземної мови тісно пов’язана з інтерактивними навчальними технологіями: розробленням проектів, парною та груповою роботою, вирішенням проблемних питань та ситуацій, прес-конференціями та ін. Це – робочі зошити, аудіо- та відео матеріали, книжки для домашнього читання, тестові завдання й багато іншого[8].

Основною метою навчання іноземної мови є формування в студентів комунікативної компетенції. Формування комунікативної компетенції означає оволодіння мовою як засобом міжкультурного спілкування, розвиток умінь використовувати мову як інструмент у діалозі культур і цивілізацій сучасного світу.

Як показує власний досвід проведення занять іноземної мови та досвід численних викладачів, організувати мовну взаємодію на занятті не завжди вдається, використовуючи традиційні методи і форми роботи. Основні методичні інновації сьогодні пов'язані із застосуванням активних методів і прийомів навчання іноземної мови. Активні методи – методи, що дозволяють вчитися взаємодіяти між собою, а інтерактивне навчання – навчання, побудоване на взаємодії всіх студентів, включаючи педагога. Однак в останньому випадку змінюється характер взаємодії: активність педагога поступається місцем активності студентів [11].

Розкриємо сутність даних інтерактивних методів і прийомів, які є інноваційними в практиці викладання іноземної мови.

«Акваріум» – студенти розподіляються на чотири групи. Одна з груп сідає в центрі аудиторії. Це необхідно, щоб відокремити діючу групу від інших студентів в аудиторії певною відстанню. Ця група отримує лист із ситуацією і таке завдання:

 • Read the situation
 • Discuss it in your group, using the method of discussion.
 • Find the decision in 3-4 minutes.

Доки група займає місце, викладач ознайомлює клас з цим завданням і нагадує правила дискусії в малих групах. Групі пропонують вголос прочитати ситуацію та обговорити її розв’язання. Всі інші студенти групи мають тільки слухати, не втручаючись в хід обговорення. На цю роботу групі дається 3-5 хв. Після закінчення група займає свої місця, а викладач ставить до групи запитання:

 • Do you agree with the ideas of this group?
 • Do these ideas have good arguments?
 • What argument is the best?

На таку бесіду відводиться до 2-3 хв. Після цього місце в «акваріумі» займає інша група і обговорює наступну ситуацію. Всі групи по черзі мають побувати в «акваріумі», і діяльність кожної із них мусить бути обговорена групою.

Метод «Два-чотири-всі разом» – варіант кооперативного навчання, що є похідним від парної роботи, ефективний для розвитку навичок роботи в групі, вмінь переконувати, вести дискусію, приходити до компромісу. Для організації роботи, студентів об’єднують у пари, ставлять запитання для обговорення та прийняття спільного рішення (2-3 хв.). Потім об’єднайте пари в четвірки і попросіть обговорити попередньо досягнуті рішення, дайте четвіркам по черзі презентувати власне рішення. Після виступу усіх обговоріть рішення, які прийняті групами.

Метод «Мікрофон» – надає можливість кожному сказати щось швидко, по черзі, відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку чи позицію. Уявіть, що у вас в руках мікрофон і саме вам потрібно висловити думку. Тому інші студенти не можуть говорити, кричати з місця, оскільки право говорити має тільки той, у кого „символічний” мікрофон.

„Мозковий штурм” – це ефективний і добре відомий інтерактивний метод колективного обговорення, що використовується для стимуляції висловлювань студентів з теми або питання.

Студентів просять висловлювати ідеї або думки без будь-якого оцінювання чи обговорення цих ідей чи думок. Ідеї фіксуються вчителем на дошці, а мозковий штурм продовжується доти, доки не закінчаться ідеї або не скінчиться відведений для «мозкового штурму» час[10].

Порядок проведення „мозкового штурму”: запропонуйте студентам сісти так, щоб вони почували себе зручно та невимушено, визначте основні правила, повідомте їм проблему, яку необхідно вирішити, запропонуйте їм висловити свої ідеї, продовжуйте доти, доки будуть надходити нові ідеї, на закінчення обговоріть й оцініть запропоновані ідеї. В аудиторії також можна повісити такий плакат:

А. Say everything that comes to your mind.

B. Do not discuss and criticize the ideas of others.

C. You may repeat the ideas of others.

D. It is desirable to widen the ideas of others.

“Пошук ключового речення” використовується у процесі читання тексту. Студенти в парах читають однаковий абзац певного тексту, перевіряють розуміння прочитаного та спільно знаходять і підкреслюють головне речення, яке найкраще передає зміст уривку. Групи порівнюють та аргументують підкреслені речення, що служить основою для інтерпретації прочитаного абзацу.

Узагальнюючи передовий методичний досвід ми прийшли до висновку, що в рамках заняття  іноземної мови викладачі використовують такі інтерактивні методи і прийоми: робота в малих групах, в парах, метод каруселі, «два – чотири – всі разом», акваріум, мозковий штурм, «ажурна пилка», рольові (ділові )ігри, Цей список можна поповнювати, тому що кожен викладач здатний придумати і запровадити в освітній процес ефективні прийоми і методи організації мовної взаємодії студентів на занятті англійської мови.

Висновок

Отже, групова взаємодія студентів на заняттях іноземної мови:

 • забезпечує реалізацію основного дидактичного принципу – принципу активності в навчанні, оскільки групова робота характеризується високим рівнем пізнавальної і комунікативної мотивації студентів;
 • є одним із факторів розвиваючого навчання, спрямованого на формування творчої особистості, яка здатна здобувати нові знання через співпрацю з іншими членам групи;
 • є інтерактивною формою навчання, яка активізує мисленнєву діяльність студентів та розвиває мовленнєву ініціативу [1, с. 26].

Використання роботи у малих групах на заняттях іноземної мови сприяє подоланню мовних бар’єрів, усуненню сором’язливості та невпевненості студентів у власних силах. В умовах взаємонавчання та взаємодопомоги у студентів зникає страх перед навчальною невдачею і підвищується комунікативна та пізнавальна мотивація. Розподіляючи працю та обмінюючись інформацією, навчальна група може продукувати знання, які не під силу самостійно здобути окремому члену групи.

 


ВИСНОВОК

Наш досвід переконує, що використання активних методів навчання допомагає розвивати інтерес до іноземної мови, спонукає студентів до вивчення нового, збагачує словниковий запас, розвиває логічне  та креативне мислення, а це так необхідно в сучасному житті. Студенти навчаються висловлювати власні думки, відстоювати їх, підходять творчо до розв’язання різних проблем. Результатом навчання, яких ми (я і студент) досягаємо - це взаємні зусилля. Викладач активний, бо його не лякає атмосфера заняття, що скла­дається з різних аспектів його власної діяльності. Студент  активний, бо на занятті відсутня критика його особистості з бо­ку викладача або одногрупників, а зауваження мають конструктивний харак­тер і стосуються насамперед результатів його діяльності. Він почувається в безпеці, бо будь-який його внесок у навчальний процес цінується. 

Студенти охоче беруть участь у роботі в парах та групах, при виконанні яких вони вчать один одного не за завданням викладача, а за власним рішенням. При цьому, здобуваючи знання, студенти вдосконалюють компетенцію. 

Нова парадигма навчання мови заохочує студентів до перебирання відповідальності за результати навчання на себе. Студенти усвідомлюють, що успіху можна досягти тільки власною працею. Коли навчання спирається на власний досвід, джерелом знань стає сам студент, а його діяльність формує його компетентність.

Отже, завдання викладача полягає в тому, щоб знайти якомога більше педагогічних ситуацій, у яких може бути реалізоване прагнення студента до активної мовної та мовленнєвої діяльності. Педагог повинен постійно вдосконалювати процес навчання, що дає змогу студентам ефективно і якісно засвоювати новий матеріал.

Використання активних методів позитивно впливає на результати навчання, стимулює зацікавленість студентів у навчальній діяльності. Студенти, які спробували працювати в новій парадигмі, ніколи не бажають повернення до старої, коли викладач - суб’єкт, а студент - об’єкт навчання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ:

 1. С. Сорочинська. Методичний посібник з англійської мови. - Л.: Міжнародний освітньо-методичний центр Пірсон -Дітернал, 2014. – 50 c.
 2. Н. Місяць. Формування мовної та мовленнєвої компетенції у студентів -філологів. – «Науково –методичний збірник» Ж., 2012. – 99c.
 3. О. Бігич, Теорія і практика формування методичної компетенції вчителя іноземних мов в початковій школі / О.Б.Бігич. – К. : Ленвіт, 2006. – 132 с.
 4. Н. Гузій, Педагогічний професіоналізм : історико-методологічні та теоретичні аспекти : монографія / Н.В.Гузій. – К. : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2004. – 243 с.
 5. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах :  підручник; вид. 2-е, випр. і перероб. /  кол. авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої. – К. : Ленвіт, 2002. – 328 с. 
 6. Тарнопольський, О.Б. Методика навчання іншомовної мовленнєвої діяльності у вищому мовному закладі освіти : навчальний посібник / О.Б.Тарнопольський. – К. : ІНКОС, 2006. – 248 с.
 7. Пометун, О.І. Теорія та практика послідовної реалізації компетентнісного підходу в досвіді зарубіжних країн / О.І.Пометун // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи : монографія / М-во освіти і науки України; [колектив авт. : Н.М.Бібік, Л.С.Ващенко, О.І.Локшина та ін.; під заг. ред. О.В.Овчарук]. – К., 2004. –266 с.
 8. S. Harris. Discourse Analysis. - Linguistics, 13. – Oxford, 2007. – 32p.
 9. N. Robinson. Enter into the Theory of Communication. Linguistics, 17. – Oxford, 2009. – 41p.
 10. Brown Н.D. Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy / H.D. Brown. – [2-nd edition]. – Pearson Education, Inc., 2000. – P.176-191.
 11. Fink L.D. Beyond Small Groups: Harnessing the Extraordinary Power of Learning Teams / L. Dee Fink // Team-based Learning: A Transformative Use of Small Groups / [ed. by L.K. Michaelsen, A.B. Knight, L. Dee Fink]. –Westport, CT: Praeger Publishers, 2002. – P. 3-26.

ДОДАТКИ

Розробки навчальних занять

Topic: Youth culture. Clothes. Style. Present Continuous and Present Simple Tenses.

Тема: Молодіжна культура. Одяг. Стиль. Теперішній неозначений та теперішній тривалий час.

Objectives:

 • to practice students’ skills using topical words and phrases in different exercises;
 • to improve  students’ skills in the use of Present Continuous and Present Simple Tenses in conversation;
 • to teach students to use materials of previous lessons in monologue and dialogue;
 • to stimulate students’ discussion according to the situation;
 • to form ability to participate in the speech interaction with the partner in small groups and in pairs;
 • to develop students’ culture of communication.

Мета:

 • Практикувати навички студентів у вживанні вивченої лексики за допомогою різних лексичних вправ.
 • Удосконалювати навички студентів у використанні теперішнього тривалого та теперішнього неозначеного часу в розмові.
 • Вчити студентів використовувати матеріали попередніх занять в монологічному та діалогічному мовленні.
 • Заохочувати студентів до обговорення згідно до ситуації.
 • Формувати вміння працювати в малих групах та парах.
 • Розвивати у студентів культуру спілкування.

Materials:  Martyn Hobbs, Julia Starr Keddle. Real Life. Elementary/Coursebook.

Pearson Education 2015

Martyn Hobbs, Julia Starr Keddle. Real Life. Elementary/Workbook.

Pearson Education 2015

Fashion magazines, picture flash cards.

Procedure

Хід заняття

Leadin

 1. Greetings.

Warming – up

Clothes video.  

https://www.youtube.com/watch?v=jNg3KuUFkxU

 1. Main part.
  1. Review of the past vocabulary with pictures. Cover half of the picture. Students must guess what clothing is shown.

Game: “What is the Picture”.

Image result for clothes games

 1. Complete the sentences with Present Simple and Present Continuous.

I usually wear…but today I am wearing…

 1. Complete the sentences with Present Simple and Present Continuous from the verbs in the brackets.
 1. Why______ you____________(wear) a shirt and a jacket? You usually wear casual clothes.
 2. What a noise! Liam ______________(play) the electric guitar. He always ____________ (practise) on Friday night.
 3. They usually _______(go) to school by bus but today they ___(walk).
 4. Usually, we _______(not watch) a lot of TV but we __________(watch) a really exciting film at the moment.
 5. My mother usually _____(do the washing-up), but today my father _______( do the washing-up).
  1. ­Label the types of clothes.

 Image result for scarf Image result for jacket pictures Image result for shirt Image result for hat Image result for belt Image result for dress picture Image result for trouser picture Image result for hoodie picture

                       s---f         j----t       s---t             h-t         b--t        d---s    t------s  h----e

 1. Game «Guess the Student»

Ask the class about the student whose name is written on the card. Each card has a different student’s name.

Is she wearing a black scarf?

Yes, she is. /No, she isn’t.

 1. Game «Word  lottery»

Use the question: “What are you wearing…?”, “Yes, I am/No, I am not”.

Правила гри: викладач роздає студентам по 2-3 картинки зі знайомими їм словами і звертається до одного з студентів: “Are you wearing a (scarf)?”. Учень, до якого звернулися, повинен відповісти «Yes, I am» або «No, I am not».

 1. Listen to the article and speak about Natasha and Lee’s styles.

How stylish r u?

What do your clothes say about you? Are you a goth? A punk? An indie kid? Or just you? And what are you wearing today? What do you usually wear?

Who is your style icon?

Join our E-conversation today! And send a photo!

Lee

In this picture, I’m wearing my favourite old sweater. I love it. It’s a present from my girlfriend. I’m probably listening to Iron Maiden on my MP3 player. I listen to them all the time. I usually wear jeans and trainers. In this photo, I’m wearing trousers and a brown hat. I don’t usually wear hats but this one is cool.

Style icon - I haven’t got one!

Rate Lee’s style 1 2 3 4 5

Natasha

I love fashion! I often wear skirts and boots. I also go skateboarding a lot - in this photo, I’m wearing a T-shirt and jeans with a belt, a hoodie and trainers. I’ve got a piercing in my nose. I’ve got loads of jewellery. I like dresses and old clothes from the 70s and 80s. I go shopping 20 for old clothes in the market near my house.

Style icon - Kate Moss

Rate Natasha’s style 1 2 3 4 5

 1. Work in pairs. Choose a model from a fashion magazine and describe her clothing and fashion style. Share this with the class.

 

III. Summary

Summary. Review the learned vocabulary.

Homework Ex.9p.51 SB.

 

 


Topic: Your Weekend. Present simple questions.

Тема: Твій вихідний день. Теперішній неозначений час. Питальна форма.

Objectives:

 • to practice students’ skills using topical words and phrases in different exercises;
 • to improve  students’ skills in the use of Present Simple Tense in conversation;
 • to teach students to use materials of previous lessons in monologue and dialogue;
 • to stimulate students’ discussion according to the situation;
 • to form ability to participate in the speech interaction with the partner in small groups and in pairs;
 • to develop students’ culture of communication.

Мета:

 • Практикувати навички студентів у вживанні вивченої лексики за допомогою різних лексичних вправ.
 • Удосконалювати навички студентів у використанні теперішнього неозначеного часу в розмові.
 • Вчити студентів використовувати матеріали попередніх занять в монологічному та діалогічному мовленні.
 • Заохочувати студентів до обговорення згідно до ситуації.
 • Формувати вміння працювати в малих групах та парах.
 • Розвивати у студентів культуру спілкування.

 

Materials:  Martyn Hobbs, Julia Starr Keddle. Real Life. Elementary/Coursebook.

Pearson Education 2015

Martyn Hobbs, Julia Starr Keddle. Real Life. Elementary/Workbook.

Pearson Education 2015

Presentation, flash cards.

 


Procedure

Хід заняття

Leadin

 1. Greetings.

Warming – up

Make a spidergram.  

 1. Main part.
  1. Match the words in A and B. How many activities can you find?

A go listen  read do help hang out visit

B to music for a walk at home books with friends to the cinema shopping sport relatives

 

 1. Listen to the dialogue A and B. Tick true or false.
 1. □ Jessica is Luke's girlfriend.
 2. □ Katie doesn't live near the park.
 3. □ Katie and Luke often go to the cinema together.
 4. □ Katie likes dancing.
  1. Work in pairs. Read and listen to dialogues A and B.

A

Luke tells Jessica about his new girlfriend, Katie.

Jessica: So tell me about Katie.

Where does she live?

Luke: She lives near the park.

Jessica: Do you see her every day?

Luke: No but we talk every day!

Jessica: What do you do at the weekend?

Luke: We often go to the cinema or just hang out. We both love films.

B

Later: Jessica talks to Katie.

Jessica: Hey, nice bag! Where do you go shopping?

Katie: I usually go to the city centre.

Jessica: Do you go shopping with Luke?

Katie: No, I don't! Luke hates shops. We go to the cinema or just chat. Luke loves films. Films are OK butt like dancing.

Jessica: When do you go dancing with Luke?

Katie: With Luke? Never, he hates dancing!

 1. Game “Choose the Right Word”.

Books, cinema, music, shopping, at home, sports, walk, with friends.

 1. I usually read _____________in the evening.
 2. Sometimes she goes to the ___________when it’s a good film on.
 3. My mother never listens to_______ in bed.
 4. Let’s go ____________to buy some bread.
 5. My boyfriend doesn’t like to help _______.
 6. Our students do ______ at the PT lessons.
 7.  My granny goes for_____________every evening.
 8. We often hang out ________.
  1. Put the words in the correct order to make questions. Write a short answer for each question.
 1. have a sandwich/Helen/for lunch/does/?
 2. play/they/football/do/?×
 3. Maths/does/like/he/?
 4. school/by/you/go/do/bus/to/?
 5. play/your/does/tennis/mother/?×
  1. Write the questions 1-4 and match them with the answers a-d.
 1. Where\you live?
 2. What time\you have dinner?
 3. How\you go to school?
 4. What\you do in the evening?

A I study and watch TV.

B I live in Oxford.

C By bus.

D At half past seven.

 1.  Complete Jessica’s questions with the correct question words. Then listen and check.
 1. _____________do you listen to?
 2. _____________often do you go shopping?
 3. _____________time do you get up on Sunday?
 4. _____________magazines do you read?
 5. _____________do you play tennis?

7.Work in pairs. Complete the questions. Use the activities on your cards.

 1. Work in pairs. Complete the questions using activities on your card. Tell the class about your partner.

 

III. Summary

Summary. Review the learned vocabulary.

Homework Ex.5p.20 WB.


Тема: Ukrainian National Dishes.

Мета: Узагальнити та закріпити знання студентів про їжу.

Ознайомити з новою лексикою по темі «Ukrainian National Dishes».

Навчити вживати її в усному та писемному мовленні.

Практикувати студентів у вживанні вивченої лексики в ситуаціях що наближені до реальних.

Навчити використовувати слова теми в діалогічному мовленні.

Вчити працювати в парах.

Практикувати в аудіюванні тексту з метою розуміння основного змісту та добування потрібної інформації.

Тренувати в читанні тексту.

Сприяти оволодінню студентами комунікативною компетенцією на рівні вживання.

Розвивати між культурні зв’язки.

Виховувати інтерес до українських звичаїв та традицій.

Materials:  Martyn Hobbs, Julia Starr Keddle. Real Life. Elementary/Coursebook.

Pearson Education 2015

Martyn Hobbs, Julia Starr Keddle. Real Life. Elementary/Workbook.

Pearson Education 2015

Fashion magazines, picture flash cards.

Хід заняття

Leadin

 1.      Організаційний момент.

Warming – up

Повідомлення теми та мети заняття.

Бесіда в режимі T. – Ss.  

       T. The hospitality of the Ukrainian people is well – known throughout the world.

           When the foreigner sets foot in Ukraine first he gets acquainted with our

           Ukrainian dishes.                                     

 • What Ukrainian dishes do you know?
 • What are your favorite dishes?
 1. Основна частина.
  1. Тренування у вживанні лексики теми.

 T. Now let’s look at the blackboard and do the task.

Match the dishes to their descriptions.

 

Kutia – boiled potato dumplings         

https://zernograd.com/wp-content/uploads/2017/06/kutya-kutia-sweet-wheat-berry-pudding-1-1300x1300.jpg

 

Varenyky – stuffed cabbage rolls

https://natashaskitchen.com/wp-content/uploads/2010/10/Screen-Shot-2016-07-26-at-12.44.31-PM.png


Holubtsi – a dish of honey, poppy seeds and wheat kernals                

http://proudofukraine.com/wp-content/uploads/2016/06/holubtsi-cabbage-rolls-with-tomato-sauce.jpg

Uzvar – made from dried fruit and honey

http://v.img.com.ua/b/600x500/3/11/e9bb7a5e9d593b40dd013325e969e113.jpg

 1. Пред’явлення нового лексичного матеріалу.

Фонетичне опрацювання лексики.

               T. Let’s learn the new vocabulary.

Listen, repeat after me and do the actions.

to shred                            to simmer

to sprinkle                        to stir

to chop                             to brown

to mix                               to add

to slice

 1. Систематизація нової лексики.

Fill in the gaps with new words.

______to be cut into smaller pieces.

______to be cut or torn into thin pieces.

______to cook in water that is gently boiling.

______to be cut into thin, flat pieces.

______to heat food so that it becomes a little dark.

Prelistening activity.

 1. Підготовча робота до аудіювання тексту.

https://thehomesteadsurvival.com/wp-content/uploads/2016/08/Sustituting-Ingredients-While-Cooking-Extensive-List.jpgT. Our next task is to review the ingredients using the pictures on the  blackboard.

Let’s read them all together.

cabbage             potato

carrot                 dill

beetroot             garlic

onion                 sour cream

pepper               beans

sunflower oil

parsley

                     meat

salt

 

   T. – Guess what dish can we cook from these ingredients?

- Borshch has always had a special and important place on the daily menu of the Ukrainian people for many years. It is usually served as a first course for dinner.

 1. Аудіювання тексту студентами.

T. Listen to the text, please and be ready to answer the questions.

 1. Контроль розуміння тексту. Робота в парах.

T. In pairs answer the questions.

- What is borshch made from?

- How long does it take to cook?

- What is borshch served with?

https://s2.eda.ru/StaticContent/Photos/120213174921/1202131749503/p_O.jpg

7.   Практикувати студентів у вживанні вивченої лексики в ситуаціях що наближених до реальних. Робота в групах.

T. Borshch is the first course of our dinner but now it’s time to serve the second course.

                         You’ve got ingredients of Ukrainian dishes

                         (holubtsi, kutia, fried potato with mushrooms).

                         Get ready to serve the second course. Work in groups.

 1. Заключна частина.

          1.    Розв’язання пропонованого кросворду на інтерактивній дошці.

T.   So, our food must be healthy, low fat and contain a lot of vitamins.

       I propose you to look at the pictures and complete the crossword.

 Write down the word you get then you will read a keyword on the topic.

 2.    Підведення підсумків заняття. Оголошення оцінок.

 T. –   Did you enjoy learning cooking?

 • What new words have you learnt?
 • What was your favourite activity?       
 • Lesson is over Good- bye!

 

1

docx
До підручника
Англійська мова (9-й рік навчання, академічний рівень) 10 клас (Калініна Л.В., Самойлюкевич І.В.)
Додано
29 грудня 2018
Переглядів
586
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку